Järvenpään Veden johtokunta, kokous 22.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Järvenpään Veden investointiohjelma 2022-2031

JARDno-2021-1719

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuosien 2022-31 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston aiempien investointiohjelmien käsittelyn yhteydessä 11.11.2019 § 80 hyväksymää toimenpidealoitetta, jonka mukaisesti investointitaso on erityisesti 2020-luvun puolivälin jälkeen pyritty mitoittamaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi ja siten mahdollistettu Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttäminen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. 

Maakuntauudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alusta alkaen leikkaa merkittävän osan kaupungin tulopohjasta ja käyttömenoista, mutta muutos ei vähennä kaupungin investointitarvetta. Kertyneet ja uudet lainat rahoitetaan jatkossa pienemmistä tulovirroista, joten investointien merkitys kaupungin taloudenpidossa kasvaa entisestään. Erityisen haasteen maakuntauudistus tuo alustavien vaikutuslaskelmien perusteella kaupungin tuloskehitykselle, kun pienemmällä tulorahoituksella pitää kattaa toiminnan aiheuttamien kulujen lisäksi ja investointien aiheuttamien poistojen lisäys ja lainanhoitokustannukset. Tämänhetkisillä tiedoilla näyttää siltä, että kaupungin tulos painuu negatiiviseksi myös talousohjelmakaudella, ja kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on hyvin lähellä ajautua alijäämäiseksi, jolloin yksi arviointimenettelyn käynnistävistä kriisikuntakriteereistä täyttyy.    

Investointien valmisteluryhmä on kevään ja kesän aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2022-31 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maalis-huhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotanto- ja väestösuunnitteiden päivittämisellä. Investointiohjelman päivityksen rinnalla on valmisteltu opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmia, johon on sisältynyt varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearvioiden teko väestösuunnitteiden pohjalta. Lisäksi on tarkennettu vuosi sitten tehtyä selvitystä olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista ja tiedossa olevista muutoksista.

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnon pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Edellä mainittujen kanssa yhteensovittaen, rakennuskannan kuntoon sekä Opkan ja Hyvon tämänhetkisisiin palveluverkkosuunnitelmaluonnoksiin perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa. 

Opkan palveluverkko tuodaan käsittelyyn investointiohjelman kanssa samassa aikataulussa syksyllä. Muutokset palveluverkkosuunnitelmissa heijastuvat välittömästi myös talonrakennuksen rakentamisohjelmaan ts. investointiohjelmaa päivitetään palveluverkkopäätösten mukaisesti. Alustavan talonrakennusohjelman taustalla käytetty palveluverkkoskenaario poikkeaa edellisvuotisesta ehdotuksesta. Vaihtoehtoisia palveluverkkoskenaarioita käsitellään syksyn aikana ja investointiohjelma päivitetään päätösten mukaisesti.   

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2022-30 osalta 12,3 Me edellisvuotista ohjelmaa matalampi, mutta vuosien 2021-25 osalta 15,4 miljoonaa korkeampi. Karsinta on näin ollen kohdistunut ohjelman loppuvuosille, mikä ei tue lähivuosiin kohdentuvaa merkittävää käyttötalouden sopeutustarvetta. Kokonaisuutena alustavan investointiohjelman loppusumma vuosille 2022-31 on 405,2 Me. Alustavat investointiohjelmat ja kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston marraskuussa 2020 hyväksymä investointiohjelma 2021-2030 ja ohjelman laadintaprosessin kuvaus.

Investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävä talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamisohjelman päivitys ei kohdistu ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Vuoden aikana on tehty merkittävät ratkaisut koskien JYKin ja Oinaskadun hankkeita, joten tällä kierroksella lähivuosille esitetyt muutokset koskevat lähes poikkeuksetta hankkeiden tarkentuneita aikatauluarvioita.  

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2022-25 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi marraskuun kokouksessa ennen talousohjelman ja veroprosentin vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmaesitykseen omaa palvelualuettaan koskevalta osin syyskuun aikana. Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin syyskuun aikana
  2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

 

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti investointiohjelmaa.

Tomi Passi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Palvelualueiden investointiohjelmissa, ne jotka ovat kaupungin päätösvallassa olevia toimia sekä aiheuttamatta lisämenoja jo tehtyihin sopimuksiin esitetään lisätoimia, joilla kaupungin tasolla vähennetään investointimenoja noin 3 % suhteessa investointiohjelmaan vuosille 2025-2030."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kokoustauko pidettiin tämän asian jälkeen kello 17.30 - 17.39.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 § 228 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Lausunnoissa pyydetään arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta merkittäviin tekijöihin.

Investointiohjelma 2022-2031 ja lausunto ovat liitteinä. Kaupunkikehityksen lausunto on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää antaa lausunnon Järvenpään Veden investointiohjelmasta 2022-2031 liitteiden ja kaupunkitekniikan lausunto huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Kokoustauko klo 10.12 - 10.16

Tiedoksi

Talouspalvelut, KH