Hyvinvointilautakunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hyvinvointilautakunnan vastineet 2019 arviointikertomukseen

JARDno-2020-1177

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuioden 2019 arviointikertomusta. Valmistelua on toteutettu suurelta osin pareina ja ryhminä varsinaisten kokousten ulkopuolella koronatilanteesta johtuen. Viranhaltijoilta on saatu selvityksiä sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen
 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 12.5.2020

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuioden 2019 arviointikertomusta. Valmistelua on toteutettu suurelta osin pareina ja ryhminä varsinaisten kokousten ulkopuolella koronatilanteesta johtuen. Viranhaltijoilta on saatu selvityksiä sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

 

Tarkastuslautakunta päättää

 1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen
 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös

Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 12.5.2020

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
 2. hyväksyä vuoden 2019 arviointikertomuksen
 3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
 4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 5.5.2020 § 17 ja 12.5.2020 § 21.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. merkitä arviointikertomuksen tiedoksi.
 2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista,​ selvityspyynnöistä ja suosituksista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 15.6.2020. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin. 

 

Hyvinvoinnin  palvelualueelta pyydettiin arviointikertomuksessa lisäselvityksiä seuraavasti;

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma  

Toimintakertomuksessa on ikäihmisistä maininta kohdassa ”uuden organisaation käyttöönotto” maininnalla: tehtävänä on ikäihmisten hyte, mm. Myllytien toimintakeskuksen toiminta. Kohdassa ”kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” on kerrottu Myllytien toimintakeskuksen käynti- ja käyttölukuja.  

Toimintakertomuksen ja pöytäkirjojen perusteella ei saa mitään käsitystä, mitä ikääntyneiden hyväksi olisi tehty.  

Tarkastuslautakunnan pyytämä lisäselvitys  

Miten Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma on toteutunut Järvenpäässä?  

Vastine:  

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2018-2019 on määritelty keskeiset ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät tavoitteet ja toimenpiteet. Johdon raportti 2:n (2019) käsittelyn yhteydessä sovittiin, että ikääntyneiden suunnitelman väliraportointi tapahtuu erikseen marraskuun lautakunnassa, jolloin keskustellaan laajemmin ikääntyneiden hyvinvoinnin ajankohtaisista asioista. Tämä toteutui Hyvinvointilautakunnassa 14.11.2019 § 62 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteumat 1.1.-30.8.2019, jonka yhteydessä kuultiin myös eläkeläisneuvoston ajankohtaiskatsaus ja kirjattiin eläkeläisneuvoston ajatuksia turvallisuuden kehittämiseksi. 

Lisäksi Ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä toimia on kuvattu palvelualueen toimintakertomuksessa 2019: ”Myllytien toimintakeskuksen toiminta yhdessä järjestöjen ja vertaisryhmien kanssa on ollut vilkasta; erilaisiin ryhmä-, kerho- ja tapahtumatoimintaan osallistuneita on yhteensä 29.000 ja koko talon käyntimäärä vuoden aikana on ollut 70.000. Keväällä on aloitettu lähitalotoimintaa Hyvinvointikampuksen alueen senioritaloissa tavoitteena rakentaa osallisuuden malleja. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman hyte-toimenpiteinä on jatkettu mm. asiakasraatitoimintaa. Vanhusasiamiehen toimintaa on jatkettu yhdistettynä osaksi ikäihmisten hyten muihin tehtäviin.”

Nykyinen Hyvinvointisuunnitelma kokoaa aiemmat erilliset ikäryhmittäin laaditut hyvinvointisuunnitelmat yhteen ja vuoden 2019 toiminnasta raportoidaan hyvinvointikatsauksen yhteydessä kaupunginvaltuustolle joulukuussa 2020.

 

Kotouttamisohjelma  

Ohjelma on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 4.4.2019. Tämän jälkeen ei ole mitään päätöksiä asiasta ja toimintakertomuksessa on muutamassa kohdassa maininta, että kotouttaminen kuuluu lautakunnan alaisuuteen. Suoritteissakin mainitaan vain Ohjaamon asiakasmäärät, joka ei kerro mitään kotouttamisasioista.  

Tarkastuslautakunnan pyytämä lisäselvitys  

Miten kotouttamisohjelma on toiminut Järvenpäässä, kuinka monta henkeä on ohjelman piirissä ja minkälaisia keinoja on käytössä ja minkälaisia tuloksia toiminnalla on saatu aikaan?  
 

Vastine:  

Kotouttamista tukevia toimia suunnitellaan ja arvioidaan kotoutumisohjelmakausittain. Nykyinen ohjelma on vuosille 2018-2021 ja hyväksytty KV 11.12.2017 § 180. Tarkennettuja tavoitteita seurataan vuosittaisina käyttösuunnitelmatavoitteina ja suoritteina. Kotoutumispalveluiden suoritteet on kuvattu Hyvinvoinnin palvelualue Käyttösuunnitelmien seuranta 2019/ HYVO HYVLA 27.2.2020 §10. Yhtenä mittarina toimii kotouttamisohjelman vuosittainen tarkennettu toimintasuunnitelma, joka on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 4.4.2019.

Kotouttamisohjelman avulla kuvataan ja suunnitellaan kotoutumista tukevaa toimintaa, joka toteutuu kaupungin ja KEUSOTE:n palveluissa ja laaja-alaisessa verkostossa. Kotouttamisohjelma toimii siinä tehtävässä hyvin. Jatkossa maahanmuuttajakuntalaisia huomioiva palvelujen suunnittelu tulee rakentaa vahvemmin kaupungin muiden ohjelmien ja suunnitelmien sisään. Kotouttamisohjelman avulla luodaan kokonaisvaltainen suunnitelma eri-ikäisten, eri taustoilla ja eri kotoutumisen vaiheissa olevien maahanmuuttajien kotoutumiselle. Se osaltaan vahvistaa eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Ohjelma on edellytys valtionkorvausten hakemiselle ja saamiselle. Vuoden 2019 aikana Järvenpää sai valtiolta laskennallisia korvauksia 318 087,03 € ja erityiskorvauksia 868 102,46 €.

Järvenpään Kotouttamisohjelma on tehty perustuen lakiin kotoutumisen edistämisestä (2010/1386). Sen määritelmän mukaan ohjelma kohdistuu kuntaan rekisteröityihin maahanmuuttajiin. Kotoutumista tukevaa toimintaa järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää (30§). Lähtökohtaisesti kaikki peruspalvelut vastaavat siitä, että palvelut ovat myös vieraskielisten ja kulttuuria tuntemattomien saavutettavissa. Kotouttamisohjelmassa on kuvattuna kohdennettuja toimenpiteitä. Tuloksia kuvataan palvelutuotannon ja palveluiden käytön näkökulmasta. Kotoutuminen etenee eri tavoin ja eri aikaperspektiivillä eri henkilöillä. Järvenpäässä maahanmuuttajataustainen henkilö saa nopeasti ja joustavasti tukea alkuvaiheen kotoutumiseensa. Ohjelman piirissä olevista henkilöryhmistä, toimenpiteistä ja tuloksista on tarkempi kuvaus kotoutumispalveluiden selvityksessä (liite).

 

Liikunta-avustukset / Tarkastuslautakunnan ehdottama toimintakäytäntö 

Onko kaupungin strategian mukaista suosia huippu-urheilua harrasteurheilun kustannuksella? Lautakunta ehdottaa kilpailutoiminnan ja harrasteurheilutoiminnan tukemisen periaatteiden 
selkiyttämistä valitun strategian mukaiseksi. 

Vastine: 

Liikuntapalvelut yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että liikunta-avustusten kohdentamisessa painopisteen olisi hyvä olla enemmän harrastustoiminnassa. Hyvinvoinnin palvelualue valmistelee toiminta- ja kohdeavustusprosessien yhtenäistämistä siten, että uudet avustuskriteerit ja -ohjeet ovat käytössä vuoden 2022 avustuksia haettaessa. Samalla liikuntapalvelut tekee esityksen uusista liikunta-avustuskriteereistä, joissa painopisteenä on harraste-, soveltava- ja matalan kynnyksen liikunta.  

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2019.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH