Talousjaosto, kokous 4.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Konserniyhtiöiden tavoitteiden toteuma 2021

JARDno-2022-76

Valmistelija

  • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuosiraportoinnin rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee tilannetta vuoden 2021 tilinpäätöstilannetta.

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet vain konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille asetetaan kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2021-2023 tavoitteet asetettiin seuraaville tytäryhtiölle:

  • Järvenpään Mestariasunnot Oy
  • Mestaritoiminta Oy
  • Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy
  • Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
  • Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)
     

Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.

Muiden yhteisöjen, kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhtiöiden, osalta valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä ao. sitovuustason toimintakertomukseen sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi tuodaan käsittelyyn lautakuntien kautta osana tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä. 

Kaupunginhallitus päätti keväällä 2021 Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:n osakkeiden myynnistä Palmia Oy:lle. Kaupat tehtiin 31.8.2021, joten Jatsi Oy ei enää kuulu kaupunkikonserniin, eikä sen tavoitteiden toteutumista näin ollen raportoida toimintakertomuksessa.  

Muiden tärkeimpien tytäryhtiöiden vuoden 2021 toiminnasta tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu liitteessä. Konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään kaupunginvaltuustolle esitettävään toimintakertomukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä konserniyhteisöjen vuoden 2021 toteumaraportin tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Tiedoksi

KH