Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Järvenpään lukion opetussuunnitelman vahvistaminen

JARDno-2021-1152

Valmistelija

 • Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori, marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetushallitus on antanut määräyksen lukion opetussuunnitelman perusteista nuorten lukiokoulutusta (7.11.2019/OPH-2263-2019) ja aikuisten lukiokoulutusta (7.11.2019/OPH-2267-2019) varten. Perusteet astuvat voimaan 1.8.2021 alkaen. Järvenpään opetus- ja kasvatuslautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 vahvistanut 69 §:ssä Järvenpään lukion opetussuunnitelmien laadinnan linjaukset.

Lukion opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteena on

 • edistää lukiolaisten hyvinvointia,
 • vahvistaa opiskelijalähtöisyyttä ja opintojen henkilökohtaistamista sekä lisätä sen avulla opiskelumotivaatiota ja opintojen mielekkyyttä,
 • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia,
 • tukea lukioiden toimintakulttuurin kehittymistä sellaiseksi, että ne osallistavat opiskelijoita, perustuvat yhteistyöhön, ottavat huomioon yksilöllisiä tarpeita ja ovat monimuotoisempia,
 • edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä ja opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä,
 • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle,
 • vastata yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin, kuten korkeakoulujen ja työelämän vaatimuksiin sekä
 • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona.

Muutoksen myötä opiskelija saa yhä enemmän yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan, maailmaan ja korkeakouluihin. Tämä tarkoittaa, että jokainen lukiolainen saa mahdollisuuden työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen, kansainvälisiin kokemuksiin ja korkeakoulukurkistuksiin.

Keskeiset muutokset verrattuna voimassa olevaan opetussuunnitelmaan:

1) Koulutuksen järjestäjä päättää opintojaksojen laajuuksista

Opetussuunnitelmauudistuksessa oppiaineiden välinen tuntijako ei muutu, mutta opintojen laajuutta kuvataan aiemman kurssi-käsitteen sijaan opintojakson käsitteellä. Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa on säädetty, että opintojaksot muodostetaan moduuleista, joiden laajuus vaihtelee yhdestä kolmeen opintopisteeseen. Lisäksi sama moduuli on mahdollista suorittaa osana useampaa eri opintojaksoa.

Tähän asti valtakunnalliset kurssit ovat olleet kaikissa lukiossa saman laajuiset.  Uudistuksessa tavoitteena on tarjota laaja-alaisempia opintojaksoja, mikä tukisi opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Voimaan astuvassa opetussuunnitelmassa koulutuksen järjestäjä päättää, minkä laajuisina opintojaksoina opinnot suoritetaan. Kuitenkin on säädetty, että opiskelijalla tulee olla mahdollisuus suorittaa valtakunnalliset valinnaiset opinnot kahden opintopisteen laajuisina opintojaksoina.

Käytännön toteutukselle on haasteellista, jos samalle moduulille tarjotaan useita erilaisia suoritusvaihtoehtoja. Riskinä on, että laajemmat opintojaksot kaventavat opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia, kuten valinnaisten kielten valintoja ja erilaisia reaaliaineyhdistelmiä ylioppilaskirjoituksissa. Tässä vaiheessa tarkoituksenmukaiset laajemmat opintojaksot valtakunnallista opinnoista on muodostettu nuorten lukiokoulutuksessa ensimmäisen opintovuoden pakollisista opinnoista äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä englannin ja ruotsin kielissä ja matematiikassa siten, että opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia ei rajata. Opintojaksojen muodostamisessa on tarkoituksenmukaista olla siirtymäaika, kun käytössä on rinnakkain kaksi eri opetussuunnitelmaa ja opiskelijahallinto-ohjelmien kehitys on vielä keskeneräinen opintojaksojen muodostamisten osalta.

2) Oppivelvollisuuteen liittyvä opintojen maksuttomuus laajenee

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon 1.1.2021 voimaan astunut lainsäädäntö, jonka mukaan oppivelvollisuus laajenee 18 ikävuoteen tai siihen asti, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu. Oppivelvollisuus koskee opiskelijoita, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Se on voimassa myös aikuisten lukiokoulutuksessa niiden osalta, jotka on hyväksytty erityisin perustein opiskelemaan alle 18-vuotiaana aikuisten oppimäärän mukaan. Oppivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaa myös maksuttomuuden laajenemista. Maksuttomuus ulottuu sen kalenterivuoden loppuun, jona henkilö täyttää 20 vuotta, tai siihen saakka, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu. Toisen asteen koulutuksessa ruokailut ovat olleet jo aiemmin maksuttomia, mutta oppivelvollisuuden laajentumisen myötä maksuttomuus laajenee koskemaan vähintään seitsemän kilometrin koulumatkoja sekä oppimateriaaleja ja -välineitä.

Vaatimus maksuttomasta vaihtoehdosta tarkoittaa sitä, että lukion oppimäärä, joka sisältää kohtuullisen määrän valinnaisuutta, on mahdollista suorittaa täysin maksuttomasti. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä. Samoin opintoja täydentävistä vapaaehtoista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä maksua. Opetussuunnitelmassa opintojaksojen kohdalle on merkitty, onko niihin mahdollisesti liittyvä vierailu pakollinen ja voiko sen suorittaa vaihtoehtoisella maksuttomalla tavalla. Pakollisten vierailujen kustannuksista vastaa oppilaitos.

3) Laaja-alaiset osaamisen alueet

Kaikille lukioille yhteisiä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita on kuusi: hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Ne muodostavat toisiaan täydentävän ja yhdistävän kokonaisuuden. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet.

Kukin oppiaine tarkastelee laaja-alaista osaamista oman tiedon- ja tieteenalansa lähtökohdista, ja laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden tavoitteisiin pyritään kaikissa lukio-opinnoissa. Laaja-alainen osaaminen tukee opiskelijoiden kriittisen ajattelun, yhteistyötaitojen, luovan ongelmanratkaisun, oppimaan oppimisen ja elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä. Kukin opintojakson osalta on määritelty, mitä laaja-alaisen osaamisen aluetta ne edistävät ja miten.

4) Temaattiset opinnot ja integraatio-opintojaksot

Temaattiset opinnot ovat kou­lu­koh­tai­sia opin­to­jak­so­ja, jot­ka ei­vät kuu­lu val­ta­kun­nal­li­siin opintoihin ja jotka tukevat laaja-alaisen oppimisen tavoitteita. Integraatio-opintojaksot ovat oppiainerajat ylittäviä koulukohtaisia moniaineisia opintojaksoja, joissa on mukana kahden tai useamman oppiaineen moduuleita. Integraatio-opintojaksoja voidaan muodostaa sekä valtakunnallista että paikallisista opinnoista.

Järvenpään lukion voimassa olevassa opintosuunnitelmassa on ollut koulukohtaisia kursseja, joista osa on liittynyt oppiaineisiin ja osa on ollut oppiainerajat ylittäviä opintoja. Uudessa opetussuunnitelmassa näitä on oppiaineiden, temaattisten ja integraatio-opintojen yhteydessä. Valtakunnallisista opinnoista integraatio-opintojaksoja on muodostettu nuorten lukiokoulutuksessa seuraavista oppiaineista: matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, historia, yhteiskuntaoppi ja kuvataide. Aikuisten lukiokoulutuksessa integraatio-opintojakso on tehty englannin ja ruotsin kieleen. Koulukohtaisen opetustarjonnan määrässä ei ole tapahtunut oleellista muutosta verrattuna aiempaan opetussuunnitelmaan.

5) Työelämä- ja korkeakouluyhteyksien lisääminen

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa korostetaan työelämä- ja korkeakouluyhteistyön merkitystä. Järvenpään lukiossa on perinteisesti ollut runsaasti oppilaitoksen ulkopuolisia yhteyksiä, ja lukion lukuvuosisuunnitelmassa on määritelty eri oppiaineiden työelämä- ja korkeakouluyhteydet. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus liittää muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja omaan opinto-ohjelmaansa. Lisäksi tietotekniikan opinnot on ollut mahdollista suorittaa yliopistokursseina.  Voimaan astuvassa opetussuunnitelmassa tarjotaan laajemmin kaikille opiskelijoille tasapuolista mahdollisuutta liittää omaan opintosuunnitelmaan ns. korkeakoulujen kurkistuskursseja. Niiden tarjonta vahvistetaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.  

6) Kansainvälisen toiminnan kehittäminen

Globaali- ja kulttuuriosaaminen on yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista. Järvenpään lukiossa on perinteisesti ollut lukuvuosittain runsaasti kansainvälistä toimintaa. Esitetyssä opetussuunnitelmassa sitä vahvistetaan etä- ja verkkoyhteyden avulla tapahtuvalla kansainvälisellä toiminnalla, kuten eTwinningillä.

7) Verkko- ja monimuoto-opiskelun laajentaminen

Opetusta voidaan järjestää myös ohjattuna verkko-opiskeluna tai monimuoto-opiskeluna, joka voi muodostua luokkaopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja verkko-opiskelusta. Opetussuunnitelma sisältää opintojaksoja, jotka jo lähtökohtaisesti toteutetaan verkko-opintoina. Tämän lisäksi voidaan lukuvuosittain vahvistaa opintojaksot, jotka toteutetaan verkko- tai monimuoto-opetuksena. Myös opiskelijaryhmän ollessa pieni voidaan monimuoto-opetusta käyttää mahdollistamaan monipuoliset ainevalintamahdollisuudet.

8) Ohjauksen, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon kehittäminen

Opiskelijan ohjauksella, oppimisen tuella ja opiskeluhuollolla on keskeinen merkitys opiskelijan hyvinvoinnin edistämisessä. Järvenpään lukion toiminta on näiltä osin ollut uuden opetussuunnitelman hengen mukainen. Uuden opetussuunnitelman myötä opiskeluhuolto tulee velvoittavaksi myös aikuisten lukiokoulutukseen. Uudessa opetussuunnitelmassa on selkiytetty erityisesti eri henkilöiden roolia opiskelijan pedagogisen tuen eri muodoissa.

Lukiolain (714/2018) 25 §:n 4 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on velvollisuus järjestää lukiosta valmistuneelle ns. jälkiohjausta. Järvenpään lukiosta valmistunut opiskelijalla, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaavat lukion opinto-ohjaajat. Ohjaus voi sisältää yleisinfoja ja henkilökohtaista ohjausta. Se voidaan toteuttaa lähitapaamisena tai etäyhteyksien avulla.

Järvenpään lukion nuorten lukiokoulutuksessa on opiskelijoilla ollut valittavana seuraavat linjat: a) yleislinja, jossa mahdollisuus suunnata opintoja yhteiskuntaan, talouteen ja yrittäjyyteen, b) kuva- ja mediataidelinja, c) matematiikka- ja luonnontiedelinja, d) musiikki- ja tanssilinja ja e) urheilulinja. Näiden linjojen opiskelijavalinnat kriteerit on vahvistettu 1.8.2021 aloittavien osalta Järvenpään opetus- ja kasvatuslautakunnassa 6.10.2020 (39 §). Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu Järvenpään kaupungille myönnetty valtakunnallinen erityistehtävä matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen. Poikkeus jouduttiin tekemään nuorten ja aikuisten opetussuunnitelmien osalta, kun alkuperäisenä tarkoituksena oli niiden sisällyttäminen samaan opetussuunnitelma-asiakirjaan. Opetussuunnitelmien laatiminen erillisinä asiakirjoina osoittautui tarkoituksenmukaisemmaksi käytössä olevalla digitaalisella ePerusteet-alustalla. Lisäksi hyväksymisaikataulusta jouduttiin tinkimään koronapandemiasta aiheutuneiden lisätoimenpiteiden ja opiskelijahallinto-ohjelman kehitysviivästysten vuoksi. Ohjelmiston toimivuudella on keskeinen merkitys laajempien opintojaksojen käyttöönotossa. Samoin oppivelvollisuuden voimaantulo edellytti opetustarjonnan tarkistamista maksuttomuuden osalta.

Opiskelijoilla, huoltajilla ja henkilökunnalla on ollut mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelmaan ja lausua siitä mielipiteensä ennen sen hyväksymistä. Lisäksi opetussuunnitelman uudistamistarpeita arvioidaan vuosittain opetussuunnitelman hengen mukaisesti. Arvioinnin perusteella laaditaan tarvittavat uudistukset, jotka koulutuksen järjestäjä vahvistaa. Opetussuunnitelmaa täydentää lukuvuosisuunnitelma, joka vahvistetaan Järvenpään kaupungin toimivaltasäännösten mukaisesti. Päättötodistuspohja tuodaan myöhemmin vahvistettavaksi. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä

  • Järvenpään lukion opetussuunnitelman perustana olevat tuntijaot nuorten ja aikuisten lukiokoulutukseen liitteiden mukaisina noudatettavaksi 1.8.2021 alkaen vuosiluokka kerrallaan.
  • Järvenpään lukion nuorten ja aikuisten koulutuksen opetussuunnitelman liitteineen noudatettavasti 1.8.2021 alkaen aloittavilla opiskelijoilla siten, että käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Käsittely

Marja-Liisa Lehtiniemi saapui klo 17.20.

Rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa Arto Luukkanen teki toimenpidealoitteen (ent. toivomusponsi), joka kuului seuraavasti: "Arto Luukkanen edellyttää, että ns. "Ilmastonmuutos" opintojakson sisältö on tiukan tieteellinen ja sidoksissa yleisesti hyväksyttyihin kriteereihin ts. perustuu oikeaan paleoklimatologiaan. Siitäkin huolimatta, että ko. kurssilla käytetäänkin ns. yliopistollista materiaalia. Vaarana on, että kurssista tulee ideologismia ja indoktrinaatiota. Peruste: yleensä opintojaksoissa tai kursseissa on takana joku yliopistollinen oppiaine tai käytännön taito (esim. kielitaito). Pidetään koulu kouluna ja politiikka siitä erillään." Toimenpidealoite raukesi kannattamattomana.

Marja-Liisa Lehtiniemi poistui klo 18.27

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Järvenpään lukio