Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset koskien perusopetuksen ohjaussuunnitelmaa ja tehostettua oppilaanohjausta

JARDno-2021-1133

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 20.4.2016. Opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1-6 ja vuosien 2017 – 2019 aikana vaiheittain vuosiluokilla 7 – 9. Uusi opetussuunnitelma on tällä hetkellä käytössä kaikilla luokka-asteilla.

Laajennettu oppivelvollisuuslaki (1214/2020) astuu voimaan 1.8.2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Opetus- ja kasvatuslautakunta on käsitellyt oppivelvollisuuden laajentumista aiemmin kokouksessaan 2.2.2021.

Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 15.4.19: Oppilaanohjaus ja 1.4: Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön osalta. Opetushallituksen antaman määräyksen (OPH-557-2021) mukaan jatkossa opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa myös, miten tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus sekä jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin järjestetään oppilaanohjauksessa. Täsmennykset liittyvät oppivelvollisuuden laajentamiseen ja niiden mukaan päivitetyt paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Ehdotamme, että Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydennetään liitteen 1 mukaisesti.  Keskeiset asiasisältömuutokset tulevat luvun 6.4. Yläkoulun ja 2. asteen välinen siirtymävaihe kappaleisiin Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen sekä kappaleeseen Toimintatavat siirtymävaiheessa: yhteistyö, työnjako ja vastuut. Muutoksia tehdään myös luvun 7. Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat kappaleeseen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, lukuun 8. Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma, lukuun 8.1.6. Työn – ja vastuunjako, lukuun 8.1.9. Oppilaanohjauksen sisällöt vuosiluokilla 7–9 kappaleeseen Yhteishaku ja kappaleeseen Jälkiohjaus. Luvun 8.1.10. Oppilaanohjaajan ohjauksen vuosikello Järvenpäässä täydennetään elokuun osalta. Luvun 32.6.3. Oppilaanohjaus kappale Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9 muuttuu Opetushallituksen määräyksen mukaisesti Ohjaus, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja tukea tarvitsevan ohjaus oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9 -nimiseksi. Opetushallitus on myös muuttanut kyseisen kappaleen sisältöä. Kappale Ohjaus ja tuki oppilaanohjauksessa on aikaisemmin sisältänyt tähän liittyen paikallisia tarkennuksia, ehdotetaan, että sitä täydennetään lisää liitteen 1 mukaisesti.

Keskeiset muutokset kappaleissa liittyvät ohjaussuunnitelman sekä tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen asiasisältöön uuden oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaisesti 1.8.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset muutokset Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Käsittely

Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Järvenpään kaupungin perusopetus