Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset koskien päättöarviointia

JARDno-2021-1132

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 20.4.2016. Opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1-6 ja vuosien 2017 – 2019 aikana vaiheittain vuosiluokilla 7 – 9. Uusi opetussuunnitelma on tällä hetkellä käytössä kaikilla luokka-asteilla.

Opetushallitus täsmensi oppilaan arviointia 1.8.2020 alkaen. Opetus- ja kasvatuslautakunta käsitteli asiaa aiemmin kokouksessaan 3.11.2020 ja hyväksyi tuolloin uuden arviointiluvun Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa osaksi Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Opetushallitus on sittemmin 16.12.2020 päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 15 Vuosiluokat 7-9 alalukua 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 ja liitteitä 1-3. Opetushallituksen antaman määräyksen (OPH-5042-2020) mukaan perusopetuksen uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit tulee sisällyttää sellaisinaan paikallisiin opetussuunnitelmiin ja ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen. Niitä tulee soveltaa ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022. Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 määriteltiin arvioinnin linjaukset ja päättöarvioinnin kriteerit alun perin vain arvosanalle 8. Opetushallitus on tarkentanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuutta valmistelemalla päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Siten nyt uusissa päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan, mitä osaamista oppilaalta edellytetään arvosanan 5, 7, 8 tai 9 saamiseksi eri oppiaineissa. Tämän lisäksi päättöarvioinnin kriteerityössä Opetushallitus on laatinut opetuksen tavoitteista johdetut oppilaan oppimisen tavoitteet eri oppiaineissa.

Edellä mainitut muutokset kohdistuvat Järvenpään kaupungin perusopetussuunnitelmassa lukuun 32.6. Oppiaineet.

Uudistustyön tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää, että

  1. Opetushallituksen antaman määräyksen mukaisesti perusopetuksen uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit sisällytetään sellaisinaan Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.
  2. Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta poistetaan paikallisesti lisättyjä tekstikohtia liittyen päättöarviointiin, jotka ovat ristiriidassa Opetushallituksen antaman määräyksen kanssa (liite 1).
  3. samassa yhteydessä poistetaan virheelliset kirjaukset koskien vanhentuneita arviointilinjauksia, jotka eivät ole enää voimassa vuosiluokilla 1-9 (liite 1).

Käsittely

Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Järvenpään perusopetus