Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Valtuustoaloite / Lisää lukutaitoa!

JARDno-2019-3239

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely kaupunginvaltuusto 21.10.2019 § 76

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Järvenpään kaupunki lähtisi edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa teatterin ja draaman keinoin. Suomalaisten lukutaito on rapistumassa. Lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä. Se on myös elinikäisen oppimisen perusta. Vankka pohja lukutaidolle luodaan lapsena. Lukutaito on taito, joka kehittyy ja jota tulee kehittää koko elämän ajan. Lukutaidon kehittämisessä on tärkeää löytää lapsia ja nuoria kiinnostavia tekstejä ja tekstityyppejä sekä laajentaa käsitystä lukemisesta. Sanat haltuun -hankkeessa (https://sanathaltuun fi/) lukutaitoa lähestyttiin rap-musiikin keinoin. Hankkeen työpajojen vaikutuksia tutkittaessa puolet nuorista koki oppineensa uutta, 30 prosenttia kiinnostui uudenlaisista teksteistä, ja yli 20 prosenttia muutti suhtautumistaan lukemiseen. Kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen ei synny itsestään, vaan se vaatii uudenlaisia menetelmiä. Kirjastojen kirjavinkkaukset voisi toteuttaa draaman keinoin tai ilmiöpohjaisesti yhdessä tehden. Tätä työtä voitaisiin tehdä yhteistyössä paikallisten taiteen ammattilaisten, kulttuurijärjestöjen tai -yritysten ja naapurikuntien kanssa. Voimme hyödyntää myös esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjaston kokemuksia sekä lasten ja nuorten että jatkossa myös aikuisten kirjavinkkauksista teatterin ja draaman keinoin. Hankkeen kummeiksi voidaan pyytää oman alueen kirjailijoita. Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunnassa aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin ja draaman keinoin.

 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja lähettää opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kokoomuksen vaaltuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen  Lisää lukutaitoa!, jossa esitetään, että Järvenpään kaupunki lähtisi edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa teatterin ja draaman keinoin. Kaupunginhallitus on lähettänyt aloitteen Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle valmisteluun.

Valtuustoaloite Lisää lukutaitoa! on erittäin tärkeä ja ajankohtainen, kuten perusteluistakin näemme. Varsinkin kouluissa lukemattomuus sekä luku- ja kirjoitustaidon heikkeneminen ovat aiheuttaneet huolta jo useita vuosia. Opettajat ovat kukin tahoillaan ja yhteistyöllä kirjaston kanssa yrittäneet vaikuttaa asiaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti lokakuussa haettavaksi valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteiseen vuosille 2020 - 2022. Järvenpään kaupunki haki ja hakumme nimeltään Lukemaan! hyväksyttiin (OKM/257/520/2019) ja OKM myönsi projektille 55 000 €. Yhteistyökumppanina on Järvenpään kirjasto.

Hankkeen tavoite on sama kuin valtuustoaloitteen. Toiminta sisältää samoja aineksia kuin valtuustoaloitteessa esitetään, sillä kouluihin ja päiväkoteihin on tarkoitus luoda tarinankerronnalle houkutteleva ja inspiroiva tila, missä tarinat alkavat elää mm. vuorovaikutteisen lukemisen avulla. Todennäköisesti teatteri ja draama tulevat olemaan jollain tavalla mukana, muttei ehkä niin määrätietoisesti ja tavoitteellisesti kuin valtuustoaloitteessa toivotaan. Kulttuuripolkuun on vuonna 2020 lisätty neljäsluokkalaisten teatteripajat, jotka toteutetaan yhteistyössä Järvenpään teatterin kanssa. Teatteripajan tarkoitus on avata teatteria ilmaisutaiteen ja kirjallisuuden muotona ja ennen kaikkea hauskana yhdessä tekemisen ja leikkimisen tapana.

Lukemaan! hankkeessa kirjastovierailut ovat osa kokonaisuutta. Lapsia ja huoltajia osallistamalla etsitään keinoja, joilla lasten ja kotona olevien muiden perheenjäsenten lukuintoa voidaan tukea ja vahvistaa. Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen kanssa. Joka vuosi esikoululaiset kutsutaan kirjastolle ohjatulle erityisvierailulle, johon sisältyy monenlaista sisältöä. Kirjaston ihminen vierailee keväisin kaikilla ykkösluokilla esittelemässä kirjoja ja mainostamassa kirjastoa. Kaikki kakkosluokat vierailevat kirjastolla osana kulttuuripolkua. Alle esikouluikäisille pk-ryhmille tarjotaan (valitettavasti kysyntään nähden liian vähän) satutunteja. Kirjasto järjestää vuoden aikana useita nukketeatteriesityksiä, joihin pääsee osallistumaan monia satoja päiväkoti-ikäisiä lapsia. Lisäksi kirjastossa kerätään aina kaikille halukkaille koulu- ja päiväkotiryhmille aineistopaketteja heidän toiveidensa mukaisesti.

Opetuksen ja kirjaston resurssit yhdistettynä hankkeeseen riittävät yllä kuvattuun toimintaan. Mikäli toimintaa halutaan laajentaa ja ottaa mukaan kirjavinkkauksia teatterin ja draaman keinoin, se onnistuisi lisäresurssin turvin. Hienoa olisikin laajentaa OKM:n hankkeen toimintaa kirjavinkkauksilla - se varmasti toisi lisää lukuintoa! Ajankohta on kuitenkin hieman haastava mm. taloudellisista syistä. Toivottavasti voimme palata aloitteeseen esimerkiksi OKM:n hankkeen jatkona tai myöhempinä vuosina esimerkiksi jonkin toisen hankkeen voimin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää 

1. hyväksyä edellä annetun selvityksen vastauksenaan Kokoomuksen valtuustoryhmän Lisää lukutaitoa! -aloitteeseen

2. todeta, että kaupungin kulttuuripolku olemassa olevana rakenteena sekä OKM:n rahoittama Lukemaan! -hanke tavoittelevat samaa lopputulosta kuin Lisää lukutaitoa! -aloite.

3. todeta aloite loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström selosti asiaa lyhyesti.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH/KV