Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakertomus 2020

JARDno-2021-415

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, Hallintopalvelupäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat Mirja-Liisa Autere ja Topi Luostarinen

Palvelualueet raportoivat palvelualueen kokonaisuuden talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mittareiden toteutumisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Toiminnasta ja tavoitteiden sekä määrärahojen käytöstä annetaan toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2020 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.

Toimintakertomus koostuu kahdesta osasta, olennaisista tapahtumista ja kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta. Arvioiden tulee tuoda esiin sellaiset seikat, jotka poikkeavat aikaisemmasta kehityssuunnasta ja ovat tulevaisuuden toiminnan suunnittelun kannalta merkittäviä. 

Tilinpäätös vuodelta 2020 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen määräraha euroihin saattaa tulla lautakuntakäsittelyn jälkeen muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatetta.Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2020 talousarviota muutettiin vuoden aikana 3 kertaa: KJ  22.6.2020 § 15, KV 7.9.2020 § 52 ja KV 14.2.2020 § 85. Kaupunginvaltuuston päätösten muutokset pääosin koskivat lisäsopeutustarvetta, koronaviruksesta johtuvia määrärahamuutoksia sekä niiden jaksottamista eri vuosien välillä ja kaupunginjohtajan päätös ICT-toimintojen määrärahasiirtoa.

Alustavan tilinpäätöksen mukaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakate oli -71.814.000 euroa, joka oli muutettua toimintakatetta  549.000 euroa parempi, toteumaprosentin ollessa 99,2 %.

Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista on esitetty selonteko, palvelualueen keskeisimpien riskien dokumentilomake esitellään kokouksessa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Liikkumavaratoimenpiteet sekä keskeneräiset valitukset ja riita-asiat on esitetty liitteissä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuskunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää:

  1. hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2020 toimintakertomuksen liitteiden mukaisena.
  2. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset toimintakertomukseen.

Lisäksi opetus- ja kasvatuslautakunta antaa kaupungin talouspalveluille oheismateriaalin mukaisen arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä alueiden keskeisempien riskien dokumentointien, toimenpiteiden vaikutuksesta riskin todennäköisyyteen tai merkitykseen vuoden 2020 lopun mukaisesti.

Käsittely

Hallintopalvelupäällikkö Topi Luostarinen esitteli asiaa.

Asian esittelyn yhteydessä Topi Luostarinen esitteli liitteenä olevan toimintakertomuksen sivulle 6 Yhteisöraportointi -väliotsikon alle teknisenä korjauksena lisättävän seuraavan kappaleen: "Palvelualue toimii yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten Keudan, Spesian ja Seurakuntaopiston kanssa. Edellä mainittujen oppilaitosten edustajat osallistuvat mm. laajennettuun kuntatason opiskeluhuollon ohjausryhmään. Valmistelut oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen aloitettiin syksyllä 2020. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä edellä mainituista oppilaitoksista tulleiden harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa."

Topi Luostarinen esitteli palvelualueen keskeisimpien riskien dokumenttilomakkeen lautakunnalle.

Arto Luukkanen palasi kokoukseen 19.31.

Topi Luostarinen ja Mirja-Liisa Autere poistuivat kokouksesta 19.47.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut