Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lautakunta-aloite / Jenni Marttinen: Oppimisen tuen uudistuksen seuranta

JARDno-2019-3418

Aikaisempi käsittely

Perustelut

 

Lautakunnan jäsen Jenni Marttinen:

 

"Opetus- ja kasvatuslautakunta on kokouksessaan 5.3.2018 hyväksynyt Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen muutokset. Muutosten myötä Järvenpäässä on siirrytty oppimisen tuen järjestämiseen inkluusion periaatteiden mukaan.

Esitän, että muutoksen vaikutuksia seurataan laatimalla syyslukukauden aikana kysely niille opettajille ja oppilaille perheineen, joita oppimisen tuen muutos koskettaa. Kyselyn kautta saisimme arvokasta tietoa oppimisen tuen uudistuksen vaikutuksista niin opettajan työn näkökulmasta kuin oppilaiden arjen kannaltakin." 

Ehdotus

 

 

Päätös

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi

 

 

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Jenni Marttinen on jättänyt opetus- ja kasvatuslautakunnassa 5.11.2019 § 60 Lautakunta-aloitteen Oppimisen tuen uudistuksen seurannasta:

"Opetus- ja kasvatuslautakunta on kokouksessaan 5.3.2018 hyväksynyt Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen muutokset. Muutosten myötä Järvenpäässä on siirrytty oppimisen tuen järjestämiseen inkluusion periaatteiden mukaan.

Esitän, että muutoksen vaikutuksia seurataan laatimalla syyslukukauden aikana kysely niille opettajille ja oppilaille perheineen, joita oppimisen tuen muutos koskettaa. Kyselyn kautta saisimme arvokasta tietoa oppimisen tuen uudistuksen vaikutuksista niin opettajan työn näkökulmasta kuin oppilaiden arjen kannaltakin."

Vastaus aloitteeseen: 

Lukuvuoden 2018-2019 kevätlukukauden lopussa (5/2019) tehtiin kysely henkilöstölle oppilaiden liittyen opetuksen järjestämiseen lähikoulussa. Kyselyä hyödynnettiin lukuvuoden 2019-2020 aikana mm. järjestämällä henkilöstölle täydennyskoulutusta ja työskentelemällä rehtoreiden, eritysopettajien, luokanopettajien ja koulujen opiskeluhuollon henkilöstön kanssa kaupunki - ja koulutasolla yhteisopettajuuden ja joustavien opetusjärjestelyjen kehittämiseksi ja oppimisen tuen järjestämisen vahvistamiseksi. Kevätlukukaudesta 2020 alkaen on koronatilanne vaikuttanut opetuksen järjestämiseen ja suunniteltu kysely huoltajille ja oppilaille siirrettiin toistaiseksi tuonnemmaksi. Lukuvuoden 2020-2021 on keskitytty järjestämään perusopetusta ja varmistamaan mahdollisimman tavallinen ja turvallinen kouluarki. Oppimisen tuen näkökulmasta painopisteenä on ollut oppilaiden tuen tarpeen arvioiminen ja tuen järjestämisen tehostaminen.

12/2020 on käynnistynyt OKM:n valtionavun kautta ohjaama seitsemän kunnan yhteinen kehittämishanke oppimisen tuen ja inkluusion edistämiseksi. Hankkeen vetovastuussa on Järvenpää. Hankkeen myötä tullaan tukemaan prosessiohjauksena rehtoreiden työtä inkluusion edistämiseksi kouluissaan, järjestämään koulutusta henkilöstölle, osallistamaan henkilöstöä, oppilaita, huoltajia ja yhteistyötahoja.

Oppimisen tuen ja inkluusion vaikutuksia seurataan ja arvioidaan jatkuvasti yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää 

  1. antaa yllä olevan vastauksen Oppimisen tuen uudistuksen seurannasta jätettyyn aloitteeseen
  2. että, lautakunnalle tuodaan tiedoksi säännöllisin väliajoin oppimisen tuen tilanne.
  3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström esitteli asiaa lyhyesti.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosainen