Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kuntalaisaloite / Päivähoito-oikeuksien rajaus sekä ryhmäkokojen suurentaminen kumottava Järvenpäässä

JARDno-2018-916

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kuntalaisaloitteessa, kirjattu 1.3.2018, esitetään, että Järvenpäässä tulee päivähoito- oikeuden rajaus ottaa uudestaan käsittelyyn ja kumottava.  Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 9.3.2016 käsitellyt subjektiivisen päivähoidon rajausta ja ryhmäkokoa ja päätynyt siihen, että jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus 20 tunnin laajuiseen varhaiskasvatukseen. Samalla on päätetty, että ryhmäkoko säilyy entisellään pois lukien koulujen yhteydessä olevat esiopetusryhmät. Uusien päiväkotien kohdalla arvioidaan tilojen riittävyys erikseen.

Aloitteessa esitetään, että Järvenpään varhaiskasvatuksessa kaikilla lapsilla olisi oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen ilman erillistä harkintaa. Aloitteessa esitetään myös, että yli kolmevuotiaiden lasten ryhmien henkilöstömitoituksessa käytettäisiin ennen 1.8.2016 varhaiskasvatuslain muutosta käytössä ollutta suhdelukua, jonka mukaan jokaista hoito- ja kasvatushenkilöä kohtaan voi olla enintään seitsemän lasta.

 

Vastineena aloitteeseen palvelualue esittää seuraavaa:

 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 12 §:n mukaan varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetulla tavalla työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Lisäksi lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista.

Varhaiskasvatuslain 19 §:n mukaan kunnan on tarjottava 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevalle lapselle mahdollisuus osallistua lapsen vanhemman tai muun huoltajan päätöksen mukaisesti joko päivittäin järjestettävään tai osaviikkoiseen varhaiskasvatukseen.

Joissain kunnissa on päätetty, että kaikilla lapsilla on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen ilman erillistä päätöstä, mutta Järvenpään varhaiskasvatuksessa laajemman varhaiskasvatusoikeuden on saanut vanhempien opiskelun tai työn lisäksi silloin, jos se on ollut lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tarpeen. 31.8.2018 tilanteessa Järvenpään varhaiskasvatuksessa oli yksityinen palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatus sekä ostopalveluvarhaiskasvatus mukaan lukien yhteensä 2 329 lasta, joista enintään 20 h viikossa varhaiskasvatuksessa olevia oli 202 lasta.

Koska laajempi varhaiskasvatusoikeus on nykyiselläänkin mahdollinen lapsen edun toteutumisen turvaamiseksi, ei nykytilanteeseen ole perusteltua tehdä muutoksia.

Henkilöstömitoituksen osalta Järvenpäässä on lähdetty siitä, että vanhoissa tiloissa käytetään edelleen vanhan lain mukaista 1/7 mitoitusta. Uusissa päiväkotirakennuksissa on kuitenkin suunnittelussa pystytty huomioimaan suurempien ryhmien tilantarve ja näissä on tapauskohtaisesti ollut käytössä 1/8 henkilöstömitoitus. Lisäksi uuden varhaiskasvatuslain mukaista 1/8 mitoitusta on käytetty koulun tiloissa toimivissa esiopetusryhmissä.

Saatujen kokemusten perusteella ei ole syytä palata kategorisesti vanhaan mitoitukseen, mikäli käytössä olevat tilat mahdollistavat uuden mitoituksen mukaan toimimisen.

Päivähoito-oikeuden rajaamisesta on annettu jo vuoden 2017 arviointikertomuksen vastineessa selvitys.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää 

 • hyväksyä edellä olevan palvelualueen vastineen vastauksena kuntalaisaloitteeseen 
 • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Käsittely:

Ari Alapartanen esitti Olli Kamusen kannattamana, että opetus- ja kasvatuslautakunta päättää 

 • hylätä edellä olevan palvelualueen vastineen vastauksena kuntalaisaloitteeseen ja hyväksyä aloitteen sen sisällön mukaisesti
 • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Käsittelyn aikana käsittelyssä käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti pohjaehdotuksensa seuraavaksi: 

Ehdotus:

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää, että

 • huoltajille tehdään kevään aikana kysely varhaiskasvatuspalvelujen käytöstä ja varhaiskasvatusoikeuden laajuuden vaikutuksesta  palveluihin
 • päivitetään kyselyn tulosten perustella varhaiskasvatusoikeuden laajuuden muutosten talousvaikutukset
 • aloite tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn

 

Esittelijän tehtyä alkuperäisestä esityksestä poikkeavan uuden ehdotuksen puheenjohtaja totesi, että lautakunnan käsittelyn pohjana on esittelijän edellä käsittelystä kirjattu muutettu pohjaehdotus.

 

Muutetun pohjaehdotuksen käsittely:

 

Käydyn keskustelun aikana Olli Kamunen ilmoitti esittelijän uuden ehdotuksen perusteella, että vetää pois kannatuksensa Ari Alapartasen tekemästä ehdotuksesta.

Puheenjohtajan kysyttyä Ari Alapartaselta, onko hänen aiemmin tekemänsä muutosesitys voimassa niin Alapartanen vastasi, että esitys on voimassa.

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi

- että esittelijän käsittelyn aikana tekemä muutettu pohjaehdotus tuli lautakunnan päätökseksi

- Ari Alapartasen hylkäysesitys raukesi kannatuksen puuttuessa.

 

Päätös

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti, että

 • huoltajille tehdään kevään aikana kysely varhaiskasvatuspalvelujen käytöstä ja varhaiskasvatusoikeuden laajuuden vaikutuksesta  palveluihin
 • päivitetään kyselyn tulosten perustella varhaiskasvatusoikeuden laajuuden muutosten talousvaikutukset
 • aloite tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn

 

 

 

Valmistelija

 • Hanna-Leena Holmström, aluepäällikkö, hanna-leena.holmstrom@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetus- ja kasvatuslautakunta on käsitellyt aloitetta 5.3.2019 § 13, ja palauttanut asian valmisteluun. 

Vanhemmille tehtiin kevään 2019 aikana kysely, jonka tuloksia sekä kustannusvaikutuksia on esitelty ilmoitusasiana opetus- ja kasvatuslautakunnassa 7.5.2019 § 22. 

Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2020 alkaen palautti rajaamattoman varhaiskasvatuksen kaikille lapsille sekä varhaiskasvatuksen mitoitukseen 1:7 suhdeluvun. Varhaiskasvatusta on 1.8.2020 alkaen toteutettu kuntalaisaloitteen mukaisesti lakimuutoksesta johtuen. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

 1. hyväksyä edellä olevan palvelualueen vastineen vastauksena kuntalaisaloitteeseen
 2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström selosti asiaa lyhyesti.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset