Opetus- ja kasvatuslautakunta, kokous 19.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Lukion aloituspaikkamäärä ja opiskelijavalinnan perusteet 2024

JARDno-2023-1462

Valmistelija

  • Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori, marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa säädetään lukiolaissa (714/2018), Valtioneuvoston asetuksessa (834/2021/23.9.2021) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (838/2021/23.9.2021).  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut päätöksen (VN/14062/2023-OKM-2/25.5.2023) toisen asteen koulutuksen yhteishaun aikatauluista vuonna 2024.  Opetushallituksen ohjeen (OPH-3658-2023/5.7.2023) mukaan kevään 2024 yhteishaun koulutustarjonta tulee koulutuksen järjestäjän päivittää Opintopolku-palveluun 15.9.2023 mennessä. Opetushallitus on antanut määräyksen opiskelijavalintarekisterin pitoon liittyvästä aikataulusta vuonna 2024 (OPH-3624-2023/5.7.2023 ja OPH-3879-2023/2.8.2023   Koulun ylläpitäjän on vuosittain tarkistettava lukion aloituspaikkamäärä ja valintakriteerit opetushallinnon Opintopolku-palveluun lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa.

Järvenpään lukion tilat riittävät nuorten lukiokoulutuksessa noin tuhannelle opiskelijalle, joka on toteutunut 300 sisäänotolla, kun osalla on yli kolmen opintovuoden opinto-ohjelma. Talouden tasapainotusohjelmassa aloituspaikkamäärä on nostettu 310 opiskelijaan. Suurempi sisäänottomäärä aiheuttaisi tarpeen lisäopetusryhmien perustamiseen.

Järvenpään perusopetuksen päättävien ikäluokan koko oli laskeva vv. 2012 – 2018, mutta vuodesta 2019 alkaen ikäluokat ovat olleet kasvamassa. Tämänhetkisten tilastojen mukaan vuonna 2024 16-vuotiaiden ikäluokan koko on noin 590 ollen noin sata suurempi kuin vuonna 2023 (493 oppilasta). Järvenpään lukioon on ollut ensisijaisia hakijoita seuraavasti:

Kevät 2018: 401

Kevät 2019: 426

Kevät 2020: 481

Kevät 2021: 397

Kevät 2022: 382

Kevät 2023: 354

Järvenpään lukio hakukohteet yhteishaussa ovat olleet seuraavat: Yleislinja, urheilulinja, kuva- ja mediataidelinja, musiikki- ja tanssilinja sekä matemaattis-luonnontieteellinen linja, jossa lukiolla on valtakunnallinen erityistehtävä. Lisäksi yleislinjalla on voinut hakeutua yhteiskunnan ja talouden suuntautumisvaihtoehtoon.

Vuodelle 2024 aloituspaikkamääräksi nuorten lukiokoulutukseen esitetään 310, mikä on sama kuin v. 2023. Olennaiset muutokset linjojen aloituspaikkamäärissä ovat seuraavat: Opiskelupaikkoja vähennetty yleislinjalta kymmenen sekä musiikki- ja tanssilinjalta kaksi paikkaa. Vastaavasti kymmenen paikkaa lisätty urheilulinjalle ja kaksi paikkaa kuva- ja mediataidelinjalle. Urheilulinjalla aloituspaikkojen lisäystä tarvitaan, jotta eri urheilulajien valmennukset voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Sama aloituspaikkamäärä urheilulinjalle on ollut aiempinakin vuosina. Opiskelijavalinnan kriteereihin tulee seuraavat muutokset:

·       matemaattis-luonnontielliseltä linjalta luovutaan pääsykokeesta ja siirrytään kokonaan painotetun keskiarvon käyttöön.

·       urheilulinjalla siirrytään lajiliittojen antamaan pistetykseen lisäansioiden arvioinnissa. Lisäksi urheilulinjalle otetaan vain painopistelajin harrastajia ja liikunnan arvosana otetaan huomioon keskiarvoa laskettaessa.

·       yleislinjalla lisätään mahdollisuus draaman suuntautumisopintoihin. Tällä vahvistetaan taideaineiden yhteistyömahdollisuuksia.

Vapaaksi jääneet opiskelupaikat täytetään jatkuvassa haussa pelkästään käyttämällä hakumenettelyä, joka tehdään suoraan oppilaitokseen. Tehdyillä muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia. Yksityiskohtaiset opiskelijavalinnan perusteet 2024 ovat liitteenä, jossa muutokset on esitetty kursiivilla.  

Opetus ja kulttuuriministeriön asetuksen 838/2021 § 3 peruslähtökohtana on, että opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan määrätä etukäteen alarajan käytettävälle keskiarvolle. Sivistyslautakunta on 16.9.2008 § 60 päättänyt lukion opiskelijavalinnan perusteista siten, että yleislinjalle valittavien opiskelijoiden alin hyväksytty keskiarvo on 7,0.

Koulutuksen järjestäjä voi ottaa osan opiskelijoista muilla kuin perusopetuksen päättötodistuksella koulutukseen hakevista arvioituaan hakijoiden edellytykset selviytyä lukio-opinnoista. Koulutuksen järjestäjä voi päättää myös joidenkin aineiden painotuksesta keskiarvoa laskettaessa, pääsy- tai soveltuvuuskokeiden järjestämisestä sekä muun koulutuksen ja harrastusten huomioimisesta valinnassa. Jos koulutuksen järjestäjä käyttää em. asetuksen 2 §:ssä tarkoitetussa opiskelijavalinnassa pääsy- tai soveltuvuuskokeita, saadaan kokeiden tulokset valinnassa ottaa huomioon siten, että niiden vaikutus on enintään puolet enimmäispistemäärästä. Koulutuksen järjestäjä voi päättää pääsy- ja soveltuvuuskokeista saatavan alimman hyväksyttävän pistemäärän, jota alemmilla pisteillä ei voi tulla valituksi, vaikka kokonaispistemäärä tätä muuten edellyttäisi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä lukion aloituspaikkamäärät ja opiskelijavalinnan perusteet edellä selosteessa kuvatun sekä sitä täydentävän liitteen mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

 

Käsittely

Rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Järvenpään lukio