Lupajaosto, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Oikaisuvaatimus tarkastajan päätökseen LP 186-2020-01506 / 186-3-308-10

JARDno-2020-2866

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

1)PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA JOKA KOSKEE TARKASTAJAN PÄÄTÖSTÄ 23.10.2020 §466   LP-186-2020-01506

2)PÄÄTÖS PAINANTEEN SIJOITTAMISEKSI KIINTEISTÖJEN 186-3-308-11 JA 186-3-308-13 VÄLISELLE RAJALLE MAANKÄYTTÖ-JA RAKENNUSLAIN 161§:n NOJALLA

Asia:                                  

                                           Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä:  

                                            As oy:n Järvenpään Hakakuja 5 osakas

Päätös, josta oikaisua vaaditaan:                

Lupapäätös 23.10.2020 §466 (LP-186-2020-01506)

Kiinteistö johon oikaisuvaatimus kohdistuu: 186-3-308-10

Naapurikiinteistön taloyhtiön osakas on tehnyt oikaisuvaatimuksen kiinteistön 186-3-308-10 Vihtakatu 20b rakennusluvan muutosluvasta. Muutoslupa koskee kantaluvan asemapiirroksessa osoitettujen pihajärjestelyjen muutosta siten, että länsirajalle rakennetaan tukimuuri,jonka päälle sijoitetaan noin 1:1 jyrkkä penger.  

Oikaisuvaatimuksen sisältö:

Tukimuurin päällä olevaa pengerrystä, joka on kaltevuudeltaan 1:1, vaaditaan muutettavaksi vastaamaan rakennusjärjestyksen edellyttämää kaltevuutta 1:2. Muilta osin vaaditaan, että päätös hylätään, joka käytännössä tarkoittaa hakemusasian saattamista vastaamaan kantaluvan suunnitelmia ja vaatimuksia.

Oikaisuvaatimuksen perusteluiden pääkohdat siltä osin kun ne ovat merkityksellisiä rakennuslupamenettelyn kannalta:

1)Menettelyvirheet kantaluvan lupamenettelyssä.

2)Penkereen kaato 1:1 on rakennusjärjestyksen vastaisesti liian jyrkkä. Rakennusjärjestyksessä kaltevuudeksi on määrätty 1:2.

3)Virheet hulevesien ohjauksessa siltä osin, että painannetta ei ole kiinteistöjen 11-13 välisellä rajalla,johon hulevedet voidaan rakennuspaikalta ohjata.

1) Päätösesityksen perustelut

Kantaluvan hakemuksesta on kuultu asianosaisia asianmukaisesti ja lupapäätös on lainvoimainen, joten kantalupa ei ole enää tässä vaiheessa valituskelpoinen, jolloin sitä ei tästä syystä myöskään käsitellä tämän päätöksen yhteydessä. Hankkeessa on kysymys alkuperäisen rakennusluvan muuttamisesta kiinteistöjen välisen rajan läheisyydessä sijaitsevan piha-alueen tukimuurin ja pengerryksen osalta. Rakennushankkeen tarkoituksena on ollut rakentaa rinnetontille käyttökelpoinen pihamaa autotallille. Pihaa on jouduttu nostamaan pengerryksen kohdalta keskimäärin noin 1.7m sen luonnollisesta korosta pihamaan tasaamiseksi. Hakemuksen suunnitelmista ilmenee päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot: korkeuskäyrät, luonnollisen maanpinnan korot, pengerrys ja tukimuuri, niiden ylä- ja alareunan korot ja pintavesinuolet. Lisäksi pengerrysestä on laadittu poikkileikkauskuva asemapiirrokseen, jolloin erillisiä suunnitelmia luiskasta ei ole ollut tarvetta laatia.  Luiskan jyrkkyydeksi on ilmoitettu 1:1. Päätöksessä on annettu oikeus poiketa rakennusjärjestyksen 13 §:n luiskan kaltevuusvaatimuksesta 1:2. Koska 1:2 kaltevuudella toteutettu luiska olisi ollut käytännössä kiinni autotallin perustuksissa, poikkeaminen on voitu myöntää lupakäsittelyn yhteydessä sen välttämättömyyden vuoksi. Päätöksessä on erikseen määräyksellä vaadittu, että tukimuurin reuna porrastetaan kynnyksellä, jotta hulevedet voidaan käsitellä omalla tontilla niin ettei vesistä aiheudu haittaa naapurin puolella. Lisäksi ryhtyvää on velvoitettu päivittämään hulevesisuunnitelmaa muutosten osalta ennen loppukatselmusta. Kyseessä on erityissuunnitelmatason suunnitelma, jossa tarkentuu tukimuurin ja pengerryksen hulevesirakenteet (myös salaoja), jolloin tarkentuvat rakenteet voidaan hyväksyä vähäisinä rakentamisen aikaisina muutoksina, mikäli muutoksiin on tarvetta. Ehtona näille tuleville muutoksille luonnollisesti on, etteivät ne saa vaikuttaa naapurin asemaan (kiellettyinä muutoksina mainittakoon esim. kajoaminen maanpintaan korkeutta nostamalla). 

2) Päätösesityksen perustelut

Kiinteistöjen 11-13 väliselle rajalle kaivetaan pieni 20 cm leveä painanne johtamaan penkereen päältä johtuvia vesiä pois kiinteistöltä olemassa olevaan jatkoyhteyteen saakka. Ko. olevan rajaan rajautuvat kiinteistöt eivät ole päässeet sopimukseen painanteen sijoittamisesta rajalle, jolloin sijoittamisesta päättäminen kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle.  Kiinteistöltä pois johtuvia vesiä muodostuu lähinnä vain sulamisvesistä, joten johdettavien pintavesien määrä on hyvin vähäinen. Koska tontin korkojen vuoksi vaihtoehtoista vesien purkupaikkaa ei ole osoitettavissa, ja koska painanne sijaitsee rajalla ja se on leveydeltään vain 20cm, painanteen sijoittaminen tonttien 11-13 rajalle olemassa olevaan jatkoyhteyteen saakka voidaan hyväksyä.  Mainittakoon, että tontilla 10 on jo olemassa oleva oikeus kiinteistörasitteena käyttää tontilla 13 vesi ja viemärijohtoja noin 5 m levyisellä alueella (tonttien 11-13-väliseltä rajalta mitattuna).

 

Oikeusohjeet: Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys 13§

                        Maankäyttö- ja rakennuslaki 135§ ja 161 a§

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Lupajaosto päättää, että

  1. oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi tarkastajan päätös olisi kumottava. Muutosluvan mukainen rakentaminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakentamista.
  2. tonttien 186-3-308-11 ja 186-3-308-13 väliselle rajalle voidaan sijoittaa kiinteistöltä 186-3-308-10 muodostuvien pintantavesien poisjohtamiseksi 20cm leveä painanne, joka kaivetaan samaisella rajalla sijatsevaan jatkoyhteyteen saakka(pituus selviää päätöksen liitteenä olevasta pohjakartasta).

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset