Lupajaosto, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Päätös lupatarkastajan päätöksestä 6.4.2021§103 tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta

JARDno-2021-964

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

PÄÄTÖS LUPATARKASTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 6.4.2021 §103 (LP-186-2020-01912) TEHDYN OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA

 

Rakennusvalvonta

Asia:                                          

                                                    Oikaisuvaatimus

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä:   

                                                    Naapurikiinteistön 186-19-1968-5(jäljempänä tontti 5) omistajat.

 

Kiinteistö johon oikaisuvaatimus kohdistuu: 186-19-1968-22 (Piennartie 5d).

Kiinteistön 19-1968-5 omistajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kiinteistön 19-1968-22 rakennusluvasta. Rakennuslupa on myönnetty 2 kerroksisen valuharkkorakenteisen asuinrakennuksen ja valuharkkorakenteisen autotallirakennuksen sekä maalämpökaivon ja muuriaidan rakentamiseen. Rakennusluvan hakija hakee vakuutta vastaan oikeutta aloittaa rakennustyöt ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.                

Oikaisuvaatimuksen sisältö siltä osin, kun se on merkityksellistä maankäyttö-ja rakennuslain kannalta, ja myös oikaisuvaatimuksen tekijän aseman kannalta.

Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat rakennuslupaa muutettavaksi seuraavilta osin:

1)Rakennusten korkotasoa muutetaan niin, että hulevesiä ei suunnata tontin 5 suuntaa.

2)Hulevesisuunnitelmaa tulee muuttaa siltä osin, että siinä huomioidaan tontin 5 sijaitsevan rakennuksen sokkelikorkeus 56,96 ja samaisella tontilla sijaitsevan kellarin lattiakorkeus 54,00 sekä kellarin lattiakorkeuden alapuolella olevat rakenteet. Rakennusluvassa tulee määrittää, paljonko tontilla pitää olla myös jatkossa vettä läpäisemätöntä pintaa ja lisäksi painanteiden leveydet, korkeustasot ja reunojen kaltevuudet tulee määrittää rakennusluvan ehdoissa.

3)Rakennuksen ja pihan korkotasoista tulee päättää rakennusluvassa. Istutuksia vaaditaan tonttien rajoille, jos päärakennuksen maisemaikkunat suunnitellaan rakennettavaksi heidän suuntaansa.

4)Tontilla pitää olla puustoa rakennusjärjestyksen mukaisesti 1 puu 100m2 kohden.

5)Rakennusoikeutta ei saa ylittää.

Rakennusvalvonnan vastine

Yhteistä rajaa rakennuspaikan ja tontti 5 välillä on vain noin 24m. Suunnitelmien perusteella rakennuspaikan tuleva piha on kiinteistöjen välisen rajan läheisyydessä muutaman cm alempana kuin tontti 5 vastaavat korot, ja lisäksi kiinteistöjen välille rakennetaan painanne estämään pintavesiä valumasta naapurin puolelle. Kattovedet johdetaan rännikaivojen kautta hulevesien viivytys /imeytysjärjestelmään, josta mahdolliset ylivuotovedet johtuvat tontin alimmalle nurkalle rakennettavaan hulevesilammikkoon. Asemapiirroksesta sekä hulevesisuunnitelmasta on pääteltävissä vettä läpäisemättömän pinnan ja vettä läpäisevän pinnan pinta-alasuhde. Pääpiirustuksiin on osoitettu painanne tonttien rajalle. Rakentamismääräykset eivät edellytä painanteen leveyden tai kaltevuuden määrittämistä suunnitelmissa. Rakennusvalvonta on lupapäätöksessään hulevesien käsittelystä määrännyt seuraavaa: Järvenpään kaupungilla ei ole osoittaa hulevesiviemäriä kyseiselle tontille, jolloin hulevedet tulee käsitellä tontilla imeyttävillä/viivyttävillä rakenteilla. Hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla ja toissijaisesti viivyttää (YMa 1047/2017, 35§). Valittujen hulevesienhallintaratkaisujen tulee toimia kaikkina vuodenaikoina. Hulevedet eivät saa valua naapurikiinteistöille, eikä niistä saa aiheutua haittaa ympäristölle.

Hulevesien käsittely on suunniteltu asianmukaisesti ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset. Kiinteistöjen rajalla oleva kuusiaita säilytetään, ja näkösuojan lisäämiseksi, rajan tuntumaan istutetaan lisää kasvillisuutta. Rakennusoikeutta ei ylitetä.  Mikäli rakennuspaikalla suoritetaan jatkossa asemapiirroksesta poikkeavia ja naapurin asemaan mahdollisesti vaikuttavia toimenpiteitä, tulee näille toimenpiteille hakea muutoslupaa rakennusvalvonnalta, jonka yhteydessä kuullaan naapureita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

1)Oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana

2)Hakijalle myönnetään oikeus aloittaa rakennustyöt ennen luvan lainvoimaisuutta,koska päätöksen täytäntöönpano ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakija on asettanyt hyväksyttävän vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta.

Oikeusohjeet: maankäyttö -ja rakennuslaki 135§, 144§

 

                      

 

Päätös

1)Lupajaosto hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

2)Hakijalle myönnetään oikeus aloittaa rakennustyöt ennen luvan lainvoimaisuutta,koska päätöksen täytäntöönpano ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Tiedoksi

Asianosaiset