Kaupunkikehityslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Asemakaavan muutos, Terholan yritysalue, Vanha yhdystie

JARDno-2018-17

Valmistelija

  • Jaakko Heikkilä, kaavasuunnittelija, jaakko.heikkila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Terholan yritysalueen asemakaavamuutos on tullut kaavasuunnittelun kohteeksi Järvenpään kaupungin aloitteesta. Asemakaavan laadinta on osa Järvenpään kaupungin kaavoitussuunnitelmaa 2020. Kaavasuunnittelun lähtötavoitteena on ollut tutkia mahdollisuudet vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentamiselle Terholan alueella. Tavoitteena on ollut myös luoda edellytyksiä Terholan alueen yritysten toiminnan jatkumiselle ja yhdenmukaistaa alueen kaavamääräyksiä. Yritys- ja palvelualuetta on haluttu kehittää kaupan suuryksiköiden osalta niin, ettei alueen elinkeinotoiminta haittaisi ydinkeskustan kehittämistä Järvenpään merkittävimpänä kaupan keskuksena.

Asemakaavan muuttamiseen ryhdyttiin vuonna 2017 kaupungin aloitteesta maankäyttö- ja rakennuslakiuudistuksen siirtymäajan päättymisen takia. Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista koskevia säädöksiä uudistettiin 15.4.2011 voimaan tulleella lainmuutoksella. Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää koski siirtymäsäännös, jonka mukaan lain 71 a §:ää sovellettiin paljon tilaa vaativan erikoistavarakauppaan 15.4.2017 alkaen. Kaikki yli 2 000 kerrosneliömetrin (k-m2) myymälät olivat siirtymäajan jälkeen vähittäiskaupan suuryksiköitä. Maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin asemakaavaprosessin aikana uudelleen niin, että 1.5.2017 vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousi 2 000 kerrosneliömetristä 4 000 kerrosneliömetriin, mikä osaltaan muokkasi myös kaavamuutokselle asetettuja aikataulullisia tavoitteita ja lähtökohtia.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavaprosessi on käynnistetty vähäisenä kaavamuutoksena. Terholan yritysalueen asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 25.1.2017 ja lähettämällä kirje maanomistajille ja naapurikiinteistöille. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 25.1.-7.2.2017 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Ennakkolausuntopyyntö lähetettiin seuraaville tahoille: Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka/Suunnittelupalvelut, Järvenpään Vesi, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Fortum Power and Heat Oy/Kaukolämpö, Caruna Oy, Gasum Oy, Aurora Kaasunjakelu Oy, Elisa Oyj ja Telia Oyj. Asemakaavaluonnoksesta on saatu kolme lausuntoa. Asemakaavakarttaa ja -selostusta on täydennetty lausuntojen pohjalta. Alkuperäiset lausunnot ovat asian oheisaineistona. Lyhennelmät lausunnoista ja kaavoituksen vastineet ovat selostuksen liitteenä.

Kaavamuutosta on päätetty jatkaa syksyllä 2019 normaalina kaavamuutoksena. Kaava-aluetta on laajennettu kaavaluonnosvaiheesta siten, että liike- ja toimitilojen korttelialueet 1904, 1905 ja 1914 on liitetty mukaan kaava-alueeseen kaavamääräysten yhtenäistämisen vuoksi.

Asemakaavan kuvaus

Asemakaavamuutoksessa Terholan yritysalueen Vanhan yhdystien eteläpuolinen kortteli 1901, kortteli 1903 (Lidl) ja pohjoinen osa korttelista 1911 (Power ja Volttitehdas) muutetaan nykyisestä toimitilarakentamisen käyttötarkoituksesta liike- ja toimitilarakentamisen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön tai siihen verrattavissa olevan myymäläkeskittymän. Kortteleissa 1904, 1905, 1911 eteläosa, 1912, 1913 ja 1914 toimitilarakentamisen kaavamääräystä päivitetään. Terholantienpuisto suunnitellaan muutettavaksi osaksi liike- ja toimitilarakentamisen (KTY) korttelia 1904. Huoltoasemakorttelin 1902 käyttötarkoitus säilyy entisellään ja kaavamuutos mahdollistaa toimintojen jatkumisen entisenlaisina. Kaavamuutoksessa rakennusoikeuden määrä nousee vähäisesti (776 k-m2) Terholantienpuiston muuttuessa puistoalueesta liike- ja toimitilarakentamisen korttelialueeksi.

Suunnittelualueen KTY-korttelialueilla kaavamääräyksiä on ajantasaistettu. Hulevesimääräys kaikille korttelialueille on lisätty hulevesimääräys, meluohjearvoja huomioiva kaavamääräys sekä muutamia muita alueen kehittämistä mahdollistavia ja uutta rakentamista käytännössä joustavoittavia määräyksiä. Risteysalueiden näkemäviisteitä on lisätty tekemällä rakennusaloihin tarvittavia muutoksia sekä liittymäkieltomerkintöjä on tarkasteltu uudelleen alueen jatkokehittämistä ajatellen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. asettaa 19. eli Terholan kaupunginosan korttelin 1901 toimitilarakennusten korttelialuetta ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta; korttelin 1902 moottoriajoneuvojen ja huolto-asemien korttelialuetta; korttelien 1903, 1904, 1905 ja 1914 liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta; korttelien 1911, 1912 ja 1913 toimitilarakennusten korttelialuetta; Terholantienpuiston puistoaluetta (186-401-2609) sekä kortteliin 1903 liittyvää puistoaluetta, kortteliin 1905 liittyvää suojaviheraluetta, kortteliin 1911 liittyvää energiahuollon aluetta sekä kaava-alueeseen sisältyviä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Terholan yritys-alue; asemakaavakartta ja selostus päivätty 20.1.2020) julkisesti nähtäväksi (MRL 65§, MRA 27§) ja
  2. pyytää lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavilta tahoilta: Järvenpään Vesi, Uudenmaan ELY-keskus, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Elisa Oyj sekä Järvenpään yrittäjät ry.

Käsittely

Siirryttiin käsittelemään pykälää klo 20.12.

Juho Mattila esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaavasuunnittelija, suunnitteluavustaja