Kaupunginvaltuusto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Helsingin seudun vaihemaakuntakaava

JARDno-2020-2211

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannele Selin, yleiskaavapäällikkö, hannele.selin@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaava ohjaa Järvenpään maankäyttöä ja kaavoitusta ylempiasteisena oikeusvaikutteisena maakuntakaavana. Voimassa oleva Järvenpään yleiskaava 2020, keskustan osayleiskaava 2030 ja valmistelussa oleva Järvenpään yleiskaava 2040 ovat linjassa vaihemaakuntakaavan kanssa. Järvenpään kaupungin ja Uudenmaan liiton yhteistyö Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan valmistelussa on ollut hyvää ja vuorovaikutteista.

Valmistelu

Järvenpää on antanut lausunnon Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistosta (KH § 93, 16.4.2018), kaavaluonnoksesta (KH § 293, 26.11.2018) ja kaavaehdotuksesta (KH § 119, 13.05.2019). Järvenpään kaupunki ei jättänyt virallista muistutusta toisessa ehdotusvaiheessa nähtävilläolon aikana. Ehdotusvaiheen toisella kierroksella tehdyt Järvenpäätä koskevat teknisluonteiset korjaukset (Lemmenlaakson suojelualueen laajuuden tarkistus) kaavaratkaisuun on tehty vuorovaikutuksessa kaupungin kanssa.

Järvenpään lausunnoissa esitettyjä asioita on otettu huomioon kaavaratkaisussa. Ehdotusvaiheen valmistelussa on täydennetty taajamatoimintojen kehittämisperiaatemerkintää koskevaa tulkintaa kaavaselostukseen, muutettu mt 1452 vt 4- Vanha Lahdentie tieyhteys seudullisesti merkittävästä maakunnallisesti merkittäväksi tieksi, osoitettu Puolmatkan jätteenkäsittelykeskus EJ-kohdemerkinnällä ja muutettu voimajohtojen sekä ohjeellisten voimajohtojen kuvaustekniikkaa.

Järvenpään keskustan liityntäpysäköinnin seudullisuutta ja siirtoviemäriä ei merkitty Järvenpään kaupungin lausunnon mukaisesti. Näiden asioiden merkittävyys ei kuitenkaan kokonaiskuvaa ajatellen ole ratkaiseva ja vastineessa esitetyt perustelut voidaan hyväksyä eikä valituksen laatimiselle ole täten Järvenpään näkökulmasta aihetta.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston päätöksen hyväksyä Helsingin seudun vaihemaakuntakaava.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 312 jälkeen. Kaupunginhallitus päätti täsmentää otsikon kuulumaan "Helsingin seudun vaihemaakuntakaava".

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Hannele Selin, yleiskaavapäällikkö, hannele.selin@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 15.9.2020 § 310

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston päätöksen hyväksyä Helsingin seudun vaihemaakuntakaava.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yleiskaavapäällikkö, kaavoitusjohtaja