Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Keskustan liikuntapuiston hankesuunnitelma, tarkempi suunnittelu ja rakennuttaminen, talousarviomuutos

JARDno-2019-713

Aikaisempi käsittely

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

 

 

Päätös

 

Esittelijän esityksestä asia poistettiin listalta.

 

 

 

 

Valmistelija

Jari Lausvaara, Tilakehitysjohtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on tilannut urheilukenttien yleissuunnittelun puitesopimusjärjestelynä Sitowise Oy:ltä (JARDno 2019-32). Suunnittelutyön tavoitteena on laatia yleissuunnitelma Järvenpään Keskuskentästä ja Juholanmäen alueen urheilukentistä. Työn pohjana toimii 2017 valmistunut Järvenpään urheilukenttäselvitys (Sito Oy). 

Yleissuunnitelmassa tulee huomioida alueen rakentamisen suunnitelmat,​ tilatarpeet ja rakentamisen vaiheistuksen suunnittelun. Sitowise Oy:n tarkennetun tarjouksen 27.12.2018 mukaisesti työn tuloksena syntyy suunnitteluaineisto,​ joka sisältää suunnitelmaselostuksen,​ asemapiirustukset,​ tyyppipoikkileikkaukset,​ vesihuollon ja kuivatuksen asemapiirustuksen,​ kustannusarvion ja kokousaineistot.

Yleiskaavassa Juholanpellon alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennetun kulttuuriympäristön aluetta eli RKY aluetta.  Alueen yleissuunnittelu on päädytty jakamaan kahteen vaiheeseen vahvistetun asemakaavan mukaisesti: alueen halki kulkevan kevyenliikenteenreitin länsipuolta koskee V-1 ja s/10 asemakaavamerkinnät ja itäpuolta VU-1 ja s/11. Merkintöjen erotuksena on se, että maisemaan soveltuvaa rakentamista voi sijoittaa vain VU-1 alueelle. Koko alueen suunnitelmaa laadittaessa on toimittava yhteistyössä museviranomaisen kanssa.

Vaihe 1 sisältää alkuperäisen suunnittelualueen ts. pohjois-etelä -suunnassa kulkevan Koulupolun / kevyen liikenteen väylän itäpuoliset osat. Vaiheen 2 suunnittelussa laaditaan vaihtoehtoinen luonnos pesäpallokentän länsipuolisen peltoalueen maankäytöllisestä hyödyntämisestä liikunta- alueena ja pelikenttinä pitkällä aikavälillä. Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen mahdollisuudet tapahtumakäyttöön ja talviliikuntaan. Kaavoitus laatii maisemasuunnittelijan kanssa vaihtoehtoisen luonnoksen peltoalueen hyödyntämiseksi liikuntapaikkarakentamisessa ja siihen pyydetään Maakuntamuseon lausunto. 2. vaiheen mahdolliset investoinnit ovat alustavasti pohdittu ajoittuvan 2020- luvun loppupuolle.  

Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelmaluonnosta on esitelty Hyvinvointilautakunnalle 9.5.2019. Tämän jälkeen valmistelussa on pyritty varmistamaan etenkin jalkapallon ja yleisurheilun lajiolosuhteiden parantaminen. Keskeisimmät muutokset ja tarkennukset aiempaan luonnokseen nähden ovat:

 • Keskuskentän pääkatsomo on siirretty lähemmäs kenttää, jonka vuoksi kentän länsipuolen pituushyppypaikat poistettiin. Katsomorakenne on mahdollista viedä myös juoksuratojen päälle; asiaa ei tarvitse ratkaista tässä (yleissuunnittelu) vaiheessa, vaan se ratkaistaan vasta rakennussuunnittelun yhteydessä. 
 • Juoksuratoja on 8 ja juoksuratojen geometria on tavanomainen
 • Keskuskentän jalkapallokentän mitat ovat 64x100 m, mikä täyttää Suomen palloliiton liigalisenssimääräykset (2019 -).
 • Katsomo on 800 paikkainen ja sitä voi levittää sivuille siten, että siitä tulee 1500 paikkainen.
 • Itäpuolen pituushyppypaikat on levitetty siten, että niihin voidaan hypätä rinnakkain eli molemmissa on kaksi vauhdinottorataa vierekkäin. Pituushyppypaikkojen määrä ei vähene.
 • Itäpuolen pituushyppypaikkojen itäpuolella on lämmittelysuora.
 • Lämmittelysuoralla on kolme mustalla katkoviivalla esitettyä suorakulmiota. Nämä ovat siirrettäviä katsomoita, joihin mahtuu 60 henkilöä per katsomo eli yhteensä 180 henkilöä. 
 • Itäpuolen pituushyppypaikkojen levittämisen vuoksi koripallokenttä piti siirtää keskuskentän länsipuolelle.
 • Ulkokuntosali sijaitsee edelleen keskuskentän itäpuolella.
 • Heittopaikkojen sijainti ratkaistaan vasta vaiheessa 2. Alustavassa suunnitelmassa heittopaikan alue on kivituhkapintainen ja muu osa heittoalueesta ruohopintainen. Kivituhkakenttä voi toimia myös pysäköintialueena tapahtumien aikana. Ennen lopullista ratkaisua toimitaan väliaikaisin järjestelyin. 

 

Yleissuunnitelman 1. vaiheen alustava kustannusarvio 6,64 M€ kenttärakenteiden ja 1,85 M€ rakennusten osalta sisältyy varauksena vuosien 2021 - 2026 investointiohjelmaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelman
 2. esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta

 

Käsittely:

Lassi Markkanen esitti Peter Osipowin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

 • valmisteluohjeena mm, että:
  • tuodaan uudelleen käsittelyyn, kun saadaan mm. selvyys ympäristön ja alueen (mm. JYK) rakentumisesta
  • vastapäisen pellon rakentamismahdollisuus (lausunto museovirastolta)
  • juoksuratojen lukumäärään vähentäminen 8:sta 6:een
  • jalkapallokentän tai yleisurheilukentän siirtäminen eri paikkoihin

 

Palautusesityksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittely kohdistuu palautusesitykseen

 

Palautuskäsittely

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska lautakunta ei ollut yksimielinen palautusesityksestä, niin asiasta äänestetään.

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

 

Jaa = Asian käsittelyä jatketaan

 

Ei = Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

 

Äänestyksen tulos

 

Jaa = Katri Kuusikallio, Marko Koskela, Ossi Vähäsarja, Tuula Siltasari = neljä (4) ääntä

 

Ei = Peter Osipow, Pasi Koskinen, Anne Kujasalo, Lassi Markkanen, Pia Valonen = viisi (5) ääntä

 

Tyhjä = Satu Haaparanta = yksi (1)

 

Poissa = Heini Lehtonen, Arja Eriksson, Mika Asikainen, Ida- Cecilia Strandberg = neljä (4)

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei- ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) hyvinvointilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm. edellä käsittelystä kirjatuin valmisteluohjein.

 

 

Päätös

 

Hyvinvointilautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei- ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm. edellä asian käsittelystä kirjatuin valmisteluohjein.

 

 

 

Valmistelija

Jari Lausvaara, Tilakehitysjohtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta palautti yleissuunnittelun valmisteluun 14.11.2019 § 69 valmisteluohjeena, mm. että:

 • tuodaan uudelleen käsittelyyn, kun saadaan mm. selvyys ympäristön ja alueen (mm. JYK) rakentumisesta
 • vastapäisen pellon rakentamismahdollisuus (lausunto museovirastolta)
 • juoksuratojen lukumäärään vähentäminen 8:sta 6:een
 • jalkapallokentän tai yleisurheilukentän siirtäminen eri paikkoihin

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 3, että uuden JYK -kampuksen liikuntatilat toteutetaan VE2 laajuisena koulun yhteyteen: salin koko 1 215 m2, vapaa korkeus 9m, väliverhoilla 4 osaan jaettava ja väestönsuojelu- eli VSS-tilat toteutetaan osana JYK-hanketta. Päätös merkitsee, että VSS tilojen tulla sijoittamaan esim. urheilukentän katsomorakenteisiin ja JYKin salin pukuhuoneet voivat olla urheilukentän kanssa yhteiskäytössä.

Järvenpään palloseuran (Jäps) ja Keski-Uudenmaan yleisurheilijoiden (Kuy) edustajat kutsuttiin ns. laajennetun ohjausryhmän kokoukseen 16.12.2019. Kokouksessa käsiteltiin jalkapallon ja yleisurheilun harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden yhteensovittamiseen liittyvät asiat. Kokousmuistion pohjalta suunnittelijat ovat päivittäneet suunnitteluselostusta ja tarkentaneet kustannusarviota. Jäpsin ja Kuyn toimielimet ovat laatineet päivitettyyn suunnitteluaineistoon pohjautuen yhteisen lausunnon. Valmistelijoiden, käyttäjien ja suunnittelijoiden yhteinen näkemys on, että

 • Keskuskentän alueelle sijoitetaan 68x105 kokoinen jalkapallokenttä ja yleisurheilukenttä 8 juoksuradalla ja kahdella 6 metriä leveällä hyppypaikalla. 
 • Katsomo on tässä vaiheessa kapasiteetiltaan riittävä ja suunnittelu tarkentuu seuraavissa suunnitelmavaiheissa.
 • Molemmat jalkapallokentät (keskuskenttä ja Juholanmäen) toteutetaan tekonurmipintaisina. Tämän johdosta heittolajit sijoitetaan Juholanpolun länsipuoliselle pellolle, joka on asemakaavassa V-1/s-10, virkistysalue ja alue on valtakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman osa.
 • Jatkosuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä museoviranomaisen kanssa (kaavamääräys) kulttuurimaisema ja avoimet näkymät huomioiden: Heittopaikkojen viereen kylvetään nurmi vapaamuotoista pelailua varten. Lisäksi alueella on tilavaraus juoksupolulle/hiihtoladulle. Radan suunnalta avautuvaan peltomaisemaan ei ole tulossa rakennuksia ja kiekon-/moukarinheittopaikan suojaverkko lasketaan alas aina, kun paikalla ei heitetä. Heittosektorit toteutetaan nurmipintaisena. 

Jäpsin ja Kuyn 10.2.2020 päivätyn lausunnon mukaan jatkosuunnittelussa tulee ko. yleissuunnittelua tarkemmin huomioida alueen käyttö myös maksullisissa tapahtumissa. Alueen rajaaminen tulee toteuttaa siten, että syntyy riittävät näkemäesteet ja valvontamahdollisuudet. Tapahtuma-alueen toiminnallisuudessa tulee tarkentaa vielä mm. lipunmyynnin ja oheispalveluiden sijaintia.

Yleissuunnittelun kustannusarvioita on korotettu 190.000 eurolla, johtuen katsomorakenteiden erityisvaatimuksista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 • merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelman
 • esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jari Lausvaara, Tilakehitysjohtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta 27.2.2020 § 14

 

TL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta.

 

 Käsittely 

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös

Hyväksytiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään keskustan liikuntapuisto on keskeinen urheilun ja liikunnan alue, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet omatoimiseen ja ohjattuun liikkumiseen erilaisissa ympäristöissä. Urheilukentän alue on peräisin 1950-luvulta ja sitä on saneerattu 1980-luvulla. Järvenpään kokonaisvaltainen kehittyminen kentän rakentamisen ajoista niin väestönkasvun kuin urheiluseurojen määrän ja tarpeen kautta on ollut voimakasta. 1950-luvun olosuhteisiin luodun keskusurheilukentän ja viereisen Juholanpellon alueen olosuhteiden kehittäminen vastamaan kasvavan kaupungin ja sen asukkaiden tarpeita on ilmeinen. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet Järvenpään strategia, sen tavoitteet sekä liikuntapalveluiden toimintaa ohjaavat asiakirjat. Valmistelussa ja suunnittelussa on oltu aktiivisessa vuoropuhelussa loppukäyttäjien kanssa, jonka pohjalta toiminnallinen kokonaisuus ja hankesuunnitelma on toteutettu.

 

Hankesuunnitelman tarkoitus

Hankesuunnitelma tarkentaa aiempaa yleissuunnitelmaa alueesta, mutta ei ole vielä lopullinen toteutussuunnitelma. Hankesuunnitelma antaa lähtötiedot tarkemmalle suunnittelulle, jonka pohjalta rakentaminen toteutetaan. Hankesuunnitelman yhteydessä oleva kustannusarvio (10,9 miljoonaa euroa) on tarkennettu arvio kustannuksista tämänhetkisillä lähtötiedoilla. Materiaalien kustannuksiin globaalisti vaikuttava Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheuttaa suurta epävarmuutta materiaalien ja myös työvoiman kustannuksiin. Tarkennetut kustannukset saadaan tarkemman suunnittelun jälkeen tarjouspyyntöjen kautta ja ne voivat olla hyvinkin toisenlaiset kuin mitä laskentaohjelmalla tehty kustannuslaskenta tällä hetkellä kustannuksia arvio. Sen tähden rakennuttamisen päätöksentekoa ehdotetaan vaiheistettavan niin, että ensi vaiheessa käynnistetään liikuntapuiston tarkempi suunnittelu ja toisessa vaiheessa haetaan poliittiselta päätöksenteolta erikseen päätös rakentamisen käynnistämisestä. Näin voimme arvioida ja mahdollisesti edelleen vaiheistaa rakennuttamisen aikataulua, jos kustannukset nousevat edelleen.

Hyvinvointilautakunta päättää keskustan liikuntapuiston toiminnallisesta kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä. Alueen kehittäminen tehdään peruskorjaamalla nykyisiä alueita sekä rakentamalla uusia liikuntapaikkoja. Juholanmäen pesäpallokenttä on alueelle rakennettu v. 2019.  Liikuntapuiston yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2019. Yleissuunnitelma on hankesuunnitelman lähtökohtana. Suunnitelmassa on kuitenkin huomioitu tämänhetkiset alueen rakentamisen tarpeet. Alueen käyttäjien tarpeita on myös kartoitettu tätä hankesuunnitelmaa varten.

Liikuntapuiston hankesuunnitelmassa esitetään mm. keskusurheilukentän uusiminen sekä katsomon ja oheispalvelutilojen rakentaminen, ulkoliikunta-alueen sekä koulun yhteyteen leikkialueen rakentaminen. Keskusurheilukentän vieressä sijaitsee Järvenpään Yhteiskoulu (JYK), jossa on noin 500 oppilasta. Koulun uudis- ja peruskorjausosien valmistuttua koulussa on 1100 oppilaspaikkaa. Sipoontien eteläpuolelle Juholanmäen alueelle on suunnitelmassa esitetty jo toteutetun pesäpallokentän / tekojään läheisyyteen yleisurheilun heittopaikkoja (kiekko, moukari, keihäs), jalkapallokenttä ja tenniskentät (3 kpl), jonka alue toimii talvikaudella jääkiekkokaukalona (tekojää), sekä kuntoilupolut Juholanpellolle juoksu- ja hiihtokäyttöön.

Liikuntapuistoon esitetään uudet huoltorakennukset alueen käyttäjiä ja tarvittavia huoltotoimenpiteitä varten. Alueen liikennejärjestelyitä, jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä pysäköintialueita uusitaan ja laajennetaan.

Hankesuunnitelman yhteydessä ovat liitteenä hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä tarkennettu asemapiirustus sekä tilojen ja toimintojen määritykset.

JARDno-2019-713

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 27.2.2020 § 14

Hyvinvointilautakunta, 14.11.2019 § 69

Hyvinvointilautakunta, 9.5.2019 § 21

KS

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä osaltaan keskustan liikuntapuiston toiminnallisen kokonaisuuden hankesuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari ja rakennuttajapäällikkö Teemu Jaakkola Mestaritoiminta Oy:stä selostivat asiaa.  

Kokoustauko tämän pykälän jälkeen klo 18.38-18.50.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään keskustan liikuntapuisto on keskeinen urheilun ja liikunnan alue, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet omatoimiseen ja ohjattuun liikkumiseen erilaisissa ympäristöissä. Urheilukentän alue on peräisin 1950-luvulta ja sitä on saneerattu 1980-luvulla. Järvenpään kokonaisvaltainen kehittyminen kentän rakentamisen ajoista niin väestönkasvun kuin urheiluseurojen määrän ja tarpeen kautta on ollut voimakasta. 1950-luvun olosuhteisiin luodun keskusurheilukentän ja viereisen Juholanpellon alueen olosuhteiden kehittäminen vastamaan kasvavan kaupungin ja sen asukkaiden tarpeita on ilmeinen. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet Järvenpään strategia, sen tavoitteet sekä liikuntapalveluiden toimintaa ohjaavat asiakirjat. Valmistelussa ja suunnittelussa on oltu aktiivisessa vuoropuhelussa loppukäyttäjien kanssa, jonka pohjalta toiminnallinen kokonaisuus, yleissuunnittelu ja hankesuunnitelma on toteutettu.

Juholanmäen pesäpallokenttä on rakennettu v. 2019. Myös liikuntapuiston yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2019. Yleissuunnitelma on toiminut hankesuunnitelman lähtökohtana. Hankesuunnitelmassa on kuitenkin huomioitu tämänhetkiset alueen rakentamisen tarpeet. Alueen käyttäjien tarpeita on kartoitettu tätä hankesuunnitelmaa varten ja vuoropuhelua loppukäyttäjien kanssa tullaan käymään edelleen tarkemman suunnittelun edetessä.

Hankesuunnitelman tarkoitus

Hankesuunnitelma tarkentaa aiempaa yleissuunnitelmaa alueesta, mutta ei ole vielä lopullinen toteutussuunnitelma. Hankesuunnitelma antaa lähtötiedot tarkemmalle suunnittelulle, jonka pohjalta rakentaminen toteutetaan. Hankesuunnitelman yhteydessä oleva kustannusarvio on tarkennettu arvio kustannuksista tämänhetkisillä lähtötiedoilla. Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 6.4.2022 keskustan liikuntapuiston toiminnallisesta kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä liikuntapuiston olosuhteita parantamalla. Alueen kehittäminen tehdään peruskorjaamalla nykyisiä alueita sekä rakentamalla uusia liikuntapaikkoja ja olosuhteita.

Liikuntapuiston hankesuunnitelmassa esitetään mm. keskusurheilukentän uusiminen sekä katsomon ja oheispalvelutilojen rakentaminen, ulkoliikunta-alueen sekä koulun yhteyteen leikkialueen rakentaminen. Keskusurheilukentän vieressä sijaitsee Järvenpään Yhteiskoulu (JYK), jossa on noin 500 oppilasta. Koulun uudis- ja peruskorjausosien valmistuttua vuonna 2026, koulussa on 1100 oppilaspaikkaa. Sipoontien eteläpuolelle Juholanmäen alueelle on suunnitelmassa esitetty jo toteutetun pesäpallokentän / luistelukentän läheisyyteen yleisurheilun heittopaikkoja (kiekko, moukari, keihäs), jalkapallokenttä ja tenniskentät (3 kpl), jonka alue toimii talvikaudella jääkiekkokaukalona (tekojää), sekä kuntoilupolut Juholanpellolle juoksu- ja hiihtokäyttöön. Tämän vuosikymmenen loppupuolella kaupungilla on tarkoitus kehittää Ainolan jalkapallon harjoituskettä rakennusmaaksi ja Keskusurheilukentän sekä Juholanpellon jalkapallokenttien toteutus keinonurmikenttinä luo korvaavat jalkapallon harjoitusolosuhteet poistuvalle Ainolan jalkapallokentälle. 

Liikuntapuistoon esitetään uudet huoltorakennukset alueen käyttäjiä ja tarvittavia huoltotoimenpiteitä varten. Alueen liikennejärjestelyitä, jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä pysäköintialueita uusitaan ja laajennetaan.

Hankesuunnitelman yhteydessä ovat liitteenä hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä tarkennettu asemapiirustus sekä tilojen ja toimintojen määritykset.

Kustannusarvio ja päätöksenteko

Materiaalien kustannuksiin globaalisti vaikuttava Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheuttaa suurta epävarmuutta materiaalien ja myös työvoiman kustannuksiin. Tarkennetut rakentamisen kustannukset saadaan tarkemman suunnittelun yhteydessä ja tarjouspyyntöjen kautta ja ne voivat olla hyvinkin toisenlaiset kuin mitä laskentaohjelmalla tehty hankesuunnitelman kustannuslaskenta tällä hetkellä kustannuksia arvioi. Tästä johtuen sekä kaupungin kustannusriskienhallintanäkökulmasta rakennuttamisen päätöksentekoa ehdotetaan vaiheistettavan. Vaiheistus tapahtuisi niin, että ensi vaiheessa käynnistetään liikuntapuiston tarkempi suunnittelu ja toisessa vaiheessa haetaan poliittiselta päätöksenteolta erikseen päätös rakentamisenhankintojen käynnistämisestä. Itse rakennuttamista voidaan vaiheistaa useampiin vaiheisiin. Näin voimme arvioida kokonaiskustannusta rakentamisen ja materiaalien kustannuskehityksen perusteella. Alla oleva vaiheistus on tehty toiminnallisista lähtökohdista ja tarkemman suunnittelun kautta saadaan tarkempaa tietoa vaiheistuksen jaottelun toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista.

Päätöksenteko vaiheistetaan tämänhetkisen tiedon mukaan neljään vaiheeseen.

1.vaihe päätöksenteko 4-5/2022

Päätös tarkemman suunnittelun käynnistämisestä koko liikuntapuiston osalta ja valtuutus KH:lle tehdä päätökset rakennuttamisen osalta jatkossa. Noin 0,6 miljoonan investointipäätös. Suunnittelu alkaen alustavasti 6-8/2022.

2.vaihe päätöksenteko 9-10/2022.

Suunnittelun pohjalta ensimmäisen vaiheen rakennuttamispäätös. Joko koko urheilukentän alue tai osat siitä. Noin 5-6 milj. euron investointipäätös tai pienempi jos päädytään vaiheistamaan useampaan osaan. Rakentaminen alkaen talvella 2022 tai keväällä 2023.

3.vaihe päätöksenteko 9-11/2023

Suunnittelun pohjalta Juholanpellon olosuhteiden rakennus pois lukien jalkapallokenttä. Noin 2-3 miljoonan investointi.

4. vaihe päätöksenteko syksy/2025

Suunnittelun pohjalta Juholanpellon jalkapallokenttä. Noin 1,5-2 miljoonan euron investointipäätös.

Vaiheet 1-4 investointibudjetti yhteensä 10 900 800 €.

Konsultti- ja suunnittelijahankinnat

Hankkeen sujuvan etenemisen mahdollistamiseksi konsultti- ja suunnitteluhankintojen käynnistäminen sekä niiden tarjouspyyntöjen julkaisu on tavoitteena tehdä ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Näiden tarjousten jättö sekä hankintapäätökset tehdään vasta kaupunginvaltuustokäsittelyn jälkeen. Hankintojen sisältöä on mahdollista täsmentää lisäkirjeillä ennen tarjousten jättöä, mikäli hankinnan sisältöön on tarve tehdä muutoksia kaupunginvaltuustokäsittelyn jälkeen.

 

KS

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan hankesuunnitelman ja siihen sisältyvät hankkeen lähtökohdat
 2. että hankkeen jatkosuunnittelu voidaan aloittaa koko liikuntapuiston osalta hankesuunnitelman esittämässä laajuudessa
 3. että hankkeen rakennuttamispäätökset tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi vaiheittain
 4. antaa Mestaritoiminta Oy:lle valtuutuksen valmistella sekä päättää suunnitteluvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittaa ja valvoa asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta hankkeen hyväksytyssä budjetissa
 5. valtuuttaa hyvinvoinnin palvelualuejohtajan hyväksymään luonnos- sekä rakennussuunnitelmien suunnitelmaratkaisut kustannuslaskelmineen.
 6. Kohdat 1 – 5 ovat ehdollisia sille, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankebudjetin korotuksen sekä korotetun hankebudjetin mukaiset liitteessä vuosien 2022 – 2025 talousohjelmaan esitetyt muutokset

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy Keskustan liikuntapuiston hankebudjetin korotuksen 3,385 miljoonalla eurolla 10,9 miljoonaan euroon
 2. hyväksyy korotetun hankebudjetin mukaiset liitteessä esitetyt muutokset vuosien 2022-2025 talousohjelmaan.

 

Käsittely

Päätettiin käsitellä tämä asia § 112 jälkeen.

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari, rakennuttajapäällikkö Teemu Jaakkola ja palvelualuejohtaja Kristiina Soots selostivat asiaa.

Kokoustauko 17.28 - 17.38

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 2.5.2022 § 114

Ehdotus

Esittelijä

 • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy Keskustan liikuntapuiston hankebudjetin korotuksen 3,385 miljoonalla eurolla 10,9 miljoonaan euroon.
 2. hyväksyy korotetun hankebudjetin mukaiset liitteessä esitetyt muutokset vuosien 2022-2025 talousohjelmaan.

 

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut, hyvinvoinnin palvelualue