Kaupunginvaltuusto, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman muuttaminen

JARDno-2022-123

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-25 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 13.

Nyt esitettävien vuoden 2022-25 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus on esitty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Keusote määrärahan tarkistus kuntayhtymän hyväksymän talousarvion mukaisesti
Keusoten yhtymävaltuusto päätti 16.12.2021 § 56 vuoden 2022 talousarviosta, jossa Järvenpään maksuosuudeksi päätettiin 145,0 Me. Järvenpään talousarviossa huomioitu maksuosuuden suuruus oli 144,9 Me, joten Keusoten määrärahaa esitetään korotettavan 100 te.

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvauksien budjetointivirheen korjaus
Talousarvion valmisteluvaiheessa kaupungin tuloslaskelmasta jäi kaavavirheen takia käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja maankäyttökorvauksista puuttumaan vuosittain noin 125 te henkilöstökustannuksia. Erä oli mukana muutostekijöissä tekstinä, ja katettiin lisäämällä myyntivoittoja vastaavasti. Kustannukset ovat talousarvion laadinnan jälkeen täsmentyneet vuosittain noin 115 teuroon, mikä esitetään lisättävän kuluksi käyttöomaisuuden myyntivoittojen sitovuustasolle. Vastaavasti tuloista esitetään vähennettävän tarkentuneiden kustannusten ja talousarviossa huomioitujen tulojen erotus noin 10 te. Kokonaisuudessaan esitettävä tarkistus vaikuttaa kaupungin tulokseen ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten toimintakatteen laskuun 2022-25 noin 125 te/vuosi.

Kauken organisaatiomuutos
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 28.10.2021 § 97 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenteen muutoksen. Muutoksen mukaisesti Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustason kokonaisuuteen sijoitetaan maanmyynnin ja hankekehityksen -yksikkö, johon sijoittuu välittömät tehtävät, mitä maan jalostaminen myytäviksi kiinteistöiksi edellyttää. Muutos edellyttää vuonna 2022 409 te ja vuosina 2023-24 414-424 te määrärahasiirtoa Kaupunkikehityksen palvelualueen sitovuustasolta Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset sitovuustasolle. Muutoksella ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen.

Valtionosuuksien tarkennus
Valtionvarainministeriö on antanut 30.12 VN/32353/2021 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2022, jonka mukaan Järvenpäälle maksetaan kokonaisuudessaan 43,8 Me valtionosuuksia vuonna 2022. Talousarviossa käytettyjen ennakollisten laskelmien mukaan valtionosuutta olisi kertynyt 43,7 Me. Valtionosuuksia esitetään tarkennettavan VM:n päätöksen mukaiseksi eli korotettavan 100 te. 

Investointiosa

Ainolan pysäköintiyhtiön perustamisvaiheen pääomitus
Kaupunginhallitus käsittelee 31.1.2022 erillisessä pykälässä Ainola pysäköintiyhtiön perustamista. Pykälän mukaisesti yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja pysäköintihallin rakentamisen valmisteluun esitetään 350te sijoitusta ja vastaavaa talousarviomuutosta vuodelle 2022. Pääomitus lisää investointeja osakkeisiin ja kaupungin lainanottoa vastaavalla summalla vuonna 2022.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2022 toimintakatetta 226 te, vuosikatetta 125te ja tilikauden alijäämää vastaavasti. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on -184 te.

Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2022 investointimenoja yhteensä 350 te.

Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2022 otetaan lainaa 475 te voimassa olevaa talousarviota enemmän.

Vuosien 2023-25 muutokset pienentävät toimintakatetta vuosittain lähes 130 te, mikä heikentää tulosta ja lisää lainanottoa vuosittain yhteensä samalla määrällä.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto

  1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-​2025 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 31.1.2022 § 35

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2022-​2025 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt, taloussuunnittelupäällikkö, laskentapäällikkö