Kaupunginvaltuusto, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kotoutumisohjelma 2022-2024

JARDno-2021-2253

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Loima, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija, arja.loima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) 32§ mukaan kunnassa tulee olla kotoutumisohjelma, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotoutumisohjelma 20218-2021 hyväksyttiin 11.12.2017, § 80.

Kotoutumislain mukaan maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisessä, suunnittelussa ja seurannassa kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu. Kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Kunta vastaa kotouttamisohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä seurannasta. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia palveluja, työ- ja elinkeinohallinnon palveluina sekä muuna monialaisena yhteistyönä.

Nykyisellä hallituskaudella valmistellaan useita uudistuksia, jolla on liittymäpintoja maahanmuuttajien kotoutumiseen. Valtionneuvoston selonteko nostaa esiin kotoutumisen uudistamistarpeet. Selontekoa korvaa tällä hetkellä valtion kotoutumisohjelman. Kun valtion uudistuksiin liittyvä työ etenee, päätetään kotoutumisen edistämisen tehtävien muutoksista ja rahoituksesta. Valmisteilla on kotoutumislain uudistaminen.

Järvenpään kotoutumisohjelmassa kiinnitetään huomioita selonteossa esiintuotuihin kehittämiskohteisiin. 

Kotouttamista edistävä työ kuuluu osaksi kaikkia peruspalveluja. Vieraskielisen väestön lisääntyessä kotoutumista edistävien toimenpiteitä tulee nivoa yhä vahvemmin palvelukohtaiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan. Maahanmuuton alkuvaiheen kohdennettuja toimenpiteitä järjestetään tarvetta vastaavasti. Ohjelmakaudella jatketaan pakolaisten (kiintiöpakolaiset, olekseluluvan saaneet turvapaikanhakijat) vastaanottoa kuntapaikoille 15 henkilöä/vuosi.

Vieraskielisen väestön kehityksen ja kuntalaisten tarpeiden sekä kotoutumisen tilan seuranta kuuluu osana muuhun kunnassa tehtävään valmistelu- ja seurantatyöhön esim. hyvinvointisuunnitelma, palveluverkko, opetussuunnitelmat.

Kotoutumispalvelut raportoi kotoutumisohjelman toteutumista vuosittain Hyvinvointilautakunnalle. Kotoutumispalvelujen toimintaa seurataan käyttösuunnitelmatavoitteiden avulla.

Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65§ mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

KS

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Järvenpään kotouttamisohjelman 2022-2024.

 

Käsittely

Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima selosti kotoutumissuunnitelmaa.

Satu Haaparanta teki Riina Kurkisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Vastaanotettavien pakolaisten määrä muutetaan kolmeentoista.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Esittelijän ehdotus

EI: Haaparannan muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan päättäneen äänin 9 - 2 hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 9 JAA ääntä, 2 EI ääntä päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Eriävä mielipide

Satu Haaparanta jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Vastaanotettavien pakolaisten määrä olisi ollut supistettava kolmeentoista säästösyistä.

Riina Kurkinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Peter Osipow, Jere Haavisto, Kirsi Lahtinen, Anna Pulkkinen, Pia Valonen, Nina Hagman, Sean McLoughlin, Lassi Markkanen, Mikko Perkoila

 • Ei 2 kpl 18%

  Riina Kurkinen, Satu Haaparanta

Valmistelija

Arja Loima, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija, arja.loima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta 19.1.2022 § 3

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Järvenpään kotouttamisohjelman 2022-2024.
 

Käsittely

Mikko Taavitsainen ehdotti Laura Virkkusen kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamiseksi valmisteluun, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Asian käsittelyn jatkaminen

EI: Asian palauttaminen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen äänin 6 - 5 jatkaa asian käsittelyä.

 

Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin ja Laura Virkkusen kannattamina seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 1:

Johdanto, sivu 3, 2. kappale muutetaan muotoon: ”Kotoutumisohjelmassa esitettyjen kotoutumisen edistämisen toimien tavoitteena on kannustaa nopeaan kielitaidon saamiseen ja yhteiskunnalliseen osaamiseen liittyvään kotoutumiseen. Lisäksi tuetaan maahanmuuttajan pyrkimystä saavuttaa kantaväestöön kuuluvien kanssa yhdenvertainen asema kuntalaisena koulutuksen, työllisyyden ja sosiaalisen elämän saroilla. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan maahanmuuttajan halua ylläpitää äidinkielen taitoaan sekä yhteyttä syntymäalueensa ihmisiin ja kulttuuriin.”
 

Muutosehdotus 2:

Johdantoon sivu 3 lisätään ennen yhteiskunnan velvollisuudesta kertovaa kappaletta uusi kappale, jossa tiivistyy kotoutujan velvollisuudet osallistua ja pyrkiä sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti: "Kotoutumiseen halukkaalla on ensisijainen velvollisuus kotoutumiseen, mitä kotoutumisen edistämisellä tuetaan. Kotoutumispalveluissa asiakkaita ohjataan ensisijaisesti opiskelemaan suomen kieltä, ymmärtämään Suomen kulttuuria, arvoja ja historiaa sekä hankkimaan muita tarvittavia ammatillisia valmiuksia osana kotoutumisprosessia."
 

Muutosehdotus 3:

Sivulta 11 poistetaan luvun 5.3 ensimmäinen kappale identiteettipolitiikkaa ja syrjintää sisältävänä.
 

Muutosehdotus 4:

Taulukko sivulla 11 päivitetään todellisen tilanteen mukaisesti. Jos ei tiedetä vuosien 1997-2013 tilannetta, niihin merkitään kysymysmerkki ja alle liitetään kysymysmerkin selite.
 

Muutosehdotus 5:

Sivulla 11 oleva virke ”Ohjelmakaudella 2022–2024 jatketaan edelleen pakolaisten vastaanottoa 15 henkilöä/vuosi” korvataan virkkeellä ”Ohjelmakaudella 2022–2024 jatketaan edelleen pakolaisten vastaanottoa 10 henkilöä/vuosi”.
 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

Äänestys 1:

JAA: Esittelijän ehdotus

EI: Muutosehdotus 1

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä muutosehdotuksen äänin 5 - 6.
 

Äänestys 2:

JAA: Esittelijän ehdotus

EI: Muutosehdotus 2

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä muutosehdotuksen äänin 4 - 7.

Äänestys 3:

JAA: Esittelijän ehdotus

EI: Muutosehdotus 3

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä muutosehdotuksen äänin 4 - 7.

Äänestys 4:

JAA: Esittelijän ehdotus

EI: Muutosehdotus 4

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä muutosehdotuksen äänin 4 - 7.


Äänestys 5:

JAA: Esittelijän ehdotus

EI: Muutosehdotus 5

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen hylätä muutosehdotuksen äänin 7 - 4.

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti kuitenkin siten, että Mikko Taavitsaisen muutosehdotukset 1 - 4 tulivat kaupunginhallituksen päätöksiksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 55%

  Katri Kuusikallio, Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Pepe Makkonen, Tiia Östberg, Tomi Passi

 • Ei 5 kpl 45%

  Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven, Ismo Nöjd

 • Jaa 5 kpl 45%

  Tuija Kuusisto, Pirjo Komulainen, Eemeli Peltonen, Tiia Östberg, Katri Kuusikallio

 • Ei 6 kpl 55%

  Laura Virkkunen, Tomi Passi, Mikko Taavitsainen, Pepe Makkonen, Willem van Schevikhoven, Ismo Nöjd

 • Jaa 4 kpl 36%

  Eemeli Peltonen, Tiia Östberg, Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio

 • Ei 7 kpl 64%

  Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi, Pepe Makkonen, Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven, Ismo Nöjd

 • Jaa 4 kpl 36%

  Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Tiia Östberg, Katri Kuusikallio

 • Ei 7 kpl 64%

  Laura Virkkunen, Tuija Kuusisto, Pepe Makkonen, Tomi Passi, Mikko Taavitsainen, Willem van Schevikhoven, Ismo Nöjd

 • Jaa 4 kpl 36%

  Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Tiia Östberg, Katri Kuusikallio

 • Ei 7 kpl 64%

  Pepe Makkonen, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen, Tuija Kuusisto, Tomi Passi, Ismo Nöjd

 • Jaa 7 kpl 64%

  Pepe Makkonen, Pirjo Komulainen, Eemeli Peltonen, Willem van Schevikhoven, Tiia Östberg, Tuija Kuusisto, Katri Kuusikallio

 • Ei 4 kpl 36%

  Laura Virkkunen, Tomi Passi, Mikko Taavitsainen, Ismo Nöjd

Valmistelija

 • Arja Loima, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija, arja.loima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 24.1.2022 § 31

 

Hyvinvointilautakunnan 19.1.2022 § 3 selostustekstissä on kirjaus: ”Lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) 32§ mukaan kunnassa tulee olla kotoutumisohjelma, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotoutumisohjelma 20218-2021 hyväksyttiin 11.12.2017, § 80.”

Lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) mukaan kunnassa tulee olla kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Pöytäkirjamerkintöjen mukaan kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 § 80 hyväksynyt Järvenpään kaupungin kotouttamisohjelman 2018 – 2021.

Kaupunginhallituksessa päätetyt muutokset on viety liitteeseen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Järvenpään kotouttamisohjelman 2022-​2024.

 

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa.

Puheenjohtaja ehdotti, että päätöksenteon kohteena olevan ohjelman nimeksi merkittäisiin "kotoutumisen edistämisen ohjelma 2022 - 2024". Puheenjohtaja totesi asiasta tiedusteltuaan valtuuston yksimielisesti hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen.

Tiia Lintula teki Mimmi Launialan, Satu Tuomisen ja Katja Revon kannattamana asiassa seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 1.

Muutetaan tämä kappale johdannosta sivulta 3:

“Kotoutumisohjelmassa esitettyjen kotoutumisen edistämisen toimien tavoitteena on kannustaa nopeaan kielitaidon saamiseen ja yhteiskunnalliseen osaamiseen liittyvään kotoutumiseen. Lisäksi tuetaan maahanmuuttajan pyrkimystä saavuttaa kantaväestöön kuuluvien kanssa yhdenvertainen asema kuntalaisena koulutuksen, työllisyyden ja sosiaalisen elämän saroilla. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan maahanmuuttajan halua ylläpitää äidinkielen taitoaan sekä yhteyttä syntymäalueensa ihmisiin ja kulttuuriin.”

kuulumaan seuraavasti:

“Kotoutumisohjelmassa esitettyjen toimien tavoitteena on tukea maahanmuuttajaa kokemaan olevansa yhteiskuntamme täysivaltainen jäsen, jolla on uudessa kotimaassa tarvittavia tietoja ja taitoja, samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Keskeistä on suomen kielen oppiminen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin tutustuminen sekä mahdollisuus opiskella, harrastaa ja tehdä työtä. Kotoutumisohjelman toimenpiteillä edistetään myös hyvien väestösuhteiden syntymistä.”

Muutosehdotus 2.

Poistetaan tämä kappale johdannosta sivulta 3:

“Kotoutumiseen halukkaalla on ensisijainen velvollisuus kotoutumiseen, mitä kotoutumisen edistämisellä tuetaan. Kotoutumispalveluissa asiakkaita ohjataan ensisijaisesti opiskelemaan suomen kieltä, ymmärtämään Suomen kulttuuria, arvoja ja historiaa sekä hankkimaan muita tarvittavia ammatillisia valmiuksia osana kotoutumisprosessia.“

Muutosehdotus 3.

Muutetaan kohdan 5.3. otsikko “Hyvät väestösuhteet ja kulttuurien välinen vuoropuhelu” otsikoksi “Hyvät väestösuhteet ja turvallisuus” sekä lisätään tämä kappale sivulle 11 heti otsikon alle:

“Hyviä väestösuhteita edistämällä huolehditaan alueen eri väestöryhmien ja niihin kuuluvien yksilöiden välisestä toimivasta vuorovaikutuksesta. Tavoitteena on, että eri väestöryhmät suhtautuvat toisiinsa kunnioittavasti eikä jännitteitä tai konflikteja pääse syntymään. Hyvien suhteiden tunnusmerkkejä ovat kokemus yhteenkuuluvuudesta ja turvallisuudesta, syrjimätön kohtelu sekä kokemukset osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Positiviista erityiskohtelua voidaan käyttää erityisryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden edistämiseksi yhdenvertaisuuslain mukaisesti.”
 

Mikko Taavitsainen teki Arto Luukkasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen

Muutosehdotus 4.

Vastaanotettavien henkilöiden määrä lasketaan 10 henkilöön/vuosi.

 

 

 

Satu Haaparanta teki seuraavan muutosehdotuksen:

Muutosehdotus 5:

Vastaanotettavien henkilöiden määrä lasketaan 13 henkilöön/vuosi.

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.
 

Kokoustauko 21.18 - 21.23.
 

Puheenjohtaja totesi, että asiassa oli tehty neljä kannatettua muutosehdotusta, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

Äänestys 1 / Muutosehdotus 1

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI: Muutosehdotus 1

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä muutosehdotuksen äänin 22 jaa - 27 ei - 1 tyhjä.

 

Äänestys 2 / Muutosehdotus 2

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI: Muutosehdotus 2

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä muutosehdotuksen äänin 23 jaa - 27 ei.

 

Äänestys 3 / Muutosehdotus 3

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI: Muutosehdotus 3

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä muutosehdotuksen äänin 22 jaa - 27 ei - 1 tyhjä

 

Äänestys 4 / Muutosehdotus 4

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI: Muutosehdotus 4

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen äänin 37 jaa -11 ei -2 tyhjä

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutosehdotusten mukaisesti

1. kotoutumisen edistämisen ohjelman 2022 - 2024 sekä

2. äänestyksen jälkeen muutosehdotukset 1 - 3.

Äänestystulokset

 • Jaa 22 kpl 44%

  Seppo Heino, Tomi Passi, Arto Luukkanen, Ismo Nöjd, Sean McLoughlin, Laura Virkkunen, Peter Hagman, Tero Rantanen, Tuija Kuusisto, Jorma Piisinen, Riina Kurkinen, Esko Lappalainen, Mikko Taavitsainen, Satu Haaparanta, Raimo Finér, Petri Perta, Vesa Müller, Petri Graeffe, Antti Heikkilä, Tom Boman, Tarja Edry, Petri Ovaska

 • Ei 27 kpl 54%

  Riikka Juuma, Eemeli Peltonen, Jenni Marttinen, Emmi Mäkinen, Mimmi Launiala, Satu Karjalainen, Liisa Majanen, Peter Osipow, Tiia Lintula, Satu Tuominen, Suvi Pohjonen, Hanna Partanen, Katja Repo, Hanna Graeffe, Reetta Nick, Katri Kuusikallio, Ville Mustonen, Mia Rundgren, Lotta Vainiola, Henri Kontkin, Nea Karenius, Taru Salmivuori, Pirjo Komulainen, Henry Berg, Lassi Markkanen, Pekka Luuk, Rita Kostama

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Erika Turunen

 • Jaa 23 kpl 46%

  Petri Graeffe, Arto Luukkanen, Tomi Passi, Seppo Heino, Tuija Kuusisto, Esko Lappalainen, Tero Rantanen, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Petri Perta, Jorma Piisinen, Vesa Müller, Raimo Finér, Satu Haaparanta, Mia Rundgren, Riina Kurkinen, Peter Hagman, Pekka Luuk, Sean McLoughlin, Tarja Edry, Tom Boman, Petri Ovaska

 • Ei 27 kpl 54%

  Emmi Mäkinen, Hanna Graeffe, Lassi Markkanen, Reetta Nick, Eemeli Peltonen, Jenni Marttinen, Tiia Lintula, Satu Karjalainen, Satu Tuominen, Suvi Pohjonen, Mimmi Launiala, Pirjo Komulainen, Riikka Juuma, Katri Kuusikallio, Henri Kontkin, Peter Osipow, Hanna Partanen, Katja Repo, Nea Karenius, Ville Mustonen, Taru Salmivuori, Lotta Vainiola, Erika Turunen, Antti Heikkilä, Henry Berg, Liisa Majanen, Rita Kostama

 • Jaa 22 kpl 44%

  Petri Perta, Jorma Piisinen, Seppo Heino, Esko Lappalainen, Ismo Nöjd, Vesa Müller, Tuija Kuusisto, Petri Graeffe, Pekka Luuk, Antti Heikkilä, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen, Arto Luukkanen, Peter Hagman, Raimo Finér, Riina Kurkinen, Tomi Passi, Tom Boman, Tero Rantanen, Sean McLoughlin, Tarja Edry, Petri Ovaska

 • Ei 27 kpl 54%

  Henri Kontkin, Reetta Nick, Pirjo Komulainen, Katja Repo, Mimmi Launiala, Suvi Pohjonen, Satu Karjalainen, Lotta Vainiola, Emmi Mäkinen, Liisa Majanen, Jenni Marttinen, Hanna Partanen, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Mia Rundgren, Hanna Graeffe, Eemeli Peltonen, Nea Karenius, Peter Osipow, Riikka Juuma, Erika Turunen, Katri Kuusikallio, Ville Mustonen, Rita Kostama, Taru Salmivuori, Satu Tuominen, Henry Berg

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Satu Haaparanta

 • Jaa 37 kpl 74%

  Eemeli Peltonen, Sean McLoughlin, Riikka Juuma, Pirjo Komulainen, Jenni Marttinen, Peter Osipow, Mia Rundgren, Hanna Graeffe, Mimmi Launiala, Henri Kontkin, Emmi Mäkinen, Satu Tuominen, Tuija Kuusisto, Liisa Majanen, Lotta Vainiola, Reetta Nick, Hanna Partanen, Petri Graeffe, Satu Karjalainen, Esko Lappalainen, Taru Salmivuori, Katri Kuusikallio, Vesa Müller, Katja Repo, Suvi Pohjonen, Nea Karenius, Erika Turunen, Antti Heikkilä, Ville Mustonen, Tiia Lintula, Lassi Markkanen, Tomi Passi, Rita Kostama, Henry Berg, Pekka Luuk, Tarja Edry, Petri Ovaska

 • Ei 11 kpl 22%

  Laura Virkkunen, Seppo Heino, Jorma Piisinen, Mikko Taavitsainen, Raimo Finér, Petri Perta, Ismo Nöjd, Tom Boman, Riina Kurkinen, Arto Luukkanen, Peter Hagman

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Satu Haaparanta, Tero Rantanen

Tiedoksi

Hyvo palvelualuejohtaja, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija