Kaupunginvaltuusto, kokous 14.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Asemakaavan muutos ja sitova tonttijako, Sävelpuisto, Sipoontie 2a

JARDno-2020-59

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksella tiivistetään Järvenpään keskusta-alueen maankäyttöä Keskustan osayleiskaavan 2030 periaatteiden sekä alueelle laadittujen lisäsuunnitelmien ja -selvitysten mukaisesti. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uutta ja korkealaatuista pienasutusta sekä asuinkerros- ja palvelurakentamista Sävelpuiston viheralueelle Sibeliuksenväylän itäpuolelle, tarkentaa asuinkortteliin linkittyviä suojaviher- ja lähivirkistysalueiden käyttötarkoituksia sekä tehdä tarpeelliset tiedossa olevat muutokset liittyviin katualueisiin alueen liikenneverkon kehittämiseksi.

Asemakaavassa osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 10 370 kerrosneliömetriä (k-m2): asuinkerros- ja palvelurakentamiselle 9220 k-m2 ja pienasutukselle 1150 k-m2. Asemakaavan rakennusoikeuden ja tehtyjen suunnitelmien pohjalta on arvioitu valmistuvan 160–165 asuntoa ja 200–230 uutta asukasta. Asunto- ja asukasarvio tarkentuu rakennussuunnitelmien edetessä ja rakennuslupavaiheessa. Asemakaavassa laaditaan sitova tonttijako korttelin 169 tonteille 1–4. Muille asemakaavan korttelialueille tulee laatia erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Asemakaavan rakenne muodostuu alueen pääkatujen, Sibeliuksenväylän ja Sipoontien, yhteyteen täydentyvästä yhdistetystä asuinkerrostalojen ja pienasutuksen asuinkorttelista sekä Sävelpuiston lähivirkistys- ja suojaviheralueista. Asemakaavan tarkempi kuvaus on esitelty päätöksenteon kohteena olevissa kaava-asiakirjoissa.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettu nähtäville 18.3.2020. Kaavamuutoshankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu 9 kirjallista mielipidettä. Mielipiteet löytyvät alkuperäisinä kokousaineiston oheismateriaalista sekä vastineineen kaavaselostuksen liitteestä 4.

Kaavaluonnokset tausta-aineistoineen ovat olleet nähtävillä 20.5.-18.6.2020 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnosvaiheen yleisötilaisuutta ei koronaviruspandemian vuoksi ollut mahdollista järjestää. Kaavaluonnospalautetta on saatu runsaasti: 6 lausuntoa ja 13 kirjallista mielipidettä. Kaavaluonnospalaute löytyy alkuperäisinä kokousaineiston oheismateriaalista sekä vastineineen kaavaselostuksen liitteestä 4.

Kaavaluonnosten jälkeen on laadittu viitesuunnitelmakonsultin (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy) kanssa uusi aluerakentamissuunnitelma, tilattu lisäselvityksiä ja käyty kumppanuushaun kilpailutus syyskauden 2020 aikana. Kilpailutöiden arvioinnin ja jatkoneuvottelujen jälkeen NCC:n ja Arkkitehtitoimisto Soini & Horton ehdotusta Intro päätettiin esittää koko suunnittelualueen asuinkorttelin toteuttajaksi. Kumppanin valinta käsiteltiin päätöksenteossa kaupunginhallituksessa 25.1.2021 § 18 ja kaupunginvaltuustossa 15.2.2021 § 5. Valintapäätöksen jälkeen on aloitettu valitun toimijan kanssa yhteissuunnittelu kilpailutyön jalostamiseksi kaavaehdotuksen muotoon.

Kaavasuunnitelmaan on tehty huomattava määrä muutoksia ja tarkennuksia kaavaluonnosten ja nyt valmistellun kaavaehdotuksen välillä. Merkittäviä muutoksia ovat muun muassa rakentamisen määrä, rakennusmassoittelu ja korttelisuunnitelman tarkentuminen, korttelialueiden pääkäyttötarkoitukset ja muut tarkentavat kaavamääräykset. Korttelisuunnitelmia havainnollistetaan tarkemmin laaditussa rakentamistapaohjeessa, joka on kaavaselostuksen liitteenä 3. Kaavaselostusta ja kaavamuutoksen vaikutusten arviointia on prosessin edetessä täydennetty. Kaavakohtaiset ja yleiset lisäselvitysaineistot löytyvät osa kokouksen oheismateriaaleista ja osa kaavaselostuksen liitteistä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, Johtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkehityslautakunta päättää,

 1. asettaa 1. kaupunginosan eli Keskus katu- ja puistoaluetta sekä 22. kaupunginosan eli Lepola katualuetta koskevan Sävelpuiston asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttijakoehdotuksen (asemakaavakartta päivätty 19.4.2021, asemakaavan selostus ja liitteet päivätty 19.4.2021, tonttijako kaavaselostuksen liite 5) julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti,
 2. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Järvenpään Vesi, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy, Caruna Oy, Elisa Oyj, Järvenpää-Seura ry ja Rantapuiston asukasyhdistys.

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Sampo Perttula, Maria Suutari-Jääskö.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksella tiivistetään Järvenpään keskusta-alueen maankäyttöä Keskustan osayleiskaavan 2030 periaatteiden ja lisäsuunnitelmien ja -selvitysten mukaisesti. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uutta ja korkealaatuista asuinkerrostalorakentamista, kivijalkaan sijoittuvaa myymälä- ja liiketilaa, pienasutusta ja rakenteellista pysäköintitilaa Sävelpuiston viheralueelle Sibeliuksenväylän itäpuolelle, tarkentaa asuinkortteliin linkittyviä suojaviher- ja lähivirkistysalueiden käyttötarkoituksia sekä tehdä tarpeelliset tiedossa olevat muutokset liittyviin katualueisiin alueen liikenneverkon kehittämiseksi.

Asemakaavassa osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 10 370 kerrosneliömetriä (k-m2): liiketiloja sisältävälle asuinkerrostalorakentamiselle 9220 k-m2 ja pienasutukselle 1150 k-m2. Asemakaavan rakennusoikeuden ja tehtyjen suunnitelmien pohjalta on arvioitu valmistuvan 160–165 asuntoa ja 200–230 uutta asukasta. Asunto- ja asukasarvio tarkentuu rakennussuunnitelmien edetessä ja rakennuslupavaiheessa. Asemakaavassa laaditaan sitova tonttijako korttelin 169 tonteille 1–4. Muille asemakaavan korttelialueille tulee laatia erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Asemakaavan rakenne muodostuu alueen pääkatujen, Sibeliuksenväylän ja Sipoontien, yhteyteen täydentyvästä yhdistetystä asuinkerrostalojen ja pienasutuksen asuinkorttelista sekä Sävelpuiston lähivirkistys- ja suojaviheralueista. Asemakaavan tarkempi kuvaus on esitelty päätöksenteon kohteena olevissa kaava-asiakirjoissa.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 19.5.-17.6.2021 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internetsivuilla. Kaavaehdotuksesta ja yleisötilaisuudesta kuulutettiin 12.5.2021 kaupungin internetsivuilla sekä Keski-Uusimaan Viikko-lehdessä; lisäksi kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotettiin Järvenpään kaupungin Facebook-sivulla sekä lähettämällä kirjeet maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta. Sähköinen yleisötilaisuus kaavaehdotuksen esittelystä järjestettiin etäyhteyksin 3.6.2021. Linkit yleisötilaisuuden videotallenteeseen ja 3D-kaupunkimalliin ovat olleet saatavilla asemakaavan internetsivulla tilaisuuden jälkeenkin. Kaavaehdotusvaiheessa lähetettiin lausuntopyynnöt Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti. Kaavaehdotuksen palautteena saatiin 4 lausuntoa ja 5 kirjallista muistutusta (erillinen kokousliite ja kaavaselostuksen liite 4). Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset löytyvät kokouksen oheismateriaalista. Saadun palautteen ja täydentävien lisäselvitysten pohjalta kaavakarttaan on tehty seuraavia tarkennuksia:

 • AK-62-pääkäyttötarkoituksen kaavamääräyksiä muokattu: melu, paineellisen pohjaveden huomioiminen, rakennusten ilmanotto, polkupyörien säilytyspaikat. Määräys meriviemärin puupaalutuksen korkotason huomioimisesta lisäselvityksen perusteella poistettu.
 • A-6-pääkäyttötarkoituksen kaavamääräyksiä muokattu: melu, paineellisen pohjaveden huomioiminen, pihakannen vehreys, polkupyörien säilytyspaikat. Määräys meriviemärin puupaalutuksen korkotason huomioimisesta lisäselvityksen perusteella poistettu.
 • Piha- ja pelastustiesuunnittelun edistymisen myötä poistettu talousrakennusten rakennusalat piha- ja oleskelualueilta ja sallittu niiden toteuttaminen sanallisella määräyksellä piha-alueelle (AK-62).
 • Kerroslukuja täsmennetty tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi (I ja III) A-6 korttelialueella.
 • Aluerajaukset tarkistettu piha-alueilla (le ja piha-3). Lisätty korttelin keskiosaan toinen ohjeellinen hulevesien käsittelyalue.

Edellä mainitut kaavakartan muutokset ovat luonteeltaan tontin toteuttamista ja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä tarkentavia sekä saatua kaavapalautetta huomioivia eivätkä muuta huomattavasti varsinaisen asemakaavaehdotuksen suunnitteluratkaisuja. Tarkistettu kaavaehdotus voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn ilman kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Kaavaselostusta on täydennetty mm. kaavasuunnitteluprosessin, saadun kaavaehdotuspalautteen, lisäselvitysten, kaavavaikutusten arvioinnin ja ympäristön häiriötekijöiden osalta.

Korttelisuunnitelmaa havainnollistetaan tarkemmin laaditussa rakentamistapaohjeessa, joka on kaavaselostuksen liitteenä 3. Rakentamistapaohjetta on täydennetty leikkauskuvilla. Havainnekuvat ja asemapiirros on päivitetty. Asemakaavaa täydentävässä rakentamistapaohjeessa kuvattu toteutustapa ja kaupunkikuvallinen ilme voi asemakaavan reunaehtojen mukaisesti edelleen tarkentua rakennuslupakäsittelyn ja sen sisältämän kaupunkikuvallisen arvioinnin myötä.

Kaavakohtaiset ja yleiset lisäselvitysaineistot löytyvät osa kokouksen oheismateriaaleista ja osa kaavaselostuksen liitteistä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 1. hyväksyä Kaavoitus ja liikenne-yksikön laatimat vastineet (erillinen kokousliite ja kaavaselostuksen liite 4) kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin,

 2. esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus katu- ja puistoaluetta ja 22. kaupunginosan eli Lepola katualuetta koskevan tarkennetun Sävelpuiston asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon korttelin 169 tonteille 1-4 (asemakaavakartta päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021, asemakaavan selostus päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021, rakentamistapaohje päivätty 18.11.2021 ja tonttijakokartta päivätty 19.4.2021).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kokoustauko klo 17.50-18.00

Valmistelija

Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 16.12.2021 § 109

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus katu- ja puistoaluetta ja 22. kaupunginosan eli Lepola katualuetta koskevan tarkennetun Sävelpuiston asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon korttelin 169 tonteille 1-4 (asemakaavakartta päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021, asemakaavan selostus päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021, rakentamistapaohje päivätty 18.11.2021 ja tonttijakokartta päivätty 19.4.2021).

 

Käsittely

Projektipäällikkö Juho Mattila selosti asiaa.

Tomi Passi ehdotti asian jättämistä pöydälle. Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Kokoustauko tämän asian jälkeen kello 18.12 - 18.25.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.1.2022 § 6, asia jätettiin pöydälle.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus katu- ja puistoaluetta ja 22. kaupunginosan eli Lepola katualuetta koskevan tarkennetun Sävelpuiston asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon korttelin 169 tonteille 1-4 (asemakaavakartta päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021, asemakaavan selostus päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021, rakentamistapaohje päivätty 18.11.2021 ja tonttijakokartta päivätty 19.4.2021).

 

Käsittely

Tomi Passi teki Tuija Kuusiston kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Rakentamistapaohjeistuksen, liite 2 muutosehdotus:  

Tarkastellaan julkisivun pitkäaikaiskestävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä, sekä arvioidaan samalla, onko patinoituva pinnoittamaton lehtikuusi Järvenpään urbaanirakentamisen tavoiteratkaisu? 

Kaupan paikkaa olisi tärkeää suunnitella vielä uudestaan myös tulevien asukkaiden viihtyisyyden kannalta. Otetaan paremmin huomioon liikenteen aiheuttamia haittoja yhtenä huomiona autojen valosaaste. Tontille johtava liittymä voidaan siirtää suunnittelun avulla.  

Arvioidaan tarkemmassa suunnittelun tarkastelussa, onko esitetty parkkihalli asuntorakentamisen kanssa mahdollista toteuttaa luvatuilla tiedoilla." 

 

Tomi Passi (kannatti Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven) muokkasi muutosehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

"Lisätään päätösehdotukseen kohdat:

 1. Tarkastellaan julkisivun pitkäaikaiskestävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä, sekä arvioidaan samalla, onko patinoituva pinnoittamaton lehtikuusi Järvenpään urbaanirakentamisen tavoiteratkaisu? 
   
 2. Kaupan paikkaa olisi tärkeää suunnitella vielä uudestaan myös tulevien asukkaiden viihtyisyyden kannalta. Otetaan paremmin huomioon liikenteen aiheuttamia haittoja yhtenä huomiona autojen valosaaste. Tontille johtava liittymä voidaan siirtää suunnittelun avulla.  
   
 3. Arvioidaan tarkemmassa suunnittelussa, onko esitetty parkkihalli asuntorakentamisen kanssa mahdollista toteuttaa luvatuilla tiedoilla." 

 

Tomi Passi peruutti muutosehdotuksensa kohdan 2 osalta ja Tuija Kuusisto samoin kannatuksensa muutosehdotuksen kohdalle 2.

Kokoustauko 19.18 - 19.30.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu täydennysehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

Äänestys 1:

Jaa: Päätösehdotus hyväksytään

Ei: Päätösehdotus lisättynä Passin täydennysehdotuksella numero 1.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen äänin 4 - 7 hyväksyneen Passin täydennysehdotuksen  numero 1.

 

Äänestys 2:

Jaa: Päätösehdotus hyväksytään

Ei: Päätösehdotus lisättynä Passin täydennysehdotuksella numero 3.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen äänin 8 - 3 hylätä Passin täydennysehdotuksen numero 3.

Kaupunginhallitus oli siten päättänyt hyväksyä päätösehdotuksen siten täydennettynä, että 1 kohta lisätään osaksi päätöstä.

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 4-7 hyväksyttiin Passin täydennysehdotus numero 1.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus katu- ja puistoaluetta ja 22. kaupunginosan eli Lepola katualuetta koskevan tarkennetun Sävelpuiston asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon korttelin 169 tonteille 1-4 (asemakaavakartta päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021, asemakaavan selostus päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021, rakentamistapaohje päivätty 18.11.2021 ja tonttijakokartta päivätty 19.4.2021).

Tarkastellaan julkisivun pitkäaikaiskestävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä, sekä arvioidaan samalla, onko patinoituva pinnoittamaton lehtikuusi Järvenpään urbaanirakentamisen tavoiteratkaisu?

 

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio, Tiia Östberg

 • Ei 7 kpl 64%

  Laura Virkkunen, Tuija Kuusisto, Tomi Passi, Ismo Nöjd, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen, Henry Berg

 • Jaa 8 kpl 73%

  Ismo Nöjd, Tiia Östberg, Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio, Eemeli Peltonen, Henry Berg

 • Ei 3 kpl 27%

  Tuija Kuusisto, Tomi Passi, Willem van Schevikhoven

Valmistelija

 • Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 17.1.2021 § 16

HP

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus katu-​ ja puistoaluetta ja 22. kaupunginosan eli Lepola katualuetta koskevan tarkennetun Sävelpuiston asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon korttelin 169 tonteille 1-​4 (asemakaavakartta päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021,​ asemakaavan selostus päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021,​ rakentamistapaohje päivätty 18.11.2021 ja tonttijakokartta päivätty 19.4.2021).

Tarkastellaan julkisivun pitkäaikaiskestävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä,​ sekä arvioidaan samalla,​ onko patinoituva pinnoittamaton lehtikuusi Järvenpään urbaanirakentamisen tavoiteratkaisu?

Käsittely

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula esitteli asiaa.

Lassi Markkanen ehdotti Satu Haaparannan ja Peter Hagmanin kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamiseksi valmisteluun, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Asian käsittelyn jatkaminen tässä kokouksessa

EI: Asian palauttaminen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 47 jaa - 3 ei - 1 tyhjä päättäneen jatkaa asian käsittelyä tässä kokouksessa.

Lassi Markkanen ehdotti Satu Haaparannan kannattamana asiaan lisättäväksi seuraavan toimenpidealoitteen: Rakennusyhtiö selvittää autokatos/rivitalo-hybridin muuttamista toisenlaiseen pysäköintiratkaisuun.

Puheenjohtaja totesi kaavoitusjohtajaa kuultuaan, että toivomusaloite muuttaisi päätösehdotusta, joten sitä ei voitu ottaa toivomusaloitteena äänestykseen.

Tomi Passi teki Esko Lappalaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Päätösehdotuksen kohta: "Tarkastellaan julkisivun pitkäaikaiskestävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä,​ sekä arvioidaan samalla,​ onko patinoituva pinnoittamaton lehtikuusi Järvenpään urbaanirakentamisen tavoiteratkaisu?" muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 "Kohteen jatkosuunnittelussa tulee tarkastella julkisivuratkaisua rakennuksen elinkaari, materiaalin kotimaisuus ja pitkän ajan estetiikka huomioiden."

Puheenjohtaja totesi asiasta tiedusteltuaan kaupunginvaltuuston hyväksyneen Passin muutosehdotuksen yksimielisesti.

Kokoustauko 18.55 - 19.05.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti muutosehdotuksen mukaisesti hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus katu-​ ja puistoaluetta ja 22. kaupunginosan eli Lepola katualuetta koskevan tarkennetun Sävelpuiston asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon korttelin 169 tonteille 1-​4 (asemakaavakartta päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021,​ asemakaavan selostus päivätty 19.4.2021/tarkistettu 7.12.2021,​ rakentamistapaohje päivätty 18.11.2021 ja tonttijakokartta päivätty 19.4.2021).

Kohteen jatkosuunnittelussa tulee tarkastella julkisivuratkaisua rakennuksen elinkaari, materiaalin kotimaisuus ja pitkän ajan estetiikka huomioiden.

Äänestystulokset

 • Jaa 47 kpl 92%

  Petri Graeffe, Laura Virkkunen, Arto Luukkanen, Tuija Kuusisto, Katja Repo, Riikka Juuma, Jenni Marttinen, Tarja Edry, Tomi Passi, Markku Tenhunen, Ismo Nöjd, Tero Rantanen, Satu Karjalainen, Mia Rundgren, Suvi Pohjonen, Pekka Luuk, Sean McLoughlin, Mimmi Launiala, Eemeli Peltonen, Nea Karenius, Seppo Heino, Pirjo Komulainen, Hanna Partanen, Reetta Nick, Esko Lappalainen, Vesa Müller, Hanna Graeffe, Satu Tuominen, Liisa Majanen, Mikko Taavitsainen, Riina Kurkinen, Henri Kontkin, Antti Heikkilä, Peter Osipow, Taru Salmivuori, Katri Kuusikallio, Lotta Vainiola, Jorma Piisinen, Raimo Finér, Ville Mustonen, Tom Boman, Erika Turunen, Emmi Mäkinen, Tiia Lintula, Rita Kostama, Petri Perta, Petri Ovaska

 • Ei 3 kpl 6%

  Lassi Markkanen, Peter Hagman, Satu Haaparanta

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Henry Berg

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, muistutuksen jättäneet, muut asianosaiset