Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

JARDno-2023-666

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 12.12.2022 § 100. Talousarviota muutettiin KV 29.5.2023 § 26 siirtomäärärahojen, varhaiskasvatuksen lakimuutoksen varauksen siirron, yhdistysten vuokrahintojen korjauksen, kotikuntakorvausten muutospäätöksen, valtionosuuksien lopullisen päätöksen ja lainakorkojen osalta. Kaupunginjohtaja 18.8.2023 § 20 siirsi määrärahoja opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelta konseripalveluihin hallintohenkilöstön siirtyessä konsernipalveluihin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.10.2023 § 64 talousarviomuutoksen palkankorotuksiin, työterveyden sisäiseen laskutukseen, sisäisten vuokrien budjetoinnin korjaukseen, opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen lisämäärärahan, hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestointien korjaukseen ja Anttilan koulun siiven alaskirjauksen poistoon liittyen.

Nyt esitettävien vuoden 2023-26 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus on esitetty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen lisämääräraha

Opetuksen erityisryhmät

Opetuksen erityisen tuen vaativuus on lisääntynyt, minkä takia Mankalan kouluun on 3/2023 alkaen ja Koivusaaren kouluun 8/2023 alkaen perustettu uusi erityisopetuksen ryhmä, joihin on palkattu erityisopettajat. Yläkouluryhmä jatkaa toimintaansa 6/2026 asti ja alakouluryhmä koko taloussuunnitelmakauden. Lisäryhmät on huomioitu vuosien 2024-27 taloussuunnitelmaesityksessä. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 61,5 t€ vuonna 2023.

Valmistava opetus

Lisääntyneen maahanmuuton seurauksena on marraskuussa 2023 joudutttu perustaamaan yksi uusi valmistavan opetuksen ryhmä. Ryhmän toiminta jatkuu lokakuuhun 2024 asti. Ryhmän kustannus 2023 on 13,5 t€ sisältäen henkilöstökustannukset opettajasta ja koulunkäynninohjaajasta sekä materiaaleista ja vuonna 2024 60,5 t€. Lisäryhmä on huomioitu vuoden 2024 talousarvioesityksessä. Muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 13,5 t€ vuonna 2023.

Kokonaisuudessaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle esitettävät muutokset heikentävät toimintakatetta 75 t€ vuonna 2023.

Investointiosa

Keskustan liikuntapuiston investointiaikataulun muutos

Kaupunginhallitus on käsitellyt keskustan liikuntapuistohankkeen etenemistä kokouksessaan 2.5.2023 ja 19.6.2023. Hanketta on päätetty edistää 300 t€ pienemmällä hankebudjetilla karsituin sisällöin. Uusi hankebudjetti on 10,6 Me. Hankkeelle on KV 29.5.2023 §26 siirretty aiheettomasti 2022 käyttämättä jäänyttä määrärahaa 455 t€ vuoden 2023 investointiohjelmaan, minkä lisäksi hankkeen toteutusaikataulu on muuttunut, joten budjetti tulee kohdentaa uudelleen. Muutos lisää investointeja vuonna 2023 1,1 M€ ja vähentää investointeja vuonna 2024 0,1 M€, 2025 0,4 M€ ja 2026 1,4 M€. Yhteensä investoinnit vähenee taloussuunnitelmakaudella 755 t€.

Kunnallistekniikan ja Järvenpään veden investointien siirrot

Kunnallistekniikan ja Järvenpään veden vuodelle 2023 varatuista määrärahoista jää ennusteiden mukaan käyttämättä yhteensä 4,5 M€, koska kolme hanketta on siirtynyt toteutettavaksi vasta vuonna 2024. Sibeliuksenväylän kaavavalitus käsiteltiin vasta kesällä 2023, ja kaava sai lainvoiman syksyllä, minkä jälkeen voitiin hyväksyä katusuunnitelmat. Myös katusuunnitelmasta on tehty oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakuntaan, joten hanke ei toteudu tänä vuonna. Anni-tädin kylän kaavoitus- ja suunnittelu on viivästynyt siten, että kilpailuttaminen on mahdollista vasta vuoden 24 puolella ja jalostettavien kiinteistöjen osalta Stenbackan kaavoitus on viivästynyt.

Hankkeiden siirto on huomioitu investointiohjelmaesityksessä vuodella 2024, joten kuluvan vuoden investointimäärärahaa esitetään leikattavan siirtoja vastaavasti kunnallistekniikan uusista alueista 1,9 M€, kunnallistekniikan infran peruskorjauksesta 1,9 M€ ja Järvenpään Veden investoinneista 0,6 M€.

Allianssi-investointien siirrot

Allianssi-investointeihin vuodelle 2023 varatusta määrärahasta jää ennusteiden mukaan käyttämättä 3,7 M€ hankkeiden tarkemman arvioinnin, peruuntumisen ja siirtymisten seurauksena. Osa käyttämättä jäävästä määrärahasta on investointiohjelmaesityksessä siirretty vuodelle 2024, jotta akuutit korjaukset saadaan toteutettua tarkoituksenmukaisessa aikataulussa. Päällekkäisten varausten poistamiseksi kuluvan vuoden allianssi-investointibudjettia esitetään pienennettävän 3,7 M€.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2023 toimintakatetta, vuosikatetta ja tilikauden ylijäämää 75 t€. Muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 7,9 M€ vuonna 2023. Muutosten vaikutukset vuoteen 2024 on huomioitu talousarvioesityksessä.

Esitetyt muutokset vähentävät vuoden 2023 investointimenoja yhteensä 7,1 M€. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2023 lainanotto vähenee 7 M€ voimassa olevaan talousarvioon verrattuna.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto

  1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2023-​2026 liitteen 1 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.10.2023 §  255 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2023-​2026 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt, taloussuunnittelupäällikkö, laskentapäällikkö