Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Veroperusteet 2024

JARDno-2023-1697

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2024 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään perjantaina 17. marraskuuta 2023. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Tuloveroprosentti ilmoitetaan prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella, kun ennen hyvinvointialueuudistusta tuloveroprosentti ilmoitettiin 0,25 %-yksikön tarkkuudella.

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain sadasosan tarkkuudella etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Verolainsäädäntö vuodelle 2024

Aiemmasta poiketen yleinen kiinteistövero on esitetty erikseen maapohjan ja rakennusten osalta Orpon hallituksen tekemän kiinteistöverolain muutosesityksen mukaisesti. Verolain muuttuessa maapohjan yleisen kiinteistöveron vaihteluvälin alarajaksi asetettaisiin 1,3 %-yksikköä. Rakennusten yleisen kiinteistöveron alaraja pysyisi sen sijaan ennallaan 0,93 %-yksikössä. Voimassa olevan lain ja Orpon hallituksen esityksen mukaan mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään seuraavissa rajoissa:

 • Yleinen kiinteistövero maapohja             1,30 - 2,00
 • Yleinen kiinteistövero rakennukset          0,93 - 2,00
 • Vakituinen asuinrakennus                        0,41 - 1,00
 • Muu asuinrakennus                                  0,93 - 2,00
 • Rakentamaton rakennuspaikka                2,00 - 6,00
 • Yleishyödyllinen yhteisö                           0,00 - 2,00

Yleisen kiinteistöveroprosentin maapohjan osuutta sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin. Yleisen kiinteistöveroprosentin rakennusten osuutta sovelletaan sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.

Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää, Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäätä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

Verotuloja kertyi vuonna vuonna 2021 218,4 Me (+8,4%) ja vuonna 2022 231 Me (+5,8%). Vuoden 2021 verotulojen kasvua selittää 0,5 %-yksikön kunnallisveroprosentin ja 0,1 %-yksikön yleisen kiinteistöveron ja 0,1 %-yksikön vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttien nosto. Vuonna 2023 verotuloja arvioidaan kertyvän 119,8 Me eli verotulot laskevat -48,1 % vuodesta 2022. Pudotus johtuu hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamasta 12,64 %-yksikön tuloveroprosenttien leikkauksesta ja yhteisöveron kuntaosuuden leikkauksesta kolmanneksella.

Talousarvion 2024 verotuloarviot sisältävät 0,19 %-yksikön tuloveroprosentin korotuksen.

Vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 116,9 Me (-2,5%). Verotulojen lasku vuosina 2023 ja 2024 johtuu hyvinvointialueuudistusta edeltävän ajan verotilityksistä, jotka näkyvät viiveellä erityisesti vuoden 2023, mutta myös 2024 kunnallisverotilityksissä. Vuosina 2025-27 verotulojen ennustetaan kasvavan 3,5-5% vuosittain. Verotuloarvio on laadittu Kuntaliiton 10/2023 ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, järvenpääläisten palkkakehitys ja rakentaminen kaupungissa.

Kaupungin tulos on vuonna 2024 suunnitelmien mukaan alijäämäinen. Vuodesta 2025 alkaen tulos kääntyy ylijäämäiseksi esitetyn veronkorotuksen ansiosta. Ilman veronkorotusta kaikki taloussuunnitelmavuodet jäisivät alijäämäisiksi vuotta 2025 lukuun ottamatta, jolloin ylijäämäennuste olisi 7te.

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2024

 • Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2024 esitetään 7,8 % (7,61 % vuonna 2023, 2024 veroprosentti olisi ilman korotusta 7,6 %).

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2024

 • Yleiseksi kiinteistöveroksi maapohjalle vuodelle 2024 esitetään 1,45 % (1,45 % vuonna 2023)
 • Yleiseksi kiinteistöveroksi rakennuksille vuodelle 2024 esitetään 1,45 % (1,45 % vuonna 2023)
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2024 esitetään 0,65 % (0,65 % vuonna 2023)
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2024 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2023)
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2024 esitetään 6,00 % (6,00 % vuonna 2023)
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2024 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2023)

 

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2024 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                      7,8 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero maapohjalle         1,45 %
  • yleinen kiinteistövero rakennuksille        1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus                       0,65 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                          0,50 % 

 

Käsittely

Tämä pykälä avattiin ennen § 256-257 ja keskustelun jälkeen pykälä suljettiin ja siihen palattiin uudelleen § 257 käsittelyn jälkeen.  

Tuija Kuusisto teki Tiia Östbergin ja Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: “vuoden 2024 kunnallisveroprosentti on 7,6 %” 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:    

JAA: esittelijän pohjaehdotus 

EI: Kuusiston muutosehdotus 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 4 (JAA) - 7 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen Kuusiston muutosehdotuksen. 

 

Korjataan teknisenä muutoksena talousarvioon. 

 

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti huomioiden Kuusiston muutosehdotus.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2024 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                      7,6 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero maapohjalle         1,45 %
  • yleinen kiinteistövero rakennuksille        1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus                       0,65 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                          0,50 % 

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 36%

  Pirjo Komulainen, Hanna Graeffe, Ossi Vähäsarja, Eemeli Peltonen

 • Ei 7 kpl 64%

  Laura Virkkunen, Tomi Passi, Henry Berg, Tuija Kuusisto, Tiia Östberg, Tom Boman, Ismo Nöjd

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 258  

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2024 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                       7,6 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero maapohjalle        1,45 %
  • yleinen kiinteistövero rakennuksille     1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus                      0,65 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                        0,50 % 

 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja myönsi ensin pyydetyt ryhmäpuheenvuorot.

Käsittelyn kuluessa Pirjo Komulainen teki Taru Denizin kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tekee seuraavan muutosesityksen päätösehdotukseen: 

Kohta 

• kunnallisveroprosentti                                       7,6 % 

muutetaan muotoon

• kunnallisveroprosentti                                       7,8 %"

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja myönsi pyydetyt yksilöpuheenvuorot.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:    

JAA: kaupunginhallituksen pohjaehdotus 

EI: Komulaisen muutosehdotus 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston 29 (JAA) - 22 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen. 

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen mukaisesti äänin 29 (JAA) - 22 (EI) - 0 (TYHJÄ). 

Äänestystulokset

 • Kyllä 29 kpl 57%

  Anna Pulkkinen, Arto Luukkanen, Willem van Schevikhoven, Henry Berg, Vesa Müller, Laura Virkkunen, Petri Perta, Jorma Piisinen, Tero Rantanen, Petri Graeffe, Tom Boman, Sean McLoughlin, Mikko Taavitsainen, Ismo Nöjd, Seppo Heino, Satu Haaparanta, Esko Lappalainen, Raimo Finér, Mia Rundgren, Riina Kurkinen, Tuija Kuusisto, Tomi Passi, Tiia Östberg, Rita Kostama, Erika Turunen, Petri Ovaska, Suvi Pohjonen, Peter Hagman, Tarja Edry

 • Ei 22 kpl 43%

  Mimmi Launiala, Pirjo Komulainen, Nea Karenius, Ari Alapartanen, Riikka Juuma, Eemeli Peltonen, Hanna Graeffe, Markku Tenhunen, Pekka Luuk, Liisa Majanen, Satu Karjalainen, Emmi Mäkinen, Taru Deniz, Jenni Marttinen, Tiia Lintula, Ville Mustonen, Katja Repo, Reetta Nick, Taru Salmivuori, Anne Partanen, Satu Tuominen, Timo Ijäs

Tiedoksi

Talouspalvelut