Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Varavaltuutettujen määrääminen valtuustokausi 2021-2025/Varavaltuutettujen järjestyksen muutos

JARDno-2022-723

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eveliina Taipale, lakimies, eveliina.taipale@jarvenpaa.fi
Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on määrännyt uusia varavaltuutettuja viimeksi päätöksellään 4.10.2022 § 24.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan varavaltuutettujen valitsemisesta säädetään kuntalain 17 §:ssä. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.


Kuntalain (410/2015) 17 §:n mukaan:

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja. Näin määrätyt varavaltuutetut osallistuvat valtuuston kokoukseen niissä asioissa, joissa valtuutetut ja varavaltuutetut ovat esteellisiä.

Keskusvaalilautakunta on päätöksellään 16.6.2021 § 69 vahvistanut vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen. Tiedot ehdokkaista vertausluvuittain sekä valituista ja varajäsenistä ovat pykälän liitteenä.
 

Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet valtuutetut

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 11.9.2023 § 52 on todettu Lotta Vainiolan luottamustoimen Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Samassa päätöksessä kutsuttiin viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Edellä esitetyn muutoksen jälkeen varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2021 mukaan on seuraava:

Vasemmistoliitto

 1. Lotta Vainiola
 2. Ari Alapartanen

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 21.9.2023 lähettämällään sähköpostiviestillä pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutettujen täydentäminen

Varavaltuutettujen  täydentäminen tapahtuu siten, että kustakin puolueesta uusiksi varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä ne henkilöt, jotka seuraavat varalle valittuja henkilöitä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan päätöksen 16.6.2021 § 69 mukaisesti. Varavaltuutettujen täydentämistä koskeva päätös toimitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Lotta Vainiolan tilalle nousee viimeksi toimitettujen kuntavaalien tuloksen perusteella 2. sijalla ollut Ari Alapartanen ja sijalle 2. äänimäärän mukaisessa järjestyksessä varavaltuutetuksi määrätään uusi kutsuttava varajäsen; 

​​​​​Vasemmistoliitto

 1. Ari Alapartanen
 2. uusi kutsuttava

 

 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää:

 1. määrätä Järvenpään kaupunginvaltuustoon uudeksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2023 - 2025 keskusvaalilautakunnan päätöksellään 16.6.2021 § 69 vahvistama vaalitulos huomioiden seuraava henkilö;
  • Vasemmistoliitto (1 lisää);
   • varasijalle 2. Heini Liimatainen; Äänimäärä 76; Vertausluku 192,800
 2.  todeta, että varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2021 mukaan on seuraava:
  • Vasemmistoliitto
   • 1. Ari Alapartanen
   • 2. Heini Liimatainen
 3.  esittää kaupunginhallitukselle,
  • että kaupunginhallitus päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
  • että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Eveliina Taipale, lakimies, eveliina.taipale@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta 12.10.2023 § 36

LR

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
 • esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

 • Eveliina Taipale, lakimies, eveliina.taipale@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta 12.10.2023 § 36

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 277  ​​​

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kokoustauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.52-20.05.

Tiedoksi

listatiimi