Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tontin 186-6-634-14 myyminen, myyntipäätöksen muuttaminen

JARDno-2021-1956

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Salla Niemelä, hankekehityspäällikkö, salla.niemela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki järjesti toukokuussa 2020 kumppanuushaun. Kumppanuushaussa haettiin yhteistyökumppania Myllytie–Valtuustonkatu-korttelin kehittämishankkeen yhteissuunnitteluun ja siinä laadittavan konseptin toteuttajaksi. Toimija valittiin laatukriteereihin perustuen vertaamalla esitetyn toteutusehdotuksen ratkaisuja suhteessa asetettuihin laatutavoitteisiin ja toteutuksen reunaehtoihin. Rakennusoikeuden markkinahinnasta pyydettiin arviot Catella Property Oy:ltä ja FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:ltä, markkinahinta-arvio oli 380-450 €/k-m2. Myyntihintaa ei kilpailutettu kumppanuushaussa, vaan käytettiin kiinteää rakennusoikeuden hintaa 380 €/k-m2. Kiinteällä myyntihinnalla tavoiteltiin hakijoiden panostusta rakentamisen laatuun tällä keskeisellä sijainnilla olevalla ja kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla. 

Kortteliin tavoiteltiin monipuolista, ympäristöön soveltuvaa asuntorakentamista. Kaupunkikuvallisten tavoitteiden, monipuolisten ja laadukkaiden asumisratkaisujen ohella keskeisessä asemassa laatukilpailussa oli se, miten toteutusehdotus edistää kaupungin resurssiviisaustavoitteita. Kaupungin sisäinen arviointiryhmä arvioi annettujen reunaehtojen ja tavoitteiden toteutumista kilpailuun jätettyjen korttelisuunnitelmien osalta. Yhteensä kilpailuehdotuksia saatiin kolme.

Kilpailun voittajaksi arvioinnin jälkeen valittiin Lehto Groupin ja LUO Arkkitehtien ehdotus Trä-Trio. Voittaja Trä-Trio -ehdotus muodostuu kolmesta Myllytien varteen rakentuvasta puukerrostalosta (7krs). Korttelin yhteissuunnittelu ja kumppanuuskaavoitus käynnistyi lokakuussa 2020 yhteistyössä Lehdon ja LUO Arkkitehtien kanssa. Osana yhteissuunnittelua, valmisteltiin korttelin asemakaavamuutos. Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 § 52 korttelin 634 asemakaavamuutoksen.

Suunnittelualue koostui korttelin 634 tonteista 8, 11 ja 12. Tontilla 8 sijaitseva kumitehtaan johtajan talo on suojeltava rakennus ja se oli mahdollista jättää kilpailuehdotuksen ulkopuolelle. Lehto Groupin kilpailuehdotus käsitti tontit 11 ja 12 sekä osan tontista 8, joista muodostetaan kortteliin 634 tontit 13 ja 14. Tontin 12 omistaa on Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3. Kaupunki on hankkinut kyseisen yhtiön kaikki osakkeet omistukseensa. Yhtiön purkaminen ja yhtiön omaisuuden siirtäminen kaupungin omistukseen on vireillä.

Kaupunginvaltuuston 21.6.2021 hyväksymässä asemakaavamuutoksessa on muodostettavalle tontille 186-6-634-13 osoitettu rakennusoikeutta 5000 k-m2 ja tontille 186-6-634-14 2400 k-m2. Tontin 13 kauppahinta on 1.900.000 € ja tontin 14 kauppahinta 912.000 €. Esisopimusten mukaisesti tonttien kauppakirjat allekirjoitetaan sen jälkeen, kun Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 yhtiö on purettu ja yhtiön omaisuus on siirtynyt kaupungille. Tontin 13 kiinteistökauppa tehdään viimeistään 31.12.2022 ja tontin 14 kiinteistökauppa viimeistään 31.12.2023.

SP

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat esisopimukset ja kauppakirjat, joilla Järvenpään kaupunki myy tontit 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle 2.812.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien esisopimusten ja kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Salla Niemelä, hankekehityspäällikkö, salla.niemela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 280

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat esisopimukset ja kauppakirjat, joilla Järvenpään kaupunki myy tontit 186-6-634-13 ja 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle 2.812.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien esisopimusten ja kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla.

Käsittely:

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selosti asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Juhana Hiironen (maankäyttöjohtaja), Ville Paatsola (tonttipäällikkö)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt myydä korttelin 634 Rakennusliike Lehdolle kauppahinnalla 2.812.000,00 euroa päätöksessään 15.11.2021 § 115 Myllytien kortteli 634 myyminen. Korttelista on sittemmin muodostettu kaksi tonttia, joista ensimmäinen on myyty määräaikojen puitteissa. Toinen tontti 186-6-634-14 on vielä myymättä.

Rakennusmarkkinoiden kriisin vuoksi tontin myymiselle on tarkoituksenmukaista antaa lisäaikaa, sillä asuntomarkkinatilanne on sellainen, ettei ole realistista ajatella, että rakennushankkeet voisivat saada rahoitusta ja lähteä rakentumaan. Kohteet eivät lähde rakentumaan, koska kohteiden aloituspäätös vaatii 70 prosentin ennakkovarausasteen. Kaupunki voisi lisäajan myöntämisen sijaan katsoa, että kyseessä on sopimusrikkomus, ja lähteä vaatimaan sopimusrikkomukseen pohjautuen korvausta siitä, ettei esisopimusta ole noudatettu. Tämä ei ole kuitenkaan tarkotuksenmukaista, sillä kaupungin intressissä on se, että asemakaavat toteutuvat suunnitellusti. Näköpiirissä ei ole, että kyseiselle alueelle löydettäisiin jokin toinen rakentaja, sillä rakennusmarkkinoiden kriisi koskee yhtälailla kaikkia asuntorakentajia. Kohteen uudelleenhankkeistamisen voi olettaa vievän hyvässäkin markkinatilanteessa yli kaksi vuotta, mistä johtuen maanmyyntitulot tuloutuvat kaupungille nopeiten ja varmimmin nykyisen sopimuskumppanin kanssa. Samalla sopimuksen siirtäminen luo parhaat edellytykset sille, että kohde toteutuu asemakaavan mukaisesti sisällöltään suunnitellun kaltaisena, mutta ainoastaan hieman suunniteltua myöhemmin. 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt myydä tontin 186-6-634-14 kauppahinnalla 912.000,00 euroa päätöksessään 15.11.2021 § 115 Myllytien kortteli 634 myyminen. Tässä päätöksessä muutetaan sopimuksen sitovuusaikaa ja määräaikaa viimeisen tontin ostamisen osalta. Näin ollen päätösvalta asiassa on kaupunginvaltuustolla.

HP

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn esisopimuksen, jolla Järvenpään kaupunki myy tontin 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle,
  2. antaa maankäyttöjohtajalle liitteenä olevan neuvotteluvaltuutuksen lyhytaikaisen vuokrasopimuksen sopimiseksi,
  3. että tämä päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 16.10.2023 §244

HP

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn esisopimuksen, jolla Järvenpään kaupunki myy tontin 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle,
  2. antaa maankäyttöjohtajalle liitteenä olevan neuvotteluvaltuutuksen lyhytaikaisen vuokrasopimuksen sopimiseksi,
  3. että tämä päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 263 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn esisopimuksen, jolla Järvenpään kaupunki myy tontin 186-6-634-14 Lehto Asunnot Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle,
  2. antaa maankäyttöjohtajalle liitteenä olevan neuvotteluvaltuutuksen lyhytaikaisen vuokrasopimuksen sopimiseksi,
  3. että tämä päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maankäyttösihteeri, Lehto Asunnot Oy, tonttipäällikkö