Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Määräalan myyminen kiinteistöstä 186-403-1-360 (kortteli 2401), neuvotteluvaltuutus myyntipäätöksen muuttamiseksi

JARDno-2022-2268

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Salla Niemelä, hankekehityspäällikkö, salla.niemela@jarvenpaa.fi
Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Alueen yleiskuvaus

Vanhankylänniemen kehittämistä ohjaa Järvenpään uusi yleiskaava 2040 sekä kaupunkistrategia. Yleiskaava 2040 osoittaa Vanhankylänniemeen alueita laadukkaaseen pientaloasumiseen, matkailun ja virkistyksen käyttöön sekä luonnonsuojeluun. Vanhankylänniemen asemakaava on tarkoitus laatia kahdessa osassa. Ensin laaditaan asemakaava Anni-tädin kylän uudelle asuinalueelle.

Anni-tädin kylä sijoittuu Stålhanentien varteen, entisen terveyskeskuksen alueelle ja peltoalueille Stålhanentien koillispuolella. Alue on suureksi osaksi rakentamatonta peltoa, joka rajoittuu pohjoisessa Vanhankyläntiehen ja Kaakkolan omakotialueeseen. Suuri osa peltoalueesta jää myös uuden asemakaavan myötä avoimeksi virkistysalueeksi. Perinteikäs kulttuuriympäristö ja maiseman erityisarvot, kestävä elämäntapa sekä ympäristöön soveltuva rakentaminen ovat tärkeimpiä lähtökohtia, kun alueelle suunnitellaan uutta rakentamista.

Anni-tädin kylän kaavatilanne

Järvenpään uusi yleiskaava 2040 on tullut voimaan 22.6.2021. Yleiskaavassa Stålhanentien varteen on osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Stålhanentien päähän on osoitettu palvelujen ja asumisen aluetta (P/A). Anni-tädin kylän asemakaavan tavoitteena on luoda mahdollisuudet ympäristöön soveltuvaan, resurssiviisaaseen asuinrakentamiseen sekä arvokkaan maiseman ja luonnonympäristön säilyttämiseen virkistyskäytössä ja luonnonsuojelualueena. Alueelle tulee asumista noin 20.000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 200 asuntoa ja 420 asukasta.

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 18.2.2022 Anni-tädin kylän kaavarungon alueen jatkosuunnittelun pohjaksi (§ 13 Vanhankylänniemi, Anni-tädin kylän asemakaava). Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella 30.3.2022. Asemakaavaluonnoksen valmistelu on käynnistynyt keväällä ja asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.11.-1.12.2022. Alkuvuodesta 2023 käynnistyy asemakaavaehdotuksen työstäminen kumppanuuskaavoituksena. Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus on hyväksymiskäsittelyssä loppukeväästä 2023 ja asemakaava saa lainvoiman kesän 2023 aikana. Anni-tädin kylän rakentaminen tulee käynnistymään suunnittelu- ja tontinluovutus kilpailun kohteena olevista tonteista (kortteli 2401 ja kortteli 2402). 

Kumppanuuskaavoitus prosessina

Perinteisesti uutta aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa kunta laatii kaavat,​ joiden mukaan rakentajat toteuttavat rakentamisen. Kaavoitus ja kaavan toteuttaminen,​ eli rakentaminen,​ ovat tällöin toisistaan erillisiä,​ toisiaan seuraavia prosesseja. Perinteisessä mallissa kunta suunnittelee kaavoitusprosessin ja rakentajat asemakaavan mukaisen rakentamisprosessin. Tällöin kaavoitus ja toteutuksen suunnittelu ovat ajallisesti erillään;​ vasta kun kunnan laatima kaava on valmis,​ aloittavat rakentajat oman suunnittelutyönsä. Kun nämä kaksi vaihetta alueen toteutumisessa ovat peräkkäisiä ja kaavat asettavat rajat rakennusliikkeiden työlle,​ kunnan ja rakennusliikkeiden väliselle yhteistyölle niin kaavoituksessa kuin toteuttamisvaiheessakaan ei ole sen enempää tarvetta kuin tilaisuuksiakaan.

Perinteistä kaavoitusmallia seuraa monesti se,​ etteivät tontit mene kaupaksi,​ sillä kunta ei ole paras taho ennustamaan markkinoiden sijoituspreferenssejä useamman vuoden päähän. Kiinteistömarkkinoiden ennustaminen on ylipäätänsä hankalaa,​ sillä kiinteistömarkkinat ovat kysynnältään syklisiä mutta tarjonnaltaan joustamattomia (tarjontaa on vaikea lisätä nopeasti). Kun ennustukset eivät pidä,​ tontit eivät mene kaupaksi ja alue toteutuu vain osittain. Koska sekä kunnallistekninen infrastruktuuri että palveluverkko on suunniteltu sen mukaan,​ että alue toteutuu kokonaisuudessaan,​ ovat investointitasot perinteisessä mallissa toteutuneeseen maankäyttöön nähden usein ylisuuret. Mitä pidempään tontit ovat myymättä,​ sitä suuremmalla todennäköisyydellä kaava vanhenee kokonaisuudessaan,​ jolloin koko prosessi on aloitettava alusta. 

Maankäyttö ja rakennuslaki antaa kunnille suuren vapauden järjestää kaavoitusprosessi parhaaksi katsomallaan tavalla. Vastuu kaavoituksesta on kunnalla,​ mutta erilaisten järjestelyjen avulla kunta voi poiketa perinteisestä kaavoitusprosessista ja toimia tiiviimmässä yhteistyössä rakentajien kanssa.

Järvenpään kaupungin edellisen valtuustokauden strategiassa Kaupunkikehityksen palvelualueen strategiseksi hankkeeksi nimettiin kumppanuusmallien kehittäminen kaavoituksessa. Niinpä Kaupunkikehitys on aktiivisesti kehittänyt omaa prosessiaan perinteisestä kaupunkisuunnitteluprosessista kumppanuuksiin perustuvaksi prosessiksi.

Kumppanuuskaavoitus on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus,​ jossa sopimuksen mukaisesti kunta tekee yhteistyötä rakennuttajien kanssa suunnitteluprosessin alusta lähtien. Rakennusliikkeet laativat alueelle omat suunnitelmansa,​ ja kunnan kaavoittajat suunnittelevat lopullisen kaavan näiden ehdotusten pohjalta. Kumppanuuden perustamisella kehittämisprosessin alkuvaiheessa on tarkoitus parantaa kaavoituksen laatua ja tehokkuutta,​ sillä kunnan kaavoittajien ammattitaidon lisäksi prosessissa voidaan hyödyntää kumppanien markkinatietoutta,​ ideoita ja resursseja.

Kuten kaikessa kaavoituksessa,​ myös kumppanuuskaavoituksessa kunta asettaa asemakaavoitukselle tavoitteet. Kaavoituksen käynnistäminen pohjautuu kaupunginhallituksen päätöksen kaavoitusohjelmasta ja sen sisällöstä. Asemakaavan laatimista ohjaa valtuuston hyväksymä yleiskaava. Asemakaavalla itsellään on kolmivaiheinen päätöksentekoprosessi,​ kaavaluonnos (1),​ kaavaehdotus (2),​ ja hyväksyttävä asemakaava (3). Kaavan tavoitteet juontuvat niin yleiskaavasta kuin kaavoitusohjelmasta mutta ne täsmentyvät luonnos- ja ehdotusvaiheen palautteen ja kaavaselvitysten pohjalta.

Kumppanuuskaavoituksen etuna on myös toteutuksen markkinaehtoisuus. Se,​ että tontit menevät kaupaksi varmistetaan jo kaavaprosessin alkumetreillä. Kun rakennushankkeen toteutussuunnitelmat tulevat osaksi kaavaprosessia,​ on kaavaprosessin osallisilla realistinen kuva siitä,​ millaiseksi ympäristö muuttuu kaavoitus-​ ja sitä seuraavan rakentamisprosessin seurauksena.

Koska kumppanit työstävät rakennussuunnitelmiaan jo kaavaprosessin aikana,​ on rakentaminen mahdollista aloittaa nopeasti kaavan valmistuttua. Esimerkiksi Lepola IV alueella rakentaminen alkoi noin kuukausi asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen. Kumppanuuskaavoituksen etuna on erityisesti se,​ että rakennetun ympäristön toteutusprosessi on perinteistä mallia varmemmalla pohjalla. Toteutusaikataulu on kumppanuuskaavoituksessa merkittävästi lyhyempi,​ mikä tarkoittaa sitä,​ että investointien takaisinmaksuaika lyhenee,​ ja hankkeet tulevat kannattavammiksi.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Järvenpään kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan kaupunki voi luovuttaa tonttejaan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailulla, neuvottelumenettelyllä tai tarjouskilpailuun perustuen. Järvenpään kaupunki järjesti Anni-tädin kylän alueesta suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 15.11.2022-10.1.2023. Kilpailussa kaupunki haki rakennuttajia alueen yhteissuunnitteluun ja kumppanikaavoitukseen.

Kilpailu toteutettiin kaikille avoimena suunnittelukilpailuna (Liite 1_Kilpailuohjelma). Kilpailualue koostui kahdesta kilpailukohteesta (kilpailukohde 1, kilpailukohde 2). Kiinnostuneiden toimijoiden tuli laatia kilpailuehdotus ja antaa hintatarjous kilpailukohteesta.

Kilpailussa haettiin laadukasta toteutusta, Järvenpään mittakaavassa poikkeukselliseen paikkaan. Alueen kohderyhmänä tulevat olemaan pientaloasujat, jotka arvostavat tilaa, kestävää elämäntapaa, yhteisöllisyyttä ja asumista monipuolisten ulkoilumahdollisuuksien äärellä. Näin ollen kilpailuarvioinnissa laadun painoarvo oli 60 % ja hinnan 40 %. Laatuarvioinnissa painottui seuraavat kriteerit kilpailuehdotuksen toiminnallisuus (20%), ympäristö- ja resurssiviisaus (20%) sekä kaupunkikuva (20%)

Yhteensä kaupunki sai kolme kilpailuehdotusta. Kaksi ehdotuksista oli laadittu kilpailukohteeseen 2 (kortteliin 2402) ja yksi kilpailukohteeseen 1 (kortteliin 2401). Kaupungin sisäinen arviointiryhmä on arvioinut ehdotukset kilpailuohjelmassa määriteltyjen kriteerien mukaan. Arviointiryhmän kaupunkikehityslautakunnalle esittämät, valittavat kilpailuehdotukset on arvioitu erittäin laadukkaiksi toteutuksiksi, jotka vastaavat kaupungin kaupunkikuvalle, toiminnallisuudelle ja resurssiviisaudelle asettamiin tavoitteisiin. Kilpailuehdotukset ovat päätöksen liitteinä (Liite 4_Kilpailuehdotus Suomen Hyvä Koti Oy ja Liite 5_Kilpailuehdotus VRP Etelä-Suomi Oy).

Molemmissa, valittavaksi esitettävissä, kilpailuehdotuksissa korostuu laadukas, tilava ja eri elämänvaiheisiin sopiva asuminen. Ehdotukset vastaavat uuden asuntopoliittisen ohjelman mukaisiin tavoitteisiin ja niissä on kiinnitetty erityishuomiota asumisen laatua nostaviin tekijöihin kuten asuntojen suuntauksiin, piha-alueisiin, yhteisöllisiin tiloihin, hirren käyttöön materiaalivalintana. Piha-alueet ovat toiminnoiltaan monipuolisia, viihtyisiä, vehreitä ja aktivoivat yhteisöllisyyteen. Kokonaisratkaisut ovat toimivia ja ehdotuksissa on huomioitu eri toimintojen yhteensovittaminen.

Valittavaksi esitettävät suunnitelmat ovat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia. Ehdotukset ovat tasapainoisia, hillittyjä ja istuvat alueen miljööseen sekä huomioivat maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän kulttuuriympäristön. Julkisivuissa tullaan käyttämään laadukkaita, ympäristöön soveltuvia materiaaleja.

Lisäksi suunnittelukilpailussa haettiin kestävää, energiatehokasta ja resurssiviisasta ratkaisua. Vanhankylänniemen suunnitteluperiaatteisiin on kirjattu myös puurakentamisen edistäminen. Korttelin 2401 rakenneratkaisuna on massiivihirsi. Korttelin 2402 kantava runko tehdään vähähiilisestä betonista ja ulkoseinät lamellihirrestä. Nämä ovat pitkäikäisiä ja kestäviä ratkaisuja. Valittavaksi esitettävien ehdotusten energiatehokkuus ja kaupungin resurssiviisaustavoitteita edistävät ratkaisut (mm. aurinkopaneelit, materiaalivalinnat, energia- ja lämmitysratkaisut) ylittivät kaupungin kilpailuohjelmassa asettamat tavoitteet.

Arviointiryhmän laatima arviointipöytäkirja on päätöksen liitteenä (Liite 6 Arviointipöytäkirja). Arviointipöytäkirjassa on kattavasti kuvattu tarjoukset ja arvioitu kilpailuohjelman mukaisten laatukriteereiden täyttymistä. 

Markkinaehtoisuuden varmistaminen

Kuntalain 130 §:ssä säädetään kunnan omistaman kiinteistön luovutuksesta tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden määrittelystä. Kiinteistöjä voidaan luovuttaa vain markkinaehtoisesti. Markkinaehtoisuus varmistetaan joko järjestämällä tarjouskilpailu tai arvioimalla kohteen markkinahinta (=mikä hinta olisi ollut, jos olisi järjestetty tarjouskilpailu). Nyt käsillä olevassa myyntipäätöksessä markkinaehtoisuus on varmistettu tarjouskilpailulla.

Toimivalta

Kaupungin hallintosäännön liitteen 1: Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginvaltuusto päättää omaisuuden myynnistä silloin,​​ kun kyse on yli miljoonan euron omaisuudesta. Kortteleissa 2401 ja 2402 sijaitsevien määräalojen myyntihinta on yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. Myytävien kiinteistöjen lopullinen kauppahinta tulee määräytymään kohteelle asemakaavassa sallitun suurimman rakennusoikeuden (k-m²) ja tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan (€/ k-m²) tulona.

HP

Ehdotus

Esittelijä

Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että;

 1. Anni-tädin kylän korttelin 2401 toteuttajaksi valitaan Suomen Hyvä Koti Oy ehdotuksella Vanhiksen Lyhdyt
 2. Anni-tädin kylän korttelin 2402 toteuttajaksi valitaan VRP Etelä-Suomi Oy ehdotuksella Pihakvartetti
 3. Liitteessä 2 esitetty määräala (kortteli 2401) myydään 425 €/k-m² yksikköhintaa käyttäen Suomen Hyvä Koti Oy:lle ja liitteessä 3 esitetty määräala (kortteli 2402) 327 €/k-m² yksikköhintaa käyttäen VRP Etelä-Suomi Oy:lle liitteenä olevan kaupunginvaltuustossa 25.3.2019 § 10 hyväksytyn kauppakirjapohjan ja liitteenä olevan esisopimuksen mukaisin ehdoin.
 4. Kauppakirjaluonnoksiin voidaan tehdä täsmennyksiä,​​ jotka eivät heikennä kaupungin asemaa sopimuskumppanina.
 5. Edellä mainitusta päätöskohdasta 4 poiketen voidaan kuitenkin sopia sopimusmuutoksesta, joka koskee korttelin 2401 perustamistapaa. Korttelin 2401 perustaminen on arvioitu alustavissa maaperäselvityksissä toteutettavaksi maanvaraisesti. Jos perustaminen vaatii myöhemmin tehtävän perustamistapalausunnon mukaan paalutuksen, huomioidaan tämä tontin myyntihinnassa maksimissaan 5% kompensaationa Suomen Hyvä Koti Oy:n tarjouksen yksikköhintaan.
 6. Päätös sitoo kaupunkia 12 kuukautta asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen. Mikäli asemakaavaan kohdistuu valitus,​​ joka siirtää asemakaavan lainvoimaistumista,​​ siirtyvät muut määräajat samassa suhteessa.

 

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selosti asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Salla Niemelä, hankekehityspäällikkö, salla.niemela@jarvenpaa.fi
Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 26.1.2023 § 7

Asiaesittely täydentyy kaupunkikehityslautakunnan 26.1.2023 kokouksen jälkeen. 

HP

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että;

 1. Anni-tädin kylän korttelin 2401 toteuttajaksi valitaan Suomen Hyvä Koti Oy ehdotuksella Vanhiksen Lyhdyt
 2. Anni-tädin kylän korttelin 2402 toteuttajaksi valitaan VRP Etelä-Suomi Oy ehdotuksella Pihakvartetti
 3. Liitteessä 2 esitetty määräala (kortteli 2401) myydään 425 €/k-m² yksikköhintaa käyttäen Suomen Hyvä Koti Oy:lle ja liitteessä 3 esitetty määräala (kortteli 2402) 327 €/k-m² yksikköhintaa käyttäen VRP Etelä-Suomi Oy:lle liitteenä olevan kaupunginvaltuustossa 25.3.2019 § 10 hyväksytyn kauppakirjapohjan ja liitteenä olevan esisopimuksen mukaisin ehdoin.
 4. Kauppakirjaluonnoksiin voidaan tehdä täsmennyksiä,​​ jotka eivät heikennä kaupungin asemaa sopimuskumppanina.
 5. Edellä mainitusta päätöskohdasta 4 poiketen voidaan kuitenkin sopia sopimusmuutoksesta, joka koskee korttelin 2401 perustamistapaa. Korttelin 2401 perustaminen on arvioitu alustavissa maaperäselvityksissä toteutettavaksi maanvaraisesti. Jos perustaminen vaatii myöhemmin tehtävän perustamistapalausunnon mukaan paalutuksen, huomioidaan tämä tontin myyntihinnassa maksimissaan 5% kompensaationa Suomen Hyvä Koti Oy:n tarjouksen yksikköhintaan.
 6. Päätös sitoo kaupunkia 12 kuukautta asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen. Mikäli asemakaavaan kohdistuu valitus,​​ joka siirtää asemakaavan lainvoimaistumista,​​ siirtyvät muut määräajat samassa suhteessa.

 

Käsittely

 

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selosti asiaa.  

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 17.37–17.49.

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Pykälän oheismateriaaliksi täydennetään kolmas kilpailuehdotussuunnitelma. "

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Salla Niemelä, hankekehityspäällikkö, salla.niemela@jarvenpaa.fi
Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.1.2023 § 34

Pykälän oheismateriaaliksi on täydennetty kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kolmas kilpailuehdotussuunnitelma. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

 1. Anni-tädin kylän korttelin 2401 toteuttajaksi valitaan Suomen Hyvä Koti Oy ehdotuksella Vanhiksen Lyhdyt.
 2. Anni-tädin kylän korttelin 2402 toteuttajaksi valitaan VRP Etelä-Suomi Oy ehdotuksella Pihakvartetti.
 3. liitteessä 2 esitetty määräala (kortteli 2401) myydään 425 €/k-m² yksikköhintaa käyttäen Suomen Hyvä Koti Oy:lle ja liitteessä 3 esitetty määräala (kortteli 2402) 327 €/k-m² yksikköhintaa käyttäen VRP Etelä-Suomi Oy:lle liitteenä olevan kaupunginvaltuustossa 25.3.2019 § 10 hyväksytyn kauppakirjapohjan ja liitteenä olevan esisopimuksen mukaisin ehdoin.
 4. kauppakirjaluonnoksiin voidaan tehdä täsmennyksiä,​​ jotka eivät heikennä kaupungin asemaa sopimuskumppanina.
 5. edellä mainitusta päätöskohdasta 4 poiketen voidaan kuitenkin sopia sopimusmuutoksesta, joka koskee korttelin 2401 perustamistapaa. Korttelin 2401 perustaminen on arvioitu alustavissa maaperäselvityksissä toteutettavaksi maanvaraisesti. Jos perustaminen vaatii myöhemmin tehtävän perustamistapalausunnon mukaan paalutuksen, huomioidaan tämä tontin myyntihinnassa maksimissaan 5% kompensaationa Suomen Hyvä Koti Oy:n tarjouksen yksikköhintaan.
 6. päätös sitoo kaupunkia 12 kuukautta asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen. Mikäli asemakaavaan kohdistuu valitus,​​ joka siirtää asemakaavan lainvoimaistumista,​​ siirtyvät muut määräajat samassa suhteessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selosti asiaa.

Puheenjohtaja myönsi ensin pyydetyt ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessäja sen jälkeen pyydetyt yksilöpuheenvuorot.

Käsittelyn kuluessa Satu Haaparanta ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Valmistelija

Salla Niemelä, hankekehityspäällikkö, salla.niemela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Juhana Hiironen (maankäyttöjohtaja), Ville Paatsola (tonttipäällikkö)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt myydä korttelin 2401 Suomen Hyvä Koti Oy:lle 425 €/k-m2 yksikköhintaa käyttäen päätöksessään 13.2.2023 § 6 Anni-tädin kylän kumppaninvalinta ja myyntipäätös. Ostaja on sitoutunut tekemään kiinteistökaupan siten, että ensimmäinen tonttikauppa tehdään viimeistään 31.5.2024. 

Rakennusmarkkinoiden kriisin vuoksi tontin myyntiajankohtaa on syytä tarkastella uudelleen, sillä asuntomarkkinatilanne on sellainen, ettei ole realistista ajatella, että rakennushankkeet voisivat saada rahoitusta ja lähteä rakentumaan. Kohteet eivät lähde rakentumaan, koska kohteiden aloituspäätös vaatii 70 prosentin ennakkovarausasteen. Kaupunki voisi lisäajan myöntämisen sijaan katsoa, että kyseessä on sopimusrikkomus, ja lähteä vaatimaan sopimusrikkomukseen pohjautuen korvausta siitä, ettei esisopimusta ole noudatettu. Tämä ei ole kuitenkaan tarkotuksenmukaista, sillä kaupungin intressissä on se, että asemakaavat toteutuvat suunnitellusti. Näköpiirissä ei ole, että kyseiselle alueelle löydettäisiin jokin toinen rakentaja, sillä rakennusmarkkinoiden kriisi koskee yhtälailla kaikkia asuntorakentajia. Kohteen uudelleenhankkeistamisen voi olettaa vievän hyvässäkin markkinatilanteessa yli kaksi vuotta, mistä johtuen maanmyyntitulot tuloutuvat kaupungille nopeiten ja varmimmin nykyisen sopimuskumppanin kanssa. Samalla sopimuksen mahdollinen siirtäminen luo parhaat edellytykset sille, että kohde toteutuu asemakaavan mukaisesti sisällöltään suunnitellun kaltaisena mutta ainoastaan hieman suunniteltua myöhemmin. 

Koska tässä päätöksessä annetaan neuvottelu- ja päätösvaltuutus muuttaa kaupunginvaltuuston aikaisempaa päätöstä, on päätösvalta asiassa kaupunginvaltuustolla.

HP

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa:

 1. Maankäyttöjohtajan neuvottelemaan mahdollisesta lisäajasta korttelin 2401 ostolle liitteen 1 mukaisissa rajoissa
 2. Maankäyttöjohtajan luovuttamaan muodostettavat tontit korttelista 2401 uudelleen, kuitenkin siten, että vain liitteessä 1 olevia kaupan ehtoja voidaan muuttaa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

Valmistelija

Salla Niemelä, hankekehityspäällikkö, salla.niemela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Juhana Hiironen (maankäyttöjohtaja), Ville Paatsola (tonttipäällikkö)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt myydä korttelin 2402 VRP Etelä-Suomi Oy:lle 327 €/k-m2 yksikköhintaa käyttäen päätöksessään 13.2.2023 § 6 Anni-tädin kylän kumppaninvalinta ja myyntipäätös. Ostaja on sitoutunut tekemään kiinteistökaupan siten, että ensimmäinen tonttikauppa tehdään viimeistään 31.5.2024. 

Rakennusmarkkinoiden kriisin vuoksi tontin myyntiajankohtaa on syytä tarkastella uudelleen, sillä asuntomarkkinatilanne on sellainen, ettei ole realistista ajatella, että rakennushankkeet voisivat saada rahoitusta ja lähteä rakentumaan. Kohteet eivät lähde rakentumaan, koska kohteiden aloituspäätös vaatii 70 prosentin ennakkovarausasteen. Kaupunki voisi lisäajan myöntämisen sijaan katsoa, että kyseessä on sopimusrikkomus, ja lähteä vaatimaan sopimusrikkomukseen pohjautuen korvausta siitä, ettei esisopimusta ole noudatettu. Tämä ei ole kuitenkaan tarkotuksenmukaista, sillä kaupungin intressissä on se, että asemakaavat toteutuvat suunnitellusti. Näköpiirissä ei ole, että kyseiselle alueelle löydettäisiin jokin toinen rakentaja, sillä rakennusmarkkinoiden kriisi koskee yhtälailla kaikkia asuntorakentajia. Kohteen uudelleenhankkeistamisen voi olettaa vievän hyvässäkin markkinatilanteessa yli kaksi vuotta, mistä johtuen maanmyyntitulot tuloutuvat kaupungille nopeiten ja varmimmin nykyisen sopimuskumppanin kanssa. Samalla sopimuksen mahdollinen siirtäminen luo parhaat edellytykset sille, että kohde toteutuu asemakaavan mukaisesti sisällöltään suunnitellun kaltaisena mutta ainoastaan hieman suunniteltua myöhemmin. 

Koska tässä päätöksessä annetaan neuvottelu- ja päätösvaltuutus muuttaa kaupunginvaltuuston aikaisempaa päätöstä, on päätösvalta asiassa kaupunginvaltuustolla.

HP

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa:

 1. Maankäyttöjohtajan neuvottelemaan mahdollisesta lisäajasta korttelin 2402 ostolle liitteen 1 mukaisissa rajoissa
 2. Maankäyttöjohtajan luovuttamaan muodostettavat tontit korttelista 2402 uudelleen, kuitenkin siten, että vain liitteessä 1 olevia kaupan ehtoja voidaan muuttaa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 248

HP

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa:

 1. Maankäyttöjohtajan neuvottelemaan mahdollisesta lisäajasta korttelin 2402 ostolle liitteen 1 mukaisissa rajoissa
 2. Maankäyttöjohtajan luovuttamaan muodostettavat tontit korttelista 2402 uudelleen, kuitenkin siten, että vain liitteessä 1 olevia kaupan ehtoja voidaan muuttaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 249

HP

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa:

 1. Maankäyttöjohtajan neuvottelemaan mahdollisesta lisäajasta korttelin 2401 ostolle liitteen 1 mukaisissa rajoissa
 2. Maankäyttöjohtajan luovuttamaan muodostettavat tontit korttelista 2401 uudelleen, kuitenkin siten, että vain liitteessä 1 olevia kaupan ehtoja voidaan muuttaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

 • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 268

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valtuuttaa

 1. maankäyttöjohtajan neuvottelemaan mahdollisesta lisäajasta korttelin 2401 ostolle liitteen 1 mukaisissa rajoissa.
 2. maankäyttöjohtajan luovuttamaan muodostettavat tontit korttelista 2401 uudelleen, kuitenkin siten, että vain liitteessä 1 olevia kaupan ehtoja voidaan muuttaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maankäyttösihteeri, tonttipäällikkö, talouspalvelut