Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Määräalan myyminen kiinteistöstä 186-401-47-1 (kortteli 2140/A7), myyntipäätöksen muuttaminen

JARDno-2022-1882

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ainolan aluekeskuksen kortteli 2140/A-7 (Liite 1 Myytävä määräala) oleva määräala kiinteistöstä 186-401-47-1 sijaitsee asemakaavan mukaisella asuintalojen korttelialueella (A-7) Viulukonsertonkadun ja Kevätlaulunkuja risteyksessä. Määräalan pinta-ala on noin 7300 m2.

Määräalan myymiseksi järjestettiin tarjouskilpailu 1.8.2021 - 9.9.2021 välisenä aikana. Määräalasta tuli 5 tarjousta, joissa hinnat vaihtelivat välillä 280-420 €/k-m2 (hintojen keskiarvo oli 364 €/k-m2). Kaupunkikehityksen arviointiryhmä ei puoltanut minkään tarjouksen hyväksymistä, koska ne eivät vastanneet hinnalta ja toteutukseltaan riittävästi kaupungin asettamia tavoitteita.

Kilpailutuksen jälkeen määräalalle on pyritty löytämään neuvotteluteitse noin vuoden ajan. Neuvottelut ovat edistyneet Rakennusliike P. Lehmosen kanssa siihen pisteeseen, että em. rakennusliike on tehnyt ostotarjouksen määräalasta hinnalla 460 €/k-m2, mikä lisäksi ostaja sitoutuu maksamaan 1 % kauppahinnasta (4,60 €/k-m2) julkisen taiteen rahoittamiseksi.

Toteutus on kokonaisuudessaan hyväksytyn asemakaavan mukainen ja vastaa siten kaikilta osiltaan kaupungin asettamia tavoitteita. Määräalalle tulee rivitaloja, joissa kaikki asunnot ovat suurehkoja perheasuntoja siten, että asuntojen keskikoko on vähintään 75 m2.

Newsecin tekemässä kehyskuntaselvityksessä (2021) selvitettiin erityyppisten tonttien toteutuneita myyntihintoja ja alueelliset hinnat kehyskuntien alueella vuosien 2017 ja 2021 välisenä aikana. Vuosien 2020-2021 aikana Järvenpäässä tehtiin 17 rivitalotonttikauppaa. Kauppojen keskihinta oli 362 €/k-m2, mikä vastaa hyvin tarjouskilpailussa saatuja tarjouksia. Tarjottua hintaa (460 €/k-m2) voidaan pitää alueen markkinahintana, koska se vastaa ulkopuolisen arvioitsijan näkemystä kohteen markkina-arvosta (Liite 4 Arviokirja, markkina-arvo 460 €/k-m2) ja ylittää kohteesta tarjouskilpailussa muodostuneen hintatason.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön Liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginvaltuustolla on toimivalta päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta silloin kun kauppahinta on yli 1.000.000 euroa. Nyt käsillä olevan määräalan myyntihinta on 1.380.000,00 euroa.

HP

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää, että:

1. Järvenpään kaupunki myy liitteen 1 mukaisen määräalan kiinteistöstä 186-401-47-1 Rakennusliike P. Lehmoselle liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisin ehdoin.

2. Maankäyttöjohtaja valtuutetaan täydentämään kauppakirjoja, kuitenkin siten, ettei kaupungin asema sopimuskumppanina heikkene.

Päätös sitoo kaupunkia 28.2.2023 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 309

HP

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että:

1. Järvenpään kaupunki myy liitteen 1 mukaisen määräalan kiinteistöstä 186-401-47-1 Rakennusliike P. Lehmoselle liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisin ehdoin.

2. Maankäyttöjohtaja valtuutetaan täydentämään kauppakirjoja, kuitenkin siten, ettei kaupungin asema sopimuskumppanina heikkene.

Päätös sitoo kaupunkia 28.2.2023 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selosti § 102 ja § 103.

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Juhana Hiironen (maankäyttöjohtaja), Ville Paatsola (tonttipäällikkö)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt myydä korttelin 2140/A7 kiinteistöt Rakennusliike P Lehmonen Oy:lle yksikköhintaa 460 €/k-​m² käyttäen päätöksessään 28.11.2022 § 309 Ainolan korttelin 2140/A-7 myyntipäätös. Vielä muodostamattomat tontit korttelista 2140 ovat vielä myymättä. Ensimmäinen tontti tulisi ostaa 30.6.2024. Rakennusmarkkinoiden kriisin vuoksi viereisen korttelin myyntiä YIT:lle esitetään siirrettäväksi, mistä johtuen nyt käsillä olevan korttelin myynnille on tarkoituksenmukaista antaa lisäaikaa korvauksetta, sillä ennen kuin korttelia 2140 voidaan alkaa kunnolla rakentamaan, tulisi korttelin 2139 rakentamisen olla jo hyvässä vauhdissa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt myydä korttelin 2140 Rakennusliike P Lehmoselle. Tässä päätöksessä muutetaan sopimuksen sitovuusaikaa ja määräaikaa vielä ostamattomien ja myöhemmin muodostettavien tonttien ostamisen osalta. Näin ollen päätösvalta asiassa on kaupunginvaltuustolla.

HP

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn esisopimuksen, jolla Järvenpään kaupunki myy korttelin 2140 Rakennusliike P Lehmoselle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 251

HP

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn esisopimuksen, jolla Järvenpään kaupunki myy korttelin 2140 Rakennusliike P Lehmoselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 270 

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn esisopimuksen, jolla Järvenpään kaupunki myy korttelin 2140 Rakennusliike P Lehmoselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maankäyttösihteeri, tonttipäällikkö, talouspalvelut, hallintopalvelut, Rakennusliike P Lehmonen