Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Strategia 2022 / päämäärien mittarit

JARDno-2022-42

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4 § määrittää kaupunkistrategian tarkasteluajanjaksoksi kahdeksan vuotta. Kuntastrategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden alussa tarvittaessa. 

Kuntalain 37 §:n 1 momentin mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
 4. omistajapolitiikka;
 5. henkilöstöpolitiikka;
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntalain 110 §:n 2 momentin mukaan talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen.

Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Keskeistä onkin tunnistaa strategiatyön kuluessa ne asiat,​ joita kaupungissamme pidetään kuluvalla strategiakaudella kaikkein tärkeimpinä ja joihin halutaan erityisesti panostaa. Kunnan toiminta on hyvin vahvasti säädeltyä erilaisten lakien, asetusten ja aluehallintoviraston valvomien normitusten kautta. Vaikka jokin asia jäisi strategisten painopisteiden ulkopuolelle, siihen saatetaan silti käyttää hyvin huomattava osa kunnan rahoituksesta ja toimintaa parannetaan arjessa jatkuvasti. 2-3 painopistettä valtuustokaudelle tarkoittaa sitä, että asioita saadaan kunnolla edistettyä. Yli kymmenen painopistettä tarkoittaa käytännössä sitä, että resurssit hajoavat niin pieniin palasiin, ettei mitään saada parannettua mekityksellisesti. Strategia ohjaa työskentelyä tehokkaimmin silloin,​ kun strategisia päämääriä ja painopisteitä ei ole strategiakautta kohden monta. Strategiatyössä voidaan tunnistaa myös aihioita seuraavan strategiakauden painopisteiksi.

Strategiatyö sisältää tyypillisesti seuraavat vaiheet, joihin keskittymistä voidaan laadinnassa painottaa sen mukaan, mikä nykyisen muotoilun tilanne ja päivitystarve on.

 1. Toimintaympäristöanalyysi
 2. Arvot
 3. Toiminta-ajatus
 4. Visio
 5. Näkökulmat/painopistealueet
 6. Strategiset päämäärät
 7. Kriittiset menestystekijät
 8. Mittarit ja tavoitetasot

Strategiatyön organisoimisesta ja työn johtamisesta vastaa kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja selostaa kokouksessa strategiatyön kulkua.

Lainkohdat: Kuntalain 37, 38 ja 110 §.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee kaupunginjohtajan selostuksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Nora Saarlemo, erityisasiantuntija, nora.saarlemo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin strategiatyössä on meneillään toimintaympäristöanalyysin ulkokuoren määrittely kolmessa tulevaisuustyöpajassa. Sisäkuori täsmentyy tämän jälkeen palvelualueilla. Toimintaympäristöanalyysi ja sen rinnalla kulkeva arvotyöskentely valmistuu huhtikuussa. Visio ja tulevaisuuskuva painopisteineen hyväksytään 13.6.2022 valtuustossa. 

Kaupunginjohtaja selostaa kokouksessa strategiatyön kulkua.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee kaupunginjohtajan selostuksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginjohtaja selosti strategian valmistelutilannetta. Esitysmateriaali liitettiin asian oheismateriaaliksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Marko Lehenberg, elinvoimajohtaja, marko.lehenberg@jarvenpaa.fi
Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Toimintaympäristöanalyysi
Strategiatyön ensimmäinen vaihe käynnistyi tammikuussa 2022. Strategiatyössä on keskitytty tämän jälkeen toimintaympäristöanalyysiin, joka on toteutettu kahdella eri tasolla: tulevaisuuden suuriin muutostrendeihin keskittyvällä analyysillä, josta on valmistelussa käytetty nimeä ulkokuori sekä jo olemassa olevien ja parhaillaan valmistelussa olevien kaupunkitason ohjelmien ja suunnitelmien analyysillä, josta on valmistelussa käytetty nimitystä sisäkuori. Näiden kahden tason yhteensovittamisen myötä strategiatyö voi edetä seuraavaan vaiheeseen.

Strategiatyössä on pyritty osallistamaan laajasti niin henkilökuntaa kuin luottamushenkilöitä. Lisäksi osana strategiatyötä myös kaupungissa toimivia yhdistyksiä sekä yrityksiä on haastateltu. Näiden haastattelujen pohjalta strategiatyössä pyritään tuottamaan mahdollisimman laaja ja ajantasainen tilannekuva toimintaympäristöstä. Toimintaympäristöä on analysoitu käyttäen muun muassa PESTEL-viitekehystä, jonka pohjalta arvioidaan poliittista, taloudellista, sosiaalista, teknologista sekä ympäristöön ja lakiin liittyviä havaintoja. Oheismateriaalina on ensimmäinen versio PESTEL:stä, joka on vielä keskeneräinen sekä luettelo päätöspykälistä, joiden avulla voi halutessaan käydä tutkimassa aiemmin hyväksyttyjä kaupunkitason ohjelmia, joita on käytetty sisäkuoren PESTEL-analyysissa.

Toimintaympäristön ulkokuorta on läpikäyty kahdessa erillisessä työpajassa, joista toisessa kaupungin virkahenkilöt ja toisessa luottamushenkilöt käsittelivät aihetta. Tärkeimpänä tavoitteena työpajoissa oli tunnistaa juuri Järvenpään kannalta keskeisimmät ja suurimmat muutosilmiöt, jotka ovat myös uuden strategiakauden kannalta erityisen oleellisia. Työpajat toteutettiin 27.1.2022 virkahenkiköille ja 9.2.2022 luottamushenkilöille Futures Platform-alustaa käyttäen.

Kaupungin johtoryhmä käsitteli työpajojen tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä lisäselvityksiä 18.3.2022, jonka jälkeen tuloksia käsitellään vielä laajennetussa johtoryhmässä 25.3.2022.

Arvoprosessi
Osana kaupungin strategiatyötä määritellään kevään aikana Järvenpään organisaation yhteiset arvot henkilöstöä osallistavalla menetelmällä. Työskentelyn tarkoituksena on määritellä arvot,​ jotka näkyvät käytännön työssämme joka päivä. Ensimmäisessä vaiheessa helmikuun aikana henkilöstö on ehdottanut arvoja organisaatiolle. Maaliskuun aikana parivertailuna arvioidaan ehdotettujen arvojen tärkeyttä ja merkityksellisyyttä. Tämän jälkeen tärkeimmäksi koetut arvot sanoitetaan eli millaisia merkityksiä arvot saavat työssämme. Viimeisessä vaiheessa,​ jolle varataan aikaa vuoden loppuun,​ organisaatiolle määritellyt arvot käsitellään työyhteisöissä,​ joissa pohditaan yhteisesti sitä,​ miten arvot näkyvät meidän työssämme? Millaisia valintoja ja päätöksiä teemme arvoihin pohjautuen?

Asiaa on esitelty henkilöstöasiainjastossa 11.3.2022 § 7.

Käsittely

Tässä vaiheessa toimintaympäristöanalyysista pyydetään jaostolta palautetta jäsentelyn ja käsittelytavan osalta. Jatkokäsittelyä varten jaoston tulisi lisäksi päättää, minkä teemojen ympärille työryhmätyöskentely tulevia valtuustoseminaareja varten kootaan.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

1.    Jaosto päättää merkitä valmisteluvaiheen tiedoksi
2.    Valtuuston seminaarikäsittelyä varten työryhmät jakautuvat seuraavasti:
       a. Talous
       b. Elinkeino-ohjelma
       c. Asuntopoliittinen ohjelma
       d. Hyvinvoinnin palveluverkko
       e.Toimitilojen kehittäminen 
       f. Resurssiviisaus
       g.Lapset ja nuoret
       h. Osallisuus

 


 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osana Järvenpään kaupungin strategiatyötä on alkuvuoden 2022 aikana läpiviety henkilöstöä osallistava arvoprosessi sähköisen työkalun avulla. Henkilöstö on ehdottanut arvoja joiden merkityksellisyyttä on parivertailuina arvioitu. Tämän lisäksi on arvoille tehty sanoituksia, joiden merkityksellisyyttä on myös parivertailtu.  

Prosessin lopputuloksena määritellään organisaatiolle arvot ja niiden sanoitukset sekä visuaalinen aineisto. Arvojen merkitystä jokaisen työyhteisön työssä ja arjessa käsitellään myöhemmin ohjeistettavalla tavalla kuluvun vuoden loppuun mennessä.

Esitellään yhteistyötoimikunnalle arvoprosessin tämän hetkinen tilanne.    

Ehdotus

Esittelijä

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaiseti. 

Valmistelija

Marko Lehenberg, elinvoimajohtaja, marko.lehenberg@jarvenpaa.fi

Perustelut

Toimintaympäristöanalyysi

Strategiatyön ensimmäinen vaihe on jatkunut aikataulun mukaisesti aikaisempien työpajojen pohjalta ja varsinainen strategiatyö on siirtymässä vision muodostusvaiheeseen. Strategiatyössä on keskitytty toimintaympäristöanalyysin kahden tason saattamiseksi valmiiksi: tulevaisuuden suuriin muutostrendeihin keskittyvä analyysi, josta on valmistelussa käytetty nimeä ulkokuori sekä jo olemassa olevien ja parhaillaan valmistelussa olevien kaupunkitason ohjelmien ja suunnitelmien analyysi, josta on valmistelussa käytetty nimitystä sisäkuori.

Näitä kahta tasoa on jatkokäsitelty 25.3.2022 laajennetussa johtoryhmässä ja niiden pohjalta valittu ulkokuorelle 23 ilmiötä sekä niiden muodostamat uhat sekä mahdollisuudet. Sisäkuoren ohjelmatason dokumenteista on muodostettu yksi yhteinen PESTEL-analyysi, joka summaa yhteen vaikuttavimmat näkökulmat uutta strategiaa ajatellen sekä tarkasteltu näiden heikkouksia ja vahvuuksia. Nämä kahden kuoren analyysiä muodostavat jatkossa SWOT-viitekehyksen kaupungin strategiatyön seuraavalle vaiheelle.

Kaupungin johtoryhmä sekä luottamushenkilöt tulevat seuraavassa vaiheessa käsittelemään sekä ulko- että sisäkuoren koonteja muodostaen niistä pohjan kaupunkistrategian visiolle sekä siihen liittyville kärkitavoitteille. Tämä vaihe toteutetaan seminaareina virkahenkilöille 22.4.2022 sekä luottamushenkilöille 26.4.2022. 

Oheismateriaalina on koonti sekä ulkokuoren että ohjaavien dokumenttien ja ohjelmien PESTEL:stä sekä luettelo päätöspykälistä, joiden avulla voi halutessaan käydä tutkimassa aiemmin hyväksyttyjä kaupunkitason ohjelmia, joita on käytetty sisäkuoren PESTEL-analyysissa.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajienjaosto merkitsee valmisteluvaiheen tiedoksi. 

Päätös

Käsittely

Kaupunginjohtaja selosti strategiatyön kulkua.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi
Marko Lehenberg, elinvoimajohtaja, marko.lehenberg@jarvenpaa.fi

Perustelut

Strategiatyö on edennyt aikataulun mukaan. Toimintaympäristöanalyysivaiheen jälkeen strategiatyössä on keskitytty mission, vision sekä painopisteiden määrittelyyn. Näitä teemoja on käsitelty kahdessa erillisessä luottamushenkiköiden työpajakokonaisuudessa. Tämän lisäksi kaupungin johtoryhmä piti oman seminaarinsa samasta aiheesta 27.4. sekä käsitteli asiaa 13.5. jatkaen vielä työskentelyään 18.5. Palvelualueiden johtoryhmät käsittelivät niin ikään kokonaisuutta 16.-17.5. keskittyen erityisesti strategian painospisteisiin. 

Strategiatyön tiivistyessä on myös pyritty tunnistamaan erityisesti luottamushenkilöiden työpajojen yhteydessä esiin nousseista teemoista ne, jotka voidaan viedä osaksi kaupungin ohjelmatason dokumentteja joko niitä laatiessa tai niitä päivitettäessä. Näin pystymme viemään mahdollisimman kattavasti saadut tulokset osaksi kaupungin toimintaa, vaikka ne eivät esimerkiksi painopisteiksi asti strategiassa nousisikaan.

Samanaikaisesti strategiatyön tämän vaiheen kanssa on myös käynnistetty strategian visualisointityö yhdessä kaupungin yhteistyökumppanin kanssa tavoitteena tuottaa mahdollisimman yksinkertainen, helppolukuinen ja näyttävä kuvaus kaupungin uudesta strategiasta. Työn ennakoidaan valmistuvan osaksi kesäkuun valtuustokäsittelyä.

Luonnosvaiheen materiaali tuodaan tässä yhteydessä jaostolle lähetekeskustelua varten, jonka jälkeen johtoryhmä kokoontuu ja kaupunginjohtaja tekee virallisen pohjaesityksensä kaupunginhallitukselle.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajienjaosto merkitsee valmisteluvaiheen tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Strategiaprosessi on edennyt vaiheeseen, jossa kaupunkiorganisaation arvot, missio, visio ja painopisteet tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valtuuston on tarkoitus hyväksyä lyhyet ja helposti muistettavat tiivistykset edellä mainituista strategian osista. Lisäksi on laadittu pidemmät tekstit, jotka avaavat visuaalisen strategiaviestinnän (kuvamateriaali, videot) lisäksi mitä strategian eri osilla tarkoitetaan. Tämä on välttämätöntä, jotta strategiasta voidaan johtaa tarvittavat toimenpiteet ja päämäärät strategiakarttaan ja valtuuston hyväksymiin toimenpideohjelmiin.

Seuraavassa on käyty läpi strategian terminologiaa ja perusteltu tehtyjä valintoja.

Järvenpääläinen

Missiossa ja visiossa esiintyy sana järvenpääläinen. Termillä järvenpääläinen tarkoitetaan strategiassa kaupungin asukasta, yritystä, järjestöä tai tahoa joka hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa eli lainsäädännössä tarkoitettua kunnan jäsentä. Tämän vuoksi etenkään lyhennetyssä visiossa mitään ryhmiä ei korosteta erikseen, vaan kaikkien edellä mainittujen nähdään olevan järvenpääläisiä.

Arvot

Arvojen osalta on syytä korostaa, että kyse on nimenomaan kaupunkiorganisaation arvoista, ei järvenpääläisten. Organisaation arvon muodostavat reunaehtoja kaikelle toiminnalle ja ohjaavat toimintaa niissäkin tilanteissa, kun mitään muuta ohjeistusta asiaan ei ole.

Henkilöstön laajan osallistumisen, seminaarien keskusteluiden ja saadun palautteen perusteella organisaation arvoiksi esitetään Oikeudenmukaisuus, Rohkeus ja Vastuullisuus. Liitteessä on avattu lyhyenä ja pitkänä versiona sitä, mitä arvoilla tarkoitetaan Järvenpään kaupunkikonsernin organisaatiossa.

Missio

Missio kertoo organisaation toiminta-ajatuksen eli syyn sille miksi se nykytilassaan on olemassa. Kuntien yleinen missio voitaisiin johtaa kuntalain ensimmäisen pykälän toisesta momentista, joka kuuluu seuraavasti: ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.”

Kuntastrategioissa ei monesti määritellä missiota, mutta Järvenpäällä on nähty olevan niin paljon erityispiirteitä, että missio on haluttu sisällyttää osaksi strategiaa.

Mission lyhyeksi versioksi esitetään: ” Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet.” Lause kuvaa hyvin sitä, miten Järvenpää kokoaa ja on aikojen saatossa koonnut yhteen uusia asukkaita, jotka juurtuvat kaupunkiin. Se on vahvuus, jota kaupunki on aina hyödyntänyt. Järvenpäässä ei ole keskenään eripuraisia kaupunginosia tai vastakkainasettelua tulijoiden ja vanhojen asukkaiden välillä. Missio kertoo tästä toiminta-ajatuksesta. Yhdessä rakentaminen korostaa sitä, ettei sillä, onko kaupunkiin muuttanut viikko vai vuosikymmen sitten, ole merkitystä. Mission jälkimmäinen osa kertoo siitä, että kaupungin tarkoitus on antaa järvenpääläiselle (oli kyse sitten asukkaasta, yrityksestä tai yhteisöstä) turvallinen ympäristö toteuttaa itseään ja kehittyä.

Visio

Visio kertoo siitä, mitä organisaatio tavoittelee. Se voi olla joko täsmällisesti tietylle vuodelle määritelty tavoite tai jopa saavuttamaton tavoitetila. Järvenpään strategiakokonaisuudessa visiota ei ole määritelty vastaamaan tiettyä vuotta, vaan hallintosäännön mukaista kahdeksan vuoden strategiakautta varten on määritelty erikseen painopisteet, joiden on tarkoitus ohjata ylätasolla kaupungin toimintaa ja jotka tarkistetaan valtuuston vaihtuessa. Vision lyhyt versio on haluttu muotoilla nimenomaan järvenpääläisen näkökulmasta. Laajemmassa selostuksessa on pyritty laajemmin kuvaamaan, mitä visio pitää sisällään.

Vision lyhyeksi versioksi esitetään: ” Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa.”

Hyvinvoivalla järvenpääläisellä viitataan onnellisiin asukkaisiin, menestyviin yrityksiin ja vireisiin yhteisöihin. Järvenpää on onnellisuusmittauksissa valtakunnan kärkeä kaupungeissa, mutta parantamisen varaa on, eikä huipulla pysyminen ole itsestään selvää. Arkisten asioiden hoitaminen viidessä minuutissa viittaa toimintafilosofiaan, jossa kaikki pyritään tekemään järvenpääläiselle yritykselle, asukkaalle tai yhteisölle kaupungin puolesta niin käteväksi hoitaa kuin mahdollista. Viisi minuuttia ei viittaa etäisyyteen lähimpään palvelupisteeseen, vaan tarkoituksena on hyödyntää Järvenpään luontaista ns. vartin kaupungin tuomaa vahvuutta ja yhdistää siihen digitaalisen asioinnin ja palvelumuotoilun keinoin palvelutapa, joka johtaa ylivertaiseen kätevyyteen. Viisi minuuttia on valittu vision tekstiin, koska se jää mieleen ja on konkreettisempi ja tarvittaessa mitattavampi kuin vaikkapa termi maailman kätevin. Viittä minuuttia on helppo jalkauttaa organisaation toimintafilosofiaksi. Metropolialueen pohjoisella keskuksella tarkoitetaan selkeää pyrkimystä, jonka Järvenpään kasvu on tuomassa. Järvenpäästä on tulossa Uudenmaan neljänneksi suurin kaupunki ja visioon on tahdottu tuoda vahva ilmaisu, joka kertoo Järvenpään pyrkivän kaupungiksi, josta ei vain pendelöidä töihin pääkaupunkiseudulle, vaan johon halutaan paitsi muuttaa myös tulla vierailemaan houkuttelevan kaupunkiympäristön ja kiinnostavien kokemusten perässä.

Painopisteet

Painopisteillä tarkoitetaan valintoja, joihin strategiakaudella on tarkoitus erityisesti keskittyä. Kunnan toimintaympäristössä on syytä muistaa, että erilaiset lait, asetukset, suositukset ja muu valtion ohjaus eli regulaatio säätelevät kunnan perustehtäviä. Painopisteet kertovat siitä, mihin taloudellinen liikkumavara pyritään ohjaamaan ja mihin organisaatiossa keskitytään tulevan kahdeksan vuoden aikana, jotta kaupunki kehittyy kohti visiotilaa. On syytä vielä erikseen korostaa, ettei jonkin asian puuttuminen painopisteestä tarkoita sitä ettei sitä kaupungin perustoiminnassa kehitettäisi. Jos halutaan, että strategialla on toimintaa ohjaava merkitys, täytyy kyetä tekemään fokusoituja valintoja.

Painopisteitä esitetään otettavaksi strategiaan kolme. Ensimmäinen painopiste on ”Kestävä kasvu”, joka tarkoittaa sitä että Järvenpää jatkaa tietoisesti väestöä kasvattavalla linjallaan, mutta kasvu toteutetaan hallitusti, etenkin talouden näkökulmasta. Tämän vuoksi painopisteen onnistumista esitetään mitattavaksi asukasluvun lisäksi taseeseen kertyneen ylijäämän vahvistumisella.

Toinen painopiste on ”Vireä kaupunkielämä”, joka tarkoittaa erityisesti kulttuurin ja luovien alojen tuomaa elämää kaupungin tarjoamiin puitteisiin. Painopisteeseen on haluttu sisällyttää nimenomaan kulttuuri, koska sen osalta Järvenpäällä on merkittävä historia ja luontaiset mahdollisuudet kehittyä. Jokin toinen valinta jouduttaisiin käytännössä rakentamaan lähes alusta. Painopisteessä onnistumista esitetään mitattavaksi sillä, miten paljon ihmisiä kaupungissa liikkuu. Tähän on olemassa valmis taustadata, joka perustuu matkapuhelinoperaattoreiden tuottamaan tietoon. Lisäksi painopisteessä onnistumista voidaan mitata luovien alojen työpaikoilla.

Kolmas painopiste, ”Ajoissa auttaminen”, huomioi kaksi hyvin merkittävää muutosta, jotka kuntien tehtäväkenttään on tullut ja tulossa uuden regulaation myötä. Nämä muutokset ovat oppivelvollisuuden laajennus ja TE-palveluiden järjestämisvastuun siirto valtiolta kunnille vuonna 2024. Painopisteen tarkoituksena on ohjata toimintaa siihen, että heikoimmassa asemassa oleville tai heikkoina hetkinä elämässä, kaupunki tarjoaa apua nopeasti ja sen ajan kun sitä tarvitaan. Ei liian myöhään, josta seurauksena on loppuelämäksi tarvittava tuki. Painopisteessä onnistumista on tarkoitus mitata työttömyysasteella, pitkäaikaistyöttömyydellä ja opetuksessa tukitoimia tarvitsevien oppilaiden erityisen tuen ja yleisen tuen välisellä suhteella. Painopisteen tarkoituksena ei ole viestiä siitä, ettei osalle asukkaista hyvinkin laajat tukitoimet olisi täysin tarpeellisia, eikä siinä ole mitään erikoista tai leimaavaa. Painopisteen on tarkoitus johtaa toimiin, ratkaisuihin ja palvelumalleihin, jossa syrjäytymisuhan alla olevat eivät passivoidu ja esimerkiksi ne oppimisvaikeudet, jotka voidaan ajoissa annetulla yleisellä tuella hoitaa, saadaan hoidetuksi eivätkä ne liian myöhään antamisen vuoksi johda raskaampiin tukitoimiin. Kaikkien kohdalla tämä ei ole mahdollista, mutta toimintamallin ajatuksena on aina yrittää ensin kevyillä toimilla ajoissa. Onnistuessaan painopiste lisää hyvinvoivia järvenpääläisiä.

Jatkotoimenpiteet strategian hyväksymisen jälkeen

Strategian arvojen, mission, vision ja painopisteiden hyväksymisen jälkeen on tarkoitus päivittää ja muotoilla strategiakartta, joka yhdistää ja aikatauluttaa visiotilaan pääsemiseksi tarvittavat käytännön toimenpiteet lakisääteisiin tehtäviin ja talousarvion resursseihin. Valituilla painopisteillä on erityinen merkitys strategiakartan muotoilussa. Lisäksi tehdään tarvittavat päivityksen toimintaa ohjaaviin keskeisiin dokumentteihin, jotka valtuusto vahvistaa. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa elinkeino-ohjelma, osallisuusmalli tai rerurssiviisauden tiekartta.

Strategiakartta on tarkoitus sellaisenaan ottaa osaksi talousarviota, kuten viime valtuustokaudella, jolloin valtuustoon nähden sitovia tavoitteita eri palvelualueille ja konsernipalveluille ei tarvitse enää erikseen määrittää.

Strategia, strategiakartta, toimintaa ohjaavat dokumentit ja talousarvio muodostavat yhdessä kaupungin johtamisjärjestelmän dokumentaation ja tavoitteet, jolloin kokonaisuus myös täyttää kuntalain §37 vaatimukset siitä, mitä kunnan strategian tulee sisältää. Jatkotyöskentely tapahtuu syksyllä talousarvioaikataulun puitteissa.

ON

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet liitteen mukaisesti.

Käsittely

Liitettiin pöytäkirjaan esittelijän kokouksessa päivittämä strategialuonnos, joka on esittelijän pohjaehdotuksena.

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan lisäämällä siihen uuden päätöskohdan, joka kuuluu seuraavasti: "Mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä."

 

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 1 (Willem van Schevikhoven, kannatti Laura Virkkunen ja Tomi Passi):

Muutetaan kohta: "Aktiivinen, värikäs ja salliva kaupunkielämä innostaa mukaan läheltä ja kaukaa."

kuulumaan seuraavasti: "Aktiivinen, värikäs ja turvallinen kaupunkielämä innostaa mukaan läheltä ja kaukaa."

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutosehdotuksen yksimielisesti.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutosehdotus 2 (Willem van Schevikhoven):

Muutetaan kohta: "Järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa."

kuulumaan seuraavasti: "Järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa sujuvasti Keski-Uudenmaan keskuksessa."

Muutetaan kohta: "Järvenpääläinen nauttii elämästään metropolialueen vetovoimaisessa pohjoisessa keskuksessa; viiden minuutin kaupunki tekee arjesta vaivatonta"

kuulumaan seuraavasti: "Järvenpääläinen nauttii elämästään Keski-Uudenmaan vetovoimaisessa keskuksessa; arki on sujuvaa ja vaivatonta"

Willem van Schevikhoven peruutti muutosehdotuksen numero 2.

 

Muutosehdotus 3 (Willem van Schevikhoven, kannatti Tomi Passi):

Lisätään vision loppuun (s. 6): "Järvenpäässä on hyvä yrittää ja menestyä".

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutosehdotuksen yksimielisesti.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutosehdotus 4 (Willem van Schevikhoven, kannatti Tuija Kuusisto):

s. 8. Painopisteet:

Ajoissa auttamisen mittarit: "verrokkikuntien työttömyysaste" -> "oman työttömyysasteemme kehitys kohti x%".

Kasvun mittarit: työpaikkaomavaraisuus kasvaa.

Vireä kaupunkielämä:

Ennen: "Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on"

Jälkeen: "Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat"

Ennen: "...kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri"

Jälkeen: "...kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, hyvinvointia lisäävä ja monipuolinen urheilutoiminta, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri"

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

Jaa: esittelijän pohjaehdotus

Ei: Muutosehdotus 4 (van Schevikhoven, kannatti Kuusisto)

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 4.

 

Muutosehdotus 5 (Satu Tuominen, kannatti Eemeli Peltonen):

Visioon: Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa 15 minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

Jaa: esittelijän pohjaehdotus

Ei: Muutosehdotus 5 (Tuominen, kannatti Peltonen).

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 2.

 

Muutosehdotus 6: (Tuominen, kannatti Peltonen)

Painopisteisiin muutetaan kohta: "Tarjoamme oikea-aikaista tukea ja apua, silloin kun sitä eniten tarvitaan."

Kuulumaan seuraavasti: "Järvenpääläinen saa oikea-aikaista sekä tarkoituksenmukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitaan."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

Jaa: esittelijän pohjaehdotus

Ei: Muutosehdotus 6 (Tuominen, kannatti Peltonen)

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen äänin 3 - 8 Tuomisen muutosehdotuksen 6.

 

Muutosehdotus 7 (Passi, kannatti Peltonen):

Poistetaan sana "meinaa".

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutosehdotuksen yksimielisesti.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kokoustauko kello 19.05 - 19.15.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn ja muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavin äänestyksen jälkeen tehdyin muutoksin:

1. Muutettiin kohta: "Aktiivinen, värikäs ja salliva kaupunkielämä innostaa mukaan läheltä ja kaukaa." Kuulumaan seuraavasti: "Aktiivinen, värikäs ja turvallinen kaupunkielämä innostaa mukaan läheltä ja kaukaa."

2. Lisättiin vision loppuun (s. 6): "Järvenpäässä on hyvä yrittää ja menestyä".

3.  Painopisteisiin muutetaan kohta: "Tarjoamme oikea-aikaista tukea ja apua, silloin kun sitä eniten tarvitaan." Kuulumaan seuraavasti: "Järvenpääläinen saa oikea-aikaista sekä tarkoituksenmukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitaan."

4. Poistettiin liitteestä sana "meinaa".

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy arvot, mission, vision ja painopisteet päivitetyn liitteen mukaisesti. Mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä.

Äänestystulokset

 • Kyllä 7 kpl 64%

  Laura Virkkunen, Satu Tuominen, Eemeli Peltonen, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Katri Kuusikallio, Tomi Passi

 • Ei 4 kpl 36%

  Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven, Tiia Östberg, Henry Berg

 • Kyllä 9 kpl 82%

  Ismo Nöjd, Henry Berg, Tomi Passi, Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven, Katri Kuusikallio, Tiia Östberg

 • Ei 2 kpl 18%

  Satu Tuominen, Eemeli Peltonen

 • Kyllä 3 kpl 27%

  Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen

 • Ei 8 kpl 73%

  Satu Tuominen, Henry Berg, Eemeli Peltonen, Tomi Passi, Katri Kuusikallio, Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven, Tiia Östberg

Valmistelija

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.5.2022 § 158 

Liitteeseen on täydennetty kaupunginhallituksessa tehdyt muutokset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet liitteen mukaisesti. Mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä.

Käsittely 

 

Puheenjohtajan muutosehdotus 1

Puheenjohtaja ehdotti, että päätösehdotuksen toinen virke muutetaan muotoon: “Mittarit ja mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä.” 

 

Puheenjohtajan muutosehdotus 2: 

Pohjaehdotus (Missio, s. 2): ”Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet” muutetaan muotoon:  

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet” 

Puheenjohtajan muutosehdotus 3: 

Puheenjohtajan muutosehdotus: Poistetaan sivu 4. 

Puheenjohtajan muutosehdotus 4:  

Pohjaehdotus (Missio, s. 5 oikealla oleva nostolaatikko): ”Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet” muutetaan muotoon:  

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet”. 

Puheenjohtajan muutosehdotus 5: 

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, s. 8, 4. ja 6. lause): ”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri. Niin suuria kuin pieniäkin tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, joista osalla on kansainvälinen status. Vilkas kaupunkielämä ja kukoistava kaupunkikulttuuri imee puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita” muutetaan muotoon:  

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri. Niin suuria kuin pieniäkin tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, joista osalla on kansainvälinen status. Vilkas kaupunkielämä ja kukoistava kaupunkikulttuuri imevät puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita” 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä puheenjohtajan muutosehdotukset 1 - 5 yksimielisesti. 
 

Muutosehdotus Kuusisto 1  (kannatti Willem van Schevikhoven ja Rita Kostama) 

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, 4. lause): ” Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri” muutetaan muotoon:  

”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä kokeileva kaupunkikulttuuri” 
 

Muutosehdotus Kuusisto 2  (kannatti Katja Repo, Willem van Schevikhoven, Tomi Passi ja Rita Kostama):   

lisätään jatkoksi: “ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.” 
 

Muutosehdotus Virkkunen 1  (kannatti Satu Haaparanta, Raimo Finéri ja Tomi Passi): 

Pohjaehdotus (Painopisteet, s. 8, 1. alaotsikko):  Painopiste ”Kestävä kasvu” muutetaan muotoon:  

”Hallittu kasvu”. 

Virkkunen peruutti muutosehdotuksensa, joten muutosehdotuksen käsittely raukesi. 
 

Palautusehdotus Lintula  (kannatti Satu Haaparanta):  

Palautusehdotus: Palautetaan § 47 Kaupunkistrategian arvojen, mission, vision ja painopisteiden hyväksyminen uudelleen valmisteluun.  

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamiseksi, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota tarvittaessa täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava: 

JAA: Asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. 

EI: Asia palautetaan valmisteluun. 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 35 (JAA) - 15 (EI) - 1  (TYHJÄ) päättäneen jatkaa asian käsittelyä. 

 

Muutosehdotus Repo 1 (kannatti Tiia Lintula): 

Muutetaan visio kuulumaan seuraavasti:  
"Järvenpääläiset voivat hyvin ja asiat hoituvat sujuvasti metropolialueen pohjoisessa keskuksessa." (Ei muutoksia leipätekstiin) 
 
 
Muutosesitys Repo 2
(kannatti Tiia Lintula ja Rita Kostama):  
 
Lisätään Oikeudenmukaisuus-arvoa selittävään alapuolella olevaan laatikkoon sana "osallisuus", jolloin ensimmäinen lause kuuluisi seuraavasti:  

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa reiluutta, avoimuutta, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa.   
  

Muutosehdotus Passi 1 (kannatti Esko Lappalainen):  

Pohjaehdotus (Visio, 2. kappale): “Järvenpää on kaupunki, jossa kaupunkielämän dynaamisuus yhdistyy läheisen luonnon rauhaan” muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: ”Järvenpää on luontoa arvostava kaupunki, jossa kaupunkielämän dynaamisuus yhdistyy läheisen luonnon rauhaan.” 

 

 

Muutosehdotus Nick 1 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Katja Repo) 

Muutosehdotus ajoissa auttamisen painopisteeseen: Vaihdetaan otsikoksi "KAIKKI MUKANA".
 

Muutosehdotus Nick 2 (kannatti Satu Tuominen, Tiia Lintula, Marttinen) 

Muutosesitys 2: Korvataan koko leipäteksti kuulumaan seuraavasti: “Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja nauttia elämästään erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset saavat parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuden rakentamiseen. Kaikki järvenpääläiset saavat oikea-aikaista ja tarpeidensa mukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitsevat. Puutumme ongelmiin ja vastaamme tuen ja ohjauksen tarpeisiin ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä. Pidämme kaikki mukana.” 

 

Muutosehdotus Juuma 1 (kannatti Tiia Lintula, Satu Tuominen, Jenni Marttinen, Laura Virkkunen) 

Painopiste “Kestävä kasvu” muutetaan muotoon “Kestävä ja hallittu kasvu”.  
 

Muutosehdotus Juuma 2 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Satu Tuominen) 

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): ” Huolehdimme vastuullisilla ratkaisuilla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa” muutetaan muotoon: 

Muutosehdotus: ”Huolehdimme vastuullisilla ratkaisuilla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa ja toimintamme on kestävää myös ympäristön kantokyky ja ihmisten hyvinvointi huomioituna.” 

 

Muutosehdotus Juuma 3 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Satu Tuominen) 

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): ”Näin voimme investoida yhä laajemmin uuteen kasvuun” muutetaan muotoon: 

Muutosehdotus: ”Vastuulliset päätökset luovat pohjan myös tulevaisuuden investoinneille.” 

 

Muutosehdotus Hanna Graeffe 1 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen): 

Pohjaehdotus (Visio): ” Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa” muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: "Järvenpäässä eletään onnellista ja sujuvaa elämää metropolialueen pohjoisessa keskuksessa" 

 

Muutosehdotus Turunen 1 (kannatti Jenni Marttinen): Sivulta 8 poistetaan leipätekstit ja mittarit kaikista painopisteistä. 
 

Muutosehdotus Mustonen 1 (kannatti Rita Kostama ja Tiia Lintula):  

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): “Rohkea toimii, luo uutta ja ohjaa keskustelua.”  

muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: ” Rohkea toimii, luo uutta sekä avaa ja käy keskustelua.” 

 

Muutosehdotus Mustonen 2 (kannatti Rita Kostama ja Tiia Lintula):  

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): “Uudistaminen ei onnistu ilman rohkeutta kokeilla.”  

muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: ”Rohkeus kokeilla luo uutta.” 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joten oli äänestettävä. Hyväksytiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestykset toteutetaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.
 

Äänestykset:
 

Muutosehdotus Repo 1 (kannatti Tiia Lintula): 

Pohjaehdotus (Visio): ” Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa” muutetaan muotoon: Muutetaan visio kuulumaan seuraavasti:  

 "Järvenpääläiset voivat hyvin ja asiat hoituvat sujuvasti metropolialueen pohjoisessa keskuksessa." 

Muutosehdotus Hanna Graeffe 1 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen): 

Pohjaehdotus (Visio): ” Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa” muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: "Järvenpäässä eletään onnellista ja sujuvaa elämää metropolialueen pohjoisessa keskuksessa" 

Äänestys 1 

JAA: Repo 1 

EI: Graeffe 1 

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 24 (JAA) - 12 (EI) - 15 (TYHJÄ)  hyväksyneen Katja Revon ehdotuksen. 

  

Äänestys 2 

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus 

EI: Repo 1 

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 25 (JAA) - 26 (EI)  hyväksyä Katja Revon muutosehdotuksen. 

 

Muutosehdotus Juuma 1 (kannatti Tiia Lintula, Satu Tuominen, Jenni Marttinen, Laura Virkkunen) 

Painopiste “Kestävä kasvu” muutetaan muotoon “Kestävä ja hallittu kasvu”. 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen Juuma 1. 


Muutosehdotus Nick 1 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Katja Repo) 

Muutosesitys 1 ajoissa auttamisen painopisteeseen: Vaihdetaan otsikoksi “KAIKKI MUKANA” 

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus 

EI: Nick 1 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 30 (JAA) - 20 (EI) - 1 (TYHJÄ) päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.  

 

Muutosesitys Repo 2 (kannatti Tiia Lintula ja Rita Kostama):  
 
Lisätään Oikeudenmukaisuus-arvoa selittävään alapuolella olevaan laatikkoon sana "osallisuus", jolloin ensimmäinen lause kuuluisi seuraavasti:  

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa reiluutta, avoimuutta, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa.   

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus 

EI: Repo 2 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 15 (JAA) - 35 (EI) - 1 (TYHJÄ) päättäneen hyväksyä Revon muutosehdotuksen 2. 

 

 

Muutosehdotus Mustonen 1 (kannatti Rita Kostama ja Tiia Lintula):  

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): “Rohkea toimii, luo uutta ja ohjaa keskustelua.”  

muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: ” Rohkea toimii, luo uutta sekä avaa ja käy keskustelua.” 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti. 

 

Muutosehdotus Mustonen 2 (kannatti Rita Kostama ja  Tiia Lintula):  

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): “Uudistaminen ei onnistu ilman rohkeutta kokeilla.”  

muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: ”Rohkeus kokeilla luo uutta.” 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti. 

 

Muutosehdotus Passi 1 (kannatti Esko Lappalainen):  

Pohjaehdotus (Visio, 2. kappale): “Järvenpää on kaupunki, jossa kaupunkielämän dynaamisuus yhdistyy läheisen luonnon rauhaan” muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: ”Järvenpää on luontoa arvostava kaupunki, jossa kaupunkielämän dynaamisuus yhdistyy läheisen luonnon rauhaan.” 

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus 

EI: Muutosehdotus Passi 1 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 30 (JAA) - 20 (EI)  - 1 (TYHJÄ) hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen. 

 

Muutosehdotus Turunen 1 (kannatti Jenni Marttinen): Sivulta 8 poistetaan leipätekstit ja mittarit kaikista painopisteistä. 

JAA: kaupunginhallituksen ehdotus 

EI: Muutosehdotus Turunen 1 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 33 (JAA) - 18 (EI)  hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen. 

 

Muutosehdotus Juuma 2 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Satu Tuominen) 

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): ” Huolehdimme vastuullisilla ratkaisuilla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa” muutetaan muotoon: 

Muutosehdotus: ”Huolehdimme vastuullisilla ratkaisuilla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa ja toimintamme on kestävää myös ympäristön kantokyky ja ihmisten hyvinvointi huomioituna.” 

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus 

EI: Muutosehdotus Juuma 2. 

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 24 (JAA) - 27 (EI)  hyväksyneen Juuman muutosehdotuksen 2. 

 

Muutosehdotus Juuma 3 (kannatti Tiia Lintula, Jenni Marttinen, Satu Tuominen) 

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): ”Näin voimme investoida yhä laajemmin uuteen kasvuun” muutetaan muotoon: 

Muutosehdotus: ”Vastuulliset päätökset luovat pohjan myös tulevaisuuden investoinneille.” 

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus 

EI: Muutosehdotus Juuma 3 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 15 (JAA) - 36 (EI)  hyväksyneen Juuman muutosehdotuksen 3. 

 
Muutosehdotus Kuusisto 1 (kannatti Willem van Schevikhoven ja Rita Kostama):  

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, 4. lause): ” Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri” muutetaan muotoon:  

”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä kokeileva kaupunkikulttuuri” 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen. 

 

Muutosehdotus Kuusisto 2 (kannatti Katja Repo, Willem van Schevikhoven, Tomi Passi, Rita Kostama):   

lisätään jatkoksi: “ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.” 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen. 

 

Muutosehdotus Nick 2 (kannatti Satu Tuominen, Tiia Lintula, Jenni Marttinen) 

Pohjaehdotus: Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja elämästään nauttivaksi erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset haluavat olla mukana työelämässä ja rakentamassa tulevaisuutta. Järvenpääläinen saa oikea-aikaista sekä tarkoituksenmukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitaan. Järvenpääläinen ei pääse passivoitumaan heikoilla hetkillä elämässä. Tasoitamme elämän lähtökohtien eriarvoisuutta. Puutumme ongelmiin ajoissa. Kehitämme palveluitamme niin, että saamme tukea ja ohjausta tarvitsevat kiinni ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä.  

Muutosesitys 2: Korvataan koko leipäteksti kuulumaan seuraavasti: “Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja nauttia elämästään erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset saavat parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuden rakentamiseen. Kaikki järvenpääläiset saavat oikea-aikaista ja tarpeidensa mukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitsevat. Puutumme ongelmiin ja vastaamme tuen ja ohjauksen tarpeisiin ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä. Pidämme kaikki mukana.” 

JAA: Kaupunginhallituksen ehdotus 

EI: Nick 2 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 16 (JAA) - 35 (EI) hyväksyneen Nickin muutosehdotuksen. 

Käsittelyn yhteydessä kokoustauot klo 18.25-18.30 ja klo 19.06-19.15. 

 

Päätös

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet seuraavin muutoksin;
 

1.)   Yksimielisesti hyväksytyt puheenjohtajan muutosehdotukset 1–5;
 

1.     Puheenjohtajan muutosehdotus 1:

“Mittarit ja mittareiden tavoitetasot asetetaan syksyllä strategiakartan laatimisen yhteydessä.” 

2.     Puheenjohtajan muutosehdotus 2: 

Pohjaehdotus (Missio, s. 2): ”Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet” muutetaan muotoon:  

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet” 

3.     Puheenjohtajan muutosehdotus 3: 

Puheenjohtajan muutosehdotus: Poistetaan sivu 4. 

 

4.     Puheenjohtajan muutosehdotus 4:  

Pohjaehdotus (Missio, s. 5 oikealla oleva nostolaatikko): ”Juurtuneet ja junantuomat rakentavat yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet” muutetaan muotoon:  

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet”. 

5.     Puheenjohtajan muutosehdotus 5: 

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, s. 8, 4. ja 6. lause): ”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri. Niin suuria kuin pieniäkin tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, joista osalla on kansainvälinen status. Vilkas kaupunkielämä ja kukoistava kaupunkikulttuuri imee puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita” muutetaan muotoon:  

Puheenjohtajan muutosehdotus: ”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri. Niin suuria kuin pieniäkin tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, joista osalla on kansainvälinen status. Vilkas kaupunkielämä ja kukoistava kaupunkikulttuuri imevät puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita” 

2.)   Yksimielisesti hyväksytyt muut muutosehdotukset; 

 

6.     Muutosehdotus Juuma 1:

Painopiste “Kestävä kasvu” muutetaan muotoon “Kestävä ja hallittu kasvu”. <

7.     Muutosehdotus Mustonen 1:

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): “Rohkea toimii, luo uutta ja ohjaa keskustelua.”  

muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: ” Rohkea toimii, luo uutta sekä avaa ja käy keskustelua.” 

8.     Muutosehdotus Mustonen 2:

Pohjaehdotus (Arvot – Rohkeus): “Uudistaminen ei onnistu ilman rohkeutta kokeilla.”  

muutetaan muotoon:  

Muutosehdotus: ”Rohkeus kokeilla luo uutta.” 

9.     Muutosehdotus Kuusisto 1:

Pohjaehdotus (Painopisteet – Vireä kaupunkielämä, 4. lause): ” Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisältö on kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä uusi, kokeileva kaupunkikulttuuri” muutetaan muotoon:  

”Kulttuuriin keskittyvän viestimme pääsisällöt ovat kaupungin ainutlaatuinen kulttuurihistoria, Tuusulanjärven ranta-alueet sekä kokeileva kaupunkikulttuuri” 

10.  Muutosehdotus Kuusisto 2:

lisätään jatkoksi: “ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.” 
 

3.)   Äänestyksen jälkeen hyväksytyt muutosehdotukset;
 

11.  Muutosehdotus Repo 1:

Pohjaehdotus (Visio): ” Hyvinvoiva järvenpääläinen hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa metropolialueen pohjoisessa keskuksessa” muutetaan muotoon: Muutetaan visio kuulumaan seuraavasti:  

 "Järvenpääläiset voivat hyvin ja asiat hoituvat sujuvasti metropolialueen pohjoisessa keskuksessa." 
 

12.  Muutosesitys Repo 2:
 
Lisätään Oikeudenmukaisuus-arvoa selittävään alapuolella olevaan laatikkoon sana "osallisuus", jolloin ensimmäinen lause kuuluisi seuraavasti:  

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa reiluutta, avoimuutta, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. 
 

13.  Muutosehdotus Juuma 2:

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): ” Huolehdimme vastuullisilla ratkaisuilla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa” muutetaan muotoon: 

Muutosehdotus: ”Huolehdimme vastuullisilla ratkaisuilla siitä, että kaupungin talous on tasapainossa ja toimintamme on kestävää myös ympäristön kantokyky ja ihmisten hyvinvointi huomioituna.” 
 

14.  Muutosehdotus Juuma 3:

Pohjaehdotus (Painopisteet – Kestävä kasvu): ”Näin voimme investoida yhä laajemmin uuteen kasvuun” muutetaan muotoon: 

Muutosehdotus: ”Vastuulliset päätökset luovat pohjan myös tulevaisuuden investoinneille.”  
 

15.  Muutosehdotus Nick 2 (kannatti Satu Tuominen, Tiia Lintula, Jenni Marttinen) 

Pohjaehdotus: Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja elämästään nauttivaksi erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset haluavat olla mukana työelämässä ja rakentamassa tulevaisuutta. Järvenpääläinen saa oikea-aikaista sekä tarkoituksenmukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitaan. Järvenpääläinen ei pääse passivoitumaan heikoilla hetkillä elämässä. Tasoitamme elämän lähtökohtien eriarvoisuutta. Puutumme ongelmiin ajoissa. Kehitämme palveluitamme niin, että saamme tukea ja ohjausta tarvitsevat kiinni ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä.  

Muutosesitys 2: Korvataan koko leipäteksti kuulumaan seuraavasti: “Järvenpäässä on mahdollista kasvaa onnelliseksi ja nauttia elämästään erilaisista lähtökohdista riippumatta. Huolehdimme siitä, että Järvenpäässä varttuvat lapset saavat parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuden rakentamiseen. Kaikki järvenpääläiset saavat oikea-aikaista ja tarpeidensa mukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitsevat. Puutumme ongelmiin ja vastaamme tuen ja ohjauksen tarpeisiin ajoissa, silloin kun avusta on eniten hyötyä. Pidämme kaikki mukana.” 

 

Äänestystulokset

 • Kyllä 35 kpl 69%

  Henri Kontkin, Pekka Luuk, Eemeli Peltonen, Satu Tuominen, Tarja Edry, Laura Virkkunen, Willem van Schevikhoven, Nea Karenius, Tomi Passi, Petri Perta, Markku Tenhunen, Liisa Majanen, Tuija Kuusisto, Emmi Mäkinen, Taru Salmivuori, Mimmi Launiala, Anna Pulkkinen, Pirjo Komulainen, Hanna Partanen, Jorma Piisinen, Esko Lappalainen, Seppo Heino, Raimo Finér, Mikko Perkoila, Mia Rundgren, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Petri Graeffe, Petri Ovaska, Rita Kostama, Suvi Pohjonen, Riina Kurkinen, Vesa Müller, Arto Luukkanen, Tom Boman

 • Ei 15 kpl 29%

  Hanna Graeffe, Jenni Marttinen, Riikka Juuma, Katja Repo, Tiia Lintula, Reetta Nick, Satu Haaparanta, Timo Ijäs, Ville Mustonen, Tomas Lehtimäki, Katri Kuusikallio, Henry Berg, Erika Turunen, Tiia Östberg, Peter Osipow

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Lassi Markkanen

 • Kyllä 24 kpl 47%

  Taru Salmivuori, Emmi Mäkinen, Pirjo Komulainen, Erika Turunen, Eemeli Peltonen, Jenni Marttinen, Pekka Luuk, Henry Berg, Tomi Passi, Peter Osipow, Katja Repo, Tarja Edry, Nea Karenius, Esko Lappalainen, Vesa Müller, Henri Kontkin, Markku Tenhunen, Satu Tuominen, Anna Pulkkinen, Suvi Pohjonen, Timo Ijäs, Mikko Perkoila, Liisa Majanen, Rita Kostama

 • Ei 12 kpl 24%

  Tuija Kuusisto, Tiia Lintula, Riikka Juuma, Hanna Graeffe, Reetta Nick, Ville Mustonen, Satu Haaparanta, Mimmi Launiala, Katri Kuusikallio, Tomas Lehtimäki, Mia Rundgren, Seppo Heino

 • Tyhjä 15 kpl 29%

  Petri Graeffe, Arto Luukkanen, Petri Ovaska, Lassi Markkanen, Jorma Piisinen, Willem van Schevikhoven, Ismo Nöjd, Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Tom Boman, Hanna Partanen, Petri Perta, Riina Kurkinen, Tiia Östberg, Raimo Finér

 • Kyllä 25 kpl 49%

  Arto Luukkanen, Petri Graeffe, Hanna Partanen, Laura Virkkunen, Markku Tenhunen, Eemeli Peltonen, Henri Kontkin, Ismo Nöjd, Seppo Heino, Rita Kostama, Vesa Müller, Petri Perta, Jorma Piisinen, Pirjo Komulainen, Mikko Taavitsainen, Tom Boman, Petri Ovaska, Willem van Schevikhoven, Tuija Kuusisto, Nea Karenius, Raimo Finér, Riina Kurkinen, Tiia Östberg, Tomi Passi, Suvi Pohjonen

 • Ei 26 kpl 51%

  Jenni Marttinen, Tarja Edry, Tiia Lintula, Reetta Nick, Mimmi Launiala, Hanna Graeffe, Katja Repo, Erika Turunen, Pekka Luuk, Liisa Majanen, Henry Berg, Anna Pulkkinen, Esko Lappalainen, Taru Salmivuori, Satu Tuominen, Satu Haaparanta, Peter Osipow, Ville Mustonen, Emmi Mäkinen, Mikko Perkoila, Riikka Juuma, Lassi Markkanen, Tomas Lehtimäki, Mia Rundgren, Timo Ijäs, Katri Kuusikallio

 • Kyllä 30 kpl 59%

  Petri Graeffe, Tarja Edry, Arto Luukkanen, Markku Tenhunen, Seppo Heino, Ismo Nöjd, Eemeli Peltonen, Hanna Partanen, Vesa Müller, Petri Perta, Anna Pulkkinen, Tomi Passi, Tuija Kuusisto, Nea Karenius, Tiia Östberg, Pekka Luuk, Henri Kontkin, Esko Lappalainen, Suvi Pohjonen, Mia Rundgren, Satu Tuominen, Timo Ijäs, Taru Salmivuori, Willem van Schevikhoven, Riina Kurkinen, Tom Boman, Laura Virkkunen, Jorma Piisinen, Mikko Taavitsainen, Rita Kostama

 • Ei 20 kpl 39%

  Tiia Lintula, Mimmi Launiala, Jenni Marttinen, Katja Repo, Henry Berg, Reetta Nick, Peter Osipow, Erika Turunen, Lassi Markkanen, Tomas Lehtimäki, Raimo Finér, Hanna Graeffe, Riikka Juuma, Petri Ovaska, Liisa Majanen, Katri Kuusikallio, Emmi Mäkinen, Pirjo Komulainen, Satu Haaparanta, Mikko Perkoila

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Ville Mustonen

 • Kyllä 15 kpl 29%

  Arto Luukkanen, Petri Perta, Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Markku Tenhunen, Pekka Luuk, Jorma Piisinen, Tom Boman, Seppo Heino, Mikko Taavitsainen, Mia Rundgren, Riina Kurkinen, Raimo Finér, Petri Ovaska, Tiia Östberg

 • Ei 35 kpl 69%

  Jenni Marttinen, Mikko Perkoila, Taru Salmivuori, Tomi Passi, Esko Lappalainen, Riikka Juuma, Katja Repo, Hanna Graeffe, Henry Berg, Liisa Majanen, Hanna Partanen, Reetta Nick, Erika Turunen, Peter Osipow, Tarja Edry, Lassi Markkanen, Rita Kostama, Mimmi Launiala, Tiia Lintula, Tomas Lehtimäki, Katri Kuusikallio, Tuija Kuusisto, Anna Pulkkinen, Willem van Schevikhoven, Ville Mustonen, Vesa Müller, Henri Kontkin, Pirjo Komulainen, Satu Tuominen, Satu Haaparanta, Suvi Pohjonen, Nea Karenius, Eemeli Peltonen, Emmi Mäkinen, Timo Ijäs

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Petri Graeffe

 • Kyllä 30 kpl 59%

  Taru Salmivuori, Hanna Graeffe, Nea Karenius, Riikka Juuma, Eemeli Peltonen, Liisa Majanen, Pirjo Komulainen, Vesa Müller, Petri Graeffe, Henri Kontkin, Satu Tuominen, Markku Tenhunen, Henry Berg, Emmi Mäkinen, Mikko Taavitsainen, Petri Ovaska, Pekka Luuk, Tiia Lintula, Arto Luukkanen, Mimmi Launiala, Timo Ijäs, Katri Kuusikallio, Ville Mustonen, Jorma Piisinen, Reetta Nick, Ismo Nöjd, Tomas Lehtimäki, Laura Virkkunen, Raimo Finér, Tom Boman

 • Ei 20 kpl 39%

  Tarja Edry, Petri Perta, Tomi Passi, Anna Pulkkinen, Katja Repo, Seppo Heino, Erika Turunen, Hanna Partanen, Mia Rundgren, Suvi Pohjonen, Jenni Marttinen, Riina Kurkinen, Peter Osipow, Tiia Östberg, Rita Kostama, Mikko Perkoila, Satu Haaparanta, Esko Lappalainen, Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Lassi Markkanen

 • Kyllä 33 kpl 65%

  Arto Luukkanen, Petri Perta, Petri Ovaska, Markku Tenhunen, Liisa Majanen, Raimo Finér, Taru Salmivuori, Pekka Luuk, Henri Kontkin, Mikko Taavitsainen, Hanna Partanen, Mia Rundgren, Timo Ijäs, Ismo Nöjd, Laura Virkkunen, Emmi Mäkinen, Eemeli Peltonen, Satu Tuominen, Tom Boman, Pirjo Komulainen, Jorma Piisinen, Suvi Pohjonen, Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven, Riina Kurkinen, Rita Kostama, Tiia Östberg, Hanna Graeffe, Tiia Lintula, Petri Graeffe, Nea Karenius, Riikka Juuma, Tomas Lehtimäki

 • Ei 18 kpl 35%

  Jenni Marttinen, Peter Osipow, Henry Berg, Esko Lappalainen, Katja Repo, Tomi Passi, Lassi Markkanen, Tarja Edry, Vesa Müller, Anna Pulkkinen, Satu Haaparanta, Erika Turunen, Seppo Heino, Mimmi Launiala, Mikko Perkoila, Ville Mustonen, Reetta Nick, Katri Kuusikallio

 • Kyllä 24 kpl 47%

  Petri Perta, Vesa Müller, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen, Petri Ovaska, Jorma Piisinen, Markku Tenhunen, Arto Luukkanen, Pekka Luuk, Tomi Passi, Mia Rundgren, Henri Kontkin, Anna Pulkkinen, Petri Graeffe, Ismo Nöjd, Suvi Pohjonen, Tom Boman, Rita Kostama, Tarja Edry, Tiia Östberg, Esko Lappalainen, Raimo Finér, Seppo Heino, Riina Kurkinen

 • Ei 27 kpl 53%

  Taru Salmivuori, Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Hanna Partanen, Henry Berg, Reetta Nick, Tuija Kuusisto, Riikka Juuma, Nea Karenius, Tomas Lehtimäki, Hanna Graeffe, Katri Kuusikallio, Peter Osipow, Satu Tuominen, Emmi Mäkinen, Timo Ijäs, Erika Turunen, Ville Mustonen, Mimmi Launiala, Tiia Lintula, Willem van Schevikhoven, Liisa Majanen, Lassi Markkanen, Katja Repo, Jenni Marttinen, Mikko Perkoila, Satu Haaparanta

 • Kyllä 15 kpl 29%

  Laura Virkkunen, Petri Graeffe, Arto Luukkanen, Mia Rundgren, Seppo Heino, Mikko Taavitsainen, Riina Kurkinen, Jorma Piisinen, Raimo Finér, Petri Perta, Ismo Nöjd, Tom Boman, Petri Ovaska, Tiia Östberg, Vesa Müller

 • Ei 36 kpl 71%

  Hanna Graeffe, Mikko Perkoila, Erika Turunen, Mimmi Launiala, Tiia Lintula, Peter Osipow, Katri Kuusikallio, Liisa Majanen, Taru Salmivuori, Nea Karenius, Reetta Nick, Markku Tenhunen, Ville Mustonen, Emmi Mäkinen, Tomas Lehtimäki, Pirjo Komulainen, Katja Repo, Jenni Marttinen, Satu Tuominen, Hanna Partanen, Timo Ijäs, Riikka Juuma, Tuija Kuusisto, Lassi Markkanen, Eemeli Peltonen, Henri Kontkin, Satu Haaparanta, Henry Berg, Pekka Luuk, Tomi Passi, Willem van Schevikhoven, Esko Lappalainen, Anna Pulkkinen, Tarja Edry, Suvi Pohjonen, Rita Kostama

 • Kyllä 16 kpl 31%

  Petri Ovaska, Petri Perta, Arto Luukkanen, Markku Tenhunen, Laura Virkkunen, Willem van Schevikhoven, Seppo Heino, Tiia Östberg, Mikko Taavitsainen, Petri Graeffe, Raimo Finér, Riina Kurkinen, Ismo Nöjd, Tuija Kuusisto, Tom Boman, Jorma Piisinen

 • Ei 35 kpl 69%

  Erika Turunen, Mimmi Launiala, Timo Ijäs, Eemeli Peltonen, Riikka Juuma, Satu Haaparanta, Jenni Marttinen, Pirjo Komulainen, Mia Rundgren, Katja Repo, Esko Lappalainen, Pekka Luuk, Rita Kostama, Lassi Markkanen, Reetta Nick, Katri Kuusikallio, Hanna Partanen, Hanna Graeffe, Tomi Passi, Satu Tuominen, Nea Karenius, Tarja Edry, Liisa Majanen, Taru Salmivuori, Ville Mustonen, Suvi Pohjonen, Peter Osipow, Tomas Lehtimäki, Emmi Mäkinen, Mikko Perkoila, Anna Pulkkinen, Tiia Lintula, Henri Kontkin, Vesa Müller, Henry Berg

Valmistelija

Saara Ojala, johtava asiantuntija, saara.ojala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: johtava asiantuntija Saara Ojala ja hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Järvenpään kaupungin strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.6.2022. Tällöin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin arvot, mission, vision ja strategiset painopisteet.

Strategisten painopisteiden perusteella on valmisteltu luonnos strategiakartaksi. Strategiakarttaa voisi kuvata tiekartaksi, jolla varmistetaan, että kaupungin strategia toteutuu. Strategiakartan päämäärät ovat pitkän aikavälin tavoitteita, joilla strategiaa toteutetaan.

Syksyn strategiatyössä on käytetty menetelmää, jossa työskentelyyn ei lähdetä ”tyhjän paperin pohjalta”. Sen sijaan synteesiä ja yhteistä näkemystä pyritään luomaan siten, että luonnoksia kierrätetään. Käytännössä työskentelyn tuloksena syntynyt luonnos edelleen luovutetaan seuraaville työstettäväksi ja käsiteltäväksi. Seuraavat valmistelijat arvioivat luonnosta ja tarpeen mukaan muuttavat ja jatkojalostavat edellisten valmistelijoiden muodostamaa näkemystä. Näin saamme selkeää kuvaa eri toimijoiden ajatuksista, ja ideat jalostuvat ja kirkastuvat uusien arviointien ja työstökierrosten kautta. 

Ohessa strategiakarttaluonnos, joka on muodostettu strategiatiimin, ohjausryhmän ja 10.-11.8.2022 virkamiesseminaarin ja 31.8.2022 luottamushenkilöseminaarin työskentelyjen tuotoksena.

Strategiset päämäärät on johdettu 13.6.2022 hyväksytyn kaupunkistrategian painopisteistä. Päämäärien mittarit on pyritty valitsemaan niin, että ne mahdollisimman suoraan mittaisivat kunkin päämäärän toteutumista. Mittareiden valinnassa on pyritty huomioimaan, että strategia, päämäärät ja mittarit muodostavat mahdollisimman ehyen kokonaisuuden kaupungin toimintaa ohjaamaan.

Valmistelussa on pyritty siihen, että mittarit mittaisivat mahdollisimman vähän ohi sen, mitä toiminnassa sisällöllisesti pyritään tavoittelemaan, mutta toisaalta todentaisivat onnistumista päämäärien saavuttamisessa mahdollisimman hyvin. Täten mittarit ovat luonteeltaan ennen kaikkea tuloksellisuusmittareita, eivät niinkään yleisiä toimintaympäristön ilmiömittareita.

Mittareiden valinnassa on kiinnitetty huomiota indikaattoritiedon saavutettavuuteen, jatkuvuuteen, laatuun ja syvempiin metatietoihin. Mittareita on pohdittu suhteessa nykyisiin kaupungin ohjelmallisiin strategia-asiakirjoihin ja niiden mittaristoihin. Valinnoissa on myös tehty arvioita siitä, miten hyvin kyseiset mittarit soveltuvat päämäärätasoisten pitkän aikavälin tavoitteiden arvioimiseen. Valmistelutyötä on tehty strategiatiimin, kaupungin johtoryhmän ja kaupungin asiantuntijoiden yhteistyönä. Valmistelussa on läpikäyty ja huomioitu sekä viranhaltijaseminaarin että luottamushenkilöseminaarin tulokset ja keskustelut.

Strategiset päämäärät ja niille asetettavat mittarit ovat pohjana talousarviovalmistelulle. Tästä johtuen käsittelyaikatavoitteena on, että kaupunginhallitus voisi käsitellä 19.9.2022 strategiset päämäärät ja niille asetettavat mittarit ja kaupunginvaltuusto voisi päättää niistä kokouksessaan 10.10.2022. Päämäärien mittareiden lähtö- ja tavoitetasot valmistellaan suoraan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tavoitteena kokous 19.9.2022.   

IL 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä esitetyn.

Käsittely

Hallintojohtaja Iiris Laukkanen selosti asian valmisteluvaihetta. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Saara Ojala, johtava asiantuntija, saara.ojala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2022 kokouksessaan (§ 47) kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet. Kaupungin strategian pohjalta on valmisteltu strategiakartta, johon on muodostettu kuusi strategista päämäärää. Strategiakarttaa voisi kuvata tiekartaksi, jolla varmistetaan, että kaupungin strategia toteutuu.

Järvenpäässä strategiset päämäärät ovat Kuntalain (KL §37) hengen mukaisia toiminnan pitkän aikavälin tavoitteita, joita arvioidaan ja seurataan. Kuntalaissa (KL §110.1) säädetään myös, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Järvenpäässä talousarvion sitovat tavoitteet eli toiminnan tavoitteet toteuttavat kaupungin strategisia päämääriä. Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita toteutetaan edelleen käyttösuunnitelmiin kirjattavin toimenpitein.

Syksyn strategiatyössä on käytetty menetelmää, jossa työskentelyyn ei lähdetä ”tyhjän paperin pohjalta”. Sen sijaan synteesiä ja yhteistä näkemystä on pyritty luomaan siten, että luonnoksia kierrätetään. Käytännössä valmistelun tuloksena syntynyt luonnos luovutettiin aina edelleen seuraaville työstettäväksi ja käsiteltäväksi. Seuraavat valmistelijat arvioivat luonnosta ja työstivät edellisten valmistelijoiden muodostamaa näkemystä. Näin saimme selkeää kuvaa eri toimijoiden ajatuksista, ja ideat jalostuivat ja kirkastuvat uusien arviointien ja käsittelykierrosten kautta. 

Strategiakartta päämäärineen ja mittareineen on muodostettu strategiatiimin, strategiatyön ohjausryhmän, virkamiesseminaarin (10.-11.8.2022), kaupunginhallituksen iltakoulun (22.8.2022), valtuustoseminaarin (31.8.2022) sekä puheenjohtajajaoston (6.9.2022) käsittelyjen tuotoksena. Lisäksi aineistoja on työstetty palvelualueilla.

Strategiset päämäärät (A1-H1) on johdettu 13.6.2022 hyväksytystä strategiasta. Strategiset päämäärät on asetettu käyttäen neljää näkökulmaa: 1) järvenpääläiset, 2) talous ja vaikuttavuus, 3) prosessit ja 4) henkilöstö. Valittujen näkökulmien avulla strategiakartasta on pyritty luomaan paitsi päämäärien myös mittareiden ja tuloksellisuusarvioinnin näkökulmasta tasapainoinen kokonaisuus.

Strategisten päämäärien mittaristot on pyritty muodostamaan sellaisiksi, että ne mahdollisimman hyvin todentaisivat kunkin päämäärän toteutumista. Ne ovat luonteeltaan tuloksellisuusmittaristoja eivät niinkään yksittäisiä toimintaympäristön ilmiömittareita. Tavoite valmistelussa on ollut, että strategia ja päämäärät mittareineen muodostavat mahdollisimman ehyen kokonaisuuden kaupungin toimintaa ja tavoiteasetantaa ohjaamaan.

Mittareiden tavoitetasot on asetettu sekä vuodelle 2026 että 2030. Pitkälle asetetut tavoitetasot osoittavat mihin pyrimme ja samalla palvelevat kaupungin muuta suunnittelua. Keskipitkän aikavälin tavoitetasot antavat selkänojaa sitovien tavoitteiden asettamisessa ja mahdollistavat väliarvioinnin toteuttamisen.

Mittareiden valinnassa on kiinnitetty huomiota indikaattoritiedon saavutettavuuteen, jatkuvuuteen, laatuun ja metatietoihin. Mittareita on pohdittu myös suhteessa nykyisiin kaupungin ohjelmallisiin strategia-asiakirjoihin ja näiden mittareihin. Valinnat on pyritty tekemään siten, että mittarit soveltuisivat päämäärätasoisten pitkän aikavälin tavoitteiden arvioimiseen.

Strategiakartan visuaalinen ilme päivitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttyä sisällöllisesti neljä näkökulmaa ja strategiset päämäärät mittareineen.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättä esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy liitteen mukaisesti strategiakartan neljä näkökulmaa ja strategiset päämäärät sekä päämäärien mittaristot lähtö- ja tavoitetasoineen.

 

Käsittely

Strategian projektipäällikkö Saara Ojala selosti asiaa.  

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja teki Mikko Taavitsaisen kannattamana seuraavat valtuustoryhmien yhteiset muutosesitykset:

A1: Kukoistava kaupunki

Peltosen muutosesitys 1: Poistetaan mittari ”Kaupungissa järjestettyjen tapahtumien määrä: kaikki tapahtumat, kpl (tapahtumakalenteri).

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Peltosen muutosesitys 2: Poistetaan mittari ”Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % (Kouluterveyskysely).”

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Peltosen muutosesitys 3: Korotetaan mittarin ”Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus, % (Terve Suomi)” tavoitetasoa 5 %-yksiköllä vuosien 2026 ja 2030 osalta.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

A2: Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille

Peltosen muutosesitys 4: Siirretään mittarit ”Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus, % (Terve Suomi)” ja ”Tyytyväinen elämäänsä, %” nykyisen päämäärän alta A3. Yksilöllinen huomioiminen -päämäärän alle.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Peltosen muutosesitys 5: Muutetaan mittaria ”Nuorisotyöttömyys 15–24-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, %” siten, että nuorisotyöttömyyden kehitystä suhteutetaan/verrataan muihin Keski-Uudenmaan kuntiin.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

A3: Yksilöllinen huomioiminen

Peltosen muutosesitys 6: Poistetaan mittari ”Erityistä ja tehostettua tukea saavien lasten osuus yleistä tukea saavista oppilaista (pl. vaativan erityisen tuen oppilaat), %”

Peltosen muutosesitys 7: Poistetaan mittari ”Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, % (Terve Suomi)”.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.​​​​​​

T1: Vastuullisuus ratkaisuissa

Peltosen muutosesitys 8: Poistetaan mittari ”Hiilidioksidipäästöjen (CO2) laskennallisen määrän vähennys, %”.

Peltosen muutosesitys 9: Lisätään uusi mittari, jolla mitataan ”Tuusulanjärven tilaa ja sen parantumista” sekä ”viherkertoimen kehitystä”. Puheenjohtaja totesi muutosesitystä käsiteltävän yhdessä muutosehdotuksen 16. ja 17. kanssa niiden samansisältöisyyden takia.

 

Pirjo Komulainen teki Eemeli Peltosen ja Katri Kuusikallion kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

SDP:n 1. muutosehdotus: Lisätään kohtaan A3: Yksilöllinen huomioiminen sanan lapset jälkeen ja nuoret 

"Tuemme oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti elämän eri vaiheissa. Järvenpäässä varttuvat lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen perustan tulevaisuuden rakentamiseen. Mahdollistamme hyvinvointia lähtökohdista riippumatta. "

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä SDP:n 1 muutosesityksen.

SDP:n 2. muutosehdotus:  A3 Yksilöllinen huomioiminen  

Mittari "Pätevän henkilöstön osuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, %" muutetaan muotoon: 

"Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen virkojen ja työsuhteiden täyttöaste %" 

Keskustelun kuluessa Pirjo Komulainen veti muutosehdotuksen 2. pois.  

 

Laura Virkkunen teki Ismo Nöjdin kannattamana seuraavat muutosehdotukset: 

PS:n 1. muutosesitys: 

Järvenpäässä on matkailijoille riittävästi nähtävää ja vierailukohteita, ka. 1-5 (Imagotutkimus) 

-> Tilalle Järvenpään nähtävyyksien ja vierailukohteiden tunnettavuus. 

PS:n 2. muutosesitys: 

Keskustassa liikkuvien ihmisten määrän kasvu, %/vuosi (Visitory-data) 

Tavoitetasoihin muutos: Kasvu vuoteen 2026 mennessä 15 % ja edelleen 2030 35 %. 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 3. muutosesitys: 

Poistetaan: Osallisuuden kokemus: osallisuusindikaattori, asteikko 0-100 (Terve Suomi) 

PS:n 4. muutosesitys: 

Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus, % (Terve Suomi) 

Tavoitetason nosto 5 % -yksikköä. 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 5. muutosesitys: 

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, % (Terve Suomi) 
Mittari ok. Tavoite -> 2026 47 % ja tavoite 2030 40 % 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 6. muutosesitys: 

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa 

-> Verotulojen kasvu, edellisen 3 vuoden liukuva keskiarvo (verotus siten neutralisoituna, että verotason muutokset on eliminoitu, indeksin pohjataso 2022) 

PS:n 7. muutosesitys: 

Väestön kasvu, ka. % vuodessa (Tilastokeskus) 
Mittari ok. Tavoite -> 0,8-1,2 % vuodessa (ei yli eikä alle) 

PS:n 8. muutosesitys: 

Kasvavien yritysten määrä, kpl (liikevaihtoaan kasvattaneet) 
-> Liikevaihtoaan > 5 % kasvattaneiden yritysten määrä, kpl 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 9. muutosesitys: 

Valmistuvat asunnot, lkm/vuodessa 

Omistus- ja vuokra-asunnot eriteltyinä 

Virkkunen veti keskustelun kuluessa 9. muutosesityksen pois.

PS:n 10. muutosesitys: 

Nuorisotyöttömyys: 15-24 -vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, % 

-> verrattuna Uudenmaan alueen lukuun 

Puheenjohtaja totesi, että tämä asia oli tullut käsitellyksi Peltosen muutosehdotus 5.:ssa.

PS:n 11. muutosesitys: 

Työttömyysaste: 15-74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta, % 

-> verrattuna Keski-Uudenmaan alueen lukuun 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 12. muutosesitys: 

Poistetaan: Pätevän henkilöstön osuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, % 

PS:n 13. muutosesitys: 

Poistetaan: Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka, 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 14. muutosesitys: 

Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas 

Tavoite 2030 - > 650 €/asukas 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 15. muutosesitys: 

Lainamäärä, e/asukas 

Tavoite 2026 -> 5500 €/asukas, tavoite 2030 -> 4500 €/asukas 

PS:n 16. muutosesitys: 

Lisätään: 1. Tuusulanjärven veden laatu 

(vuonna 2019 järven ekologisen tilan luokitus parani välttävästä tyydyttäväksi).  
Tavoite 2026 tyydyttävä+ ja 2030 hyvä. 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 17. muutosesitys:  

Lisätään: 2. Viherkerroin 
Kehitetään LAI- ja/tai EVI-indeksiin pohjautuva aikasarja ja mittari, jolla voidaan seurata kasvillisuutta kaupungissa. Tavoite määritetään valitun mittarin mukaisesti siten, että kasvillisuus lisääntyy.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

PS:n 18. muutosesitys: 

Poistetaan: Järvenpäässä pyritään ottamaan kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen 

PS:n 19. muutosesitys: 

Poistetaan: Voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin, ka. 1-5 (TYHY-kysely) 

 

Willem van Schevikhoven teki Tuija Kuusiston kannattamana seuraavat muutosehdotukset: 

KOK 1. muutosesitys: 

Lisätään kohta "Järvenpään keskimääräinen koulutustaso (tavoitteena, että nousee) (Tilastokeskus)" 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

KOK 2. muutosesitys: 

Lisätään kohta "Järvenpään Opiston opiskelijamäärä kasvaa" 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

KOK 3. muutosesitys: 

"Niiden osuus, jotka uskovat, että eivät todennäköisesti jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka, % (Terve Suomi)" -> Kohta poistetaan 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen kohdassa PS 13. muutosesitys.

KOK 4. muutosesitys:

Lisätään mittari: Omaisuus- ja väkivaltarikollisuuden määrä, tavoite vähenee

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

 

Katri Kuusikallio teki Pirjo Komulaisen kannattamana seuraavat muutosehdotukset: 

VIHR 1. muutosesitys: 

Lisätään mittari: Äänestysprosentti kuntavaaleissa 2025, 2029 % korotus

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

VIHR 2. muutosesitys:

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa

Jaetaan mittari kahtia:
1. tulovero tuloverolle kasvutavoite X %/vuosi
2. yhteisövero yhteisöverolle kasvutavoite / useampi vuosi, tavoite, että kasvaa

VIHR 3. muutosesitys: 

Lisätään mittari: Hyte-kerroin (Sotkanetin tulostaulukko) euroa/asukas (2020 18,6 2021 17,8) kasvu% 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

VIHR 4. muutosesitys: 

Lisätään mittarit:
Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet (Ympäristövahti) % vähennys

Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet (Ympäristövahti) % vähennys

VIHR 5. muutosesitys: 

Lisätään mittari: Olen tyytyväinen organisaation johtamiskulttuuriin, (TYHY-kysely/uusi mittari), parannus %

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen. 

 

Tomi Passi teki Kuusiston kannattamana seuraavat muutosesitykset: 

KESK 1. muutosesitys:  

Lisätään mittari: Työpaikkaomavaraisuusaste. Lähtötaso 64,9 % Tavoite: 2026 68,8 % Tavoite 2030 73 %

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.
 
KESK 2. muutosesitys:  

Lisätään mittari: Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu. Lähtötaso ? Tavoite: 2026 1,5 %/v Tavoite 2030 1,5 %/v

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen.

KESK 3. muutosesitys: 

Muutosesitys, strategiassa esitetty väestön kasvu ka 1,7 % vuodessa muutetaan ka 1,2 %. 

 

Kokoustauko 19.07-19.17 

 

Tiia Östberg teki seuraavat muutosesitykset:

Östberg, 1. muutosesitys: 

Lisätään mittari 1. Erityisopettajien määrä 

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Östberg, 2. muutosesitys: 

Lisätään mittari Oppimista, sekä kasvua ja kehitystä tuetaan riittävästi, kysely opetushenkilökunnalle (perusopetus sekä varhaiskasvatus) 

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Tuija Kuusisto teki Willem van Schevikhovenin kannattamana seuraavan muutosesityksen kohtaan A 2. 

KOK 5. muutosesitys:

A2: Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille, Muutetaan mittari: Verotettavan tulon kasvu/asukas

 

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:" Nyt hyväksyttävien uusien mittariaihioiden osalta valmistellaan viranhaltijatyönä ehdotus täsmennetyksi mittariksi ja sen tavoitetasoiksi. Nämä tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä."

Kokoustauko klo 20.14-20.37 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä ja äänestysjärjestykseksi alla todettu. 

Äänestykset:

Peltosen muutosesitys 6: Poistetaan mittari ”Erityistä ja tehostettua tukea saavien lasten osuus yleistä tukea saavista oppilaista (pl. vaativan erityisen tuen oppilaat), %”

Äänestys 1

JAA: päätösehdotus
EI: Peltosen muutosesitys 6:

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 5 (EI) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen. 

 

Peltosen muutosesitys 8: Poistetaan mittari ”Hiilidioksidipäästöjen (CO2) laskennallisen määrän vähennys, %”.

Äänestys 2 

JAA: esittelijän pohjaehdotus
EI: Peltosen muutosesitys 8

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 5 (EI) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen. 

PS:n 1. muutosesitys:

Järvenpäässä on matkailijoille riittävästi nähtävää ja vierailukohteita, ka. 1-5 (Imagotutkimus)
-> Tilalle Järvenpään nähtävyyksien ja vierailukohteiden tunnettavuus.

Äänestys 3

JAA: päätösehdotus
EI: PS:n 1. muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 5 (EI) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen. 

PS:n 3. muutosesitys:

Poistetaan: Osallisuuden kokemus: osallisuusindikaattori, asteikko 0-100 (Terve Suomi)

Äänestys 4

JAA: pohjaehdotus
EI: PS 3. muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 3 (JAA) - 8 (EI) hyväksyneen PS:n 3. muutosehdotuksen 

PS:n 6. muutosesitys:

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa

-> Verotulojen kasvu, edellisen 3 vuoden liukuva keskiarvo (verotus siten neutralisoituna, että verotason muutokset on eliminoitu, indeksin pohjataso 2022)

VIHR 2. muutosesitys:

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa

Jaetaan mittari kahtia:
1. tulovero tuloverolle kasvutavoite X %/vuosi
2. yhteisövero yhteisöverolle kasvutavoite / useampi vuosi, tavoite, että kasvaa

KOK 5.  muutosesitys:

Muutetaan mittari: Verotettavan tulon kasvu/asukas

Äänestys 5

JAA: PS:n 6. muutosesitys
EI: kokoomuksen 5. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 (JAA) - 3 (EI) - 1 (TYHJÄ) hyväksyneen PS:n 6. muutosehdotuksen jatkoäänestykseen. 

Äänestys 6

JAA: PS: 6. muutosesitys
EI: vihreiden 2. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 5 (EI) hyväksyneen PS:n 6. muutosehdotuksen.

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä PS:n  6. muutosehdotuksen, joten siitä ei enää äänestetty pohjaehdotusta vastaan. 

PS:n 7. muutosesitys:  Väestön kasvu, ka. % vuodessa (Tilastokeskus)
Mittari ok. Tavoite -> 0,8-1,2 % vuodessa (ei yli eikä alle)

Passin 3. muutosesitys:

Muutosesitys, strategiassa esitetty väestön kasvu ka 1,7 % muutetaan ka 1,2 %.

Äänestys 7

JAA: PS:n 7. muutosesitys
EI: Passin 3. muutosesitys

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Passin 3. muutosesityksen, joten siitä ei enää äänestetty pohjaehdotusta vastaan.

PS:n 12. muutosesitys:

Poistetaan: Pätevän henkilöstön osuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, %

Äänestys 8

JAA: päätösesitys
Ei: PS 12. muutosesitys

 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 8 (JAA) - 3 (EI) hyväksyneen päätösesityksen.

PS:n 15. muutosesitys:

Lainamäärä, e/asukas, Tavoite 2026 -> 5500 €/asukas, tavoite 2030 -> 4500 €/asukas

Äänestys 9

JAA: päätösesitys
EI: PS:n 15. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 (JAA) - 4 (EI) hyväksyneen päätösesityksen.

VIHR 4. muutosesitys:

Lisätään mittarit:
Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet (Ympäristövahti) % vähennys

Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet (Ympäristövahti) % vähennys

Äänestys 10

JAA: päätösesitys
EI: Vihreiden 4. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 5 (JAA) - 6 (EI) hyväksyneen muutosehdotuksen. 

PS:n 18. muutosesitys:

Poistetaan: Järvenpäässä pyritään ottamaan kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen

Äänestys 11

JAA: päätösesitys
EI: PS:n 18. muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 8 (JAA) - 3 (EI) hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

PS:n 19. muutosesitys:

Poistetaan: Voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin, ka. 1-5 (TYHY-kysely)

Äänestys 12

JAA: päätösesitys
EI: PS:n 19.  muutosesitys

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 8 (JAA) - 3 (EI) hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päättää äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 

 1.  hyväksyy liitteen mukaisesti strategiakartan neljä näkökulmaa
 2. ja strategiset päämäärät sekä päämäärien mittaristot lähtö- ja tavoitetasoineen seuraavasti muutettuna

 

1.)   Yksimielisesti hyväksytyt muut muutosehdotukset; 

Peltosen muutosesitys 1: Poistetaan mittari ”Kaupungissa järjestettyjen tapahtumien määrä: kaikki tapahtumat, kpl (tapahtumakalenteri).

Peltosen muutosesitys 2: Poistetaan mittari ”Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % (Kouluterveyskysely).”

Peltosen muutosesitys 3: Korotetaan mittarin ”Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus, % (Terve Suomi)” tavoitetasoa 5 %-yksiköllä vuosien 2026 ja 2030 osalta.

Peltosen muutosesitys 4: Siirretään mittarit ”Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus, % (Terve Suomi)” ja ”Tyytyväinen elämäänsä, %” nykyisen päämäärän alta A3. Yksilöllinen huomioiminen -päämäärän alle.

Peltosen muutosesitys 5: Muutetaan mittaria ”Nuorisotyöttömyys 15–24-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, %” siten, että nuorisotyöttömyyden kehitystä suhteutetaan/verrataan muihin Keski-Uudenmaan kuntiin.

Peltosen muutosesitys 7: Poistetaan mittari ”Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, % (Terve Suomi)”.

SDP:n 1. muutosehdotus: Lisätään kohtaan A3: Yksilöllinen huomioiminen sanan lapset jälkeen ja nuoret 

"Tuemme oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti elämän eri vaiheissa. Järvenpäässä varttuvat lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen perustan tulevaisuuden rakentamiseen. Mahdollistamme hyvinvointia lähtökohdista riippumatta. "

PS:n 2. muutosesitys: 

Keskustassa liikkuvien ihmisten määrän kasvu, %/vuosi (Visitory-data) 

Tavoitetasoihin muutos: Kasvu vuoteen 2026 mennessä 15 % ja edelleen 2030 35 %.

PS:n 4. muutosesitys: 

Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus, % (Terve Suomi). Tavoitetason nosto 5 % -yksikköä. 

PS:n 5. muutosesitys: 

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, % (Terve Suomi) 
Mittari ok. Tavoite -> 2026 47 % ja tavoite 2030 40 % 

PS:n 8. muutosesitys: 

Kasvavien yritysten määrä, kpl (liikevaihtoaan kasvattaneet) 
-> Liikevaihtoaan > 5 % kasvattaneiden yritysten määrä, kpl 

PS:n 11. muutosesitys: 

Työttömyysaste: 15-74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta, % 
-> verrattuna Keski-Uudenmaan alueen lukuun 

PS:n 13. muutosesitys: 

Poistetaan: Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka

PS:n 14. muutosesitys: 

Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas 

Tavoite 2030 - > 650 €/asukas

PS:n 16. muutosesitys: 

Lisätään: 1. Tuusulanjärven veden laatu 

(vuonna 2019 järven ekologisen tilan luokitus parani välttävästä tyydyttäväksi).  
Tavoite 2026 tyydyttävä+ ja 2030 hyvä. 

PS:n 17. muutosesitys:  

Lisätään: 2. Viherkerroin
Kehitetään LAI- ja/tai EVI-indeksiin pohjautuva aikasarja ja mittari, jolla voidaan seurata kasvillisuutta kaupungissa. Tavoite määritetään valitun mittarin mukaisesti siten, että kasvillisuus lisääntyy.

KOK 1. muutosesitys: 

Lisätään kohta "Järvenpään keskimääräinen koulutustaso (tavoitteena, että nousee) (Tilastokeskus)" 

KOK 2. muutosesitys: 

Lisätään kohta "Järvenpään Opiston opiskelijamäärä kasvaa" 

KOK 4. muutosesitys:

Lisätään mittari: Omaisuus- ja väkivaltarikollisuuden määrä, tavoite vähenee

VIHR 1. muutosesitys: 

Lisätään mittari: Äänestysprosentti kuntavaaleissa 2025, 2029 % korotus

VIHR 3. muutosesitys: 

Lisätään mittari: Hyte-kerroin (Sotkanetin tulostaulukko) euroa/asukas (2020 18,6 2021 17,8) kasvu% 

VIHR 5. muutosesitys: 

Lisätään mittari: Olen tyytyväinen organisaation johtamiskulttuuriin, (TYHY-kysely/uusi mittari), parannus %

KESK 1. muutosesitys:  

Lisätään mittari: Työpaikkaomavaraisuusaste. Lähtötaso 64,9 % Tavoite: 2026 68,8 % Tavoite 2030 73 %


KESK 2. muutosesitys:  

Lisätään mittari: Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu. Lähtötaso ? Tavoite: 2026 1,5 %/v Tavoite 2030 1,5 %/v

 

 

2.)   Äänestyksen jälkeen hyväksytyt muutosehdotukset

PS:n 3. muutosesitys:

Poistetaan: Osallisuuden kokemus: osallisuusindikaattori, asteikko 0-100 (Terve Suomi)

Passin 3. muutosesitys:

Muutosesitys, strategiassa esitetty väestön kasvu ka 1,7 % muutetaan ka 1,2 %.

VIHR 4. muutosesitys:

Lisätään mittarit:
Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet (Ympäristövahti) % vähennys
Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet (Ympäristövahti) % vähennys

PS:n 6. muutosesitys:

Verotulojen kasvu, ka. % vuodessa

-> Verotulojen kasvu, edellisen 3 vuoden liukuva keskiarvo (verotus siten neutralisoituna, että verotason muutokset on eliminoitu, indeksin pohjataso 2022)

 

Nyt hyväksyttävien uusien mittariaihioiden osalta valmistellaan viranhaltijatyönä ehdotus täsmennetyksi mittariksi ja sen tavoitetasoiksi. Nämä tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

Äänestystulokset

 • Kyllä 6 kpl 55%

  Pirjo Komulainen, Henry Berg, Tuija Kuusisto, Tiia Östberg, Willem van Schevikhoven, Katri Kuusikallio

 • Ei 5 kpl 45%

  Eemeli Peltonen, Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi

 • Kyllä 6 kpl 55%

  Pirjo Komulainen, Tuija Kuusisto, Tiia Östberg, Katri Kuusikallio, Eemeli Peltonen, Henry Berg

 • Ei 5 kpl 45%

  Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi

 • Kyllä 6 kpl 55%

  Tuija Kuusisto, Tiia Östberg, Pirjo Komulainen, Eemeli Peltonen, Willem van Schevikhoven, Katri Kuusikallio

 • Ei 5 kpl 45%

  Ismo Nöjd, Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi, Henry Berg

 • Kyllä 3 kpl 27%

  Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio, Eemeli Peltonen

 • Ei 8 kpl 73%

  Ismo Nöjd, Laura Virkkunen, Tomi Passi, Mikko Taavitsainen, Tiia Östberg, Willem van Schevikhoven, Tuija Kuusisto, Henry Berg

 • Kyllä 7 kpl 64%

  Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Eemeli Peltonen, Mikko Taavitsainen, Pirjo Komulainen, Tomi Passi, Katri Kuusikallio

 • Ei 3 kpl 27%

  Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven, Tiia Östberg

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Henry Berg

 • Kyllä 6 kpl 55%

  Eemeli Peltonen, Ismo Nöjd, Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Henry Berg, Tomi Passi

 • Ei 5 kpl 45%

  Tuija Kuusisto, Katri Kuusikallio, Pirjo Komulainen, Tiia Östberg, Willem van Schevikhoven

 • Kyllä 4 kpl 36%

  Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Henry Berg

 • Ei 7 kpl 64%

  Tuija Kuusisto, Tomi Passi, Tiia Östberg, Willem van Schevikhoven, Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio

 • Kyllä 8 kpl 73%

  Tuija Kuusisto, Tiia Östberg, Pirjo Komulainen, Tomi Passi, Henry Berg, Katri Kuusikallio, Eemeli Peltonen, Willem van Schevikhoven

 • Ei 3 kpl 27%

  Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen

 • Kyllä 7 kpl 64%

  Willem van Schevikhoven, Tuija Kuusisto, Pirjo Komulainen, Henry Berg, Eemeli Peltonen, Katri Kuusikallio, Tomi Passi

 • Ei 4 kpl 36%

  Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Tiia Östberg

 • Kyllä 5 kpl 45%

  Laura Virkkunen, Eemeli Peltonen, Ismo Nöjd, Henry Berg, Mikko Taavitsainen

 • Ei 6 kpl 55%

  Pirjo Komulainen, Tuija Kuusisto, Katri Kuusikallio, Tomi Passi, Tiia Östberg, Willem van Schevikhoven

 • Kyllä 8 kpl 73%

  Eemeli Peltonen, Tomi Passi, Katri Kuusikallio, Tuija Kuusisto, Tiia Östberg, Willem van Schevikhoven, Henry Berg, Pirjo Komulainen

 • Ei 3 kpl 27%

  Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Laura Virkkunen

 • Kyllä 8 kpl 73%

  Katri Kuusikallio, Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Tomi Passi, Tiia Östberg, Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven, Henry Berg

 • Ei 3 kpl 27%

  Laura Virkkunen, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen

Valmistelija

Saara Ojala, johtava asiantuntija, saara.ojala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.9.2022 § 220
 

Liitteeseen on täydennetty kaupunginhallituksessa tehdyt muutokset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisesti

 1. strategiakartan neljä näkökulmaa
 2. strategiset päämäärät sekä päämäärien mittaristot lähtö- ja tavoitetasoineen.

Nyt hyväksyttävien uusien mittariaihioiden osalta valmistellaan viranhaltijatyönä ehdotus täsmennetyiksi mittareiksi ja niiden tavoitetasoiksi. Nämä tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 


Kokouskäsittely
Käsittelyn aluksi valtuuston puheenjohtaja selosti valtuustoryhmien yhteisen muutosesityksen:

"Muutosesitys § 79 Strategia 2022 / strategiset päämäärät ja mittarit

Kaupunginvaltuusto palauttaa erillisenä kokonaisuutena valmisteltavaksi seuraavat väestönkasvuun liittyvät mittarit:

 • Väestönkasvu, ka % vuodessa
 • Verotulojen kasvu
 • Valmistuvat asunnot, lkm/vuodessa
 • Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu
 • Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas ja
 • Lainamäärä euroa/asukas.

Nämä mittarit yhteensovitetaan ja tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä."


Vt. kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen selosti asiaa.
 

Laura Virkkunen ehdotti Kurkisen kannattamana, että: Mittari ”Hiilidioksidipäästöjen laskennallisen määrän vähennys” poistetaan strategian mittareista.
 

Tiia Lintula ehdotti Marttisen ja Launialan kannattamana, että: 

"Korvataan kohdan T1: Vastuullisuus ratkaisuissa mittarit “Kaupungin toiminnassa syntyvät sekajätteet” sekä “Kaupungin toiminnassa syntyvät biojätteet” mittarilla: 

Valmiiksi saatettujen toimenpiteiden osuus Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan toimenpiteistä, % (Ympäristövahti)

Tavoitetasoihin annetaan tarvittavat täsmennykset viranhaltijatyönä talousarvion yhteydessä hyväksyttäväksi."
 

Jenni Marttinen ehdotti Mimmi Launialan kannatamana, että:

"1.    Esitämme, että mittareihin lisätään päämäärään Kukoistava kaupunki (A1) mittariksi osallisuuden kokemus, jota mitataan osallisuusindikaattorilla. Tavoitetasona voitaisiin pitää sitä, että v. 2026 tulos olisi aloituskyselyä parempi tulos. Vuoden 2030 tavoitetason voisi määritellä ensimmäisen kyselytuloksen jälkeen.

2.    Päämäärä Yksilöllinen huomioinen (A3). Esitämme, että kohtaan pätevän henkilöstön osuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, %, muutetaan sana pätevä sanaksi kelpoinen.

3.    Päämäärä Yksilöllinen huomioiminen (A3). Esitämme, että poistetaan kokonaan mittari Erityistä ja tehostettua tukea saavien lasten osuus oppilaista, %."
 

Pidettiin kokoustauko klo 20.01-20.10.
 
​​​​Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksen kuluessa tehtiin 6 kannatettua muutosehdotusta, asiasta on äänestettävä siltä osin, kun muutosehdotuksia ei voida hyväksyä yksimielisesti.​​​ Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä. 

Hyväksyttiin puheenjohtajan väestön kasvuun liittyviä mittareita koskeva palautusehdotus yksimielisesti.

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 22 JAA-ääntä, 29 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ Virkkusen muutosehdotus.

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 27 JAA-ääntä, 24 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ kaupunginhallituksen päätösehdotus (vastassa Lintulan muutosehdotus).

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 20 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ Marttisen 1. muutosehdotus.

Hyväksyttiin yksimielisesti Marttisen 2. ja 3. muutosehdotus.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti seuraavin muutoksin:

Hyväksyttiin puheenjohtajan väestön kasvuun liittyviä mittareita koskeva palautusehdotus yksimielisesti.

Hyväksyttiin änestyksen jälkeen äänin 22 JAA-ääntä, 29 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ Virkkusen muutosehdotus.

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 20 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ Marttisen 1. muutosehdotus.

Hyväksyttiin yksimielisesti Marttisen 2. ja 3. muutosehdotus.

Äänestystulokset

 • Kyllä 22 kpl 43%

  Mimmi Launiala, Tiia Lintula, Katja Repo, Mikko Perkoila, Jenni Marttinen, Hanna Graeffe, Tuija Kuusisto, Tiia Östberg, Riikka Juuma, Riitta Saarnivuo, Erika Turunen, Tero Rantanen, Sean McLoughlin, Henry Berg, Jere Haavisto, Ville Mustonen, Pekka Luuk, Katri Kuusikallio, Peter Osipow, Hanna Partanen, Reetta Nick, Mia Rundgren

 • Ei 29 kpl 57%

  Jorma Piisinen, Laura Virkkunen, Eemeli Peltonen, Tarja Edry, Petri Graeffe, Ismo Nöjd, Markku Tenhunen, Seppo Heino, Emmi Mäkinen, Liisa Majanen, Nea Karenius, Jaana Syrjänen, Mikko Taavitsainen, Pirjo Komulainen, Tomi Passi, Riina Kurkinen, Taru Salmivuori, Satu Tuominen, Tom Boman, Vesa Müller, Esko Lappalainen, Raimo Finér, Henri Kontkin, Willem van Schevikhoven, Miska Laaksonen, Anna Pulkkinen, Arto Luukkanen, Jarno Hautamäki, Pasi Torkkeli

 • Kyllä 27 kpl 53%

  Laura Virkkunen, Vesa Müller, Markku Tenhunen, Ismo Nöjd, Petri Graeffe, Liisa Majanen, Seppo Heino, Tarja Edry, Mikko Taavitsainen, Jorma Piisinen, Tero Rantanen, Willem van Schevikhoven, Riitta Saarnivuo, Taru Salmivuori, Tom Boman, Miska Laaksonen, Tomi Passi, Anna Pulkkinen, Esko Lappalainen, Tiia Östberg, Riina Kurkinen, Pekka Luuk, Tuija Kuusisto, Sean McLoughlin, Arto Luukkanen, Jarno Hautamäki, Pasi Torkkeli

 • Ei 24 kpl 47%

  Tiia Lintula, Eemeli Peltonen, Jenni Marttinen, Hanna Graeffe, Riikka Juuma, Mimmi Launiala, Peter Osipow, Katja Repo, Reetta Nick, Henry Berg, Mikko Perkoila, Erika Turunen, Hanna Partanen, Henri Kontkin, Jere Haavisto, Satu Tuominen, Nea Karenius, Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio, Ville Mustonen, Raimo Finér, Jaana Syrjänen, Emmi Mäkinen, Mia Rundgren

 • Kyllä 20 kpl 39%

  Vesa Müller, Laura Virkkunen, Markku Tenhunen, Mia Rundgren, Willem van Schevikhoven, Jorma Piisinen, Riitta Saarnivuo, Petri Graeffe, Tiia Östberg, Riina Kurkinen, Mikko Taavitsainen, Seppo Heino, Ismo Nöjd, Tuija Kuusisto, Tom Boman, Miska Laaksonen, Raimo Finér, Tero Rantanen, Pekka Luuk, Arto Luukkanen

 • Ei 31 kpl 61%

  Katja Repo, Anna Pulkkinen, Eemeli Peltonen, Reetta Nick, Jenni Marttinen, Tarja Edry, Hanna Partanen, Henry Berg, Peter Osipow, Tomi Passi, Erika Turunen, Riikka Juuma, Mimmi Launiala, Henri Kontkin, Satu Tuominen, Liisa Majanen, Tiia Lintula, Mikko Perkoila, Esko Lappalainen, Katri Kuusikallio, Hanna Graeffe, Nea Karenius, Jere Haavisto, Ville Mustonen, Pirjo Komulainen, Emmi Mäkinen, Taru Salmivuori, Jaana Syrjänen, Sean McLoughlin, Jarno Hautamäki, Pasi Torkkeli

Valmistelija

Saara Ojala, johtava asiantuntija, saara.ojala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2022 kokouksessaan (§ 47) kaupungin arvot, mission, vision ja painopisteet. Kaupungin strategian pohjalta on valmisteltu strategiakartta, johon on muodostettu kuusi strategista päämäärää. Strategiakarttaa voisi kuvata tiekartaksi, jolla varmistetaan, että kaupungin strategia toteutuu.
Järvenpäässä strategiset päämäärät ovat Kuntalain (KL §37) hengen mukaisia toiminnan pitkän aikavälin tavoitteita, joita arvioidaan ja seurataan. Strategiset päämäärät (A1-H1) on johdettu 13.6.2022 hyväksytystä strategiasta. Strategiset päämäärät on asetettu käyttäen neljää näkökulmaa: 1) järvenpääläiset, 2) talous ja vaikuttavuus, 3) prosessit ja 4) henkilöstö.

Kuntalaissa (KL §110.1) säädetään myös, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Järvenpäässä talousarvion sitovat tavoitteet eli toiminnan tavoitteet toteuttavat kaupungin strategisia päämääriä. Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita toteutetaan edelleen käyttösuunnitelmiin kirjattavin toimenpitein. Opetuksen- ja kasvatuksen, kaupunkikehityksen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden sitovat tavoitteet on käsitelty lautakunnissa lokakuussa ja ne viedään osana kaupungin talousarvioesitystä kaupunginhallitukseen 28.11.2022 ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi 12.12.2022.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2022 kokouksessaan strategiakartan neljä näkökulmaa, strategiset päämäärät sekä osan päämäärien mittareista lähtö- ja tavoitetasoineen. Valtuuston asettamien uusien mittariaihioiden osalta päätettiin, että viranhaltijat valmistelevat ehdotukset täsmennetyiksi mittareiksi ja niiden tavoitetasoiksi, jonka jälkeen ne tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tämän lisäksi erillisenä kokonaisuutena kaupunginvaltuusto päätti palauttaa valmisteltavaksi seuraavat väestönkasvuun liittyvät mittarit:

•    Väestönkasvu, ka % vuodessa
•    Verotulojen kasvu
•    Valmistuvat asunnot, lkm/vuodessa
•    Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu
•    Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas ja
•    Lainamäärä euroa/asukas.

Kasvun mittareiden osalta päätettiin, että mittarit yhteensovitetaan ja tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Strategisten päämäärien mittaristot ovat luonteeltaan tuloksellisuusmittaristoja eivät niinkään yksittäisiä toimintaympäristön ilmiömittareita. Mittareiden tavoitetasot on asetettu sekä vuodelle 2026 että 2030. Pitkälle asetetut tavoitetasot osoittavat mihin pyrimme ja samalla palvelevat kaupungin muuta suunnittelua. Keskipitkän aikavälin tavoitetasot antavat selkänojaa sitovien tavoitteiden asettamisessa ja mahdollistavat väliarvioinnin toteuttamisen.

Kasvun mittareiden kokonaisuutta on valmisteltu palvelualueiden ja konsernipalvelujen yhteistyössä ja kokonaisuutta on esitelty päätöksentekijöille kaupunginvaltuuston syysseminaarissa 28.10.2022. Väestönkasvuun liittyvä mittaristo kokonaisuuskokonaisuus on valmisteltu keskimääräisesti 1,77 % vuosittaisen väestönkasvun pohjalle. Valittu väestönkasvutavoite vastaa voimassa olevan yleiskaavan mukaista kasvuvauhtia ja käynnissä olevia kaavahankkeita. Vuosittaiset vaihtelut väestösuunnitteessa tekevät mahdottomaksi sen, että väestönkasvu toteutuisi vuosittain tasaisesti. Yleiskaavan suunnittelukausi ajoittuu vuoteen 2040 asti, mutta väestönkasvun tavoitteet on asetettu vuosille 2026 ja 2030 siten, mitä yleiskaavan mahdollistama väestönkasvu keskimääräisesti olisi strategiakaudella.

Strategiakartan visuaalista ilmettä on alettu sovitun mukaisesti päivittää kaupunginvaltuuston hyväksyttyä sisällöllisesti neljä näkökulmaa ja strategiset päämäärät mittareineen. Prosessi on käynnissä, ja uudet strategiakartat otetaan käyttöön taiton valmistuttua.

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee edellä selostustekstissä esitetyn tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Saara Ojala, johtava asiantuntija, saara.ojala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2022 kokouksessaan strategiakartan neljä näkökulmaa, strategiset päämäärät sekä osan päämäärien mittareista lähtö- ja tavoitetasoineen. Valtuuston asettamien uusien mittariaihioiden osalta päätettiin, että viranhaltijat valmistelevat ehdotukset täsmennetyiksi mittareiksi ja niiden tavoitetasoiksi, jonka jälkeen ne tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tämän lisäksi erillisenä kokonaisuutena kaupunginvaltuusto päätti palauttaa valmisteltavaksi seuraavat väestönkasvuun liittyvät mittarit:

 • Väestönkasvu, ka % vuodessa
 • Verotulojen kasvu
 • Valmistuvat asunnot, lkm/vuodessa
 • Yksityisten työpaikkojen määrän kasvu
 • Taseen kertynyt ylijäämä, e/asukas ja
 • Lainamäärä euroa/asukas.

Kasvun mittareiden osalta päätettiin, että mittarit yhteensovitetaan ja tuodaan päätöksentekoon talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Strategisten päämäärien mittaristot ovat luonteeltaan tuloksellisuusmittaristoja eivät niinkään yksittäisiä toimintaympäristön ilmiömittareita. Mittareiden tavoitetasot on asetettu sekä vuodelle 2026 että 2030. Pitkälle asetetut tavoitetasot osoittavat mihin pyrimme ja samalla palvelevat kaupungin muuta suunnittelua. Keskipitkän aikavälin tavoitetasot antavat selkänojaa sitovien tavoitteiden asettamisessa ja mahdollistavat väliarvioinnin toteuttamisen.

Kasvun mittareiden kokonaisuutta on valmisteltu palvelualueiden ja konsernipalvelujen yhteistyössä ja kokonaisuutta on esitelty päätöksentekijöille kaupunginvaltuuston syysseminaarissa 28.10.2022. Puheenjohtajien jaosto käsitteli kokonaisuutta 15.11.2022 kokouksessa (§ 24) ja merkitsi esitetyn tiedoksi.

Väestönkasvuun liittyvä mittaristokokonaisuus on valmisteltu keskiarvoisesti 1,8 prosentin vuosittaisen väestönkasvun pohjalle strategiakaudella. Valittu väestön kasvutavoite vastaa käynnissä olevia kaavahankkeita ja voimassa olevan yleiskaavan mahdollistavaa väestön kasvuvauhtia, joka yleiskaavakaudella 2040 on keskiarvoisesti 1,4 %. Vuosittaiset vaihtelut väestösuunnitteessa tekevät mahdottomaksi sen, että väestönkasvu toteutuisi vuosittain tasaisesti. Yleiskaavan suunnittelukausi ajoittuu vuoteen 2040 asti, mutta väestönkasvun tavoitteet on asetettu vuosille 2026 ja 2030 siten, mitä yleiskaavan mahdollistama väestönkasvu keskimääräisesti olisi strategiakaudella.

Toinen väestön kasvutavoitteen merkittävä reunaehto on kuntatalouden kestävyys ja kaupungin riippuvuus maanmyyntituloista erityisesti tulevina lähivuosina. Esitetyt mittareiden tavoitetasot ovat linjassa taloussuunnitelmaesityksen kanssa ja jos tavoitetasoja muutetaan taloussuunnitelma tulee yhteensovittaa muutosten mukaisesti. Kolmas esitettyä kasvutavoitetta puoltava tekijä on, että kaupungin palveluverkon on nykyisten suunnitelmien valossa arvioitu kestävän 1,8 prosentin keskimääräisen vuosikasvun.

Verotulojen kasvumittarin osalta esitetään vuosittaisen vähimmäiskasvutavoitteen asettamista, jota raportoidaan suhteellisena vuosikasvuna huomioiden hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset veroprosentteihin. Painotetun keskiarvon laskemisessa tulisi eliminoida vuosien 2020-2026 yhdeksän veroperustemuutosta vertailukelpoisten lukujen aikaansaamiseksi. Verojen kertymäviiveestä johtuen kutakin veroperustemuutosta kohden oikaistavaa tulee kolmelta vuodelta, mikä ei käytännössä ole täsmällisesti toteutettavissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1.      hyväksyy liitteen mukaisesti väestön kasvutavoitteen strategiakaudelle sekä siihen liittyvät viisi muuta mittaria lähtö- ja tavoitetasoineen.

2.      hyväksyy uusista mittariaihioista valmistellut strategisten päämäärien mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

 

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selostivat asiaa. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti jättää asian pöydälle. Tämä sopi kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Saara Ojala, johtava asiantuntija, saara.ojala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 290

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy liitteen mukaisesti väestön kasvutavoitteen strategiakaudelle sekä siihen liittyvät viisi muuta mittaria lähtö- ja tavoitetasoineen.
 2. hyväksyy uusista mittariaihioista valmistellut strategisten päämäärien mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

 

 

Käsittely

Katri Kuusikallio teki Pirjo Komulaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:  “Äänestysprosentti kuntavaaleissa % (vuosina 2025 ja 2029) 

 Tavoite 2026              Tavoite 2030 

55%                             58%” 

 

Riitta Saarnivuo teki Willem van Schevikhovenin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: “Äänestysprosentti kuntavaaleissa % (vuosina 2025 ja 2029) 

2025 (2026) max 1,5% yksikköä alle koko maan tason ja 2029 (2030) 1,0% alle koko maan tason 

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:   

JAA: Kuusikallion muutosehdotus

EI: Saarnivuon muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 4 (JAA) - 5 (EI) - 1 (TYHJÄ) hyväksyneen Saarnivuon muutosehdotuksen. 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Saarnivuon muutosehdotuksen, joten siitä ei enää äänestetty esittelijän päätösehdotusta vastaan. 

 

Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: ”Yleiskaavan 2040 toteutumisen mahdollistava väestönkasvu vuoteen 2030 asti (1.4%/v 2040)”. 

“Väestön kasvun trendi pidetään välillä 1,6–1,0 % väkiluvusta. Kasvua mitataan 12 vuoden liukuvalla keskiarvolla.” 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:   

JAA: esittelijän päätösehdotus 

EI: Taavitsaisen muutosehdotus 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 5 (JAA) - 4 (EI) - 1 (TYHJÄ) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.   

 

Willem van Schevikhoven teki Laura Virkkusen, Tomi Passin ja Riitta Saarnivuon kannattamina seuraavan muutosehdotuksen: Strategian T1 "taseen kertynyt ylijäämä vuonna 2026" muutetaan 20 miljoonasta 17 miljoonaan euroon. (~-1M€/v) 

Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallitukselta, voidaanko van Schevikhovenin muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Tämä ei sopinut kaupunginhallitukselle, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:   

JAA: esittelijän päätösehdotus  

EI: van Schevikhovenin muutosehdotus 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 0 (JAA) -10 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen van Schevikhovenin muutosehdotuksen.  

 

Puheenjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen: “Päätösesitykseen lisätäänKokouksessa hyväksytyiksi tulleiden muutosten osalta muut mittarit ja tavoitetasot harmonisoidaan vastaamaan hyväksyttyjä muutoksia virkatyönä."

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan muutosehdotuksen. 

 

Kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.04-17.12. 

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti seuraavin muutoksin: 

 1. Äänestysprosentti kuntavaaleissa % (vuosina 2025 ja 2029) 

% (vuosina 2025 ja 2029): 2025 (2026) max 1,5% yksikköä alle koko maan tason ja 2029 (2030) 1,0% alle koko maan tason 

 1. Strategian T1 "taseen kertynyt ylijäämä vuonna 2026" muutetaan 20 miljoonasta 17 miljoonaan euroon. (~-1M€/v) 

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan muutosesitys: Päätökseen lisättiin: “Kokouksessa hyväksytyiksi tulleiden muutosten osalta muut mittarit ja tavoitetasot harmonisoidaan vastaamaan hyväksyttyjä muutoksia virkatyönä"

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 40%

  Katri Kuusikallio, Pirjo Komulainen, Eemeli Peltonen, Tomi Passi

 • Ei 5 kpl 50%

  Willem van Schevikhoven, Laura Virkkunen, Riitta Saarnivuo, Mikko Taavitsainen, Ismo Nöjd

 • Tyhjä 1 kpl 10%

  Henry Berg

 • Kyllä 5 kpl 50%

  Eemeli Peltonen, Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio, Riitta Saarnivuo, Willem van Schevikhoven

 • Ei 4 kpl 40%

  Laura Virkkunen, Tomi Passi, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen

 • Tyhjä 1 kpl 10%

  Henry Berg

 • Ei 10 kpl 100%

  Willem van Schevikhoven, Laura Virkkunen, Henry Berg, Pirjo Komulainen, Mikko Taavitsainen, Katri Kuusikallio, Tomi Passi, Eemeli Peltonen, Ismo Nöjd, Riitta Saarnivuo

Valmistelija

 • Saara Ojala, johtava asiantuntija, saara.ojala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 290

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 301

 

Liitteeseen on täydennetty kaupunginhallituksessa tehdyt muutokset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. hyväksyä liitteen mukaisesti väestön kasvutavoitteen strategiakaudelle sekä siihen liittyvät viisi muuta mittaria lähtö- ja tavoitetasoineen.
 2. hyväksyä uusista mittariaihioista valmistellut strategisten päämäärien mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen selostivat asiaa.

Käsittelyn kuluessa Laura Virkkunen teki Tom Bomanin kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Teen pykälään 97 (Strategia 2022 / päämäärien mittarit) seuraavan muutosesityksen koskien mittaria ”Yleiskaavan 2040 toteutumisen mahdollistava väestönkasvu vuoteen 2030 asti (1.4 %/v 2040)”.

Esitän tavoitetasoja muutettavan siten, että:

Vuosi 2026: + 4,8–6,0 % vuoden 2022 väestömäärästä (ka. 1,2–1,5 % /vuosi)

Vuosi 2030: + 4,0–5,2 % vuoden 2026 väestömäärästä (ka. 1,0–1,3 % /vuosi)”

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen kommentoi tehdyn muutosehdotuksen mahdollisia vaikutuksia.

Äänestystulokset

 • Kyllä 40 kpl 78%

  Hanna Graeffe, Tiia Lintula, Eemeli Peltonen, Mimmi Launiala, Satu Tuominen, Reetta Nick, Markku Tenhunen, Sean McLoughlin, Pepe Makkonen, Ismo Nöjd, Pirjo Komulainen, Riikka Juuma, Henry Berg, Emmi Mäkinen, Tiia Östberg, Vesa Müller, Sari Sillanmäki-Kuokkanen, Taru Deniz, Willem van Schevikhoven, Nea Karenius, Katri Kuusikallio, Hanna Partanen, Peter Osipow, Petri Ovaska, Timo Ijäs, Mia Rundgren, Raimo Finér, Petri Graeffe, Tuija Kuusisto, Tero Rantanen, Ville Mustonen, Esko Lappalainen, Jorma Piisinen, Jenni Marttinen, Tomi Passi, Katja Repo, Jaana Syrjänen, Mikko Perkoila, Seppo Fahlström, Tarja Edry

 • Ei 9 kpl 18%

  Petri Perta, Seppo Heino, Laura Virkkunen, Tom Boman, Mikko Taavitsainen, Satu Haaparanta, Riina Kurkinen, Anna Pulkkinen, Arto Luukkanen

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Lassi Markkanen, Taru Salmivuori