Kaupunginvaltuusto, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Konserniohje ja omistajapolitiikka

JARDno-2020-1770

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen, talousjohtaja Kirsi Rinne

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Järvenpään kaupungin omistajaohjeistuksen 15.11.2010 § 87. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on 16.3.2015 § 13 tehnyt asiakirjaan vähäisiä teknisluonteisia muutoksia, jotka ovat liittyneet pääosin toimintaympäristössä tapahtuneisiin organisatorisiin muutoksiin.

Talousjaosto on käsitellyt omistajaohjeistusta 15.2.2018 § 3 ja linjannut, että asiakirjaa pyritään yksinkertaistamaan mahdollisen päällekkäisyyden osalta kuntalaki- ja osakeyhtiölakiviittauksiin liittyen.

Järvenpään kaupungin omistajaohjeistus muodostaa tällä hetkellä liitteineen 50 sivuisen dokumentin, jossa on selostettu kattavasti kaupungin omistajuutta eri näkökulmista. Omistajaohjeistus ehdotetaan nyt purettavaksi kahdeksi asiakirjaksi, omistajapolitiikaksi ja konserniohjeeksi. 

Konserniohje on keskeinen omistajaohjauksen väline, jolla pyritään varmistamaan, että erityisesti Järvenpään kaupungin tytäryhtiöiden tekemät päätökset ovat myös Järvenpään kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta perusteltuja. Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää yhteisiä toimintatapoja siten, että yhteisöille jää riittävä toimintavapaus ja kaupungille riittävä mahdollisuus ohjata yhteisön toimintaa kaupungin kokonaisedun tavoittamiseksi.

Omistajapolitiikka puolestaan määrittää ylätasoisesti sen, missä kaupungin on perusteltua olla omistajana ja sijoittajana ja millaisia omistajaohjauksen linjauksia ja toimintaperiaatteita kaupungissa noudatetaan. 

Ehdotetut omistajapolitiikka ja konserniohje ovat kokonaan uusia asiakirjoja, jotka rakenteeltaan ja kirjoitustavaltaan poikkeavat voimassaolevasta omistajaohjeistuksesta. Asiakirjat ovat lyhyitä ja velvoittavia. Selostavien, opastavien ja referoivien osuuksien määrää on vähennetty olennaisesti, jotta kaupungin omat linjaukset nousevat asiakirjoista aiempaa selkeämmin esiin ja jotta asiakirjat pysyvät ajantasaisina.

Ylätasoisia, valtuuston hyväksymiä ohjausdokumentteja täydentävät osaltaan alemmantasoiset velvoitteet, kuten velvollisuus raportoida ja tuoda asioita omistajan ennakkokäsityksen hankkimista varten päätöksentekoon. Seuraavana askelena konsernijohtamisen osalta on järjestää yhteisöedustajille riittävää tukea, koulutusta ja mahdollisuuksia yhteydenpitoon kaupungin edustajien kanssa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää: 

1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen ja

2. hyväksyä liitteenä olevat konserniohjeen ja omistajapolitiikan

3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen päätettyä panna valtuuston päätöksen täytäntöön.

 

Käsittely:

Todettiin, että kaupunginhallituksen käsittelyyn menevään ohjeeseen tehdään stilistisiä korjauksia. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousjaosto 16.12.2020 § 34 .

Liitteenä olevaan konserniohjeeseen ja omistajapolitiikkaan on tehty talousjaoston käsittelyn jälkeen stilistisiä korjauksia. Korjausmerkinnät poistetaan asiakirjasta, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy asiakirjan osaltaan.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen ja
 2. hyväksyä liitteenä olevat konserniohjeen ja omistajapolitiikan
 3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen päätettyä panna valtuuston päätöksen täytäntöön.

 

Käsittely

Ulla-Mari Karhu esitti Helinä Pertun ja Tomi Passin kannattamana asian palauttamista valmisteluun talousjaostoon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun talousjaostoon.

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 11.1.2021 § 6 yksimielisesti palauttaa omistapolitiikan ja konserniohjeen talousjaostoon valmisteltavaksi. Jatkovalmistelussa on huomioitu aiemmin esiin nousseita täsmennystarpeita ja muutettu omistajapolitiikka-asiakirjan osioiden järjestystä. Tehdyt muutokset on korostettu liitteeseen. Oheismateriaalina on kaupunginhallituksen 11.1.2021 palauttama versio asiakirjasta ja voimassa oleva omistajaohjeistus, joka kumotaan uusilla ohjeilla. 

Nykyinen Järvenpään kaupungin omistajaohjeistus muodostaa liitteineen 50 sivuisen dokumentin,​ jossa on selostettu kattavasti kaupungin omistajuutta eri näkökulmista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi omistajaohjeistuksen 15.11.2010 § 87, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto on 16.3.2015 § 13 tehnyt asiakirjaan vähäisiä teknisluonteisia muutoksia.

Omistajaohjeistus ehdotetaan purettavaksi kahdeksi asiakirjaksi,​ omistajapolitiikaksi ja konserniohjeeksi. Nykyiseen omistajaohjeistukseen sisältyviä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteita tullaan em. asiakirjojen lisäksi sisällyttämään valtuuston päätettäväksi tuotaviin varainhankinnan perusteisiin. 

 • Omistajapolitiikka määrittää ylätasoisesti sen, mitä ja miten kaupungin on perusteltua omistaa ja sjoittaa varojansa ja millaisia omistajaohjauksen linjauksia ja toimintaperiaatteita kaupungissa noudatetaan. 
 • Konserniohje on keskeinen omistajaohjauksen väline,​ jolla pyritään varmistamaan,​ että erityisesti Järvenpään kaupungin tytäryhtiöiden tekemät päätökset ovat kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta perusteltuja. Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää yhteisiä toimintatapoja siten,​ että yhteisöille jää riittävä toimintavapaus ja kaupungille riittävä mahdollisuus ohjata yhteisön toimintaa kaupunkikonsernin kokonaisedun saavuttamiseksi.
   

Valmistellut asiakirjat ovat kirjaustavaltaan lyhyitä ja velvoittavia. Selostavien,​ opastavien ja referoivien osuuksien määrä on maltillinen,​ jotta kaupungin omat linjaukset nousevat asiakirjoista aiempaa selkeämmin esiin ja jotta asiakirjat pysyvät ajantasaisina. Konserniohjeeseen on sisällytetty myös konkreettisempia velvoitteita,​ kuten velvollisuus raportoida ja tuoda asioita omistajan ennakkokäsityksen hankkimista varten päätöksentekoon.

Omistajapolitiikan ja konserniohjeen hyväksymisen jälkeen konsernijohtamisen seuraavana askelena on järjestää yhteisöedustajille riittävää tukea,​ koulutusta ja mahdollisuuksia yhteydenpitoon kaupungin edustajien kanssa. Osana ohjeiden toimeenpanoa on syytä kirkastaa myös yhteisökohtaisesti kaupungin omistuksen tarkoitus. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen
 2. hyväksyä liitteenä olevat omistajapolitiikan ja konserniohjeen
 3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen päätettyä panna valtuuston päätöksen täytäntöön.
   

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat asiaa. 

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousjaosto 26.5.2023 § 13

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen
 2. hyväksyä liitteenä olevat omistajapolitiikan ja konserniohjeen
 3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen päätettyä panna valtuuston päätöksen täytäntöön.

 

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 5.6.2023 § 139

Liitettä "Konserniohje- ja omistajapolitiikka" on täydennetty sivun 4 toiseksi viimeistä kappaleen alkuosan osalta.

Esityslistalle on 19.6. vaihdettu 5.6. kokouksessa ollut "Konserniohje ja omistajapolitiikka"- liite. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto päättää: 

 1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen
 2. hyväksyä liitteenä olevat omistajapolitiikan ja konserniohjeen
 3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen päätettyä panna valtuuston päätöksen täytäntöön.

 

Käsittely

Esittelijä selosti sivulle 4 tehtyä lisäystä (lisäys kursiivilla):

"Edellä esimerkkiluetteloon merkittyjen sekä näihin rinnastettavien asioiden valmistelu saattaa edellyttää valmistelua yhdessä omistajan kanssa. Omistajalla on harkintansa mukaan oikeus osallistua tällaisten asioiden valmisteluun harkintansa mukaisessa laajuudessa. Omistajan kannanotto on haettava hyvissä ajoin toimenpidettä valmisteltaessa. Tieto kannanottoa edellyttävästä asiasta sekä päätösehdotus perusteluineen toimitetaan kirjallisesti kaupungin kirjaamoon. Kaupunginjohtaja ratkaisee asian käsittelyjärjestyksen ja voi viedä kannanoton toimivaltaisen toimielimen ratkaistavaksi."

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti esittelijän selostamalla täydennyksellä. 

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 19.6.2023 § 165

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää: 

 1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen
 2. hyväksyä liitteenä olevat omistajapolitiikan ja konserniohjeen
 3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen päätettyä panna valtuuston päätöksen täytäntöön.

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti tehdyin muutosehdotuksin täsmennettynä.

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat asiaa.

Käsittelyn kuluessa Ismo Nöjd teki Mikko Taavitsaisen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

"Perusuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että liiteasiakirjan sivu 4. ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhteisö tiedottaa toiminnastaan siten, että kuntalaisten tiedonsaantioikeus vastaa kaupungin omaa toimintaa, mikäli tiedonsaannin rajoittamiseen ei ole perusteltua, kilpailutilanteesta tai vastaavasta perusteesta johtuvaa syytä.”

Käsittelyn kuluessa Timo Ijäs teki Emmi Mäkisen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

"Ehdotan, että liiteasiakirjan sivulta 4 kohdasta "Palkkiot" poistetaan toinen kappale: Hallituksen jäsenille ja toimivalle johdolle maksettavat palkat ja palkkiot ilmoitetaan yhteisön tilinpäätöksen liitetiedoissa henkilöittäin." 

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, talouspalvelut, yhteisöjen vastuuhenkilöt