Kaupunginvaltuusto, kokous 11.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Asemakaavan muutos / Kyrölän koulu (Puistotie 29)

JARDno-2022-722

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martta Pirttioja, erikoissuunnittelija, martta.pirttioja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Asemakaavan muutos toteuttaa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa 2022–2031 (Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 111). Palveluverkkosuunnitelmassa on päätetty Kyrölän koulun toiminnan jatkamisesta nykyisellä paikallaan siten, että rakennukseen jäävät pienten lasten luokat ja sinne siirtyvät purettavan Kyrölän päiväkodin toiminnot. Nykyinen moduulirakennus on sijoittuneena voimassa olevan asemakaavan VK-alueelle (leikkikenttä) tilapäisellä rakennusluvalla. Jotta koulu voi sijoittua paikalle pysyvämmin, on asemakaavaa muutettava.

 

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Järvenpään kaupungin aloitteesta. Asemakaavatyö sisältyy vuosien 2022 ja 2023 kaavoitussuunnitelmiin.

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 18.5.2022 Järvenpään kaupungin verkkosivuilla, Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä sekä lähettämällä kirje kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu kaksi mielipidettä.  

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 9.11 - 8.12.2022 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 2.11.2022 ja kirjeellä suunnittelualueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Luonnosvaiheessa lähetettiin ennakkolausuntopyyntö hankkeesta Järvenpään Vedelle, Uudenmaan ELY-keskukselle, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle, Vantaan Energia Keski-Uusimaalle, Caruna Oy:lle, Auris Kaasunjakelu Oy:lle, Elisa Oyj:lle, Telia Finland Oyj:lle ja Järvenpää-Seuralle ry:lle. Kaavaluonnoksen esittelyä varten järjestettiin yleisötilaisuus Teams-kokouksena 24.11.2022, mutta tilaisuuteen ei saapunut osallistujia. Asemakaavaluonnoksesta saatiin nähtävilläoloaikana viisi lausuntoa (Järvenpään Vesi, Uudenmaan ELY-keskus, Caruna Oy, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Telia Finland Oy).

Mielipiteet ja lausunnot löytyvät alkuperäisinä kokousaineiston oheismateriaalista ja lyhennelminä vastineineen kaavaselostuksen liitteestä 2. Palautteen perusteella on tarkasteltu uudestaan alueen vesi- ja jäteviemäriverkostoon liittyviä muutostarpeita sekä muokattu kaavaratkaisua siten, että yleiskaavassa osoitettu viheryhteys on paremmin huomioitu. Muut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Kaikki muutokset on luettavissa kaavaselostuksen kappaleesta 4.2.

Asemakaavan kuvaus

Asemakaavan muutos toteuttaa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa 2022–2031 (Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 111). Palveluverkkosuunnitelmassa on päätetty Kyrölän koulun toiminnan jatkamisesta nykyisellä paikallaan siten, että olemassa olevaan moduulirakennukseen jäävät pienten lasten luokat ja sinne siirtyvät Kyrölän päiväkodin toiminnot. Päiväkoti on tarkoitus purkaa, jolloin koulun ja päiväkodin piha saadaan jäsenneltyä uudestaan.

Nykyinen moduulirakennus on sijoittuneena voimassa olevan asemakaavan VK-alueelle (leikkikenttä) tilapäisellä rakennusluvalla, joka umpeutuu 30.6.2023. Jotta koulu voi sijoittua paikalle pysyvämmin, on asemakaavaa muutettava mahdollistamaan opetusta palvelevat toiminnot. Koululle ja sen piha-alueelle muodostetaan yksi yhtenäinen tontti. Kaavamuutoksen myötä poistuu nykyisessä asemakaavassa osoitettu Katrillipuisto. Koulun pihan tulevat toiminnot palvelevat kuitenkin myös muita käyttäjiä iltaisin ja viikonloppuisin.

Nykyinen moduuli on pääosin yhdessä tasossa, mutta rakennuksen keskellä on parvi. Asemakaavaehdotuksessa rakentaminen sallitaan kahteen kerrokseen. Kerrosneliömetrejä on 4000, joista moduuli muutoksineen tullee kattamaan vain noin 2500 (luku tarkentuu jatkosuunnittelussa). Tulevaisuudessa paikalle on kaavamuutoksen myötä mahdollista sijoittaa koulurakennus, jossa on kaksi täyttä kerrosta. Koulun henkilökunnan pysäköinti on osoitettu korttelissa 410 olevalle LPA-alueelle. Sinne on tarkoitus sijoittaa myös muutama saattopaikka. Loput saattopaikat sijoittuvat asemakaavassa osoitetulle p-alueelle. Lisäksi kaavassa on osoitettu ohjeellisia varauksia pallokentälle ja väestönsuojalle.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset. Asemakaavan toteutusta havainnollistamaan on laadittu alustava pihasuunnitelma, joka on esitetty osana kaavaselostusta.

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako.

HP

 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. asettaa 4. kaupunginosan eli Kyrölän kiinteistöjä 411-2, 411-1 ja 441-1 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta päivätty 10.3.2023, asemakaavan selostus ja liitteet päivätty 10.3.2023) julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti
  2. pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Järvenpään Vesi, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan Vesi, Caruna Oy ja Telia Finland Oy.  

 

Käsittely

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Martta Pirttioja, erikoissuunnittelija, martta.pirttioja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Martta Pirttioja, kaavoituksen erikoissuunnittelija, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

Perustelut

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä 12.4. – 11.5.2023 (30 vrk) välisen ajan Järvenpää-infossa ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 5.4.2023 ja kirjeellä suunnittelualueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Asemakaavaehdotuksesta on saatu kaksi lausuntoa (Caruna Oy ja Järvenpään Vesi).

Lyhennelmät palautteesta sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteenä 2. Asemakaava-aineistoa on tarkistettu ja täydennetty palautteen pohjalta. Asemakaava-aineistoon ei ole tehty muutoksia lukuun ottamatta joitakin teknisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä asemakaavaehdotuksen uutta nähtävillepanoa.

Asemakaavan kuvaus

Asemakaavan muutos toteuttaa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaa 2022–2031 (Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 111). Palveluverkkosuunnitelmassa on päätetty Kyrölän koulun toiminnan jatkamisesta nykyisellä paikallaan siten, että olemassa olevaan moduulirakennukseen jäävät pienten lasten luokat ja sinne siirtyvät Kyrölän päiväkodin toiminnot. Päiväkoti on tarkoitus purkaa, jolloin koulun ja päiväkodin piha saadaan jäsenneltyä uudestaan.

Nykyinen moduulirakennus on sijoittuneena voimassa olevan asemakaavan VK-alueelle (leikkikenttä) tilapäisellä rakennusluvalla, joka umpeutuu 30.6.2023. Jotta koulu voi sijoittua paikalle pysyvämmin, on asemakaavaa muutettava mahdollistamaan opetusta palvelevat toiminnot. Koululle ja sen piha-alueelle muodostetaan yksi yhtenäinen tontti. Kaavamuutoksen myötä poistuu nykyisessä asemakaavassa osoitettu Katrillipuisto. Koulun pihan tulevat toiminnot palvelevat kuitenkin myös muita käyttäjiä iltaisin ja viikonloppuisin.

Nykyinen moduuli on pääosin yhdessä tasossa, mutta rakennuksen keskellä on parvi. Asemakaavan muutosehdotuksessa rakentaminen sallitaan kahteen kerrokseen. Kerrosneliömetrejä on 4000, joista moduuli muutoksineen tullee kattamaan vain noin 2500 (luku tarkentuu jatkosuunnittelussa). Tulevaisuudessa paikalle on kaavamuutoksen myötä mahdollista sijoittaa tarvittaessa koulurakennus, jossa on kaksi täyttä kerrosta. Koulun henkilökunnan pysäköinti on osoitettu korttelissa 410 olevalle LPA-alueelle. Sinne on tarkoitus sijoittaa myös muutama saattopaikka erityisesti päiväkodin tarpeisiin. Pääasiallinen saattoliikenne järjestetään asemakaavassa osoitetulle p-alueelle. Lisäksi kaavassa on osoitettu ohjeellisia varauksia pallokentälle ja väestönsuojalle.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset. Asemakaavan toteutusta havainnollistamaan on laadittu alustava pihasuunnitelma, joka on esitetty osana kaavaselostusta.

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. hyväksyä Kaavoitus ja liikenne -yksikön laatimat vastineet (kaavaselostuksen liite 2) asemakaavan muutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin, ja

2. esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kiinteistöjä 186-4-441-1, 186-4-411-2 ja 186-4-411-1 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

 

Käsittely

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula selosti asiaa.   

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Martta Pirttioja, erikoissuunnittelija, martta.pirttioja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 23.3.2023 § 22
Kaupunkikehityslautakunta 15.6.2023 § 40

HP

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kiinteistöjä 186-4-441-1, 186-4-411-2 ja 186-4-411-1 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Erikoissuunnittelija Martta Pirttioja selosti asemakaavamuutosta.

Valmistelija

  • Martta Pirttioja, erikoissuunnittelija, martta.pirttioja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 14.8.2023 § 182

HP 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kiinteistöjä 186-4-441-1, 186-4-411-2 ja 186-4-411-1 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, Uudenmaan ELY-keskus, Caruna Oy, Järvenpään Vesi, kaavoitusjohtaja, suunnitteluavustaja, projektipäällikkö