Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelu

JARDno-2019-713

Aikaisempi käsittely

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

 

 

Päätös

 

Esittelijän esityksestä asia poistettiin listalta.

 

 

 

 

Valmistelija

Jari Lausvaara, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on tilannut urheilukenttien yleissuunnittelun puitesopimusjärjestelynä Sitowise Oy:ltä (JARDno 2019-32). Suunnittelutyön tavoitteena on laatia yleissuunnitelma Järvenpään Keskuskentästä ja Juholanmäen alueen urheilukentistä. Työn pohjana toimii 2017 valmistunut Järvenpään urheilukenttäselvitys (Sito Oy). 

Yleissuunnitelmassa tulee huomioida alueen rakentamisen suunnitelmat,​ tilatarpeet ja rakentamisen vaiheistuksen suunnittelun. Sitowise Oy:n tarkennetun tarjouksen 27.12.2018 mukaisesti työn tuloksena syntyy suunnitteluaineisto,​ joka sisältää suunnitelmaselostuksen,​ asemapiirustukset,​ tyyppipoikkileikkaukset,​ vesihuollon ja kuivatuksen asemapiirustuksen,​ kustannusarvion ja kokousaineistot.

Yleiskaavassa Juholanpellon alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennetun kulttuuriympäristön aluetta eli RKY aluetta.  Alueen yleissuunnittelu on päädytty jakamaan kahteen vaiheeseen vahvistetun asemakaavan mukaisesti: alueen halki kulkevan kevyenliikenteenreitin länsipuolta koskee V-1 ja s/10 asemakaavamerkinnät ja itäpuolta VU-1 ja s/11. Merkintöjen erotuksena on se, että maisemaan soveltuvaa rakentamista voi sijoittaa vain VU-1 alueelle. Koko alueen suunnitelmaa laadittaessa on toimittava yhteistyössä museviranomaisen kanssa.

Vaihe 1 sisältää alkuperäisen suunnittelualueen ts. pohjois-etelä -suunnassa kulkevan Koulupolun / kevyen liikenteen väylän itäpuoliset osat. Vaiheen 2 suunnittelussa laaditaan vaihtoehtoinen luonnos pesäpallokentän länsipuolisen peltoalueen maankäytöllisestä hyödyntämisestä liikunta- alueena ja pelikenttinä pitkällä aikavälillä. Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen mahdollisuudet tapahtumakäyttöön ja talviliikuntaan. Kaavoitus laatii maisemasuunnittelijan kanssa vaihtoehtoisen luonnoksen peltoalueen hyödyntämiseksi liikuntapaikkarakentamisessa ja siihen pyydetään Maakuntamuseon lausunto. 2. vaiheen mahdolliset investoinnit ovat alustavasti pohdittu ajoittuvan 2020- luvun loppupuolle.  

Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelmaluonnosta on esitelty Hyvinvointilautakunnalle 9.5.2019. Tämän jälkeen valmistelussa on pyritty varmistamaan etenkin jalkapallon ja yleisurheilun lajiolosuhteiden parantaminen. Keskeisimmät muutokset ja tarkennukset aiempaan luonnokseen nähden ovat:

 • Keskuskentän pääkatsomo on siirretty lähemmäs kenttää, jonka vuoksi kentän länsipuolen pituushyppypaikat poistettiin. Katsomorakenne on mahdollista viedä myös juoksuratojen päälle; asiaa ei tarvitse ratkaista tässä (yleissuunnittelu) vaiheessa, vaan se ratkaistaan vasta rakennussuunnittelun yhteydessä. 
 • Juoksuratoja on 8 ja juoksuratojen geometria on tavanomainen
 • Keskuskentän jalkapallokentän mitat ovat 64x100 m, mikä täyttää Suomen palloliiton liigalisenssimääräykset (2019 -).
 • Katsomo on 800 paikkainen ja sitä voi levittää sivuille siten, että siitä tulee 1500 paikkainen.
 • Itäpuolen pituushyppypaikat on levitetty siten, että niihin voidaan hypätä rinnakkain eli molemmissa on kaksi vauhdinottorataa vierekkäin. Pituushyppypaikkojen määrä ei vähene.
 • Itäpuolen pituushyppypaikkojen itäpuolella on lämmittelysuora.
 • Lämmittelysuoralla on kolme mustalla katkoviivalla esitettyä suorakulmiota. Nämä ovat siirrettäviä katsomoita, joihin mahtuu 60 henkilöä per katsomo eli yhteensä 180 henkilöä. 
 • Itäpuolen pituushyppypaikkojen levittämisen vuoksi koripallokenttä piti siirtää keskuskentän länsipuolelle.
 • Ulkokuntosali sijaitsee edelleen keskuskentän itäpuolella.
 • Heittopaikkojen sijainti ratkaistaan vasta vaiheessa 2. Alustavassa suunnitelmassa heittopaikan alue on kivituhkapintainen ja muu osa heittoalueesta ruohopintainen. Kivituhkakenttä voi toimia myös pysäköintialueena tapahtumien aikana. Ennen lopullista ratkaisua toimitaan väliaikaisin järjestelyin. 

 

Yleissuunnitelman 1. vaiheen alustava kustannusarvio 6,64 M€ kenttärakenteiden ja 1,85 M€ rakennusten osalta sisältyy varauksena vuosien 2021 - 2026 investointiohjelmaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelman
 2. esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta

 

Käsittely:

Lassi Markkanen esitti Peter Osipowin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

 • valmisteluohjeena mm, että:
  • tuodaan uudelleen käsittelyyn, kun saadaan mm. selvyys ympäristön ja alueen (mm. JYK) rakentumisesta
  • vastapäisen pellon rakentamismahdollisuus (lausunto museovirastolta)
  • juoksuratojen lukumäärään vähentäminen 8:sta 6:een
  • jalkapallokentän tai yleisurheilukentän siirtäminen eri paikkoihin

 

Palautusesityksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittely kohdistuu palautusesitykseen

 

Palautuskäsittely

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska lautakunta ei ollut yksimielinen palautusesityksestä, niin asiasta äänestetään.

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

 

Jaa = Asian käsittelyä jatketaan

 

Ei = Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

 

Äänestyksen tulos

 

Jaa = Katri Kuusikallio, Marko Koskela, Ossi Vähäsarja, Tuula Siltasari = neljä (4) ääntä

 

Ei = Peter Osipow, Pasi Koskinen, Anne Kujasalo, Lassi Markkanen, Pia Valonen = viisi (5) ääntä

 

Tyhjä = Satu Haaparanta = yksi (1)

 

Poissa = Heini Lehtonen, Arja Eriksson, Mika Asikainen, Ida- Cecilia Strandberg = neljä (4)

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei- ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) hyvinvointilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm. edellä käsittelystä kirjatuin valmisteluohjein.

 

 

Päätös

 

Hyvinvointilautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei- ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm. edellä asian käsittelystä kirjatuin valmisteluohjein.

 

 

 

Valmistelija

Jari Lausvaara, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta palautti yleissuunnittelun valmisteluun 14.11.2019 § 69 valmisteluohjeena, mm. että:

 • tuodaan uudelleen käsittelyyn, kun saadaan mm. selvyys ympäristön ja alueen (mm. JYK) rakentumisesta
 • vastapäisen pellon rakentamismahdollisuus (lausunto museovirastolta)
 • juoksuratojen lukumäärään vähentäminen 8:sta 6:een
 • jalkapallokentän tai yleisurheilukentän siirtäminen eri paikkoihin

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 3, että uuden JYK -kampuksen liikuntatilat toteutetaan VE2 laajuisena koulun yhteyteen: salin koko 1 215 m2, vapaa korkeus 9m, väliverhoilla 4 osaan jaettava ja väestönsuojelu- eli VSS-tilat toteutetaan osana JYK-hanketta. Päätös merkitsee, että VSS tilojen tulla sijoittamaan esim. urheilukentän katsomorakenteisiin ja JYKin salin pukuhuoneet voivat olla urheilukentän kanssa yhteiskäytössä.

Järvenpään palloseuran (Jäps) ja Keski-Uudenmaan yleisurheilijoiden (Kuy) edustajat kutsuttiin ns. laajennetun ohjausryhmän kokoukseen 16.12.2019. Kokouksessa käsiteltiin jalkapallon ja yleisurheilun harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden yhteensovittamiseen liittyvät asiat. Kokousmuistion pohjalta suunnittelijat ovat päivittäneet suunnitteluselostusta ja tarkentaneet kustannusarviota. Jäpsin ja Kuyn toimielimet ovat laatineet päivitettyyn suunnitteluaineistoon pohjautuen yhteisen lausunnon. Valmistelijoiden, käyttäjien ja suunnittelijoiden yhteinen näkemys on, että

 • Keskuskentän alueelle sijoitetaan 68x105 kokoinen jalkapallokenttä ja yleisurheilukenttä 8 juoksuradalla ja kahdella 6 metriä leveällä hyppypaikalla. 
 • Katsomo on tässä vaiheessa kapasiteetiltaan riittävä ja suunnittelu tarkentuu seuraavissa suunnitelmavaiheissa.
 • Molemmat jalkapallokentät (keskuskenttä ja Juholanmäen) toteutetaan tekonurmipintaisina. Tämän johdosta heittolajit sijoitetaan Juholanpolun länsipuoliselle pellolle, joka on asemakaavassa V-1/s-10, virkistysalue ja alue on valtakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman osa.
 • Jatkosuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä museoviranomaisen kanssa (kaavamääräys) kulttuurimaisema ja avoimet näkymät huomioiden: Heittopaikkojen viereen kylvetään nurmi vapaamuotoista pelailua varten. Lisäksi alueella on tilavaraus juoksupolulle/hiihtoladulle. Radan suunnalta avautuvaan peltomaisemaan ei ole tulossa rakennuksia ja kiekon-/moukarinheittopaikan suojaverkko lasketaan alas aina, kun paikalla ei heitetä. Heittosektorit toteutetaan nurmipintaisena. 

Jäpsin ja Kuyn 10.2.2020 päivätyn lausunnon mukaan jatkosuunnittelussa tulee ko. yleissuunnittelua tarkemmin huomioida alueen käyttö myös maksullisissa tapahtumissa. Alueen rajaaminen tulee toteuttaa siten, että syntyy riittävät näkemäesteet ja valvontamahdollisuudet. Tapahtuma-alueen toiminnallisuudessa tulee tarkentaa vielä mm. lipunmyynnin ja oheispalveluiden sijaintia.

Yleissuunnittelun kustannusarvioita on korotettu 190.000 eurolla, johtuen katsomorakenteiden erityisvaatimuksista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 • merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelman
 • esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Jari Lausvaara, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta 27.2.2020 § 14

 

TL

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta.

 

 Käsittely 

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös

Hyväksytiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.