Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Talouden ja toiminnan seuranta 2020: 3/2020 toteuma

JARDno-2020-887

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 11.11.2019 § 81. 

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kolmannesvuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen myös kuukausiraportointi tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. 

Talousarvion toteuma 2/2020

Helmikuun toteuma on laskutusten, sisäisten erien ja muistioilla kirjattavien siirtojen osalta puutteellinen. Esimerkiksi Järvenpään vesi laskuttaa asiakkaitaan neljännesvuosittain, ja varhaiskasvatuksen helmikuun laskutukset eivät näyt kaudella. Toteumat eivät siis ole täysin ajantasaiset tässä vaiheessa vuotta.

Kaupungin tammi-helmikuun toimintakatteen alijäämä on -34,5 Me, mikä alittaa kuukausille tasan jaetun talousarvion 3 Me. Keusoten laskutus on talousarvion pohjalta lasketun kuukausierän mukainen ts. se ei kuvaa todellista Keusoten menokehitystä. Pykälän liitteenä on Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkuntaraportti helmikuulta.    

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet alkuvuodesta lähelle odotetun mukaisina, samoin rahoitus-tuotot ja kulut. Kumulatiivinen verotulokertymä helmikuulta on kuitenkin lähes 6 % viimevuotista matalampi. Verotulojen arviointi viime vuoden poikkeukselliseen kertymään pohjaten on ongelmallista, eikä sen pohjalta voi tehdä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä.  

Vuosikate oli helmikuun lopussa 5,4 Me eli 3,1 Me kuukausille tasan jaettua talousarviota parempi. Myös poistot ja arvonalentumiset ovat toteutuneet lähelle budjetoitua.

Tilikauden yli-/alijäämä on tammi-helmikuulta toteutunut 2,1 Me ylijäämäisenä. 

Investoinnit ajoittuvat tyypillisesti kesäkauteen. Tammi-helmikuussa investointeja on kirjattu yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.   

Poikkeusolojen huomioiminen

Helmikuun toteumatilanteessa koronavirusepidemian vaikutukset ei vielä näy kaupungin talousluvuissa, eikä niitä ole pääosin huomioitu ennusteessa.

Poikkeusolot tulevat vaikuttamaan oleellisesti kaupungin verotuloihin lomautusten ja irtisanomisten lisääntyessä ja yritysten toimeliaisuuden pudotessa radikaalisti. Pudotus näkyy sekä kunnallisveron että yhteisöveron tuotoissa. Toimintojen sulkeminen ja asiakasvolyymien väheneminen laskee kaupungin saamia myynti- ja maksutuottoja, ja yritysten ja yhdistysten toimintaedellytysten mahdollistamiseksi vaaditut vuokrahelpotukset vähentävät vuokratuloja. Samanaikaisesti poikkeusoloissa erityisesti sosiaali- ja terveysmenot kasvavat.

Valtio on luvannut kunnille kompensaatiota tulomenetyksiin ja kululisäyksiin, mutta tukipaketista ei vielä ole tarkempaa tietoa. Tarkempi selvitys Koronan vaikutuksista kaupungin talouteen valmistellaan valtion linjausten selkeydyttyä. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. päättää hyväksyä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin helmikuulta 2020.
  2. merkitsee tiedoksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkuntaraportin 2/2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 11.11.2019 § 81. 

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kolmannesvuosittain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen myös kuukausiraportointi tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Kuukausiraporttiin on lisätty HR-osio, johon on koottu olennaisia tietoja kaupungin henkilöstöstä. 

Poikkeusoloista johtuen vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021-2023 suunnitelmavuosiin kohdistuu merkittäviä muutostarpeita, jotka tuodaan hallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan ylittävän talousarvion noin 13,6 Me. 

Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen toimintakatteiden arvoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sotepalvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 11,4 Me. Ennusteen lähtökohtana on vuoden 2019 toteutunut Keusote-laskutus, jonka lisäksi on huomioitu Keusoten ja HUSin alustavien laskelmien mukaiset lisäkustannukset koronasta. Keusoten oma kuukausiraportti ei vielä ole valmistunut ja HUSista saadaan ensimmäiset ennusteet 15.5., minkä jälkeen ennustetta voidaan tarkentaa.  

Kaupunkikehityksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes 0,14 Me budjetoitua heikompana. Toimintatuotot alittuvat 0,3 Me johtuen pääosin rakennusvalvonnan lupien, pysäköintivirhemaksujen ja yhdyskuntasuunnittelun tuottojen menetyksien takia. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan n. 0,16 Me johtuen pääosin henkilöstösäästöistä. 

Opetus ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n. 1,2 Me talousarviota heikompana, kun Korona-tilanteen vuoksi päivähoitomaksu- ja muita maksutuottoja kertyy vähemmän ja yksityisen hoidon palvelusetelit lisäävät avustusmenoja.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n. 0,89 Me talousarviota heikompana johtuen toimintojen sulun aiheuttamasta tuottojen menetyksistä.

Veden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Verorahoitus
Verotuloennuste on heikentynyt oleellisesti alkuperäisen talousarvion laadinta-ajankohdasta. Koronan vaikutukset Suomen talouteen ovat merkittävät. Kuntaliitto on valmistellut ensimmäisen lyhyeen talouden sakkaamiseen perustuvan kuntakohtaisen veroennusteensa, jotka tarkentuvat kevään aikana. Kaupungin omissa laskelmissa Koronan vaikutuksen verotuloihin arvioidaan olevan pitempiaikainen ja johtavan 15,4 Me pudotukseen kunnallisveroissa, 1,5 Me pudotukseen yhteisöverotuloissa ja 0,65 Me pudotukseen kiinteistöverotuloissa. Yhteensä verotuloennuste on 17,6 Me talousarviota heikompi.

Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan 11 Me talousarviota suurempina valtion veromenetysten kompensaatioiden ansiosta. Kompensaation jakoperusteista ei toistaiseksi ole olemassa päätöksiä, kuten ei myöskään summan lopullisesta suuruudesta. Väestö- ja verotulojen maksuosuuksien mukaisesti laskettuna Järvenpää saisi tämänhetkisestä kompensaatiosummasta noin 6,6 Me veromenetysten kompensaatioina ja 4,4 Me verojen tilitysrytmin kompensaationa. Tilitysrytmin kompensaatio vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksia.

Rahoitusmenot ja-tulot
Ennusteessa rahoitusmenojen ja tulojen on oletettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Lainarahoituksen hinta on Koronan vaikutuksesta kuitenkin noussut, mistä johtuen erään sisältyy ylitysriski. 

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 20,2 Me talousarviota huonompana, jolloin vuosikate jäisi 6,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2020.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli/alijäämä
Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli/alijäämä toteutunee noin 20,2 Me talousarviota heikompana ollen 27,1 Me alijäämäinen.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Osakkeisiin merkityt Perhelän kaupat siirtynevät vuosille 2021-2022, mutta muutosta ei ole vielä huomioitu laskelmissa. 

Lainamäärä
Tilinpäätösennusteen mukaan lainamäärä vuoden lopussa on noin 262,2 Me, mikä tarkoittaa 5 939 euroa/asukas. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 70,3 Me.

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin maaliskuulta 2020.

 

Käsittely

Tauko 17.21 - 17.28.

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt, Järvenpään Veden toimitusjohtaja ja talousasiantuntija