Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 309 Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen

JARDno-2021-619

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-23 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Talousarviota on muutettu kerran KV 14.12.2020 § 85, minkä lisäksi valtuuston valtuutuksen mukaisesti kaupunginjohtaja on päättänyt (KJ 20.4.2021 § 9) hallinnon keskittämistoimenpiteiden mukaisesti määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. 

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus on esitty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Vuodelta 2020 säästyneiden määrärahojen siirrot vuosille 2021-2023 

Talousohjausmallin mukaisesti talousarvioon ei lähtökohtaisesti tehdä talousarviomuutoksia. Useampivuotinen sitova talousohjelma tarkoittaa, että yhden vuoden määrärahojen ylittyminen tai alittuminen ei ole ratkaisevaa, vaan sitovuustason talouden pitää pysyä tasapainossa koko talousohjelmakaudella. Talousohjausmallin mukaisesti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. 

Mikäli yhtenä talousarviovuonna säästynyt määräraha halutaan käyttöön ohjelmakauden seuraaville vuosille, tulee lautakunnan tehdä tilinpäätöksen valmistuttua esitys määrärahan käytöstä talousohjelmavuosina. Säästyviä määrärahoja ei voida kohdentaa pysyviin menolisäyksiin.

Vuoden 2020 talousarviota muutettiin koronan vuoksi muuttuneen taloustilanteen seurauksena ja valtuusto hyväksyi 7.9.2020 koko talousohjelmakautta koskevan lisäsopeutuksen. Päätöksen mukaisesti vuonna 2020 taloutta tuli sopeuttaa henkilöstöön kohdentuvin toimenpitein yhteensä 3,1 Me. Sopeutusvaade asetettiin konsernipalveluille, tilaomistukselle, hyvinvoinnin ja kaupunkikehityksen palvelualueelle, Järvenpään vedelle sekä erikseen varhaiskasvatukselle ja yhdessä opetukselle ja opkan esikunnalle. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa on arvioitu suhteessa 7.9.2020 valtuuston hyväksymään muutettuun talousarvioon, minkä lisäksi on arvioitu erikseen henkilöstösopeutusvaateen toteutumista. 

Hyvinvoinnin sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueille myönnettiin joulukuun valtuustossa lisämääräraha vuodelle 2020 eikä säästöä näin ollen ole toimintakatteen osalta osoitettavissa. Myös Järvenpään vesi ylitti hienoisesti budjettinsa. Muiden sitovuustasojen toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Henkilöstösopeutuksen osalta ainoastaan varhaiskasvatus jäi 7.9.2020 talousarvion mukaisesta henkilöstösopeutustavoitteesta. 

Valtuusto myönsi joulukuussa opetukseen ja kasvatukseen lisämäärärahaa henkilöstösopeutustavoitteen pienentämiseen vuonna 2020, mitä vastaavasti sopeutusvaadetta kasvatettiin vuosille 2022 ja 2023. Haettu lisämääräraha osoittautui ylimitoitetuksi, mistä johtuen esitetään vuosien 2022-2023 lisäsopeutusvaateen peruuttamista kokonaan opetuksen ja esikunnan osalta sekä osittaista peruuttamista varhaiskasvatuksen osalta. Hyvinvoinnin sekä opetuksen ja esikunnan osalta esitetään lisäksi, että henkilöstösopeutuksella saavutettu tavoitetta suurempi henkilöstösopeutussumma voidaan kohdetaan siirtomäärärahana tulevien vuosien kertaluonteisten menoerien kattamiseen. 

Sitovuustasoittain enimmillään siirrettävissä olevan määrärahan määritelyssä on huomioitu mahdolliset poikkeukselliset erät, joiden käyttämättä jäämistä ei voi katsoa palvelualueen omaksi aikaansaannokseksi. Siirrettävissä olevat summat ja siirtoesitys palvelualueittain ovat seuraavat: 

 • Konsernipalvelut 1024 teur --> 1024 teur
 • Tilaomistus  221 teur --> 220 teur
 • Kaupunkikehitys 635 teur --> 635 teur
 • Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset 514 teur --> 500 teur
 • Opetus ja kasvatus (henkilöstösopeutuksen ylitys 509 teur) --> 506,5 teur
 • Hyvinvointi (henkilöstösopeutuksen ylitys 242 teur) --> 242 teur
 • Järvenpään vesi 0 euroa --> 0 eur

Järvenpään veden toimintakate toteutui 37 teur talousarviota heikompana. Poikkeama selittyy koronan vaikutuksilla, joten Vedelle ei yhdenmukaisuutta noudattaen esitetä lisäsopeutusvaadetta talousohjelmavuosille.

Lautakuntien esitykset siirtomäärärahan käyttökohteista on esitetty liitteissä lautakunnittain. Kaupunkikehityksen ja Hyvinvoinnin palvelualueen esityksiin on tehty palvelualuejohtajien toimesta korjaukset, joilla esitykset on saatu täsmäämään siirrettävissä oleviin maksimisummiin.

Vuosittainen kooste siirtomäärärahaesityksistä ml. konsernipalvelujen ja tilaomistuksen siirtomäärärahaesitykset on esitetty liitteessä 2. Esitykset heikentävät toimintakatetta vuonna 2021 888 teur, 2022 737 teur ja 2023 1071 teur ja lisäävät investointimäärärahoja 2021 101 teur, 2022 170 teur ja 2023 160 teur.     

Vuonna 2020 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2021

Irtaimistoinvestoinnit

 • Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen irtaimistoinvestointeihin oli budjetoitu 200 teur vuodelle 2020, mutta niistä käytettiin vain 28 teur mm. koronasta ja toimitilojen muutoista johtuvista syistä. Lisäksi Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu oli budjetoitu vuodelle 2020, mutta toteutuu osin vuoden 2021 puolella. Irtaimistoinvestoinneista esitetään siirrettäväksi 117 teur vuodelle 2021.
 • Hyvinvoinnin palvelualueen irtaimistoinvestoinneista Juholan kentän jäänhoitokoneen investointiin oli budjetoitu 150 teur vuodelle 2020. Jäänhoitokoneen hankinta vuonna 2020 ei ollut perusteltua, koska pesäpallokentän tekojää ei valmistunut. Tarkoitus on, että tekojää valmistuu kaudelle 2021-2022, jolloin myös konetta tarvitaan. Esitetään siirrettäväksi määräraha 150 teur vuodelle 2021.
 • Kaupunkikehityksen palvelualueen irtaimistomäärärahasta jäi käyttämättä reilu 88 teur, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021. Koronasta johtuen Katurekisterin kehittämiseen liittyvää hanketta ei saatu toteutettua ja määräraha 15 000 jäi käyttämättä. Lupapisteen laskutuksen käyttöön oton ja lupapisteen käytön laajennuksen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2021, koska Lupapisteellä ei ollut valmiutta toteuttaa laskutuksen käyttöön ottoa vuonna 2020. Lupapisteen valtakunnallinen kilpailutus laajennuksineen siirtyi vuodelle 2021, mistä johtuen määräraha 18 teur esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) on Kauken useampivuotinen strateginen hanke. Hanke käynnistyi toden teolla vasta syksyllä 2020, mistä johtuen vuoden 2020 määräraha alittui. Hankkeen koko on kuitenkin säilynyt ennallaan, joten säästyneet määrärahat 55 000 euroa ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2021.

Talonrakennusinvestoinnit
Cooperin päiväkoti valmistui vuoden vaihteessa ja toiminta alkoi yksikössä helmikuussa 2021. Viimeistelytöitä tehtiin vielä vuoden 2021 puolella, mistä aiheutuu menoja 304 000 euroa kuluvalle vuodelle. Hankkeen viimeiset kustannuserät, 187 000 euroa lankeaa maksettavaksi takuuajan päättyessä vuonna 2023. Hanke alitti kokonaisuutena budjettinsa myös em. erät huomioiden. Vuodelle 2020 varatusta määrärahasta esitetään siirrettäväksi vuoden 2021 304 000€, vuodelle 2022 40 000 euroa ja vuodelle 2023 187 000 euroa.

Kunnallistekniikan investoinnit
Vuonna 2020 infran investointiohjelmaan oli varattuna 16,845 miljoonaa euroa, josta jäi käyttämättä 4,0 Meur. Käyttämättömästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi peruskorjaushankkeista 1,21 Meur ja uusien alueiden hankkeista 2,15 Meur eli yhteensä 3,36 Meur vuodelle 2021 siirtyneisiin ja toteutuviin hankkeisiin. 

Uudet alueet:

 • Pajalanpihan kaupan rakentamisaikataulujen viivästymisestä johtuen koko investointivaraus 260 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.  
 • Ainolan aluekeskuksen rakentamisen aloitus viivästyi Lepola IV alueen kaavan käsittelyn viivästymisen johdosta. Hankkeen käyttämättä jääneestä määrärahasta esitetään siirrettäväksi 1,28Me vuodelle 2021. Siirrosta 780 teuroa kohdentuu Lepolanväylän sillan rakentamiseen sekä Lepolanväylän jatkon ja Kurkiaurankadun jatkeen rakentamiseen 500 teuroa. 
 • Kunnallistekniikan jakamattomasta määrärahasta esitetään siirrettäväksi 80 000 euroa vuodelle 2021 kattamaan Lemmenlaakson ulkoilureitteihin peruskorjauksen omakustannusosuus. Lemmenlaakson valtionavustuspäätös hankkeelle tuli vasta vuoden 2021 puolella, joten hanketta ei voitu käynnistää vuonna 2020.
 • Yleisten alueiden viimeistelystä esitetään siirrettäväksi 120 teur vuodelle 2021 Lepola IV rakentamiseen. Määrärahalla katetaan kaavakäsittelyjen vuoksi siirtyneiden E.N. Setälänkatu ja Kokkopolun viimeistelytyöt.
 • Alhotien alueelta ehdotetaan siirrettäväksi 80 000 euroa Kytömäen hulevesijärjestelyihin. Alue on vielä keskeneräinen. Kaavavalituksen käsittely vuosina 2019-20 viivästytti hankkeen aloittamista.
 • Kunnallistekniikan uusien alueiden suunnittelusta jäi määrärahoja käyttämättä 405 teur. Määrärahasta esitetään siirrettäväksi kolmannen osapuolen (Ely) yhteisiin liikennehankkeisiin 150 teur. Elyn alustavan tiedon mukaan suunnittelu toteutuu 2021. Ainolan aluekeskuksen kaavoituksen viivästymisen mukaisesti myös alueen suunnitteluun varattu 180 teur esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.

Peruskorjauskohteet:

 • Monivuotisesta Wärtsilän teollisuusalueen hankkeesta jäi käyttämättä 150 teur vuodelta 2020. Hanke jatkuu, joten käyttämättä jäänyt määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.
 • Valaistuksen saneerauksessa jäi käyttämättä varatusta 250 teur määrärahasta noin 119 teur. josta esitetään siirrettäväksi 110 teur Niemennokantien valaistuksen peruskorjaukseen. Sääolosuhteista johtuen valaistusta ei saatu toteutettua 2020.
 • Katujen peruskorjauksesta jäi käyttämättä 409 teuroa, johtuen hankkeiden ajoittumisesta. Satukallion alueelle esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021 150 teur ja Mannilantien alkupään peruskorjaukseen 100 teur hankkeiden jatkuessa.
 • Lisäksi 315 000 euroa pyöräilyn kehittämisestä siirtyy vuodelle 2021. Urakan aloitus vuonna 2020 viivästyi ja viime vuodelle suunniteltuja kustannuksia siirtyi vuodelle 2021.
 • Pyöräilyn kehittämisurakka viivästyi ja määrärahasta jäi käyttämättä noin 315 teur, mikä esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021.
 • Asfalttipäällysteiden suunnitelluista päällystetöistä jäi käyttämättä 60 teur, mikä esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021. Päällystetöiden toteutus on sääriippuvaista, mutta niitä edellytetään tehtäväksi korjaustarpeen mukaisesti.
 • Puistojen osalta määrärahoja jäi käyttämättä noin 106 teur, josta ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2021 95 teur Sipoontie välillä rata-Torpantie, kasvillisuuden uusimiseen, koska loppuvuoden 2020 olosuhteet estivät hankkeen toteutuksen 2020 puolella.
 • Kunnallistekniikan infran peruskorjauksen suunnittelumäärärahoista jäi käyttämättä 304 teur johtuen keskustan hankkeiden etenemisaikataulun viipeistä. Suunnittelua ei päästy aloittamaan täysipainoisesti vuonna 2020 Perhelän korttelin suunnittelun yhteensovittamisen vuoksi. Määrärahasta esitetään siirrettäväksi keskustan kehittämisen suunnitteluun 160 teur ja Mannilantien pyöräilyn kehittämisen suunnitteluun 70 teur.

Vuoden 2020 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi yhteensä 4,02 Me vuodelle 2021, 40te vuodelle 2022 ja 187te vuodelle 2023. 

Valtionosuudet

Päätös vuoden 2021 valtionosuuksista annettiin talousarvion laadinnan jälkeen. Talousarviota esitetään muutettavaksi valtionosuuspäätösten mukaisesti. Muutos lisää valtionosuuksia 0,5 Meur. 

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2021 toimintakatetta 888 te ja lisäävät verorahoitusta 500 te, jolloin tilikauden alijäämä kasvaa 387 te ollen - 8,669 Me. Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2021 nettoinvestointeja yhteensä 4,1 Me. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2021 otetaan lainaa 4,5 Me voimassa olevaa talousarviota enemmän. 

Vuosille 2022 ja 2023 tehdyt määrärahasiirtoesitykset heikentää vuoden 2022 tilikauden ylijäämää 0,7 Me ja vuoden 2023 ylijäämää 1,1 Me ja lisää lainanottoa vuonna 2022 lähes 1 Me ja vuonna 2023 1,4 Me. 

 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti. 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 123 jälkeen.  

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.5.2021 §  116

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-23 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Kaupunginvaltuusto hyväksyi KV 14.12.2020 § 85 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-​anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-​2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 valtuuston valtuutuksen mukaisesti hallinnon keskittämistoimenpiteiden määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 29 talousarviomuutokset käyttämättä jääneiden vuoden 2020 määrärahojen siirrosta tuleville vuosille ja valtionosuuksien muuttamisesta VM:n päätösten mukaiseksi.

Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus on esitty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Hyvinvoinnin palvelualueen budjetointivirheen korjaus

Laadittaessa vuosien 2020-2023 talousohjelmaa palvelualueiden toimintaan kohdennettiin sopeutustavoitteet lautakuntien esityksen mukaisesti. Talousarviosyötöissä hyvinvoinnin palvelualueen tulevien vuosien liikkumavaratoimenpiteet oli huomioitu kahdesti, mistä johtuen hyvinvoinnin palvelualueen talousohjelmaa tulee korjata virhesyöttöä vastaavasti. Muutos heikentää toimintakatetta 367te vuonna 2021 ja 739te vuonna 2022 sekä 600te vuodesta 2023 eteenpäin.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Elokuun 2021 alusta voimaan tullut oppivelvollisuuden laajentaminen huomioitiin vuoden 2021-2023 talousohjelmassa vain osittain. Suunnitelmat toiminnan järjestämisestä ovat tarkentuneet kevään ja kesän aikana, minkä mukaisesti talousohjelmaa esitetään täydennettävän. Muutos laajenee vuosittain koskemaan uutta aloittavaa ikäryhmää, mistä johtuen vaikutukset kohdentuvat kaupungille täysimääräisesti vasta vuonna 2024. Oppivelvollisuuden laajennuksen mukaisesti esitetään lisäystä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteeseen ja konsernipalvelujen ICT-palveluihin. ICT-palvelut laskutetaan palvelualueilta sisäisenä laskutuksena, joten ict-palvelujen menolisäys lisää vastaavasti konsernipalvelujen sisäisiä tuloja ja opetuksen sisäisiä menoja. Muutos lisää opetuksen ulkoisia toimintamenoja 142 te vuonna 2021 ja 357 te vuonna 2022 sekä 443 te vuonna 2023. Muutos lisää ICT-palvelujen toimintamenoja vuonna 2021 15 te, 2022 67 te ja 2023 120 te. Konsernipalvelujen kululisäys lisää sisäisiä tuottoja konsernipalveluissa ja vastaavasti opetuksen sisäisiä kuluja. Kokonaisuudessaan muutos heikentää kaupungin toimintakatetta 2021 157te, 2022 424te ja 2023 563te.

Kotikuntakorvaukset

Opetuksen kotikuntakorvausmenot ovat kasvaneet useana vuonna peräkkäin ja kotikuntakorvaustuotot vähentyneet. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle esitetään lisäystä talousarvioon nettomenokasvun kattamiseen. Kotikuntakorvausmenot ja -tulot perustuvat valtiovarainministeriön päättämään kotikuntakorvauksen perusosaan ja opetuksen järjestäjien ilmoittamiin kotikunnittaisiin ja ikäryhmittäisiin oppilasmääriin 31.12. tilanteesta (KOSKI-järjestelmä). Talousarviomuutoksessa on huomioitu myös opetuksen järjestäjien välinen muu laskutus. Kotikuntakorvausten muutos nettona heikentää toimintakatetta vuonna 2021 612te ja vuosina 2022-2023 1,2 Me.

Jatsin ja KUUMA-ICTn osakkeiden myynti

Kaupunki myi Järvenpään ateria- ja siivouspalvelu Oy:n ja Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakkeet 31.8.2021. Osakekauppaa ei oltu huomioitu kaupungin talousarviossa, joten talousarviota esitetään muutettavan toteutuneiden kauppojen mukaisesti. Muutos lisää investointiosaan osakkeiden myyntituloa 599 te ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 3,6 Me. 

Koronariskivarauksen siirto palvelualueille

Talousarviossa varattiin Konsernipalvelujen määrärahaan 1,6 miljoonaa euroa koronakustannusten kattamiseen. Koronan arvioidaan aiheuttavan lisäkustannuksia palvelualueittain seuraavasti: 

 • Hyvo
  • tulomenetykset 960te
  • työmarkkinatuen kuntaosuus 1150te
  • kustannukset suojautumisesta 64te 
 • Opka 
  • kustannukset suojautumisesta 80te
 • Konpa 
  • vaalien terveysturvallinen järjestäminen 43te
  • kustannukset suojautumisesta 47te

Yllä esitetyt suojautumisen kustannukset perustuvat alkuvuoden toteumiin. Työmarkkinatuen ja tulomenetysten osalta on huomioitu myös loppuvuoden aikana kertyviä lisäkustannuksia ja tulomenetyksiä. Yhteensä talousarvion muutostarve on 2344te, joten tehty koronavaraus ei kata määrärahalisäystä. Yllä esitetyn mukaisesti vuodelle 2021 esitetään lisättäväksi hyvinvoinnin palvelualueelle 2,2Me, opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle 80te ja konsernipalveluihin 90te. Muutoksista 1,6Me katetaan määrärahasiirtoina konsernipalveluista muille palvelualueille. Näin ollen muutokset heikentävät kaupungin toimintakatetta yhteensä 744te vuonna 2021.

Verotulot

Vuoden 2021 kunnallis- ja yhteisöverotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, kun taas kiinteistöverotuksen valmistumisaikataulumuutoksen seurauksena osa tilivuoden kiinteistöveroista siirtyy tilitettäväksi vasta vuonna 2022. Verotuloennustetta esitetään täsmennettävän vuoden 2021 osalta Kuntaliiton syyskuussa julkaiseman ennustekehikon mukaisesti. Muutos lisää kunnallisverotuloja vuodelle 2021 6,3 Me ja yhteisöverotuloja 850te. Kiinteistöveroihin esitetään ennusteen mukaisesti vuodelle 2021 1,9 Me pienennystä. Yhteensä verotulot kasvavat vuonna 2021 5,2 Me. Vuosien 2022-23 muutokset huomioidaan talousohjelmakehyksessä. 

Yhteenveto

Esitetyt muutokset parantavat talousarviovuoden 2021 toimintakatetta 1,7 Me ja lisäävät verorahoitusta 5,2 Me, jolloin tilikauden alijäämä pienenee 7 Me ollen - 1,715 Me. Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2021 investointituloja yhteensä 0,6 Me. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2021 otetaan lainaa 7,6 Me voimassa olevaa talousarviota vähemmän.

Vuoden 2021 talousarviomuutosesitykset eivät sisällä sotemäärärahan muutosta, vaikka tilinpäätösennusteiden perusteella talousarvio tulee ylittymään oleellisesti. Keusoten talousarviomuutos tuodaan valtuuston käsittellyyn joulukuussa 2021, kun sotekompensaatioiden tasosta on tarkemmat tiedot käytettävissä.  

Vuosille 2022 ja 2023 tehdyt määrärahaesitykset heikentävät vuoden 2022 ja 2023 tilikauden yli/alijäämää 2,3 Me ja lisäävät lainanottoa vuonna 2022 ja 2023 noin 2,3 Me. Vuosien 2022 ja 2023 talousarviomuutokset ovat samansisältöiset kuin talousohjelmaan esitetyt määrärahavaraukset.  

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2021-2023 liitteen 1 mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-23 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Kaupunginvaltuusto hyväksyi KV 14.12.2020 § 85 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-​anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-​2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 valtuuston valtuutuksen mukaisesti hallinnon keskittämistoimenpiteiden määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 29 talousarviomuutokset käyttämättä jääneiden vuoden 2020 määrärahojen siirrosta tuleville vuosille ja valtionosuuksien muuttamisesta VM:n päätösten mukaiseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi KV 15.11.2021 § 110 budjetointikorjauksen Hyvinvoinnin palvelualueelle, lisämäärärahan oppivelvollisuuden laajentamiseen, Kuuma ICT:n ja Jatsin myynneistä saadut tulot, verotulojen päivityksen ja koronasta aiheutuvien kustannusten jaon palvelualueille. 

Nyt esitettävien vuoden 2021-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus on esitty erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Vuosille 2022-23 kohdistuvien muutosten osalta laskelmissa esitetyt luvut poikkeavat valtuustoon 15.11.2021 § 113 hyväksymän vuosien 2022-25 talousohjelmasta, koska hyvinvointialueuudistusta ei ole huomioitu 2021-23 talousohjelmassa. Viralliset luvut koskien vuosia 2022-23 sisältyvät valtuustoon hyväksymään vuosien 2022-25 talousohjelmaan.    

Käyttötalousosa - Keusoten määrärahaylitys

Keusoten arvion mukaan Keusoten oman toiminnan budjetti on ylittämässä talousarvion Järvenpään osalta yli 9,7 miljoonalla eurolla ja erikoissairaanhoidon talousarvio on alittumassa lähes 0,9 Me koronaan saatavat kompensaatiot huomioiden. Kokonaisuutena Keusoten laskutus tulee ylittävää talousarvion mukaisen laskutuksen 8,8 Me. Koska kaupungin talousarvioon on varattu 3 miljoonan euron riskiraha, edellyttää esityksen mukainen talousarviomuutos kaupungin budjettiin 5,8Me määrärahalisäyksen. Muutos heikentää kaupungin vuoden 2021 toimintakatetta 5,8 Me. Vuosien 2021-23 talousohjelmassa ei oltu huomioitu maakuntauudista, mistä johtuen talousohjelmaluvut poikkeavat vuosien 2022-25 hyväksytystä, viralliset tiedot sisältävästä ohjelmasta. 

Investointiosa - JYK hankkeen budjetin tarkistus

Kaupunginhallituksen hyväksymässä JYK -hankebudjetissa ei ole huomioitu aikaisemman hankekonseptin aikana tehtyjä, hankkeessa hyödynnetyn suunnittelun kustannuksia 400 te, minkä lisäksi JYKin liikuntahallin rakentamiseen on myönnetty 750te valtionavustus, jota ei ole sisällytetty hankebudjettiin. Hankebudjetti on nettositova ja se tulee muuttaa em. eriä vastaavasti. Hankebudjettiin esitetään lisättävän edellä mainitut erät, jolloin hankkeen kokonaisbudjetti on 22,06 miljoonaa euroa. Valtionavustus maksetaan hankkeen valmistumisaikana, ja se lisää hankkeen tuloja 225te vuonna 2021, 375te vuonna 2022 ja 150te vuonna 2023. Vuosien 2022 ja 2023 tulolisäykset on huomioitu samansisältöisinä vuosien 2022-25 talousarviosta ja -suunnitelmasta päätettäessä.

Vuoden 2021 sitovien toiminnallisten tavoitteiden tavoiteaikataulumuutos

Vuoden 2021 poikkeusoloista johtuen osa vuodelle 2021 asetetuista sitovista toiminnallisista tavoitteista eivät toteudu täysimääräisesti vuoden 2021 aikana, mistä johtuen niiden tavoiteaikataulu esitetään muutettavaksi. Vastaavat muutokset on sisällytetty vuoden 2022 talousarvioon. Muutokset on esitetty liitteessä 2.

Yhteenveto

Esitetyt muutokset heikentävät talousarviovuoden 2021 toimintakatetta 5,8 Me ja lisäävät tilikauden alijäämää vastaavasti. Muutetun muutetun talousarvion mukainen alijäämä on - 7,5 Me. 
Esitetyt muutokset lisäävät vuoden 2021 investointituloja yhteensä 0,225 Me. Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2021 otetaan lainaa 5,6 Me voimassa olevaa talousarviota enemmän.

Vuosien 2022 ja 2023 investointitulojen muutokset pienentävät lainanottoa yhteensä noin 0,525 Me. Vuosien 2022 ja 2023 talousarviomuutokset ovat samansisältöiset kuin 2022-25 talousohjelmassa hyväksytyt määrärahavaraukset.  

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyy talousarviomuutokset vuosille 2021-​2023 liitteen 1 mukaisesti
 2. hyväksyy sitovien toiminnallisten tavoitteiden muutokset liitteen 2 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV,  KV:sta tiedoksi kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt, taloussuunnittelupäällikkö, laskentapäällikkö, Mestaritoiminta Oy.