Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 317 Vesihuoltolaitosten edustajan nimeäminen Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän hallitukseen

JARDno-2021-1429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaa kuuluvien palveluiden tuottaminen ja myynti. Kuntayhtymän toiminta-alueena on ensisijaisesti Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Sipoon ja Tuusluan kuntien alueet.

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta nimeää kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Kustakin jäsenkunnasta valitaan kaksi (2) jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Hallituksen toimikausi on jäsenkuntien valtuustokausi. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto nimeää 

  1. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
  2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen nimetä kuntayhtymän hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.6.2021 § 201

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto nimeää 

  1. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja

  2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen nimetä kuntayhtymän hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. nimetä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti;

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Maria Kastruni (SDP), puheenjohtaja Timo Haimala (SDP)
Vesa Müller (KOK) Mia Rundgren (KOK)

 

2. että, toimiohjeet yhtymävaltuuston jäsenille annetaan kaupunginhallituksessa.

 

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 78.

Kaupunginvaltuusto päätti, että toimiohjeet yhtymävaltuuston jäsenille annetaan kaupunginhallituksessa.

Uudenmaan liitosta saadun tiedon mukaan Järvenpään kaupungilla on Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän

  • hallituksessa kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä ja
  • tarkastuslautakunnassa yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varajäsen.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen nimetä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän

  1. hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
  2. tarkastuslautakuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Käsittely

Puheenjohtaja totesi neuvottelutuloksen jonka mukaan ehdotetaan nimettäväksi kuntayhtymän

 

Hallitukseen: 

Jäsen Risto Salovaara, varajäsen Kirsi Lahtinen (VIHR)

Jäsen Jarmo Mäkinen, varajäsen Anne Uotinen (SDP)

 

Tarkastuslautakuntaan:

Jäsen Vesa Müller (puheenjohtaja), varajäsen Mia Rundgren (KOK)

 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimiohjeen yksimielisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymältä on 23.11.2021 tullut pyyntö nimetä vesihuoltolaitoksen edustaja kuntayhtymän hallitukseen toimikaudeksi 2021-2025. Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän hallintosäännön § 63 mukaan hallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus jäsenkuntien vesihuoltolaitosten edustajilla.

Edelllisellä kaudella edustajana on toiminut toimitusjohtaja Ari Kaunisto.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä toimitusjohtaja Ari Kauniston vesihuoltolaitoksen edustajana Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän hallitukseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

nimetty, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä