Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 316 Vesihuoltolaitosten edustajan nimeäminen Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan

JARDno-2021-912

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenyhteisöjensä viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.  

Liikelaitoskuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymäkokous, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden edustajan. Kuntayhtymällä on lisäksi johtokunta, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Näistä Järvenpään kaupunki on oikeutettu nimeämään kaksi (2) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Kuntalain 71 §:ssä säädetään yleinen vaalikelpoisuus. Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1)    jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2)    jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3)    jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuun toimielimeen, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän

 1. yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 
 2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen valita johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä tarkastuslautakunnan jäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.6.2021 § 200

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän

 1. yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 
 2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen valita johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä tarkastuslautakunnan jäsenet.

 

Käsittely:

Mikko Taavitsainen ja Petri Graeffe ehdottivat, että hallituksen nimeämistä koskeva toimiohje annetaan kaupunginhallituksessa.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

 1. valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymämäkokouksen varsinaiseksi jäseneksi Pia Valonen (KD)  ja varajäseneksi Markku Tenhunen (KD).
 2. että, toimiohje yhtymäkokouksen jäsenelle annetaan kaupunginhallituksessa. 

 

 

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 77.

Kaupunginvaltuusto päätti, että toimiohje yhtymäkokouksen jäsenelle annetaan kaupunginhallituksessa.

Uudenmaan liitosta saadun tiedon mukaan Järvenpään kaupungilla on Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 

 • johtokunnassa kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä
 • tarkastuslautakunnassa yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varajäsen.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Keski-​Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen valita Järvenpään kaupungin puolesta

 • kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä johtokuntaan sekä
 • varsinaisen ja varajäsenen tarkastuslautakuntaan. 

 

Käsittely

Puheenjohtaja totesi neuvottelutuloksen jonka mukaan ehdotetaan nimettäväksi kuntayhtymän

 

Johtokuntaan:

Jäsen Rita Kostama, varajäsen Aki Roivainen (KOK)

Jäsen Henry Lindberg, varajäsen Jaana Siukola (KESK)

 

Tarkastuslautakuntaan:

Jäsen Kimmo Kokko, varajäsen Pirjo Tirronen (SDP)

 

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimiohjeen yksimielisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä on 23.11.2021 tullut pyyntö nimetä vesihuoltolaitiksen edustaja liikelaitoskuntayhmän johtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön § 46 mukaan johtokunnan kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhteisöjen vesihuoltolaitosten edustajilla.

Edelllisellä kaudella edustajana on toiminut toimitusjohtaja Ari Kaunisto.

IL

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä toimitusjohtaja Ari Kauniston vesihuoltolaitoksen edustajana Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nimetty, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä