Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 313 Sosiaalisen luototuksen lakkauttaminen

JARDno-2021-2276

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laki sosiaalisesta luototuksesta astui voimaan 20.12.2002/1133. Lain mukaan kunta voi halutessaan järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Kaupunginhallitus päätti 2.6.2008 § 255 käynnistää sosiaalisen luototuksen 1.1.2009 ja sen ohjeistus hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.5.2009 § 31. Sosiaalisen luototuksen ohje ja prosessi päivitettiin vuonna 2019 kaupungin organisaation muuttuessa ja sosiaalipalveluiden siirtyessä tuotettavaksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) palveluna. Prosessia muokattiin yhdessä Keusoten, kaupungin talouspalveluiden ja hyvinvoinvoinnin palvelualueen kanssa. Uudet ohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.6.2019 § 81 (hyvinvointilautakunnan esitys 13.6.2019).

Sosiaalisen luototuksen periaatteet ja kriteerit päättää Järvenpään kaupunki ja luototuksen määrärahasta vastaa kaupunginhallitus. Käytännön yhteistyöstä Keusoten kanssa vastaa Järvenpään kaupungin hyvinvointilautakunta ja vastuuviranhaltijana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja. Keusote antaa kaupungille käyttöön ammatillisen osaamisensa ja tekee sosiaalisen luototuksen asiakaspäätökset. Kaupungin talouspalvelut huolehtii sosiaalisen luototuksen maksatuksesta ja laskutuksesta.   

Tällä hetkellä Järvenpään kaupunki on ainoa Keusoten alueen kunnista, jossa sosiaalinen luototus on käytössä. Luoton käyttö on ollut vähäistä. Sosiaalisia luottoja on 13 vuoden aikana myönnetty yhteensä 77 kappaletta. Lainoja on myönnetty muutamia vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2020 lainoja myönnettiin neljä ja vuonna 2021 lainoja on myönnetty kolme kappaletta. Lainaa on keskimäärin myönnetty noin 4000 euroa/asiakas. Tällä hetkellä aktiivisesti lyhennettäviä lainoja on seitsemän ja ne päättyvät maksusuunnitelmien mukaan vuosina 2022-2024. Kaikista lainoista 49 on maksettu kokonaan takaisin ts. 30% päättyneistä lainoista on parhaillaan joko ulosotossa tai kirjattu kaupungin luottotappioksi. 

Luottojen käsittely ja takaisinperintä sitoo merkittävästi kaupungin talouspalvelujen ja Keusoten sosiaalityöntekijöiden resurssia suhteessa laina-asiakkaiden määrään. Sotepalvelujen siirtyessä vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden hoidettavaksi rajapinta kaupungin ja sosiaalityön välillä muuttuu, mikä voi edelleen hankaloittaa prosessin sujuvuutta. Sotepalvelujen yhdenmukaisuuden osalta ei myöskään ole perusteltua, että palvelu on käytössä vain yhdessä Keusotekunnassa.

Sosiaalinen luototus esitetään päätettäväksi 31.12.2021, minkä jälkeen ei myönnetä uusia luottoja. Jo myönnetyt luotot käsitellään loppuun normaalin prosessin mukaisesti. Asiasta on oltu yhteydessä Keusoteen.

Mahdollinen sosiaalisen luototuksen tuleva käyttö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa tulee arvioida erikseen ja tehdä yhdenmukaiset ratkaisut samoin periaattein koko aluetta koskien. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa sosiaalisen luototuksen siten, että uusia luottoja ei myönnetä enää 31.12.2021 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keusote, talouspalvelut, Hyte-johtaja