Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 311 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia

JARDno-2021-2014

Valmistelija

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt 27.9.2021 päivätyllä kirjeellä Järvenpään kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Lausunto pyydetään toimittamaan 7.12.2021 mennessä. 
Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Esityksen päätavoitteita ovat hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Tavoitteena on lisäksi muun muassa edistää kaavaprosessin sujuvuutta, vahvistaa kuntien maapolitiikkaa, parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia, edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia sekä luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.
Lausunto on pyydetty toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.  Lausuntopyyntöön sisältyy seuraavat kysymykset:
-    Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1–16, 37–40)
-    Huomioita kaavojen toteuttamisen kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1, 17–24, 37–40)
-    Huomioita rakentamisen kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1, 25–36, 37–40)
-    Lakiuudistuksen valmistelun aikana käydyissä keskusteluissa on ollut esillä myös maakuntakaavaa koskeva vaihtoehtoinen malli. Lausunnonantajia pyydetään esittämään näkemyksensä lakiluonnoksessa esitetyn mallin lisäksi myös vaihtoehtoisesta mallista.
-    Pyydetään näkemystä luonnoksessa ehdotetun toteuttamismaksun (nykylain kehittämiskorvaus) maksuvelvollisuuden alarajasta.
-    Erityisharkinta-alueen sijoittamisluvan lupaedellytyksissä ollaan palaamassa oikeusharkinnasta rakennuslain aikaiseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Lausunnonantajilta pyydetään esityksiä, miten lupaedellytykset pitäisi kirjoittaa.
-    Miten päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuuta koskevan pykälän perustelut pitäisi kirjoittaa, jotta niistä kävisi kyllin selkeäasti ilmi, että allianssimallin tai muiden yhteistoiminnallisten toteutusmuotojen käyttäminen on hankkeessa mahdollista?
-    Millaisia ja kuinka suuria taloudellisia vaikutuksia näette päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuun aiheuttavan kuluttajille?
-    Olennaisten teknisten vaatimusten vaatimustasoa ei ole lähtökohtaisesti muutettu kaavoitus- ja rakentamislaissa lukuun ottamatta luonnonvalon johtamista asuintilaan. Miten asumista ja majoitusta koskevia olennaisia teknisiä vaatimuksia pitäisi mielestänne muuttaa ottaen huomioon kalustettujen asuntojen vuokraus ja Airbnb-toiminta?
-    Millaisia vaikutuksia näette ehdotettujen muutosten aiheuttavan?

KUUMA-kunnat ovat päättäneet antaa myös yhteisen lausunnon, jonka on valmistellut KUUMA-kaavoittajaryhmä ja joka hyväksytään KUUMA-johtokunnassa. Järvenpään kaupungin lausunto pohjautuu KUUMA-kuntien yhteiseen lausuntoon, mutta sitä on täydennetty mm. ELY-keskuksen roolin, kaavojen toteuttamisen kokonaisuuden, maapolitiikan ja maankäyttösopimuksen sekä kuntien resursointivaikutusten osalta. 
 

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Ympäristöministeriölle liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Kaavoitusjohtaja, yleiskaavapäällikkö,