Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 320 Johtamisosaamisen varmentaminen ja johdon kehittäminen

JARDno-2021-1246

Valmistelija

  • Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 23/30.8.2021 Johtamisosaamisen varmentaminen ja kehittäminen, ​johdon kouluttautuminen on tehty oikaisuvaatimus. 

Viranhaltijapäätös voidaan hallintolain 50 §:n mukaisesti poistaa ja asia ratkaista uudelleen, jos 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Kyseinen päätös koskien johtamisosaamisen varmentamista ja kehittämistä,​ johdon kouluttautumista perustui puutteelliseen selvitykseen ja siksi kyseinen päätös on itseoikaisulla kumottu (kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös § 33/24.11.2021).

Koska viranomainen on jo itseoikaisulla kumonnut päätöksen, raukeaa alkuperäisestä päätöksestä tehty oikaisuvaatimus. Asia otetaan uudelleen valmisteluun. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että tehty oikaisuvaatimus raukeaa koska kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös § 23/30.8.2021 on itseoikaisulla kumottu. 

 

Käsittely

Hallintojohtaja poistui ennen tämän asian käsittelyä. Sihteerinä toimi kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen.

 

Päätös

Hyväksytiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen laatija