Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Yhteistoimintamenettelyn tulos ja henkilöstötoimenpiteet / Korona

JARDno-2020-1031

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan toiminta. Linjaukset ovat jatketusti voimassa 13.5.2020 asti, mutta jatkunevat todennäköisesti alkukesään.

Hallituksen linjausten perusteella kaupunki on joutunut sulkemaan kokonaan monia toimipisteitään, mm. kirjaston, harrastustilat ja liikuntapaikat sekä opistot. Näiden lisäksi valtioneuvoston linjaamien toimenpiteiden johdosta työt vähenevät muillakin kunnan toimialoilla.

Pandemian torjumiseen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet laajasti yritystoimintaan ja aiheuttavat verotulojen romahduksen. Tilanne voi korjaantua nopeasti, jos rajoitustoimia puretaan lähikuukausina. Lopputuloksena on kuitenkin ainutkertainen, nopea ja väliaikainen notkahdus kuntien veropohjassa.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) säädetyn lain 4§:n 4.kohdan mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Yhteistoimintalain 5§:n 1. momentin mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4§:ssä tarkoitetun asian, hänen on lain 13 §:n mukaisesti neuvoteltava vähintään 14 päivää yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Jos neuvottelujen jälkeen päädytään lomautuksiin, tulee lomautusilmoitukset antaa henkilöstölle vähintään kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Kaupungin taloudellinen tilanne on jo entuudestaan hälyttävä ja koronavirusepidemia pahentaa tilannetta. Tämä antaa kaupungille perusteet käynnistää yhteistoimintamenettelyt taloudellisilla perusteilla. Koronaepidemian vaikutuksia kunnan taloudelle arvioidaan parhaillaan, mutta pitkäaikaisia, todennäköisesti myös tuleville vuosille ulottuvia talousvaikutuksia voidaan arvioida kattavammin vasta myöhemmin tänä vuonna. Tämänhetkinen arvio henkilöstömenojen säästettävästä summasta on 12 M€.

Ennusteeseen liittyy kaksi keskeistä epävarmuustekijää, joiden seurauksena säästettävä summa voi muuttua suuremmaksi tai pienemmäksi. Valtakunnallinen laskenta perustuu ennustemalliin, jossa bruttokansantuote supistuu 5% vuonna 2020 ja rajoitustoimien kokonaiskesto on kolme kuukautta. Suomen Pankin arvion mukaan rajoitustoimien pitkittyminen tarkoittaa bruttokansantuotteen supistumista 13%:lla, mikä vaikuttaisi verokertymään hyvin paljon. Valtioneuvosto linjasi kehysriihessään 8.4.2020, että kunnille kompensoidaan yrityksille verojen maksuun myönnettyjen maksuaikojen seurauksena puoli miljardia, mutta erä peritään kunnilta takaisin 2021. Lisäksi on päätetty miljardin tukisummasta, jonka jakoperusteet selviävät toukokuussa. Optimistisimmillaan edellä mainitut tekijät voisivat tarkoittaa sitä, että ennakoitu 36 miljoonan alijäämä pienenisi 22 miljoonaan. Toisin sanoen tavoiteltavat henkilöstösäästöt ovat yksi kolmasosaa tai enintään puolet tasapainoon tarvittavasta summasta.

Koronaviruksen takia on jouduttu sulkemaan joitakin työyksiköitä ja myös palveluntarjonta ja -tuotanto sekä töiden määrä on vähentynyt tietyillä avainalueilla.

Näistä syistä kaupunki käynnistää taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt, joissa neuvotellaan lähtökohtaisesti henkilöstön mahdollisista lomautuksista tai muista henkilöstöä koskevista säästötoimista.

Neuvotteluiden tavoitteena ovat 12M€:n säästöt henkilöstömenoissa vuodelle 2020, mikä voi toteutua lomautuksilla ja muilla henkilöstösäästöillä. Lomautukset suunnitellaan pantavaksi toimeen mahdollisimman pian neuvotteluiden ja lomautusilmoitusajan päätyttyä ja päättyvän 31.12.2020 mennessä.

Kaupungin työnantajan neuvottelijoina yhteistoimintamenettelyissä toimivat kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja, palvelussuhdepäällikkö ja hallintojohtaja sekä palvelualuejohtajat.

Toimivalta

Kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan kaupunginhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa ja hallintosäännön 49 §:n mukaan henkilöstön lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

ON

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää edellä selostustekstissä todetulla tavalla taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

 

Käsittely 

Asian käsittely keskeytettiin kello 19.00 ja asian käsittelyä päätettiin jatkaa kaupunginhallituksen sähköisessä jatkokokouksessa 15.4.2020 kello 16.00.

Jatkokokoukseen siirrettiin myös asiat § 123 - 128.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 15.4.2020 kello 16.00. 

Jatkokokoukseen siirrettiin myös asiat § 123 - 128

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asian käsittelyä jatketaan 14.4. kokouksen jälkeen jatkokouksessa.

 

Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan toiminta. Linjaukset ovat jatketusti voimassa 13.5.2020 asti, mutta jatkunevat todennäköisesti alkukesään.

Hallituksen linjausten perusteella kaupunki on joutunut sulkemaan kokonaan monia toimipisteitään, mm. kirjaston, harrastustilat ja liikuntapaikat sekä opistot. Näiden lisäksi valtioneuvoston linjaamien toimenpiteiden johdosta työt vähenevät muillakin kunnan toimialoilla.

Pandemian torjumiseen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet laajasti yritystoimintaan ja aiheuttavat verotulojen romahduksen. Tilanne voi korjaantua nopeasti, jos rajoitustoimia puretaan lähikuukausina. Lopputuloksena on kuitenkin ainutkertainen, nopea ja väliaikainen notkahdus kuntien veropohjassa.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) säädetyn lain 4§:n 4.kohdan mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Yhteistoimintalain 5§:n 1. momentin mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4§:ssä tarkoitetun asian, hänen on lain 13 §:n mukaisesti neuvoteltava vähintään 14 päivää yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Jos neuvottelujen jälkeen päädytään lomautuksiin, tulee lomautusilmoitukset antaa henkilöstölle vähintään kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Kaupungin taloudellinen tilanne on jo entuudestaan hälyttävä ja koronavirusepidemia pahentaa tilannetta. Tämä antaa kaupungille perusteet käynnistää yhteistoimintamenettelyt taloudellisilla perusteilla. Koronaepidemian vaikutuksia kunnan taloudelle arvioidaan parhaillaan, mutta pitkäaikaisia, todennäköisesti myös tuleville vuosille ulottuvia talousvaikutuksia voidaan arvioida kattavammin vasta myöhemmin tänä vuonna. Tämänhetkinen arvio henkilöstömenojen säästettävästä summasta on 12 M€.

Ennusteeseen liittyy kaksi keskeistä epävarmuustekijää, joiden seurauksena säästettävä summa voi muuttua suuremmaksi tai pienemmäksi. Valtakunnallinen laskenta perustuu ennustemalliin, jossa bruttokansantuote supistuu 5% vuonna 2020 ja rajoitustoimien kokonaiskesto on kolme kuukautta. Suomen Pankin arvion mukaan rajoitustoimien pitkittyminen tarkoittaa bruttokansantuotteen supistumista 13%:lla, mikä vaikuttaisi verokertymään hyvin paljon. Valtioneuvosto linjasi kehysriihessään 8.4.2020, että kunnille kompensoidaan yrityksille verojen maksuun myönnettyjen maksuaikojen seurauksena puoli miljardia, mutta erä peritään kunnilta takaisin 2021. Lisäksi on päätetty miljardin tukisummasta, jonka jakoperusteet selviävät toukokuussa. Optimistisimmillaan edellä mainitut tekijät voisivat tarkoittaa sitä, että ennakoitu 36 miljoonan alijäämä pienenisi 22 miljoonaan. Toisin sanoen tavoiteltavat henkilöstösäästöt ovat yksi kolmasosaa tai enintään puolet tasapainoon tarvittavasta summasta.

Koronaviruksen takia on jouduttu sulkemaan joitakin työyksiköitä ja myös palveluntarjonta ja -tuotanto sekä töiden määrä on vähentynyt tietyillä avainalueilla.

Näistä syistä kaupunki käynnistää taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt, joissa neuvotellaan lähtökohtaisesti henkilöstön mahdollisista lomautuksista tai muista henkilöstöä koskevista säästötoimista.

Neuvotteluiden tavoitteena ovat 12M€:n säästöt henkilöstömenoissa vuodelle 2020, mikä voi toteutua lomautuksilla ja muilla henkilöstösäästöillä. Lomautukset suunnitellaan pantavaksi toimeen mahdollisimman pian neuvotteluiden ja lomautusilmoitusajan päätyttyä ja päättyvän 31.12.2020 mennessä.

Kaupungin työnantajan neuvottelijoina yhteistoimintamenettelyissä toimivat kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja, palvelussuhdepäällikkö ja hallintojohtaja sekä palvelualuejohtajat.

Toimivalta

Kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan kaupunginhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa ja hallintosäännön 49 §:n mukaan henkilöstön lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

ON

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää edellä selostustekstissä todetulla tavalla taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 131 jälkeen.

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan neuvottelujen edistymisestä niiden aikana. Neuvottelutuloksen yhteydessä esitetään arvio toimenpiteiden vaikutuksesta kuntalaisiin, organisaatioon, henkilöstöön, talouteen ja ympäristöön.

 

Päätös

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin heti asian § 131 jälkeen.

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu, vt. palvelussuhdepäällikkö Anna-Liisa Vainio, hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Aiempi käsittely kh 15.4.2020 § 138

Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluja on käyty neljä kertaa; 16.4., 20.4., 24.4. ja 29.4. Neuvottelut ovat päättyneet 29.4.2020. Neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä eri ratkaisuvaihtoehtoja kartoittaen, mutta yksimielistä neuvottelutulosta ei ole saavutettu. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 18.5.2020 ja tekee päätöksen toimenpiteistä. 

Lopullinen neuvottelupöytäkirja liitteineen sekä vaikutusten arviointi ovat oheismateriaalina. Esittelijä on muodostanut päätösehdotuksensa neuvottelujen tultua käydyiksi. Neuvotteluissa on haettu henkilöstökustannuksia vähentäviä toimenpiteitä, joista lomautus on yksi vaihtoehto. Kustannuksia voidaan sopeuttaa myös muin keinoin. 

Neuvottelujen yhteydessä työnantaja on sitoutunut arvioimaan mahdollisten lomautusten tarvetta ja laajuutta vielä uudelleen. Uudelleenarvioinnin perusteena voi olla valtiolta tulevan rahoituksen muuttuminen, sijaisuusratkaisut tai toimintaympäristön muutos. 

Kaupunginhallitus on 15.4.2020 päättänyt neuvottelujen aloittamisesta ja tavoitteesta.

Asian valmistelun yhteydessä on kartoitettu eri vaihtoehtoja sisältäen lomautukset ja muut henkilöstökuluvähennykset. Alkuperäinen tavoite on ollut 12 miljoonaa euroa (vaihtoehto A), yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä käsitellyt 7 miljoonan euron kuluvähennykset (vaihtoehto B) ja sekä tuotannollispainotteinen ratkaisu kohdistaa lomautukset niihin kohteisiin joissa työn määrä on koronan vuoksi vähentynyt tai työ on loppunut (vaihtoehto C). 

Tarkastelussa on ilmennyt, että vaihtoehto A edellyttäisi uuden yhteistoimintamenettelyn käymistä, koska tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteiden kohdentamista myös vuodelle 2021. Vaihtoehto B edellyttää lomautusten kohdentamista myös niihin toimintoihin, joissa työn määrä ei ole vähentynyt. Vaihtoehto aiheuttaa palvelutason merkittävän alenemisen myös kaupungin lakisääteisissä palvelutehtävissä sekä vähentää merkittävästi mahdollisuuksia pysyviin tehokkaampiin ja taloudellisempiin toimintamalleihin.   

Näistä syistä on valmistelussa päädytty esittämään vaihtoehdon C toteuttamista. Vaihtoehdossa C tuotannollisin syin toteutettavista lomautuksista kertyy laskennallisesti yhteensä noin 1.300.000 euroa. Summa voi kasvaa, mikäli uusia sulkuja toteutetaan loppuvuoden 2020 aikana. Lisäksi muut henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet tuottavat vuonna 2020 laskennallisesti yhteensä noin 1.900.000 euroa. 

Neuvottelutuloksen pohjalta kaupunginhallitus päättää nyt toteutettavista henkilöstökustannuksia vähentävistä toimenpiteistä. Vähennystavoitteen kohdentamisesta palvelualueille, avainalueille ja työyksiköihin vastaa osaltaan kaupunginjohtaja, palvelualuejohtajat ja konsernipalveluiden johtajat.

Vaihtoehdon C mukaisesti toimenpiteet toteutettaisiin seuraavasti:

 1. henkilöstökustannuksia alennetaan vähentämällä määräaikaisten tehtävien täyttämistä, myöhentämällä  rekrytointeja ja jättämällä täyttämättä tehtäviä, suosimalla kannustevapaita ja muita harkinnanvaraisia työ- ja virkavapauksia sekä systematisoimalla työkykyjohtamisen prosesseja
 2. lomautuksia voidaan kohdentaa niihin tehtäviin, joissa Covid-19 -epidemia on aiheuttanut tai aiheuttaa töiden olennaisen vähentymisen vuoden 2020 aikana.

Palvelutuotannolle aiheutuvaa haittaa pyritään minimoimaan, minkä vuoksi toimenpiteet eivät kohdistu kaikkiin työntekijöihin samalla tavalla tai samaa määrää. Toimenpiteiden kohdentamisessa otetaan huomioon kaupungin lakisääteisten palvelutehtävien toteuttaminen sekä lainsäädännöstä tai työ- ja virkaehtosopimuksesta johtuvat rajoitukset. 

Arvio toimenpiteiden vaikutuksista / Vaihtoehto A

Arviota ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa tässä vaiheessa, koska vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää uutta yhteistoimintamenettelyä.

Arvio toimenpiteiden vaikutuksista / Vaihtoehto B

Kuntalaisvaikutukset ja lapsivaikutukset: Lomautukset kohdistuvat kattavasti kaupungin palveluihin, myös niihin, joissa työt eivät ole vähentyneet. Siten näistä toimenpiteistä johtuu merkittäviä negatiivisia vaikutuksia kuntalaisiin ja lapsiin sekä välillisesti että välittömästi. Opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen palveluiden tuottaminen lainsäädännön mukaisesti edellyttää merkittäviä järjestelyjä. 

Henkilöstövaikutukset: Toimenpiteillä on vaikutusta laajasti henkilökunnan toimeentuloon. Tällä voi olla välillinen vaikutus myös kaupungin tulo- ja menopohjaan. Toimenpiteillä on negatiivista vaikutusta koko henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Toimenpiteet heikentävät työnantajakuvaa. 

Talousvaikutukset: Lomautustoimenpiteillä saavutetaan taloudelliset tavoitteet osittain. Näiden vaikutus on arvioitavissa tilapäiseksi. Rakenteellisilla muutoksilla on arvioitavissa pysyvää taloudellista merkitystä. Rakenteellisten toimenpiteiden tekemättä jättäminen vaikeuttaa talouden tasapainoon saattamista.  

Ympäristövaikutukset: Toimenpiteillä ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Arvio toimenpiteiden vaikutuksista / Vaihtoehto C

Kuntalaisvaikutukset ja lapsivaikutukset: Lomautukset kohdistuvat tehtäviin, jotka jo muutoinkin ovat vähentyneet. Siten näistä toimenpiteistä ei välittömästi johdu merkittäviä vaikutuksia kuntalaisiin ja lapsiin. Opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen palvelut toteutetaan lainsäädännön mukaisesti. Mahdolliset rakenteelliset muutokset arvioidaan erikseen. Harrastusmahdollisuudet voivat tilapäisesti heikentyä, millä ei arvioida olevan vakavaa vaikutusta yleiseen hyvinvointiin.

Henkilöstövaikutukset: Toimenpiteillä on vaikutusta henkilökunnan toimeentuloon tehtävissä, joihin lomautukset kohdistuvat. Toimenpiteillä on oletettavasti vaikutusta koko henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Toimenpiteet heikentävät työnantajakuvaa. Vaikutusta pyritään lieventämään lomautusten ja henkilöstökustannusten alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden ajoituksella. 

Talousvaikutukset: Lomautustoimenpiteillä ei saavuteta tavoiteltua taloudellista vaikutusta. Rakenteellisilla muutoksilla on arvioitavissa pysyvää taloudellista merkitystä. Rakenteellisten toimenpiteiden tekemättä jättäminen vaikeuttaa talouden tasapainoon saattamista.  

Ympäristövaikutukset: Toimenpiteillä ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Vaikutusten arviointia täsmennetään kohdentamissuunnitelmien yhteydessä. 

Toimenpiteiden tarve vuodelle 2020 arvioidaan uudelleen, mikäli kuntatalouden edellytykset merkittävästi muuttuvat. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. merkitä neuvottelupöytäkirjan liitteineen tiedoksi ja toteaa neuvottelujen päättyneen
 2. oikeuttaa kaupunginjohtajan toimeenpanemaan henkilöstökustannusten alentamiseen tähtääviä toimenpiteitä vaihtoehdon C mukaisesti  edellä selostustekstissä kuvatuin keinoin vuoden 2020 aikana ja kohdentamaan ne palvelualueille ja konsernipalveluihin
 3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhteistoimintaneuvotteluiden työnantajaedustajien, palvelualuejohtajien ja konsernipalveluiden johtajien sekä muun suoraan alaisensa henkilökunnan mahdollisesta lomauttamisesta ja/tai muista henkilöstökustannuksia vähentävistä toimenpiteistä
 4. toteaa, että kaupunginjohtaja on oikeutettu päättämään tuotannollisin perustein tapahtuvista lomautuksista mikäli Covid-19 epidemian perusteella joudutaan myöhemmin vuonna 2020 uudelleen sulkemaan toimintoja tai vähentämään palvelutuotantoa
 5. oikeuttaa palvelualuejohtajat ja konsernipalveluiden voimavarajohtajat toimeenpanemaan edellä todetut henkilöstökustannuksia vähentävät toimenpiteet omalla palvelualueellaan ja konsernipalveluissa
 6. todeta, että mahdolliset lomautukset voidaan erillisellä kaupunginjohtajan päätöksellä perua tai niiden kestoa tai ajankohtaa voidaan muuttaa
 7. oikeuttaa henkilöstöjohtajan valmistelemaan yhteistoimintaneuvotteluissa työnantajan esittämien ja yhteisesti sovittujen muiden henkilöstökustannusten alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa
 8. panna tämän päätöksen täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Asia siirtyy jatkokoukseen 20.5.2020.

Tiedoksi

palvelualuejohtajat, henkilöstöhallinto