Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Vastine sisäministeriölle, esitys pysäköintivirhemaksun korottamiseksi

JARDno-2019-871

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Satu Hänninen, esikuntapäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sisäministeriön pysäköintivirhemaksun korottamista koskeva tiedote

Sisäministeriö on 13.3.2019 päivätyllä kirjeellään tiedottanut pysäköintivirhemaksua koskevasta asetuksesta (283/2019), joka on tullut voimaan 1.5.2019. Asetukseen on koottu voimassa olevat 20 euroa suuremmat pysäköintivirhemaksut. Sisäministeriö on samassa yhteydessä tiedottanut mahdollisuudesta toimittaa esitys pysäköintivirhemaksun korottamisesta 31.1.2020 mennessä. Mikäli pysäköintivirhemaksun korottamista esitetään, tulee esitykseen liittää selvitys lain tarkoittamista liikenteellisistä seikoista, jotka vaativat pysäköintivirhemaksun korottamista.

Perusteet virhemaksun korottamiselle

Järvenpään kaupungin tavoitteena on mm. pysäköintipaikkaa hakevan liikenteen määrän vähentäminen, alueiden saavutettavuuden parantaminen, kaupunkitilan tehokkaampi käyttö, pakokaasupäästöjen, melun, pölyn ja energiakulutuksen vähentäminen sekä kaupan houkuttelevuuden  parantaminen. Pysäköintijärjestelyillä on alueellisia ja paikallisia vaikutuksia, joista osa on välttämättömiä ja osa seurausluontoisia pitkällä aikavälillä toteutuvia vaikutuksia. Lisäksi Järvenpään kaupunki pyrkii omalta osaltaan kasvattamaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuuksia liikenteessä.

Tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valvomalla kadulle asetettujen kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä valvomalla liikenteenvastaista pysäköintiä. Keskustan alueen pysäköintipaikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin, jolla halutaan turvata paikallisten yritysten toimintaedellytykset ja taata heidän asiakkailleen pysäköintipaikkojen riittävä vaihtuvuus. Keskustan pysäköintipaikat ovat vähentyneet keskusta-alueen muutostöiden vuoksi noin 200:lla autopaikalla 3-4 vuoden aikana. Tämä tuo haastetta pysäköintipaikkojen vaihtuvuuden turvaamisesta. Lisäksi kaupungin asuinalueiden rakentamisen tiivistyessä pelastusautojen nostopaikkoja on sijoitettu ja tullaan sijoittamaan enenevissä määrin katu- ja yleisille alueille, joten pysäköinninvalvonnalla on täten suuri merkitys pelastustoiminnan turvaamisessa.

Lisäksi Järvenpäässä ajoneuvojen pysäköiminen jalkakäytäville on huomattavan yleistä esim. tavarantoimituksissa, joista aiheutuu haittaa jalankulkijoille ja liikkumisrajoitteisille. Järvenpään keskustassa toimii useita invalideille suunnattuja koulutus- ja asumispalveluita, mistä johtuen Järvenpäässä liikkuu huomattavasti enemmän invalideja kuin monissa muissa kaupungeissa. Korotuksella parannettaisiin invalidipaikkojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Pysäköinninvalvonnan ennalta ehkäisevä vaikutus edellyttää, että pysäköintivirhemaksu on riittävän korkea. Lisäksi virheellisille pysäköinneille on yhteistä se, että ne tehdään usein tietoisesti. Nykyinen 50 euron suuruinen virhemaksu ei ole enää riittävän vaikuttava ja ennalta ehkäisevä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. että Järvenpään kaupunki toimittaa sisäministeriölle esityksen pysäköintivirhemaksun korottamisesta nykyisestä 50 eurosta 60:een euroon 31.1.2020 mennessä edellä mainituin perusteluin.
  2. että esitykseen liitetään lausunnot Keski-Uudenmaan poliisilaitokselta sekä kaupungin pysäköinninvalvojalta.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

liikenneinsinööri Timi Veikkolainen, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki

Tausta

Kaupunkikehityslautakunta on päätöksellään 24.10.2019 § 70 päättänyt esittää sisäministeriölle pysäköintivirhemaksun korottamista Järvenpäässä nykyisestä 50,00 eurosta 60,00 euroon. Esityksen tarkemmat perustelut käyvät ilmi kaupungin ministeriölle toimittamasta esityksestä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on toimittanut sisäministeriölle lausunnon Järvenpään korotusehdotuksen johdosta. Poliisilaitos on lausunnossaan katsonut, että pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaiset seikat ovat Järvenpään kaupungin esityksessä keskusta-aluetta koskien hyvin perusteltuja kaupunkiympäristön muutokset, asukasmäärän kasvu ja niistä johtuvat haasteet huomioon ottaen. Poliisilaitos on kuitenkin kehottanut ministeriötä kiinnittämään huomiota siihen, ettei esityksessä ole poliisilaitoksen mielestä tuotu riittävästi ilmi sellaisia seikkoja, jotka puoltaisivat pysäköintivirhemaksun korottamista 50 eurosta 60 euroon koko Järvenpään kaupungin alueella.

Sisäministeriö on pyytänyt kaupungilta vastinetta poliisilaitoksen lausunnon johdosta tiistaihin 19.5.2020 mennessä. Ministeriö on pyytänyt kaupunkia ottamaan kantaa erityisesti mahdollisen korkeamman maksun alueen rajaamiseen, mikäli ministeriö päätyy kannalle, jossa se pitää virhemaksun korottamista perusteltuna ainoastaan tietyiltä osin.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska vastine on pyydetty toimittamaan ministeriölle 19.5.2020 mennessä, eikä asia siten siedä viivytystä.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sisäministeriölle liitteen mukaisen vastineen Itä-Uudenmaan poliisin kannanottoon.

Päätös

Asia siirtyy jatkokoukseen 20.5.2020.

Tiedoksi

Sisäministeriö, kauken johtoryhmä, pysäköinninvalvonta