Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Oinaskadun hankesuunnitelman hyväksyminen ja valtuutus Mestaritoiminta Oy:lle

JARDno-2021-270

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Kirsi Rinne, Arja Korhonen, Marju Niinisalo, Jani Kervinen (Mestaritoiminta) 

Tausta ja Tarve 

Vuonna 2020 valmistellussa palveluverkkosuunnitelmassa 2021-2030 on todettu tarve Oinaskadun varhaiskasvatus- ja perusopetusyksikölle. Kyseistä palveluverkkosuunnitelmaa ei ole hyväksytty, vaan lautakunta palautti sen valmisteluun kokouksessaan 6.10.2020.

Lautakunta on erikseen päättänyt 1.12.2020 Oinaskadun hankkeen toteuttamisesta, koska palveluverkkosuunnitelman uudelleenvalmistelun aikataulu ei mahdollista hankkeen riittävän nopeaa etenemistä. Oinaskadun hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 16.11.2020 hyväksymään vuosien 2021–2030 investointiohjelmaan ja vuosien 2021-2023 talousohjelmaan on vuosille 2021 ja 2022. 

Opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen mukaan Oinaskadun yksikkö toteutetaan kaksisarjaisena pienten lasten kouluna (1.–2. lk) sekä 9–10-ryhmäisenä päiväkotina sisältäen kaksi esiopetusryhmää. Oinaskadun yksikkö korvaa nykyisen, väistötiloissa toimivan Kinnarin koulun Oinaskadun yksikön 1.–2. luokkien opetuksen lisäksi samalla tontilla sijaitsevan Lampaanpolskan päiväkodin sekä noin 1 km:n päässä sijaitsevan Pesäpuun päiväkodin.

Päätöstä Oinaskadun yksikön toteuttamisesta lautakunta perustelee seuraavilla: 

 • Järvenpään väestösuunnitteessa esitetty 7–8-vuotiaiden lasten määrä Mikonkorven, Satumetsän, Terholan ja Satukallion alueilla vuosina 2020–2040 
 • tarkentuneet oppilasennusteet sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkojen yhteensovittaminen 
 • tarve Oinaskadun koulurakennuksen laajamittaiseen peruskorjaukseen tai sen korvaamiseen uudisrakennuksella 
 • tarve Pesäpuun ja Lampaanpolskan päiväkotien laajamittaiseen peruskorjaukseen tai niiden purkamiseen, koska päiväkotirakennukset ovat teknisen käyttöikänsä päässä. 
   

Oinaskadun yksikön tuleva kapasiteetti 

  Ryhmät Ryhmäkoko Lapsimäärä
Päiväkoti 7 21 147
Esiopetus 2 21 42
Alkuopetus 4 25 100
Oinaskadun yksikkö yhteensä 13   289


Toteutusvaihtoehdot 

Hankevalmistelussa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista toteutustapaa tilatarpeiden täyttämiseksi: 

Vaihtoehto 1:  

 • Oinaskadun nykyisen koulurakennuksen perusparannus ja muutos varhaiskasvatuskäyttöön 
 • Vihtakadun koulun käytössä olevan 4-ryhmäisen moduulikoulurakennuksen siirtäminen Oinaskadulle.
   

Vaihtoehto 2:  

 • Oinaskadun nykyisestä koulurakennuksesta luopuminen ja rakennuksen korvaaminen uudismoduulirakennuksella 
 • Vihtakadun koulun käytössä olevan 4-ryhmäisen moduulikoulurakennuksen siirtäminen Oinaskadulle.
   

Hankevalmistelu 

Hankevalmistelussa on tehty seuraavat tutkimukset (liitteet) 

 • Liite 1: Kosteus ja sisäilmatekninen kuntoarvio (FCG) 4.9.2019 
 • Liite 2: LVV kuntotutkimus (Planetcon) 3.3.2020 
 • Liite 3: Korjattavuuden arviointi (Vahanen) 21.1.2021 
 • Liite 4: Elinkaari tarkastelu (Vahanen) 19.1.2021 (Salataan: sisältää kustannustietoja, jotka voi vaikuttaa kilpailutukseen) 
 • Liite 5: Tilaohjelma  
 • Liite 6: Budjettiyhteenveto (Salataan: sisältää kustannustietoja, jotka voi vaikuttaa kilpailutukseen) 
 • Liite 7: Talo 2000 pääryhmittäin (Salataan: sisältää kustannustietoja, jotka voi vaikuttaa kilpailutukseen) 
 • Liite 8: Korjausohjelma  
 • Liite 9: Hanketekijät (Salataan: sisältää kustannustietoja, jotka voi vaikuttaa kilpailutukseen) 
 • Liite 10: Pedagoginen visio 
 • Liite 11: Hankesuunnitelma: (Salataan: sisältää kustannustietoja, jotka voi vaikuttaa kilpailutukseen) 
 • Liite 12: Esittelymateriaali. (Salataan: sisältää kustannustietoja, jotka voi vaikuttaa kilpailutukseen) 

Yhteenveto 

Kohteen toteutusvaihtoehdot on arvioitu tasapuolisesti realistiset riskit huomioiden. Peruskorjaushankkeen laskennan lähtötietona on käytetty FCG:n laatimaa kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta (13.3.2020), Planetconin laatimaa LVV-kuntotutkimusta (3.3.2020). Huomioitavaa on, että peruskorjaushankkeeseen jäävät rakenteelliset riskit ovat hallittavissa hyvällä suunnittelulla, toteutuksella ja valvonnalla.  

Vertailulaskelmia laadittaessa huomattiin, että TAKU-ohjelmisto ei tunne kovin hyvin moduulirakentamiseen liittyviä kustannuksia ja näin hinnoittelee asioita kahteen kertaan. Tämän vuoksi laskentametodiikassa on eroja kahden vaihtoehdon osalta:  

 • Perusparannuksen kustannusarvio on laadittu Haahtelan ’Talonrakennuksen kustannustieto’ -kirjaan ja Haahtelan TAKU 2020 –ohjelmistoon pohjautuen 
 • Uudismoduulin osalta vastaavaa laskentametodiikkaa on täydennetty toteumatiedoilla Mestaritoiminta Oy:n aiemmista vastaavista moduulirakentamisen hankkeista. 
   

Hankkeiden investointikustannukset poikkeavat toisistaan vain 72 000 euroa uudishankkeen hyväksi. Tarkat kustannusarviot on esitetty liitteissä. 

Elinkaarilaskennan perusteella uudisrakennusvaihtoehdon kustannukset ovat korkokantojen muutoksiin perustuva herkkyystarkastelu huomioiden noin 3-5 % peruskorjausvaihtoehtoa edullisemmat seuraavan 50 vuoden aikana. 

Tarkasteltaessa hankevaihtoehtojen vaikutusta kaupungin tulokseen huomioidaan myös hankkeesta aiheutuvat poistot ja alaskirjaukset. Oinaskadun koulun alaskirjauksesta (1Me) johtuen peruskorjausvaihtoehto, jossa alaskirjaukselta vältytään, on tulostarkastelussa kaupungille edullisempi. Tulosvaikutukset on esitetty yhteenvetodiassa, joka on osana esittelymateriaalia. 

Hankevalmistelun aikana tutkittiin eri vaihtoehtojen vaikutusta hankeaikatauluun. Hankevalmistelussa todettiin, että peruskorjaushankkeen valmistuminen siirtyisi keväälle 2023 (PJU ja kokonaisurakka), Moduulirakenteisena uudisrakennusvaihtoehtona hanke on toteutettavissa vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Peruskorjausvaihtoehdon suunnittelua rajaa nykyisen rakennuksen muoto, rakenteet ja olemassa oleva LV-tekniikka. Peruskorjauksen suunnittelussa käyttäjän on tehtävä kompromisseja käytön sovittamiseksi olemassa olevan rakennuksen muotoihin. Uudishankkeen osalta rakennus pystytään suunnittelemaan puhtaasti käyttäjän tarpeita palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Lyhyen aikavälin negatiivisesta tulosvaikutuksesta huolimatta, toteutusvaihtoehdoksi esitetään uudishanketta elinkaaritarkastelun, aikataulun sekä toiminnallisen paremmuuden perusteella. Kohteen elinkaaren aikana syntyvät todelliset kustannukset kaupungille ovat uudishankkeessa pienemmät, kun kirjanpidollisia eriä (alaskirjaus ja poistot) ei huomioida. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää: 

 1. että hanke toteutetaan moduulirakenteisena uudisrakennushankkeena ja KVR-toteutusmallilla. 
 2. hyväksyä liitteenä olevan hankesuunnitelman ja siihen sisältyvät hankkeen lähtökohdat 
 3. hyväksyä hankkeen kustannusarvion hankesuunnitelman mukaan 
 4. että hankkeen jatkosuunnittelu- ja toteutusvaihe voidaan aloittaa 
 5. antaa Mestaritoiminta Oy:lle valtuutuksen valmistella sekä päättää suunnittelu- ja toteutusvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittaa ja valvoa asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta edellä hyväksytyssä budjetissa 
 6. valtuuttaa talousjohtajan opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaa kuultuaan hyväksymään hankkeeseen liittyvät suunnitelmaratkaisut kustannuslaskelmineen. 

 

Käsittely

Investointi- ja kiinteistöjohtaja Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy:stä esitteli asiaa.

Helinä Perttu ehdotti Mikko Taavitsaisen, Willem van Schevikhovenin, Katja Revon ja Tomi Passin kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Jatkovalmistelussa esitetään Oinaskadun koulun sisäilmaraportti, Pesäpuun ja Lampaanpolskan päiväkotirakennusten kuntotarkastusraportit sekä väestö- ja oppilasennusteet.

Kaupunginhallitus piti tämän asian jälkeen kokoustauon 18.15 - 18.20. Tauon jälkeen siirryttiin käsittelemään § 37.

Päätös

Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy, Opetuksen ja kasvatuksen johtoryhmä, talouspalvelut, tilapäällikkö