Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kaupunkitasoisen osallisuusmallin hyväksyminen

JARDno-2020-2827

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pilvi Kallio-Meriläinen, osallisuuden erityisasiantuntija, pilvi.kallio-merilainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut:

Ihmisen oikeus vaikuttaa ja osallistua on perustuslaillinen, ja kunnan velvollisuus on pitää huolta asukkaiden ja palveluiden käyttäjien vaikuttamismahdollisuuksista. Kuntalain 5. luvun 22 § pykälän mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallisuus on Järvenpään kaupungin strateginen arvo ja edellytys strategisten tulevaisuuskuvien toteutumiselle. Kaupunkistrategian ja laista tulevan velvoitteen tueksi on laadittu Järvenpään osallisuusmalli. Mallin liitteenä on suunnitelma osallisuuden toimista ja arvioinnista vuosina 2021-2026. Myös liitteenä oleva henkilöstön työkirja opastaa ja jäsentää aiheessa.

Osallisuusmallin avoin valmistelu

Osallisuuden mallintaminen on alkanut jo 2018, jolloin valmisteleva työryhmä on pohtinut systeemisen, yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia ja uhkia luottamushenkilöiden kanssa: sekä osallisuuden fyysisiä, digitaalisia alustoja ja osallistamisen tukea viranhaltijoiden kanssa.

Vuonna 2018 kuntalaisilta kysyttäessä 516 vastaajaa listasi osallisuuden tärkeimmiksi keinoiksi

 • kaupungin tarjoamat tilat,
 • kohtaamispaikat,
 • vaikuttamismahdollisuudet,
 • kaupunkitapahtumat,
 • osallistuvan budjetoinnin ja
 • ·vapaaehtoisena toimimisen.

Valmisteleva työryhmä otti pilottikäyttöön mobiiliyhteisö MunJäken ja päätyi suosittamaan osallisuusmallin tekemistä Järvenpäähän.

Osallisuusmallin ja suunnitelman tutkimusta ja työstöä jatkettiin syksyllä 2019 ja keväällä 2020 osallisuuden erityisasiantuntijan johdolla. Menetelminä olivat fasilitoitu vapaa keskustelu, erätaukokeskustelu ja vuorovaikutteiset verkkotyöpajat koronapandemian poikkeusoloissa. Muistioista muodostettiin julkilausuma, joka hyväksytettiin osallistujilla. Julkilausumista ja johtoryhmien ohjauksesta on muodostunut nyt päätöksenteossa oleva malli. Vuosina 2018 - 2020 arviolta 750 osallistujaa on vaikuttanut nyt käsillä olevaan malliin.​

Osallisuusmalli

 • Osallisuusmalli avautuu kaupunkilaiselle keinoina ja kanavina osallistua ja vaikuttaa joko kevyemmin tai syvällisemmin.
 • Osallisuusmalli lupaa kaupunkilaiselle sen, että häntä kuullaan aidosti. Kaupunkilainen tietää mitä Järvenpäässä tapahtuu ja miten käynnissä olevaan asiaan pääsee vaikuttamaan. Kaupunkilainen tietää, miten hänen osallistumisensa on vaikuttanut.
 • Osallisuusmalli tarkoittaa kaupungin palvelualueille ja työalueille sitä, että työalueet sitoutuvat opiskelemaan ja suunnittelemaan osallisuutta peilaten omia tavoitteita osallisuuden kaupunkitasoisiin tavoitteisiin. Jokaisen työntekijän tulee pohtia, miten mallissa esiin nostetut asiat ja osallisuuden keinot toteutuvat omassa työssä.
 • Resursointi: palvelualueilta on nimetty edustajat osallisuusverkostoon. Osallisuusverkoston jäsenet ovat osallisuusoppaita, alueensa asiantuntijoita, jotka voivat käsitellä kaupunkilaisten ehdotuksia ja ratkaisuja palvelualueensa asiantuntijoina. He myös tukevat osallisuuden toteutuksia palvelualueellaan.

HV

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee osallisuusmallin tiedoksi.

Käsittely:

Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Pilvi Kallio-Meriläinen, osallisuuden erityisasiantuntija, pilvi.kallio-merilainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut:

Ihmisen oikeus vaikuttaa ja osallistua on perustuslaillinen, ja kunnan velvollisuus on pitää huolta asukkaiden ja palveluiden käyttäjien vaikuttamismahdollisuuksista. Kuntalain 5. luvun 22 § pykälän mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kaupunkistrategian ja laista tulevan velvoitteen tueksi on laadittu Järvenpään osallisuusmalli.

Osallisuusmallin avoin valmistelu

Osallisuuden mallintaminen on alkanut jovuonna 2018, jolloin valmisteleva työryhmä on pohtinut systeemisen, yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia ja uhkia luottamushenkilöiden kanssa: osallisuuden fyysisiä, digitaalisia alustoja ja osallistamisen tukea kehitettiin viranhaltijoiden kanssa.

Vuonna 2018 kuntalaisilta kysyttäessä 516 vastaajaa listasi osallisuuden tärkeimmiksi keinoiksi

· kaupungin tarjoamat tilat,

· kohtaamispaikat,

· vaikuttamismahdollisuudet,

· kaupunkitapahtumat,

· osallistuvan budjetoinnin ja

· vapaaehtoisena toimimisen.

 

Valmisteleva työryhmä otti pilottikäyttöön mobiiliyhteisö MunJäken ja päätyi suosittamaan osallisuusmallin tekemistä Järvenpäähän.

Osallisuusmallin ja suunnitelman tutkimusta ja työstöä jatkettiin syksyllä 2019 ja keväällä 2020 osallisuuden erityisasiantuntijan johdolla. Menetelminä olivat fasilitoitu vapaa keskustelu, erätaukokeskustelu ja vuorovaikutteiset verkkotyöpajat koronapandemian poikkeusoloissa. Muistioista muodostettiin julkilausuma, joka hyväksytettiin osallistujilla. Julkilausumista ja johtoryhmien ohjauksesta on muodostunut nyt päätöksenteossa oleva malli. Vuosina 2018 - 2020 arviolta 750 osallistujaa on vaikuttanut nyt käsillä olevaan malliin.​

Osallisuusmalli Syvä yhteys

- Osallisuusmalli avautuu kaupunkilaiselle keinoina ja kanavina osallistua ja vaikuttaa joko kevyemmin tai syvällisemmin. Syvä yhteys on mallin kaupungin brändistä tuttu otsake tai nimi.

- Osallisuusmalli lupaa kaupunkilaiselle sen, että häntä kuullaan aidosti. Kaupunkilainen tietää mitä Järvenpäässä tapahtuu ja miten käynnissä olevaan asiaan pääsee vaikuttamaan. Kaupunkilainen tietää, miten hänen osallistumisensa on vaikuttanut.

- Osallisuus hahmottuu neljäksi kokonaisuudeksi, jotka ovat

 • tieto-osallisuus: rohkeaa viestintää ja vuorovaikutusta
 • toimintaosallisuus: kansalaisyhteiskunnan tukea kaupunginosiin
 • suunnitteluosallisuus: hyvinvointi kehittyy yhdessä
 • päätöksenteko-osallisuus: suoran demokratian tekeminen.

Jokaista osallisuuden kokonaisuutta tarkastellaan jo olemassa olevina osallistumisen käytänteinä että uusina kehitettävinä ratkaisuina osallisuuden edistämiseksi. Tavoitteet on asetettu vuoden 2025 loppuun mennessä saavutettaviksi.

Osallisuus organisaatiossa

- Osallisuusmalli tarkoittaa kaupungin palvelualueille ja työalueille sitä, että työalueet sitoutuvat opiskelemaan ja suunnittelemaan osallisuutta peilaten omia tavoitteita osallisuuden kaupunkitasoisiin tavoitteisiin. Jokaisen työntekijän tulee pohtia, miten mallissa esiin nostetut asiat ja osallisuuden keinot toteutuvat omassa työssä.

- Resursointi: palvelualueilta on nimetty edustajat osallisuusverkostoon. Osallisuusverkoston jäsenet ovat osallisuusoppaita, alueensa asiantuntijoita, jotka voivat käsitellä kaupunkilaisten ehdotuksia ja ratkaisuja palvelualueensa asiantuntijoina. He myös tukevat osallisuuden toteutuksia palvelualueellaan.

HV

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Järvenpään kaupungin osallisuusmallin.

 

Käsittely

Viestintäjohtaja Heli Vastamäki ja osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen esittelivät osallisuusmallia.

Mikko Taavitsainen ehdotti Katja Revon ja Mimmi Launialan kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja totesi asiaa tiedusteltuaan kaupunginhallituksen päättäneen yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.  

Päätös

Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

Tiedoksi

Viestintäjohtaja, osallisuuden eristyisasintuntija, listatiimi