Kaupunginhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Palkkiosäännön uudistaminen

JARDno-2020-2977

Valmistelija

  • Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, tiia.lintula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.11.2021 § 381 päättänyt perustaa palkkiosääntötoimikunnan arvioimaan palkkiosäännön ajanmukaisuutta ja laatimaan tarvittaessa ehdotuksen palkkiosäännön kehittämiseksi. Palkkiosääntötoimikunnan jäsenet on nimetty valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistoista siten, että viisi suurinta ryhmää ovat olleet edustettuina. 

Palkkiosääntötoimikunnan toimikausi on määritelty päättymään 31.5.2021. Valtuuston toimikautta on tämän jälkeen lainsäädäntöteitse jatkettu 31.7.2021 saakka. Palkkiosääntötoimikunnan toimikautta on tarkoituksenmukaista jatkaa valtuustokauden päättymiseen saakka, jotta työ voidaan suorittaa loppuun siinäkin tilanteessa, että palkkiosäännön käsittelyn yhteydessä edellytettäisiin jatkovalmistelua.

Palkkiosääntötoimikunta on selvittänyt palkkiokäytäntöihin liittyviä täsmennys- ja kehittämistarpeita. Palkkiosääntötoimikunnan enemmistön mukaisesti palkkiosääntöön esitetään seuraavia muutoksia:

Ehdotuksessa uudeksi palkkiosäännöksi on pyritty korvaamaan luottamushenkilötyöhön käytettyä aikaa. Palkkiosäännössä ehdotetaan tämän vuoksi maltillisia korotuksia indeksikorotusten mukaiseen nykypalkkiotasoon nähden. Erillispalkkioita  (aikaisemmin toimituspalkkio) esitetään korotettavaksi ajan kulumisen perusteella samalla tavoin kuin kokouspalkkioitakin korotetaan. Kaupunkiin palvelussuhteessa olevien henkilöiden palkkiota ehdotetaan korotettavaksi 60 %:sta 80 %:iin luottamushenkilön vastaavasta palkkiosta. Palvelussuhteisen henkilön oikeus palkkioon syntyy, mikäli kokous sijoittuu 8 - 16 välisen ajan ulkopuolelle eikä henkilölle suoriteta ylityökorvausta tai iltalisää.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan mahdollisuutta hoitaa tehtäväänsä osa-aikaisena. Osa-aikaisuudella pyritään resursoimaan hallintosäännön 6 § mukaisten kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävien hoitaminen. Tehtävän osa-aikaisesta hoitamisesta maksettaisiin palkkion sijaan palkkaa, jonka päättää kaupunginvaltuusto. Palkasta ei perittäisi luottamushenkilömaksua. Palkan lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokous- ja erillispalkkiot normaaliin tapaan. 

Ehdotuksessa uudeksi palkkiosäännöksi pyritään helpottamaan ansionmenetyskorvausten hakemista. Ansionmenetyskorvauksen perusteena on luottamushenkilön oma ilmoitus siitä, että luottamushenkilötyöhön käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa. Ansionmenetyskorvausta maksetaan luottamushenkilön oman ilmoituksen perusteella kaksikertaiseen kv-tesin mukaiseen minimipalkkaan saakka. Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä olisi 50 euroa tunnilta.  

Kaupungin konserniyhtiöiden palkkioita koskeva omistajaohjaus ehdotetaan säilytettäväksi palkkiosäännössä. Mestariasunnot Oy:n ja Mestaritoiminta Oy:n palkkiot ehdotetaan harmonisoitaviksi.

Palkkiosääntötoimikunta on valmistellut ehdotuksen palkkiosäännöksi 1.8.2021 alkavalle valtuustokaudelle. Työn kuluessa on kuultu valtuustoryhmiä sekä konserniyhtiöitä. Esityksen tekemisen tueksi on tehty vertailua mm. KUUMA-kuntiin, perehdytty Kuntaliiton aihetta käsitteleviin julkaisuihin sekä analysoitu luottamushenkilöille toteutettua kyselyä luottamustehtävissä toimimiseen liittyen. Tausta-aineistot ovat kaikkien valtuutettujen tutustuttavissa luottamushenkilöiden työtilassa osoitteessa https://kokous.tiera.fi/kunta/jarvenpaa/SitePages/Kotisivu.aspx.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Palkkiosääntötoimikunnan puheenjohtaja Tiia Lintula esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, helina.perttu@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen perusteella ja
  2. jatkaa palkkiosääntötoimikunnan toimikautta 31.7.2021 saakka
  3. tuoda palkkiosääntömuutoksista mahdollisesti johtuvat hallintosääntömuutokset päätöksentekoon erikseen
  4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan palkkiosäännön noudatettavaksi 1.8.2021 lukien. 

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 120 jälkeen.

Palkkiosääntötoimikunnan puheenjohtaja Tiia Lintula selosti asiaa.

Kokoustauko 18.18 - 18.28.

Katja Repo esitti Tomi Passin ja Willem van Schevikhovenin kannattamana pykälän palauttamista ja valtuustoryhmien neuvotteluiden käynnistämistä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko palautusehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti. Ryhmiä pyydetään käymään neuvottelut viimeistään sunnuntaina 16.5.2021.

Päätös

Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.