Järvenpään Veden johtokunta, kokous 7.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Järvenpään Veden talousarvion 2024 valmistelu

JARDno-2023-910

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Marketta Niemi, Ari Kaunisto

Vuoden 2024 talousarvion alustava valmistelu on aloitettu vuonna 2022 päätetyn, vuosien 2023–2026 talousohjelman pohjalta. Tarkoituksena on kokouksessa käydä keskustelu johtokunnan kanssa, alustavista talousarvioon liittyvistä tekijöistä ja merkitykseltään vaikuttavimmista asioista sekä mahdollisista muutosesityksistä.

Järvenpään Veden talousarvion 2024 valmisteluun vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarviota on tarkistettu talousohjelmasta käyttäen vuoden 2022 tilinpäätöstietoja sekä vuoden 2023 kulutusseurantatietoja hyödyksi. Veden käytössä on havaittu kuluvana vuonna veden käytön vähentymistä. Syynä on veden käyttäjien säästötoimet mm. sähkön korkeista hinnoista johtuen. Vaikutukset näkyvät myös tätä kautta veden kulutukseen.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) alustavan arvion mukaan käyttömaksun hinta hieman laskee, viime vuoden korotuksien mukaisesta hinnasta.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan olevan 40 snt/m³, vuoden 2023 hinta on 39 snt/m³.

Järvenpään Veden toimintakate vuodelle 2024 on v.2022 vahvistetun taloussuunnitelman mukaan 5 851 582 €.

Käyttötulot

Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu 1.4.2023 alkaen. (Taloussuunnitelman mukaan korotuksia on arviotu perusmaksuihin 10 %). Uusien tarkennettujen hintojen ja tämän hetken laskelmien mukaan alustavasti vuodelle 2024 ei tarvittaisi taksankorotuksia, mutta on syytä varautua mahdollisiin muutoksiin ja perusmaksun korotuksiin.

Investointitaso

Investointiohjelmaa 2024 valmistellaan 5,5 M€ tasolla.

Rahoituskulut

Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.407.000 euroa, joka on 6 % peruspääomasta ja vahvistettu liikelaitosta perustettaessa 1.1.2006 alkaen

Liittymismaksut

Vuoden 2024 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 055 000 €. Arviota on pienennetty aikaisemmista vuosista johtuen vähentyneestä rakentamisesta. Liittymismaksuja ei tässä yhteydessä ole ajateltu korotettavan. (Taloussuunnitelmassa oli liittymismaksuihin 10 % korotus). Liittymismaksujen n. 5 % korotus kattaisi aiempien vuosien liittymismaksujen vuosittaisen kertymän.

Laskelmat

Edellä olevien mukaisesti TA 2024 pohjaksi oheismateriaaleina on esitetty

- pitkän aikavälin (vuosien 2013-2024) toiminnan ja investointien rahavirta
- lähikuntien vesilaitosten hintavertailu 2023

 

Toimivalta mihin päätös perustuu (Hallintosääntö § 23 Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta)

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta merkitsee tiedoksi alustavan talousarviovalmistelun vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto ja talousasiantuntija Marketta Niemi selostivat asiaa. 

 

Tiedoksi

Talouspalvelut