Järvenpään Veden johtokunta, kokous 7.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Järvenpään Veden kokouskalenteri syksy 2023

JARDno-2022-1809

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi syyskaudelle 2023. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajilla, esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla.

Kokouskalenterin käsittelystä ei ole tarkempia säännöksiä. Koska toimivalta kokousaikataulun päättämisestä on kullakin toimielimellä itsellään, ehdotetaan uudeksi toimintatavaksi mallia, jossa jatkossa ohjeellisen kokouskalenterin hyväksyisi osaltaan kaupunginhallitus toimielinten puheenjohtajia kuultuaan. Kaupunginhallitus kehottaisi samassa yhteydessä muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

LR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää

  1. osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin.
  2. kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.
  3. että kokouskalenteria ei tuoda jatkossa erikseen hyväksyttäväksi puheenjohtajien jaostoon vaan lautakuntien puheenjohtajia kuullaan muutoin osana kokouskalenterin valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt syksyn 2023 kokouskalenteria kokouksessaan 9.5.2023 § 8 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Järvepään Veden syksyn 2023 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

  • 23.8. 
  • 20.9.
  • 8.11. (mahdollinen varakokous)
  • 13.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 8.00, ellei muuta ilmoiteta. 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Järvenpään Veden johtokunta on päätöksellään  22.9.2021 § 17 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi johtokunnan puheenjohtajalle on voimassa Järvenpään Veden johtokunnan toimikauden loppuun. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden jotokunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Tiedoksi

listatiimi, Järvenpään Vesi