Järvenpään Veden johtokunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö / taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 ja talousarvio 2021

JARDno-2020-2194

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ( Kuves ) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 27.8.2020 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2020 mennessä.

Taloussuunnitelmaluonnos

Hallinnon järjestäminen

Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. TSV:n nimi vaihtui 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi. Tuusulanjärvi- projekti siirtyi vuoden 2019 alusta lukien Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyi samalla uuteen organisaatioon.

Toiminta on vakiintunut vuoden 2019 - 2020 aikana.

Viemärilaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä viemärilaitostoimintaa.

Vesistöjen kunnostaminen on osa kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin kustannusosuudesta (25 000 €) on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa.

Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

Järvenpään Vedelle Kuves on arvioinut 3,80 milj m³ jätevesimäärää vuoden 2021 osalle.

Tuloslaskelma

Toimintakate 1 757 795 €

Vuosikate      1 743 195 €

Poistot           1 743 300 €

Tilikauden alijäämä   105 €

Rahoitusosa

Vuoden 2021 osalle ei ole uuden lainan tarvetta.

Viemärilaitosinvestoinnit

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti:

Vuoden 2021 investoinnit (merkittävimmät)

 

Järvenpään pumppaamon pumpun uusinta ja venttiilimuutos    75 000 €
Keravan tunneli / Savion varayhteys, pumpun tehon nosto  200 000 €
Jätevesitunneli Alikerava-Koivuhaka, saneerauksen suunnittelu    70 000 €
Talman ja Kellokosken mittausasemat, saneraus  200 000 €
Kulomäen  loka-asema, biosuodattimen uusinta    40 000 €
Jätevesitunneli, ilmanvaihdon tehostaminen    30 000 €

 

Vuoden 2021 osalle peruskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä 615 000 €.

Vuosien 2022 - 2023 investointeja

  • Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus (2020 - 2022) 1 000 000 €
  • Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus (2022 - 2023), ei arviota
  • Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen Tuusulan kunnan kanssa (2021 - 2023), kustannusarvio 3 000 000 €
  • Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitetty v. 2018. Kustannujaosta on tarkoitus sopia HSY:n kanssa kuluvana vuonna. Hankkeiden toteutus 2022 - 2024.
  • Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina.

Käyttö- ja vuosimaksut 2021

Käyttömaksun ennakkohinnan on arvioitu olevan 17,0 snt/m³, mikä on noin 4 % pienempi kuin 2020 talousarviossa esitetty hinta (17,6 snt/m³). 

Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia.

Vuosimaksu vuonna 2021 on 9,8 snt/m3, joka on noin 15 % korkeampi kuin vuonna 2020.

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m3):

 

TA2018 TA2019 TA2020 TA2021 TS2022 - 2023
8

11

8,5 9,8 13 - 14

 

Tavoitteet

Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.

Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 € nettotulos.

Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpäähän vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.

Järvenpään osalta on tulevaisuuden kannalta merkittävää, että:

  • Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti otetaan mahdollisimman pian tarkasteltavaksi. Järvenpään ja Tuusulan alueilta (Kellokoski ja Jokela johdetaan jätevettä Järvenpään verkostoon) on jätevesien osalla suurta kasvua, johtuen alueiden nopeasta rakentamisesta ja väestömäärän lisääntymisestä. Lisäksi rankkasateiden lisääntyminen ja sitä kautta vuotovesien määrän kasvu aiheuttavat putkistoille kapasiteettitarvetta. 
  • Käyttö- ja vuosimaksujen kokonaisuutta arvioiden on hyvä, että käyttömaksu hieman alenee, koska vuosimaksu nousee. Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Käyttömaksun osalla taloussuunnitteluonnos on maltillinen, mutta vuosimaksun kehitys on huolestuttava Järvenpään Veden näkökulmasta. 
  • Käyttö- ja vuosimaksuilla on suora vaikutus myös Järvenpään Veden asiakkailta perittäviin käyttömaksuihin. Koronan vaikutukset kuntien talouteen ovat huomattavat ja kunnat ovat taloudellisessa ahdingossa, joten kuntayhtymienkin taloussuunnittelu tulee olla maltillista.

Tavoitteisiin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2021 - 2023, että:

1, Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista itse taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina. Taloussuunnitelmavuosiin 2022 - 2023 esitetyt vuosimaksun korotukset aiheuttavat Järvenpäässä huomattavat jätevesimaksujen korotukset, mikä ei ole toivottavaa.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä