Järvenpään Veden johtokunta, kokous 22.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Järvenpään Veden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025

JARDno-2021-1112

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on aloitettu vuonna 2020 päätetyn vuosien 2021-2023 talousohjelman pohjalta. Järvenpään kaupungin  talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa, joten laskelmat on tehty alustavasti.

Järvenpään Veden talousarvion 2022 valmisteluun vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarvio on  talousohjelman mukainen eli kasvua talousveden osalla vuoden 2020 talousarviosta on arvioitu olevan 5 000 m³.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) antaman alustavan arvion mukaan käyttö- ja vuosimaksuihin ei ole odotettavissa suuria korotuksia. Vuonna 2022 Kuvesin hinnaksi on arvioitu 30,5 snt/m³. Vuoden 2021 tällä hetkellä laskutettava hinta on 26,8 snt/m³. 

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2021 hinta on 39 snt/m³.

Lisäksi paineita menojen kasvuun aiheutuu mm. digitalisaation kehittämisistä sekä etäluettavien mittarien hankinnoista.  

Järvenpään Veden toimintakate vuodelle 2022 on v.2020 vahvistetun taloussuunnitelman mukaan 5 213 641 €.

Käyttötulot

Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu 1.4.2020 alkaen. Vuonna 2021 maksuihin ei tehty korotuksia. Talousveden myynnin arvioidaan lisääntyvän vuonna 2022. 

Järvenpään Vesi on teettänyt Ramboll Finland Oy:llä päivitetyn taksatarkastelun, joka vahvistaa tarvetta korottaa käyttömaksuja ja littymismaksuja.

Investointitaso

Investointiohjelmaa 2022 valmistellaan 5,5 M€ tasolla.

Liittymismaksut

Vuoden 2022 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arviodaan 1 090 000 €.

Laskelmat

Edellä olevien mukaisesti TA 2022 pohjaksi on laadittu oheismateriaalina oleva kassavirtalaskelma sekä taksatarkastelu, jota esitellään kokouksessa tarkemmin.

Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€. Tällä hetkellä limiittiä ei ole käytetty ja taksakorotuksilla varmistetaan, että limiittiä tai lainanottoa ei tarvita seuraavina vuosina.

 

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää käydä esitettävän aineiston pohjalta lähetekeskustelun vuoden 2022 talousarvion valmistelua varten.

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Hallintosäännön 23 §:n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien ja toimivallan mukaan johtokunta laatii ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää:

• kuntalain 14 §:n tarkoittamat liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
• liikelaitosta koskevat käyttötalousmäärärahat ja tuloarviot sekä
• investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman

Talousarvion toimintasuunnitelman hyväksyy Järvenpään Veden johtokunta. Toimintasuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.

Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö

• talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2022, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
• vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2022 - 2025
• vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2022 - 2025
• investointiosan v. 2022 - 2025

Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2022 - 2025.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 § 229 ja kaupunginvaltuusto 6.9.2021 § 93 käyneet lähetekeskustelua vuosien 2022 - 2025 talousohjelmasta ja samalla on annettu neljävuotinen talousohjelmakehys. 

Kaupunginvaltuuston talousohjelmakehyksen perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen toimintakatteeksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on kehyksen mukainen:

2022 2023 2024 2024 Yhteensä
5 227 5 923  6005 6 350 23 505

Talousarviovuoden 2022 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna vuoden 2021 talousarvion
käyttösuunnitelma:

Tekstiosuus KTA 2021 TA 2022 Muutos %
Liikevaihto 8 964 9 575 6,8
Toimintakulut 4 403 4 559 3,5
Toimintakate 4 763 5 227 9,7
Sumu-poistot 2 856 3 129 9,6
Vuosikate poistoista 118 122 3,4
Liikeylijäämä 1 907 2 098 10,0
Ylijäämä 500 691 38,2
Investoinnit 5 000 5 500 10,3
Lainanotto 0 0 0
Investointien tulorahoitusosuus 67 % 69 %  

Talousarvio on laadittu johtokunnan kokouksessa 26.5.2021 § 11 käydyn talousarvion lähetekeskustelun pohjalta. 

Järvenpään Veden talousarvioon 2022 vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Talousveden osalla laskutettavaa vettä on arvioitu olevan 10 000 m³ enemmän kuin vuonna 2021.

Jäteveden osalla laskutettavaa jätevettä arvioitu olevan 15 000 m³ enemmän kuin vuonna 2021.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on antanut yksikköhinnat heidän perimille käyttö- ja vuosimaksuille. Vuonna 2022 Kuvesin käyttö- ja vuosimaksujen yksikköhinta on yhteensä 28,5 snt/m³. Vuoden 2021 laskutettava yksikköhinta on yhteensä 26,8 snt/m³. 

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2021 hinta on 39 snt/m³.

Käyttö-, perus- ja liittymismaksutulot 

Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu edellisen kerran 1.4.2020 alkaen. Vuonna 2021 maksuihin ei tehty korotuksia. Vuoden 2022 talousarvion osalle on huomioitu 1.4.2022 alkaen taksan korotukset. Veden käyttömaksuihin 10 %, jäteveden käyttömaksuihin 6 % ja perusmaksuihin 10 % korotukset. Liittymismaksuihin on huomioitu 12 % korotus. Liittymismaksuja on edellisen kerran korotettu 1.4.2013.

Järvenpään Veden ja Ramboll Finland Oy:n toukokuussa päivittämän taksatarkastelun mukaan on vahvistettu käyttö- ja liittymismaksujen korotusten välttämättömyys.

Oheismateriaalina ovat lähialueiden vesihuoltolaitoksien hintavertailut.

Pankkitilin limiitti

Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€.

Investoinnit

Talousohjelmavuosien 2022 - 2025 vesihuollon investointeihin on määrärahaa (1 000 €) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:

2022 2023 2024 2025 Yhteensä
5 500 5 500 5 500 5 500 22 000

Talouteen vaikuttavina vuonna 2022 ovat investoinnit muun muassa Poikkitien yritysalue ja Ainolan keskuksen rakentaminen, Lehmustien pientaloalue Haarajoella, Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK) ja Keskustan kehittäminen Perhelän -korttelin ympäristössä.

Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on mm. Kaakkolan vesihuollon uusimisen aloittaminen.

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän tuloutuksen vuosittainen määrä on 1,4 M€, joka on noin 15 % laitoksen liikevaihdosta. Tällä tuloutuksella on keskeinen vaikutus laitoksen omavaraisuusasteen kehittymiseen tulevina vuosina.

Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa sisältäen oheismateriaalina olevan riskienarvioinnin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä

  1. Järvenpään Veden talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023–2025 liitteen mukaisesti
  2. Järvenpään Veden riskienhallintatoimenpiteet oheismateriaalin mukaisena

Päätös

Johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen mukaisesti siten, että vuoden 2022 perusmaksun ja vedenkäyttömaksun korotus alennettaisiin ehdotetusta 10 prosentista 9 prosenttiin ja tästä aiheutuvat säästötarpeet etsittäisiin käyttötalouden puolelta.

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Käsittelyn kuluessa Jarno Hautamäki teki Satu Haaparannan kannattamana muutosehdotuksen, että vuonna 2022 liittymismaksua korotettaisiin 22 prosenttia, jotta muiden maksujen korotuksia voitaisiin laskea alle 10 prosenttiin. Talousasiantuntija Marketta Niemi kertoi, että kyseistä ehdotusta ei voi tehdä kirjanpidollisista asioista johtuen, joten Jarno Hautamäki veti pois ehdotuksensa.

Käsittelyn kuluessa Jarno Hautamäki teki Satu Haaparannan kannattamana muutosehdotuksen, että vuoden 2022 perusmaksun ja vedenkäyttömaksun korotus alennettaisiin ehdotetusta 10 prosentista 9 prosenttiin ja tästä aiheutuvat säästötarpeet etsittäisiin käyttötalouden puolelta.

Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus. Puheenjohtaja tiedusteli johtokunnalta, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Johtokunta totesi, että muutosehdotus voidaan hyväksyä yksimielisesti. 

Tiedoksi

KH, talouspalvelut