Järvenpään Veden johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Vesi- ja jätevesimaksujen muuttaminen 1.4.2022 alkaen

JARDno-2021-2347

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaisesti johtokunta päättää itsenäisesti laitoksen vesihuoltotaksasta. Järvenpään Veden vesihuoltotaksa koostuu perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista.

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttö- ja perusmaksuja peritään erikseen talous- ja jätevedelle.

Perusmaksu on kiinteä kuukausimaksu ja määräytyy kiinteistön vesimittarin koon sekä liitettyjen palveluiden perusteella.

Liittymismaksu on rakennettavan tai verkostoon liitettävän rakennuksen tyypistä ja kerrosalasta riippuva kertaluonteinen maksu, joka on siirto- ja palautuskelpoinen.

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.

Järvenpään Veden johtokunta on päättänyt 26.5.2021 § 11 Järvenpään Veden talousarvion valmistelun pohjaksi taksojen korotuksista ja 22.9.2021 § 24 hyväksynyt alustavan talousarvioehdotuksen, joka perustuu:

  • talousveden käyttömaksujen osalta 9 %:n
  • jäteveden käyttömaksujen osalta 6 %:n
  • perusmaksujen osalta 9 %:n
  • liittymismaksujen osalta 12 %:n korotuksiin

Perusteita taksamuutoksiin

Vuonna 2022 talouteen vaikuttavana muutoksena on yleiskustannuksien nousu ja mm. puhdistettavaksi toimitetun jäteveden kustannustason nousu, kun Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuosimaksun korotus vuodesta 2020 vuoteen 2022 on n. 20 % ja käyttömaksun korotus n. 3 %. Lisäksi jätevesimäärä on kasvanut johtuen mm. vuosittain lisääntyneestä sademäärästä, joka on lisännyt laskuttamatonta jätevesimäärää eli vuotovettä. Järvenpään Vesi on viimeksi korottanut käyttö- ja perusmaksuja 1.4.2020 ja liittymismaksuja 1.4.2013.

Taloussuunnitelmavuosia 2022 - 2025 leimaavat suuret investoinnit uusien kaava- alueiden toteuttamisessa ja vesihuoltoverkoston saneerauksessa. Verkostojen uusimisella taataan turvallinen ja toimiva vesihuoltoverkosto. Uusimisella pyritään myös vähentämään vesihuollon verkostojen vuotovesien määrää. Investointien määrän tulevina vuosina 2022 - 2025 on arvioitu olevan 5,5 M€ / vuosi. Taksankorotuksilla varaudutaan myös osittain etupainotteisesti taloussuunnitelmakauden jälkeen alkavaan siirtoviemärihankkeeseen. 

Korotuksien perusteena on investointien rahoittaminen ilman lainanottoa, yleiskustannusten nousu ja käsiteltävän jäteveden määrän ja käsittelyn kustannustason nousu.

Taloudelliset vaikutukset

Käyttö- ja perusmaksujen korotuksien vaikutus keskimääräiselle omakotikiinteistölle vuonna 2022 (veden käyttö n.150 m³/a) on noin 55 € vuodessa, eli n. 4,60 €/kk (sis. alv).
Taloudessa käyttävän veden hinta on n. 0,5 snt/litra. Veden hinta on hyvin edullinen, kun vesi tulee kotiin toimitettuna hanasta ja poistuu kätevästi jätevesiviemärin kautta jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Talousarviovuonna 2022 liikevaihto kasvaa noin 507 t€ edellä mainittujen taksojen korotuksien myötä verrattuna vuoteen 2021.

Liittymismaksun korotus edellä mainitulle omakotitalolle on 480 € (4.025 € -> 4.505 €). Liittymismaksujen arvioidaan kasvavan korotuksesta johtuen n. 90 t€

Taksamuutokset 1.4.2022 alkaen ovat liitteessä 1. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä vesihuollon taksamuutokset 1.4.2022 alkaen liitteen 1 mukaisina.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousasiantuntija Marketta Niemi esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut