Järvenpään Veden johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Järvenpään Veden kokouskalenteri 2022

JARDno-2021-2187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lotta Kaje, johdon erityisavustaja, lotta.kaje@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi kevätkaudelle 2022. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt kevään 2022 kokouskalenteria kokouksessaan 2.11.2021 § 23  ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Järvenpään Veden johtokunnan kevään 2022 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 9.3.
 • 1.6.

Järvenpään Veden johtokunnan syksyn 2022 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 17.8.
 • 21.9.
 • 26.10. (varapäivä)
 • 14.12.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 8.00, ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Järvenpään Veden johtokunta on päätöksellään 22.9.2021 § 17 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi Järvenpään Veden johtokunnan puheenjohtajalle on voimassa Järvenpään Veden johtokunnan toimikauden loppuun. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella todettiin seuraavaa: 

 • kokouksissa käytetään maskia voimassa olevien suositusten mukaisesti
 • kokoustavan suhteen suositaan sähköisiä kokouksia
 • seuraava kokous 9.3. pidetään klo 8.00, mutta 1.6. kokouksen tarkempi alkamisaika sovitaan myöhemmin

Tiedoksi

Järvenpään Vesi, päätöksenteon tuki, kirjaamopalvelut