Hyvinvointilautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Yhdistystoimintaan kohdennettavat kiinteistöt ja tilat

JARDno-2020-2636

Valmistelija

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueella on vuoden 2020 hyväksytyn talousarvion (kaupunginvaltuusto 11.11.2019 § 81) mukaisesti valtuustotasoon nähden sitovana tavoitteena kaupungin toimitilojen realisointi. Keinoiksi on nimetty Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon erillisselvitykset ja realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan. Talousarvion 2020-2023 valmistelun yhteydessä Hyvinvointilautakunta on esittänyt näkemyksensä rakennusten tulevasta käytöstä oman toiminnan kannalta 10.10.2019 § 59 (Liite).

Lisäksi kaupunginhallitus on 4.11.2019 § 286 päättänyt kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrausperiaatteista ja hakuprosessista. Tavoitteena on, ​että jatkossa yhä useampi toimija pääsee hyödyntämään kaupungin tiloja, ​kun niiden käyttöä tehostetaan ja hakuprosessista tulee avoin. Päätös merkitsee myös tilasubventioiden puolittamista vuoden 2021 alusta siten, että tiloissa toimiville osoitetaan tarvittaessa vaihtoehtoinen, edullisempi tila. Tilojen nykyisten käyttäjien kanssa käydään osana virkavalmistelua neuvottelukierros, jossa selvitetään tilasubventioiden vähentämisen vaikutukset heidän toimintaansa.

Kaupungilla on noin neljäkymmentä yhdistyskäyttöön vuokrattua kiinteistöä tai tilaa. Jalostettavien kiinteistöjen luettelossa eli ns. realisointilistalla on 56 kohdetta. Kaupungin avustusten piirissä on 118 erilaista järjestöä tai toimijaa. Tämä kokonaisuus, eri näkökulmien yhteensovittaminen, suunnitteluvaiheiden eri rytmisyys ja tarvittavien selvitysten määrä on siis laaja, eikä näin mittavaa kokonaisuutta voi hallita valmistelussa ja päätöksenteossa kerralla. Valtavan kokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti yksittäisiä kiinteistöjä koskevien ratkaisujen sijaan on perusteltua tarkastella osakokonaisuuksia, kuten kaavakehityshankkeita, joissa useampi samanaikainen tavoite yhdistyy.

Hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakunnille on esitelty ns. realisointilistan toimeenpanosuunnitelmaa iltakoulussa 8.10.2020 (Liite).  Realisointilistan johdannossa ja iltakoulumateriaalissa on esitetty ns. päätöksentekopuu. Kiinteistöt, joille palvelualueella ei ole käyttöä, laaditaan kaupunkikehityksen toimesta kaava- tai käyttötarkoituksen muutos tai myydään sellaisenaan.  Lautakunnille esiteltiin toteutettavaksi kaksi kaavakehityshanketta, jotka aloitetaan tammikuussa 2021 ja saatetaan päätökseen vuoden 2022 loppuun mennessä. Näistä jälkimmäinen (Pientaloasumista Kyrölään) vaatii vielä jatkovalmistelua mm. Seppälän kiinteistön sekä viestintä- ja osallisuussuunnitelman osalta. Sen sijaan kaavakehityshanke 1 (Taiteilijoiden korttelin kehittäminen, Liite) osalta Kaupunkikehitys pyytää Hyvinvointilautakunnalta lausuntoa, koskien seuraavia kiinteistöjä: Myllytie 13 A (entinen työterveyshuollon rakennus), Myllytie 14 Villa Cooper ja Myllytie 13 Metsästysmaja.

Myllytie 13 A (ent. työterveyshuolto)

Suojeltu rakennus, joka on aiemmin toiminut kunnanlääkärin asuintalona ja kaupungin työterveyshuollon yksikkönä. Vuokrattuna Järvenpään Taideseura ry:lle, jolla on kiinteistössä näyttely- ja työtiloja. Lautakunnan lausunnon mukaan tutkitaan yhteiskäyttömahdollisuutta useammalle taiteen toimijalle ja yhteisölle. Kaavallisesti on tarkoituksena mahdollistaa asuminen kiinteistössä, mutta kiinteistö jäisi jatkossakin kaupungin omistukseen.

Myllytie 14, Villa Cooper

Kaupungin omistama, Lars Sonckin suunnittelema Villa Enckell (Cooperin huvila) on valtakunnallisesti arvokas suojeltu rakennus. Tila on vuokrattu Sivistyslautakunnan päätöksellä vastikkeetta Järvenpään Käsintekijät ry:lle näyttely- ja myyntitoimintaa varten toukokuusta 2011 lukien. Yhdistystoimijoiden kanssa etsitään yhteistyössä Käsintekijöille vaihtoehtoista myynti- ja näyttelytilaa.

Kaupungin ja Agneta Cooperin välillä on syyskuussa 1973 tehty kiinteistökauppa, jonka yhteydessä kaupunginvaltuusto (KV 3.9.1973 § 261) hyväksynyt Cooperin vaihto- ja luovutuskirjat. Lahjakirjan kirjauksen mukaan hirsihuvila on luovutettu kaupungille käytettäväksi tarkoituksiin, joihin huvilan kulttuurihistoriallinen arvo antaa puitteet ja mahdollisuudet. Kaupunginlakimies on laatinut lausunnon (Liite) Villa Cooperin mahdollisesta luovuttamista edelleen. Lahjakirjaan ei ole kirjattu ehtoa, jonka mukaan kaupungilla ei olisi oikeutta luovuttaa huvilaa edelleen. Mikäli kaupunki päätyy luovuttamaan huvilan edelleen, on asiassa syytä ottaa huomioon luovutukseen sisältyvät taloudelliset ja kaupungin maineeseen liittyvät riskit. Rakennus ympäristöineen on tarkoitus säilyttää. Kaavallisesti tavoitteena olisi mahdollistaa huvilassa asuminen. Kiinteistön luovuttaminen yksityiselle voisi edistää suojeluarvoja kaupungin omistusta paremmin.

Myllytie 13 Metsästysmaja.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas, suojeltu kohde. Taidelainaamo Taikka Oy on toiminut noin 25 m2 tiloissa vuodesta 2008, toinen toimistotilaksi vuokrattu tila on vapautunut. Rakennukselle ei ole käyttöä palvelualueen ydintoiminnassa.

**

Perustuen hyvinvointilautakunnan aiempaan kannanottoon käyttötarkoituksesta, lautakunnalle esitetään, että kiinteistöjä Myllytie 13 Metsästysmaja ja Myllytie 14 Villa Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön. Myllytie 13 A (ent. Työterveyshuolto) selvitetään yhteiskäyttömahdollisuutta useammalle taiteen toimijalle ja yhteisölle.  Ennakkovaikutusten arvio ml. taloudelliset selvitykset sekä viestintä- ja osallisuussuunnitelma ovat liitteenä. Varsinaiset päätökset kunkin kiinteistön luovuttamisesta tehdään myöhemmin kaupungin hallituksen toimesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. merkitä tiedoksi Taiteilijoiden kortteli -nimisen kaavakehityshankkeen yhdistysten käytössä olevien tilojen osalta
  2. että, kiinteistöjä Myllytie 13 Metsästysmaja ja Myllytie 14 Villa Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara esitteli asian.

Tiedoksi

kaupunkikehitys, kaupunginhallitus