Hyvinvointilautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Yhdessä katettu-verkoston tukeminen/ViaDia Järvenpää

JARDno-2018-3843

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirkka Lehti, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Via Dia Järvenpää ry on paikallinen 3. sektorin toimija, joka tekee työtä ihmisten kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantamiseksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin, TE-toimiston, alueen eri oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdessä katettu - toiminta, jonka kustannuksiin toimija nyt tukea hakee, on osa yhdistyksen toimintaa.

Yhdessä katettu-verkosto koostuu useista paikallisista toimijoista, joita ovat Setlementti Louhela ry, Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Järvenpään seurakunta, Järvenpään Vapaaseurakunta, Vineyard Uusimaa ja Järvenpään kaupunki. Toiminnan tarkoituksena on hävikkiruokaa hyödyntämällä valmistaa yhteisöllisiä aterioita. Käytännössä verkostossa mukana olevat tahot noutavat useista eri paikallisista elintarvikeliikkeistä hävikkiruokaa ja kuljettavat ne Via Dia Järvenpää ry:n tiloissa sijaitsevaan hävikkiruokaterminaaliin. Vuoropäivin toimijat noutavat terminaalista raaka-aineita ja valmistavat niistä aterioita. Ateriat ovat maksuttomia ruokailijoille. Toiminnan tavoitteena on tarjota vaihtoehto leipäjonoille ja antaa kuntalaisille mahdollisuus sosiaaliseen ruokailutapahtumaan.

Via Dia Järvenpää ry toimii Yhdessä katettu verkoston koordinaatiotahona ja sen toimitilat hävikkiruokaterminaalin fyysisenä sijoituspaikkana. Via Dia Järvenpää ry toimii myös ESR-rahoitteisen Yhdessä katettu-hankkeen hallinnollisena vastuutahona, vaikka vastuu hankkeen etenemisestä on kaikilla verkoston jäsenillä.

Järvenpään kaupungin kaupunkikehityslautakunta teki syksyllä 2017 päätöksen Yhdessä katettu-toiminnan tukemisesta 20 000€:lla. Tämän turvin Via Dia Järvenpää ry pystyi vuokraamaan toimitilat ruokaterminaalille marraskuussa 2017 ja hankkimaan toiminnan aloittamiseen tarvittavat materiaalit. Lidl Oy lahjoitti kymmenen käytettyä kylmä/pakastinallasta toiminnan käyttöön. Kaupunkikehityslautakunta myönsi toimintaan edelleen tukea 12 000 € vuodelle 2018. Tuki osoitettiin ViaDia Järvenpää ry:lle kiinteistön vuokraan ja sähköön.

Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalvelut osallistuu ESR-hankkeen vaatiman julkisen tahon rahoitusosuuden rahoittamiseen vuosina 2018- 2019, kumpanakin vuonna 5700 €:n suuruisella kuntaosuudella. Kaupunki on sitoutunut osallistumaan hankkeen rahoittamiseen siis vuoden 2019 loppuun saakka. Muut verkoston jäsenet osallistuvat rahoitukseen 700 €:lla vuodessa/toimija.

Järvenpään kaupungin organisaatiomuutoksen myötä päätöksenteko vuoden 2019 vuokratuen osalta siirrettiin Kaupunkikehityksen palvelualueelta Hyvinvoinnin palvelualueelle. Näin ollen Hyvinvointilautakunta tekee päätöksen vuokratuen myöntämisestä vuodelle 2019.

Via Dia Järvenpää ry:n koordinoima Yhdessä katettu -hanke nähdään yhteistyökumppaneiden näkökulmasta erittäin tärkeänä. Yhteistyökumppanien ajatukset ilmenevät liitteenä olevista lausunnoista. Lausunnoissa korostuvat eri näkökulmat kuntalaisten osallisuuden lisääntymisestä, paikallisen verkostotyön ja kestävän kiertotalouden kehittymisestä. Järvenpään kaupungin osaamisen ja työllisyyden edistämisen prosessin näkökulmasta toiminta tuo opiskelijoille ja työttömille kuntalaisille mahdollisuuden joko opiskelun aikaiseen oppimiseen, työkokeiluihin tai määräaikaisiin työsuhteisiin joko suoraan toimijoiden työllistämänä tai kaupungin edelleen sijoittamana. Tuen päättyminen merkitsisi ESR-hankkeen keskeytymistä, koska kyseinen rahoitus ei kata tilojen vuokrakustannuksia.

Toiminta sijoittuu Hyvinvoinnin palvelualuella osaamis- ja työllisyyspalvelujen yksikköön ja avustus katetaan yksikön määrahoista. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaalin toimintaan 12 000 € vuokratukea vuodelle 2019.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Sirkka Lehti, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Via Dia Järvenpää ry on paikallinen 3. sektorin toimija, joka tekee työtä ihmisten kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantamiseksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin, TE-toimiston, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveys kuntayhtymän, alueen eri oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdessä katettu - toiminta, jonka vuokrakustannuksiin toimija nyt tukea hakee, on osa yhdistyksen toimintaa.


Yhdessä katettu -verkosto koostuu useista paikallisista toimijoista, joita ovat Setlementti Louhela ry, Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Järvenpään seurakunta, Järvenpään Vapaaseurakunta, Vineyard Uusimaa, Werkko ry (uusi toimija 30.8.2019 alkaen) ja Järvenpään kaupunki. Toiminnan tarkoituksena on hävikkiruokaa hyödyntämällä valmistaa yhteisöllisiä aterioita. Käytännössä verkostossa mukana olevat tahot noutavat useista eri paikallisista elintarvikeliikkeistä hävikkiruokaa ja kuljettavat ne Via Dia Järvenpää ry:n tiloissa sijaitsevaan hävikkiruokaterminaaliin. Vuoropäivin toimijat noutavat terminaalista raaka-aineita ja valmistavat niistä aterioita. Ateriat ovat maksuttomia ruokailijoille. Toiminnan tavoitteena on tarjota vaihtoehto leipäjonoille ja antaa kuntalaisille mahdollisuus sosiaaliseen ruokailutapahtumaan.
Via Dia Järvenpää ry toimii Yhdessä katettu verkoston koordinaatiotahona ja sen toimitilat hävikkiruokaterminaalin fyysisenä sijoituspaikkana. Toimitilat sijaitsevat Emalikukan kiinteistössä, osoitteessa Valimokuja 1. Via Dia Järvenpää ry toimii myös ESR-rahoitteisen Yhdessä katettu-hankkeen hallinnollisena vastuutahona 31.1.2020 saakka, vaikka vastuu hankkeen etenemisestä on kaikilla verkoston jäsenillä.


Via Dia Järvenpää ry:n koordinoima Yhdessä katettu -hanke nähdään yhteistyökumppaneiden näkökulmasta erittäin tärkeänä. Yhteistyökumppanien ajatukset ilmenevät liitteenä olevista lausunnoista ja yhteistyösopimuksista. Lausunnoissa korostuvat eri näkökulmat kuntalaisten osallisuuden lisääntymisestä, paikallisen verkostotyön ja kestävän kiertotalouden vaikutuksista. Järvenpään kaupungin osaamisen ja työllisyyden edistämisen prosessin näkökulmasta toiminta tuo opiskelijoille ja työttömille kuntalaisille mahdollisuuden joko opiskelun aikaiseen oppimiseen, työkokeiluihin tai määräaikaisiin työsuhteisiin, joko suoraan toimijoiden työllistämänä tai kaupungin edelleen sijoittamana. ESR-hankkeen aikana (1.2.2018-31.1.2020) Yhdessä katettu-verkoston toiminnalle on asetettu seuraavat kolme alla esitettyä tavoitetta. Alla kuvataan myös, miten tavoitteisiin on päästy.

Tavoite 1. Lisätä järvenpääläisten yhteisöllisyyttä ja työelmäosallisuutta yhdessä katetun pöydän avulla

Toiminta on mahdollistanut yhteensä 40 kuntalaisen työllistymisen tai työelämään osallistumisen toiminnan aikana. Palkattuja henkilöitä on ollut 9, joista viisi (5) on ollut työsuhteessa palkkatuella ESR-hankerahoituksella ja neljä (4) henkilöä Järvenpään kaupungin edelleen sijoittamana. Työkokeilussa on ollut 16 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa 15 henkilöä. Toiminta on lisännyt vapaaehtoistyön mahdollisuuksia kaupungissa. Vapaaehtoisia on ollut toiminnassa mukana lähes 100 henkilöä. Toiminnalla on työllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia lisäävä vaikutus Järvenpäässä.

Tavoite 2.  Järjestää kaikille avoimia yhteisöllisiä ruokailuja, joissa hyödynnetään paikallisten sopimuskumppaneiden lahjoittamaan ruokaa. 

Toiminnan tavoitteena on lisätä osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksia ihmisille ruoan logistiikan ja ruokailujen muodossa. Toiminnan aikana verkostossa on järjestetty yli 2000 erilaista yhteisöllistä tilaisuutta, joissa on tarjoiltu ruokaa ja jaettu elintarvikkeita ruoka-apuna. Tilaisuuksissa on käynyt yhteensä yli 45 000 henkilöä. (lisää vaikutuksista liitteessä 2)


Tavoite 3. Kehittää ja vahvistaa kolmannen ja julkisen sektorin ammatillista yhteistyötä ja tiedonkulkua järvenpääläisten hyväksi. 

Toiminnassa on saatu koottua yhteen eri kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita. Säännöllisissä tapaamisissa on jaettu tietoa eri toimijoiden palveluista ja toiminnoista, sekä kehitetty yhteistyömuotoja. Verkosto on kehittänyt viikoittaista toimintaa ja laatinut siitä kuukausiohjelman eri toimijoiden ja ammattilaisten aktiiviseen käyttöön. Verkostoyhteistyössä  toimivien tahojen hyvinvointia edistävä toiminta on aktivoitunut ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on tiivistynyt.

Sitra on tunnustanut Yhdessä katettu -verkoston toiminnan hyvin toimivaksi, kestävän kehityksen mukaiseksi ja kiertotaloutta edistäväksi toiminnaksi. Sitra on sitoutunut antamaan tukea ja asiantuntemusta toiminnan kehittämiseksi. Toiminnassa on mukana myös  Luonnonvarakeskus LUKE, joka on tutkinut verkostossa ruokahävikin käyttöä osana eurooppalaista Circwaste-hanketta.

Yhdessä katettu verkosto, Via Dia ry:n koordinoimana, on hakenut STEA:n hankerahoitusta Yhdessä katettu -verkoston toimintaan maaliskuusta 2020 alkaen. Hankkeen kesto olisi 2 vuotta 10kk ja budjetti 266 732€. Rahoituspäätös hankkeesta saadaan 5.12.2019.


Hyvinvointilautakunta päätti myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaalin toimintaan 12 000 € vuokratukea vuodelle 2019. Via Dia Järvenpää ry hakee edelleen Järvenpään kaupungin tukea vuokrakustannuksiin, koska kyseisen hankerahoitusten saaminen ei ole vielä varmaa ja varmistuessaankaan rahoitus ei kata tilojen vuokrakustannuksia. Järvenpään kaupungin tuen päättyminen merkitsisi toiminnan merkittävää vaikeutumista.Toiminnan jatkuminen keskeytyksettä on  toimijoille tärkeää ja kaupungin aiemman suuruisen vuokratuen suoraan jatkamisella  saadaan alkuvuoden toiminta turvattua.  STEA:n  avustuspäätöksen  jälkeen arvioidaan avustustarve uudelleen ja asia tuodaan  uudelleen lautakunnan päätettäväksi. 


Toiminta sijoittuu Hyvinvoinnin palvelualueella osaamis- ja työllisyyspalvelujen yksikköön ja avustus katetaan yksikön määrärahoista. 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaalin toimintaan vuokratukea 1.000 euroa kuukaudessa 1.1.- 31.3.2020.
  2. että kaupungin vuokra-avustuksen jatko Yhdessä katettu -toimintaan tuodaan lautakunnan päätettäväksi alkuvuodesta 2020, kun tieto rahoituspäätöksestä ja avustustarpeesta on selvinnyt. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Sirkka Lehti, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti 12.12.2019 kokouksessaan myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu -hävikkiruokaterminaalin toimintaan vuokratukea 1.000 euroa kuukaudessa ajalle 1.1.–31.3.2020. Lautakunta päätti myös, että kaupungin vuokra-avustuksen jatko Yhdessä katettu - toimintaan tuodaan lautakunnan päätettäväksi alkuvuodesta 2020, kun tieto rahoituspäätöksestä ja avustustarpeesta on selvinnyt. 

Uudenmaan MYRS eli Maakunnan Yhteistyöryhmän sihteeristö on alustavasti hyväksynyt Yhdessä katettu 2020–2022 -hankkeen rahoitettavien ESR-hankkeiden joukkoon. Varsinainen rahoituspäätös on kuitenkin odotettavissa vasta helmi-maaliskuussa 2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää että 

  1. Via Dia Järvenpää Ry:n Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaaliin liittyvän rahoituspäätöksen viivästymisen vuoksi, hankkeelle maksetaan tukea lautakunnan aiemman päätöksen suuruisena siihen saakka, kunnes virallinen rahoituspäätös on saapunut.
     
  2. Virallisen rahoituspäätöksen saavuttua asia tuodaan lautakuntaan uudelleen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Sirkka Lehti, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 27.2.2020, että Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaaliin liittyvän rahoituspäätöksen viivästymisen vuoksi, hankkeelle maksetaan tukea lautakunnan aiemman päätöksen suuruisena siihen saakka, kunnes virallinen rahoituspäätös on saapunut. Virallisen rahoituspäätöksen saavuttua asia tuodaan lautakuntaan uudelleen päätettäväksi. Yhdessä katettu toiminta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 21.4.2020, joten asia tuodaan nyt uudelleen päätettäväksi.

Yhdessä katettu toiminnan jatkokehittämiseen tähtäävä hankerahoitus kohdistuu ajalle 01.05.2020 - 28.02.2022. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja valtio myöntävät toimintaan rahoitusta yhteensä 135 308 €. Hävikkiruokaterminaalin toiminnasta syntyvät vuokrakustannukset eivät kuitenkaan ole hankerahoituksen näkökulmasta hyväksyttäviä kustannuksia ja niihin toimija hakee kaupungilta avustusta. 

Yhdessä katettu 2020-2022 on ViaDia Järvenpää ry:n hanke, jonka tavoitteena on

1) lisätä työttömien työelämäosallisuuden ja työelämään etenemisen mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään tapoja, joilla voidaan tukea ja vahvistaa työelämän ulkopuolella ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä ja työelämään etenemistä. Tavoitteena on, että 60 pitkäaikaistyöttömälle muodostuu monipuolisia työelämäpolkuja yritys- ja yhdistysyhteistyön kautta. 

2) vahvistaa eri toimijoiden aktiiviseen verkostoyhteistyöhön perustuvaa paikallista toimintaa, ja laajentaa sitä myös muihin kuntiin Keski-Uudellamaalla. 

Kaupungin hakijalta edellyttämä vaikuttavuusarvio edelliseltä toimintakaudelta käy ilmi HyvLa 12.12.2019 § 74 perusteluosiosta. Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymän liikkumavaralistan mukaisesti tuki päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä.

Asian käsittely on kiireellinen, eikä voi odottaa poikkeustilanteen päättymistä, koska tuen hakija tarvitsee taloudellista tukea vuokrakustannuksiin mahdollisimman pian.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

TL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  1. myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu -hävikkiruokaterminaaliin toimintaan vuokratukea 1.000 euroa kuukaudessa 31.12.2020 saakka.
  2. että, avustuksen saaja raportoi tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikölle avustusajalta hankkeelle asetetun raportointiaikataulun mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.6.2020 myöntää Via Dia Järvenpää ry:n (myöhemmin Via Dia Keski-Uusimaa ry) Yhdessä katettu -hävikkiruokaterminaaliin toimintaan vuokratukea 1.000 euroa kuukaudessa 31.12.2020 saakka. Avustuksen saajan tulee päätöksen mukaan raportoida tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikölle avustusajalta hankkeelle asetetun raportointiaikataulun mukaan.

ViaDia Keski-Uusimaa ry hakee nyt tukea Yhdessä Katettu- verkoston logistiikkakeskuksen ja ruokaterminaalin vuokrakustannuksiin vuodelle 2021. Haettava summa on 10 900€. Ruokaterminaalin vuokran ja sähkön kokonaiskustannus vuodelle 2021 on 21 800€. Tuella kustannettaisiin puolet (50%) vuokrakustannuksista arvonlisäveroineen, jota ei voida vähentää verotuksessa toiminnan yleishyödyllisyyden vuoksi. 

Yhdessä Katettu-verkosto sai jatkorahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Yhdessä katettu 2020-2022 hankkeelle ajalle 1.5.2020-28.2.2022. Hankerahoitusta ei voida kuitenkaan käyttää toimitiloihin tai ruoka-aputyön toteuttamiseen.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymän liikkumavaralistan mukaisesti Via Dia ja Yhdessä katettu -verkoston tuki päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää olla myöntämättä vuokratukea Yhdessä Katettu verkoston toimintaan vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan ponnen: toiminnan jatkuvuuden edellytykset selvitetään vuoden 2021 aikana.

Kokouskäsittely

Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara esitteli asian.

Keskustelun kuluessa Katri Kuusikallio ehdotti Satu Haaparannan, Pasi Koskisen ja Anne Kujasalon kannattamana, että tukea maksetaan vuoden 2021 loppuun.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Hyvinvointilautakunta päättää myöntää vuokratukea 10 900€ Yhdessä Katettu verkoston toimintaan vuodelle 2021. Tuki tulee kattaa palvelualueen käyttötaloudesta.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyä lautakunnan yksimieliseksi päätökseksi.

Lautakunnan hyväksyttyä muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti Kuusikallion ehdotuksen käsittely raukesi.  

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan ponnen: toiminnan jatkuvuuden edellytykset selvitetään vuoden 2021 aikana.

Rita kostama palasi kokoukseen klo 19.58.

Tiedoksi

tuen hakija, kaupunginjohtaja