Hyvinvointilautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Avustusten yhtenäiset kriteerit

JARDno-2020-2619

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Sami Ylisaari, Tiina Inkinen, Kirsi-Marja Karjalainen, Tony Konkola, Anu Puro

 

TOIMINTA (ENT.YLEIS-)- JA KOHDEAVUSTUSTEN UUSISTA YHTEISISTÄ KRITEEREISTÄ 

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin liittyviä toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta-avustukset myöntää Hyvinvointilautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen. 

Toiminta- ja kohdeavustuksien osalta on luotu yhteinäiset avustuskriteerit, jotka pohjautuvat kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Kriteerien luonnosta on esitelty Hyvinvointilautakunnan iltakoulussa 19.8.2020 §19. Kriteereistä on pyydetty lausunto yhdistystoimijoilta ja asiasta on järjestetty keskustelutilaisuus yhdistyksille Järvenpää-talossa 29.9.2020. Valmistelun, lautakunnnan iltakoulun ja yhdistystoimijoiden lausuntojen pohjalta Järvenpään kaupungille esitetään yhteisiä avustusten myöntämisen kriteereitä liitteenä olevan kriteeristön mukaisesti. Samalla osa vanhoista kriteereistä joko muuttuu (mm. liikunta) tai puretaan (mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen). Osa hyte-avustuksista ehdotetaan kohdennettavaksi kohdeavustuksina kuten muissakin avustusryhmissä.

Yhteisten kriteereiden tavoitteena on 

  • luoda avustuksille yhtenäiset kriteerit sekä läpinäkyvämpi avustustenjakomalli.​
  • vähentää byrokratiaa ja selkiyttää päätöksentekoa poliittisesti ja viranhaltijatasolla.​

  • liittää avustukset ja niiden myöntöperiaatteet vahvemmin kaupunkistrategiaan ja valtakunnallisiin ohjelmiin sekä viime vuosina päivitettyihin lakeihin kunnan tehtävistä.

Liikunta-avustuksen kriteerien muutosehdotuksessa painopiste siirtyy kilpaurheilun tukemisesta vahvemmin harrasteurheilun piiriin. Lisäksi soveltavan liikunnan järjestämistä ja matalan kynnyksen toimintaa tuetaan selkeämmin. Muutosehdotuksella tuetaan järvenpääläisten lasten ja nuorten harrastamista sekä liikunnallista elämäntapaa läpi elämänkaaren huomioiden soveltava liikunta.

Muutos tukee myös kuntalaisille maksuttomien liikuntatapahtumien järjestämistä, edistäen näin tasa-arvoisia liikkumisen mahdollisuuksia sekä terveyden edistämistä ja hyvinvointia. ​Muutosehdotuksella vastataan paremmin seuraaviin ohjaaviin asiakirjoihin: kaupunkistrategia, hyvinvointisuunnitelma (yhtenä keihäänkärkenä liikkumisen lisääminen), Järvenpään kaupungin terveysliikuntaohjelma 2018-2020, Liikuntapoliittinen selonteko 2018, STM:n julkaisu Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 sekä liikuntalaki (390/2015). ​Muutosehdotus tukee valmisteilla olevan liikkumisohjelman 2021-2024 keihäänkärkiä.

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut ehdottavat, että uusien kriteerien perusteella avustuksen jakaminen toteutetaan vuodesta 2022 alkaen. Tällä mahdollistetaan liikunta-avustusta hakeville tahoille uusien avustuskriteerien huomioiminen vuoden 2021 toiminnan suunnittelussa. Vuoden 2021 avustukset jaetaan nykyisillä säännöillä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustukset on tarkoitettu hyvinvointia- ja terveyttä edistäville yhdistyksille- ja järjestöille kuten kansanterveys- ja vammaisjärjestöille, eläkeläisjärjestöille, asukasyhdistyksille ja muille yhdistyksille.  

Hyte-avustuksia on myönnetty entisten sote-avustusten kriteerien mukaan. Eläkeläisjärjestöille myönnettävän avustuksen suuruus on määräytynyt maksavien jäsenten mukaan: 4,5 euroa/maksava jäsen. Hyte-avustuksia on myönnetty myös veteraanimajojen tilojen vuokriin ja kunnossapitoon. Näistä em. avustusmuodoista tullaan sellaisenaan luopumaan ja Hyte-avustusten peruskriteereinä tulee olemaan Järvenpään kaupungin avustuskokonaisuuden yhtenäiset kriteerit. 

Hyte-avustuksilla tuettavan toiminnan tulee toteuttaa kaupunkistrategiaa, jonka mukaan hyvä elämä vahvistaa järvenpääläistä omaa osallisuutta ja vastuuta sekä identiteettiä, ja luo avointa, sallivaa ja toista arvostavaa kaupunkikulttuuria. Lisäksi hyte-avustusten myöntämisessä arvioidaan, miten suunniteltu toiminta tukee valtuustokausittain hyväksytyn hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman painopisteitä. 

Nuorisoavustusten osalta sovelletaan uusia yhteisiä kriteereitä, muutoin nuorisoavustusten myöntökriteerit säilyy ennallaan.

Kulttuurin avustusten osalta varsinaiset kriteerit ovat puuttuneet ja kriteeristöä on täydennetty aina hakuohjeiden ohessa. Järvenpään yhteiset kriteerit toimivat samalla myös kulttuurin avustusten kriteereinä ja näin toteutttavat aiempaa paremmin Järvenpään strategisia tavoitteita ja vastaavat tavoitteisiin, jotka on kirjattu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019.

Toiminta-avustusten suhteen siirrytään kaksivuotiseen avustukseen. Ensimmäisen kerran kaksivuotiset toiminta-avustukset myönnetään vuonna 2021. Kausi on 2021-2022. Kaksivuotisella toiminta-avustuksella pyritään luomaan vakautta toiminta-avustusta nauttivien yhdistysten toimintaan ja suunniteluun. Kaksivuotinen toiminta-avustus myös vähentää avustusten myöntöön liittyvää byrokratiaa.

Kaikille avustuksen saajille yhtenäisten kriteerien kautta tuodaan läpinäkyvyyttä avustusten myöntöperusteisiin sekä virtaviivaistetaan avustusten hakemiseen ja myötöön liittyvää viestintää ja hallinnollista työtä. Samassa yhteydessä avustuksiin ja niiden hakemiseen liittyyvää viestintää kehitetään.

Avustusten hausta:

Haku tapahtuu sähköisen asioinnin kautta ja hakulinkit löytyvät Järvenpään kaupungin verkkosivuilta. Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen ja avustushakemuksen täyttäjällä tulee olla yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Avustuksiin oikeutettujen on toimitettava hakemuksensa vuosittain huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että

  1. Järvenpään kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen avustuksille otetaan käyttöön yhteiset kriteerit liitteen mukaisesti.
  2. Toiminta-avustusten haku muutetaan kaksivuotisiksi niin, että vuonna 2021 myönnetään toiminta-avustus vuosille 2021-2022 ja jatkossa aina kahden vuoden välein. Liikuntapalveluiden osalta kaksivuotinen avustuskausi alkaa 2022.
  3. Vapaa-ajan ja liikunnan sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteereitä muutetaan liitteissä esitetyllä tavalla.
  4. Vapaa-ajan ja liikunnan kriteeristön käyttöönotto on vuonna 2022, jotta toimijat voivat uudelleen suunnata toimintaansa vuonna 2021 niin halutessaan ja vastata paremmin uusiin kriteereihin.

Päätös

Päätetään siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Siirretään asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

kulttuurijohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, palvelupäällikkö, liikuntapäällikkö, nuorisopalvelujen päällikkö